A szubszidiaritás értelmezései és alkalmazásának lehetőségei az Európai Unióban

doi: 10.32559/et.2023.1.1

Absztrakt

A szubszidiaritás azt jelenti, hogy egy magasabb szintű társadalmi entitás nem jogosult eldönteni és kezelni azt, amit alacsonyabb szinteken hatékonyabban meg lehet tenni. A szubszidiaritás az egyének és kisebb társadalmi egységek, közösségek szabadsága védelmének záloga, hiszen megakadályozza, hogy a döntések mindig magasabb szinteken szülessenek, így érvényesülése hozzájárulhat ahhoz, hogy egyensúlyban tartsa a társadalom működését. Bár a fogalom tartalmilag, és diszciplinárisan sokkal tágabb értelemben is használatos, e tanulmány az európai, ezen belül is az európai uniós értelmezéshez nyújt keretet. A fogalom európai uniós születése a maastrichti szerződéshez köthető, és azóta tulajdonképpen az eurokrata szakzsargonban változó intenzitással, de állandóan szerepel. A téma aktualitását az említett uniós szerződés hatálybalépésének 30 éves évfordulóján túl, az Európai Unió jövőjéről szóló politikai, jogi és társadalmi diskurzus adja. Az EU jövőjéről szóló vitákban, és javaslatokban ugyanis felerősödtek a szubszidiaritás köré épített javaslatok. A tanulmány a fogalom konceptualizációja után integrációelméleti magyarázatokkal szolgál. Végül az EU jövőjéről szóló vitákban értelmezi a szubszidiaritás fogalmát és alkalmazásának lehetőségeit.

Kulcsszavak:

szubszidiaritás Európai Unió többszintű kormányzás az EU jövője

Hivatkozások

Arató Krisztina – Koller Boglárka (2023): Európa utazása. Integrációtörténet. Budapest: Gondolat.

Arató Krisztina – Koller Boglárka szerk. (2019): Az Európai Unió politikai rendszere. Budapest: Dialóg Campus.

Arató Krisztina (2019): Integrációelméletek (történelmi perspektívában). In Koller Boglárka – Arató Krisztina (szerk.): Az Európai Unió politikai rendszere. Budapest: Dialóg Campus, 185–197.

Arribas, G. Vara – Bourdin, Delphine (2012): What Does the Lisbon Treaty change regarding subsidiarity within the EU institutional framework? Eipascope, 2, 13–17.

Az Európai Unióról szóló szerződés. OJC 191, 29.7.1992. Online: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:11992M/TXT

Bache, Ian – Flinders, Matthew V. (2015): Multi-level Governance: Essential Readings. Cheltenham: Edward Elgar. Online: https://doi.org/10.4337/9781784716240

Balassa Béla (1961): The Theory of Economic Integration. Homewood, Illinois: Irwin.

Bulmer, Simon J. (1993): The Governance of the European Union: A New Institutionalist Approach. Journal of Public Policy, 13(4), 351–380. Online: https://doi.org/10.1017/S0143814X0000115X

Burgess, Michael (2006): Comparative Federalism. Theory and Practice. London and New York: Routledge.

European Parliament (2022): Conference on the Future of Europe. Report on the Final Outcome. Online: https://doi.org/10.2860/637445

Consolidated versions of the Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union (Treaty of Lisbon). 2016. Online: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2016:202:FULL&from=EN

De Neve, Jan-Emmanuel (2007): The European Onion? How Differentiated Integration is Reshaping the EU? Journal of European Integration, 29(4), 503–521. Online: https://doi.org/10.1080/07036330701502498

De Gaulle, Charles (1971): A Concert of European States. In Nelsen, Brent F. – Stubb, Alexander (szerk.): The European Union. London: Palgrave Macmillan.

Delors, Jacques (1985): Speech at the first Intergovernmental Conference (IGC), Luxembourg, 9 September 1985. Bulletin of the European Communities, September 1985. Online: https://www.cvce.eu/content/publication/2001/10/19/423d6913-b4e2-4395-9157-fe70b3ca8521/publishable_en.pdf

Delors, Jacques (1989): Address given at the College of Europe in Bruges, October 17, 1989. Online: https://www.cvce.eu/content/publication/2002/12/19/5bbb1452-92c7-474b-a7cf-a2d281898295/publishable_en.pdf

Dyson, Kenneth – Sepos, Angelos (2010): Which Europe? The Politics of Differentiated Integration. London: Palgrave Macmillan. Online: https://doi.org/10.1057/9780230289529

Egységes Európai Okmány (1987). Online: https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/hu/in-the-past/the-parliament-and-the-treaties/single-european-act

Európai Bizottság (é. n.): Együttes nyilatkozat az Európa jövőjéről szóló konferenciáról. 2021. A polgárok szerepvállalásának növelése a demokráciáért – Egy reziliensebb Európa megteremtése. Online: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6796-2021-INIT/en/pdf

Európai Bizottság (2018): Jelentés a szubszidiaritással, az arányossággal és a „kevesebbet hatékonyabban” megközelítéssel foglalkozó munkacsoporttól. Online: https://doi.org/10.2792/874312

European Commission (2017): White Paper on the Future of Europe. Reflections and scenarios for the EU27 by 2025.COM(2017) 2025

final. Online: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52017DC2025

European Commission (2019): The European Commission’s priorities for 2019–24. Online: https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024_en

European Union [é. n.]: Schuman Declaration May 1950. Online: https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/history-eu/1945-59/schuman-declaration-may-1950_en

Haas, Ernst B. (1958): The Uniting of Europe: Political, Social and Economic Forces 1950–1957. London: Stevens.

Hoffmann, Stanley (1966): Obstinate or Obsolete? The Fate of the Nation State and the Case of Western Europe. Daedalus, 95(4), 862–915.

Hooghe, Liesbet – Marks, Gary (2019): Grand Theories of European Integration in the Twenty-first Century. Journal of European Public Policy, 26(8), 1113–1133. Online: https://doi.org/10.1080/13501763.2019.1569711

Hooghe, Liesbet – Marks, Gary (2009): A Postfunctionalist Theory of European Integration: From Permissive Consensus to Constraining Dissensus. British Journal of Political Science, 39(1), 1–23. Online: https://doi.org/10.1017/S0007123408000409

Hooghe, Liesbet – Marks, Gary (2020): A Postfunctionalist Theory of European Integration: From Permissive Consensus to Constraining Dissensus. British Journal of Political Science, 39(1), 1–23. Online: https://doi.org/10.1017/S0007123408000409

Kaiser Tamás (2014): New Forms of Governance in the Transnational Cooperations. Pro Publico Bono, 2(3), 53–60.

Koller Boglárka (2012): Klubtagságok az EU-ban. A differenciált integráció gyakorlati és elméleti vonatkozásai. Politikatudományi Szemle, 21(1), 32–57.

Koller, Boglárka (2019): Differentiated Union. The Only Way Forward or One That Leads to Desintegrations? In Violaine, D. – Xavier, R. (szerk.): L’Europe, une fracture á retardement: Intégration asymétrique, dépendances, fragmentation (Questionner l’Europe), Paris: L’Harmattan, 97–118.

Koller Boglárka (2021): Politikai unió vagy nemzetek Európája?: A millió dolláros kérdés margójára. Európai Tükör, 24(3), 5–32. Online: https://doi.org/10.32559/et.2021.3.1

Leuffen, Dirk – Rittberger, Berthold – Schimmelfennig, Frank (2012): Differentiated Integration: Explaining Variation in the European Union. London: Palgrave Macmillan.

Lindberg, Leon N. (1963): The Political Dynamics of Economic Integration. Oxford: Oxford University Press.

Lisszaboni Szerződés az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Közösséget létrehozó szerződés módosításáról, amelyet Lisszabonban, 2007. december 13-án írtak alá. Online: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2007:306:FULL&from=HU

Macron, Emmanuel (2019): Pour une Renaissance européenne. Élysée, 2019. március 4. Online: https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2019/03/04/pour-une-renaissance-eurpeenne.

Majone, Giandomenico (2014): From Regulatory State to a Democratic Deficit Default. Journal of Common Market Studies, 52(6), 1216–1223. Online: https://doi.org/10.1111/jcms.12190

Major, John (1993): Speech to Conservative Group for Europe. April 22, 1993. Online:https://johnmajorarchive.org.uk/1993/04/22/mr-majors-speech-to-conservativegroup-for-europe-22-april-1993/

Marks, Gary (1993): Structural Policy and Multilevel Governance in the EC. In Cafruny, Alan W. – Rosenthal, Glenda G. (szerk.): The State of the European Community. Boulder, CO: Lynne Rienner, 391–410. Online: https://doi.org/10.1515/9781685856540-024

Marquardt, Paul D. (1994): Subsidiarity and Soverignty in the European Union. Fordham International Law Journal, 18(2), 616–640.

Moravcsik, Andrew (1993): Preferences and Power in the European Community: A Liberal Intergovernmental Approach. Journal of Common Market Studies, 31(4), 473–524. Online: https://doi.org/10.1111/j.1468-5965.1993.tb00477.x

Moravcsik, Andrew (1998): The Choice for Europe. Social Purpose and State Power from Messina to Maastricht. Ithaca: Cornell University Press.

Moravcsik, Andrew (2008): The Myth of Europe’s ‘Democratic Deficit’. Intereconomics: Journal of European Economic Policy, 43(6), 331–340.

Ostrom, Elinor (1990): Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action. Cambridge: Cambridge University Press. Online: https://doi.org/10.1017/CBO9780511807763

Rosamond, Ben (2000): Theories of European Integration. New York: Palgrave Macmillan. Online: https://doi.org/10.5040/9781350389199

Schmitter, Philippe C. (2004): Neo-Neofunctionalism. In Wiener, Antje – Diez, Thomas (szerk.): European Integration Theory. Oxford: Oxford University Press, 45–74. Online: https://doi.org/10.1093/hepl/9780198737315.003.0003

Spinelli, Altiero (1972): The Growth of the European Movement since the Second World War. In Hodges, Michael (szerk.): European Integration. Selected readings. Harmondsworth: Penguin Books, 43–68.

Stubb, Alexander (1996): A Categorization of Differentiated Integration. Journal of Common Market Studies, 34(2), 283–295. Online: https://doi.org/10.1111/j.1468-5965.1996.tb00573.x

Szubszidiaritás Jegyzőkönyv (1997): Jegyzőkönyv a szubszidiaritás és az arányosság elveinek alkalmazásáról. Online: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:12006E/PRO/30

Taylor, Paul (1982): Intergovernmentalism in the European Communities in the 1970s: Patterns and Perspectives. International Organization, 36(4), 741–766. Online: https://doi.org/10.1017/S0020818300019081

Tindemans, Leo (1976): Tindemans Report (presented in 1975 to the European Council). Bulletin of the European Communities, Supplement 1/76. Online: http://aei.pitt.edu/942/1/political_tindemans_report.pdf

Treaty of Amsterdam Amending the Treaty on European Union, the Treaties Establishing the European Communities and Certain Related Acts – Protocol on the Application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality. 11997/D/PRO/07. Official Journal C 340, 1997. október 11. Online: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:11997D/PRO/07:EN:HTML

Weiler, Joseph H. H. – Haltern, Ulrich – Mayer, Franz (1995): European Democracy and its Critique. West European Politics, 18(3), 4–39. Online: https://doi.org/10.1080/01402389508425089

Wiener, Antje – Börzel, Tanja A. – Risse, Thomas (2018): European Integration Theory. Oxford: Oxford University Press. Online: https://doi.org/10.1093/hepl/9780198737315.001.0001

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.