Európai Tükör https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/eumirror <p>Az <strong>Európai Tükör</strong> a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos online folyóirata, melynek elsődleges célja, hogy valós képet adjon az európai integrációs folyamatokról és azok kihívásairól a harmadik évezred elején. A lap földrajzi fókusza az Európai Unió és ezen belül Kelet- Közép Európa, illetve Magyarország. A tárgyalt tudományterületek között kiemelt szerepet kapnak a közgazdaság-tudomány, a jogtudomány, a politikatudomány és ezek határterületeinek legfontosabb kérdései és aktualitásai.</p> Ludovika Egyetemi Kiadó hu-HU Európai Tükör 2560-287X Az Európai Unió fennálló külkapcsolatainak értékelése gazdasági és biztonságpolitikai szempontból https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/eumirror/article/view/6505 <p>Az aktuális globális trendek elemzése során, amely tudományterületet érint, kiemelkedően fontos a fennálló külkapcsolatok és az azokra vonatkozó tendenciák irányának meghatározása, különösképpen a jelenlegi geopolitikai és biztonságpolitikai aggályok tükrében. Az Európai Unió világgazdaságban és geopolitikában betöltött szerepe meghatározó, szakpolitikái és alkalmazott intézkedései pedig jelentős befolyást gyakorolnak a külkapcsolatokra. Amint az már a korábbi évek eseményei során is megfigyelhető volt, a biztonsági környezet prioritásként kezelt kérdésköreiben – kiemelve a jelenlegi orosz–ukrán konfliktusból fakadó negatív hatásokat is – az alapvetően demokratikus értékeket valló Unió számos olyan gazdasági és védelmi intézkedést, szankciót vezetett be, amellyel hozzájárul az ellentétes érdekeket képviselő országok nyílt elítéléséhez (jelen esetben legélesebben az orosz agressziót). Ugyanakkor a komplex gazdasági folyamatok hozzájárulnak a gazdasági függőség kialakulásához, amelynek következtében éppen ellentétes érdekek jelenthetik a gazdasági tekintetben racionálisnak vélt döntéshozatalt. Ezenfelül biztonságpolitikai szempontból aggályként merülhet fel a tagállamok eltérő mértékű függősége a fenntartásokkal kezelt külkapcsolatoknak való kitettségből adódóan.</p> Csunyó Noémi Copyright (c) 2023 Csunyó Noémi https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2024-01-19 2024-01-19 25 3-4 7 23 10.32559/et.2022.3-4.1 Ukrajna gazdasági integrációs érettségének alakulása https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/eumirror/article/view/6095 <p>A cikk Ukrajna gazdasági érettségének alakulását tárgyalja. Az ország 2008-ban csatlakozott az Európai Unió Keleti Partnerség programjába, amelynek keretein belül az európai államok mélyebb betekintést nyerhettek az ukrán gazdaság helyzetébe. A cikk célja Ukrajna gazdasági érettségének elemzése az Euromajdan előtti és utáni állapotokat összehasonlítva a háború kitöréséig. A fő hipotézis szerint Ukrajna gazdasági fejlettsége nem felel meg az elvártaknak, annak ellenére sem, hogy komoly politikai szándék vezérli az ukrán vezetést, és elhivatottak az EU-csatlakozás ügyében, amely az utóbbi években kibontakozó reformok bevezetésében testesült meg. Az állítás bizonyításához kvalitatív elemzést, illetve adatelemzést használok fel a gazdasági integrációs érettség keretrendszerén belül. További kutatási területe a témának Ukrajna Keleti Partnerségen belül betöltött szerepe és gazdasági lehetőségeinek elemzése.</p> Tankovsky Oleg Copyright (c) 2023 Tankovsky Oleg https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2024-01-19 2024-01-19 25 3-4 25 44 10.32559/et.2022.3-4.2 Kis- és középvállalkozások fejlesztése és a területi fejlettség összefüggései https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/eumirror/article/view/6512 <p>Közép- és Kelet-Európa országai számára az Európai Unióhoz való csatlakozással jelentős fejlesztési forrás vált elérhetővé a strukturális alapokból. A fejlesztési források meghatározó része közvetlenül a kis- és középvállalkozások támogatására irányult. Jelen vizsgálat azt a kérdést járja körül, hogy a kkv-támogatások területi elosztásában inkább a versenyképesség vagy a felzárkózás, a konvergencia szempontjai érvényesültek-e. Találhatók-e ezen a területen sikeresebb térségek az országban? A kutatás a 2007–2013 közötti tervezési időszakban a kis- és középvállalkozásoknak nyújtott vissza nem térítendő támogatások területi eloszlását vizsgálja járási szinten, az akkori hat magyarországi konvergenciarégió területén. A szerző a járások gazdasági fejlettségére vonatkozó indikátorok függvényében vizsgálja a térség vállalkozásainak pályázati aktivitását. A kutatás során több statisztikai módszert alkalmazva keresi az összefüggéseket egy térség fejlettsége és az ottani kkv-k pályázati abszorpciója között. A kutatás eredményeként kirajzolódnak azok a térségek, ahol a kkv-k aktivitása meghaladta a környező térségek szintjét, vagy egy járás vállalkozói éppen kevésbé sikeresen tudtak élni a fejlesztési források adta lehetőségekkel.</p> Máthé Péter Copyright (c) 2023 Máthé Péter https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2024-01-19 2024-01-19 25 3-4 45 60 10.32559/et.2022.3-4.3 A kiküldetésre vonatkozó szociális biztonsági szabályok uniós jogi jogfejlődésének kihívásai https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/eumirror/article/view/6515 <p>A tanulmány alapvető célja, hogy a szociális biztonsági jogszabályok hatálya alatt a kiküldetések mint kivételek szabályozása területén feltárja és kiemelje az uniós jogfejlődés miatt megjelenő legfontosabb kihívásokat.<br />1959 óta a főszabálytól<em> (lex loci laboris)</em> való eltérésre alapvető fontosságú kihívás megfelelő megoldást találni. A jogfejlődés motorja egy nagyon jelentős alapkérdés körüljárásának igénye. A kiküldetés valóban a tisztességtelen verseny vagy – ezzel szemben – a szolgáltatásnyújtás szabadságának valódi eszköze?<br />Erre tekintettel szükséges figyelembe venni a konkrét szabályozási kihívásokat, az Európai Bíróság ítéleteinek jogfejlesztő hatásait. Ennek aktualitását adja, hogy a kiküldetések kapcsán is fontos mérföldkőnek számított az a jogalkotási javaslat, amelyet a Bizottság 2016-ban terjesztett elő, a szociális biztonsági koordinációs rendeletek módosítására. A javaslat igyekezett megválaszolni a rendeletek hatálybalépését követően jelentkező új kihívásokat, de azt a mai napig nem fogadták el a Tanácsban és az Európai Parlamentben. Számos konkrét kérdés közül kiemelendők az adminisztratív eljárások hiányosságai, korlátai, a kapacitások hiánya, és ennek okai, az intézmények érdekeltségének hiánya az ellenőrzésekben. A kihívásokra a Bizottság benyújtott javaslata maga sem adott komplex válaszokat, a rendezést igénylő érzékeny kérdések tehát továbbra is napirenden lesznek, amelyekre az elvi és gyakorlati megoldások keresése időszerű feladat lesz a jövőben is.</p> Mészáros Árpád Copyright (c) 2023 Mészáros Árpád https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2024-01-19 2024-01-19 25 3-4 61 91 10.32559/et.2022.3-4.4 EU Expert Bodies in Light of the Glyphosate Saga and the Dieselgate Scandal https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/eumirror/article/view/7017 <p>Several scandals shed light on the eroding capacity and legitimacy of the Single Market’s scientific decision-making in the current era of constant economic, environmental and societal challenges when the need for solid science has never been greater. A sector-specific nature still characterises the EU law and the Single Market competencies. Yet, the emerging relevance of the EU law’s horizontal evolution inevitably leads us to the cross-sectoral elements of EU expert bodies and scientific decision-making. The purposes of this paper are 1. to describe the evolution of EU expert bodies with the comparison of two relatively diverse policy areas of the EU’s food sector and transportation, which are similarly characterised by the scandals of the glyphosate saga and the Dieselgate scandal; 2. to explore the sector-specific elements of the scientific decision-making of these</p> Szegedi László Copyright (c) 2023 László Szegedi https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2024-01-19 2024-01-19 25 3-4 93 116 10.32559/et.2022.3-4.5 Bilateral Cooperation to Promote Sustainable Development in the 21st Century: A Case Study of Hungary and Bangladesh https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/eumirror/article/view/6822 <p style="font-weight: 400;">The European Union (EU) has increasingly focused on democratising innovation and promoting engagement in research to address policy concerns collectively. In the 21<sup>st</sup> century, attaining sustainable development is a global priority, and governments face complex hurdles in meeting their goals. Alone, unilateral initiatives to encourage socio-economic or political progress are inadequate, needing bilateral or multilateral collaborations to bridge gaps between political and economic interests. Bilateral Investment Treaties (BITs), negotiated since the late 1950s, influence sustainable development aims and share common features despite diverse categorisations. This study, based on secondary data and grey literature, investigates how bilateral relationships shape international cooperation and sectoral priorities in the context of sustainable development goals. Focusing on Bangladesh and Hungary, the study highlights their cooperation in areas like human resource development and energy projects as key milestones towards sustainability. Leveraging a knowledge economy and strategic lessons can contribute to achieving sustainable development, which is particularly crucial in the face of natural disasters. The study’s findings have practical implications for policy guidelines to bolster the Bangladesh–Hungary bilateral relationship for advancing long-awaited sustainable development goals in the 21<sup>st</sup> century.</p> Hossain Zakir Sheikh Mosa Shrabony Copyright (c) 2023 Hossain Zakir, Sheikh Mosa Shrabony https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2024-01-19 2024-01-19 25 3-4 117 145 10.32559/et.2022.3-4.6 A magyar mezőgazdaság egyes tesztüzemi mutatóinak vizsgálata, európai uniós kitekintésben https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/eumirror/article/view/6643 <p>A mezőgazdaság hagyományosan meghatározó ágazata a magyar nemzetgazdaságnak. A 2004-es EU-csatlakozással a közös agrárpolitika (KAP) érvényes lett hazánkban is, amely számos kihívást és lehetőséget adott a termelőknek. A tanulmány célja, hogy áttekintse a KAP fejlődését, fókuszban a csatlakozás óta eltelt eseményekkel. Ezen túlmenően a mezőgazdaság makrogazdasági szerepét vesszük górcső alá, az EU28 és a visegrádi országcsoport kontextusában. Az elemzésben mikroszintű elemzést is végzünk a 2004–2020 közötti időszakra, amelyben a tesztüzemi rendszer adatait alapul véve vizsgáltuk meg a kibocsátás, hozzáadott érték, vagyon és a támogatások alakulását idősoros elemzéssel. Megállapítottuk, hogy a magyar mezőgazdaság több változó vonatkozásában elérte az EU28 átlagos fejlettségi szintjét, erőforrásait magas hatékonysággal használja fel, de fejlődését gátolja az alacsony üzemméret és az ebből fakadó alacsonyabb hitelképesség és gépesítettség.</p> Lencsés Enikő Hegedűs Szilárd Lentner Csaba Copyright (c) 2023 Lentner Csaba https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2024-01-19 2024-01-19 25 3-4 147 165 10.32559/et.2022.3-4.7 Az Európai Bizottság vegyianyag-ügynökségének létrehozása és tevékenységének jellemzése tudományos bizottsági tagságom 15 éves tapasztalata alapján https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/eumirror/article/view/7088 <p>Az Európai Vegyianyag-ügynökség (angol rövidítéssel a továbbiakban: ECHA) létrehozása egy EU-rendelettel (REACH) indult 2006-ban. Az Európai Bizottság új ügynöksége azzal a céllal kezdte meg működését Helsinkiben, hogy munkájával támogassa a bizottsági döntéshozatalt és tevékenységet a vegyi anyagokra vonatkozó jogszabályok esetében az emberi egészség és környezet védeleme érdekében, valamint hozzájáruljon a belső piac megfelelő működéséhez, az innovációhoz és az európai vegyipar versenyképességéhez. A szervezet Társadalmi Gazdasági Tudományos Bizottságában (SEAC) ötször beválasztott tagként, a megalakulásától végzett nemzeti szakértői munkám révén láttam rá az uniós jogi aktussal létrehozott iparágazati közigazgatási szerv fejlődésére, amely mára 600 fős intézetté vált és döntően költségvetési forrásból gazdálkodik (129 millió euró 2021-ben). Amellett, hogy létrejötte az egységes európai közigazgatás irányába mutat, fejlődésére hatással van az Európai Bizottság új keletű politikai irányultsága is, amelyet néhány példa bemutatásával érzékeltetek.</p> Schuchtár Endre Copyright (c) 2023 SCHUCHTÁR Endre https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2024-01-19 2024-01-19 25 3-4 167 177 10.32559/et.2022.3-4.8 Élet a buborékban, avagy magyarok az Európai Unió intézményeiben https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/eumirror/article/view/6429 <p>Magyarország európai uniós csatlakozását követően Brüsszelben megjelent egy sajátos összetételű csoport, nevezetesen az EU intézményeiben hosszabb-rövidebb időre munkát vállaló magyarok és hozzátartozóik, akik az integrációnak egy igen sajátos útját járják.<br />Cikkünkben egy online kérdőíves felmérés alapján arra a kérdésre keressük a választ, hogy alapvetően milyen a szociodemográfiai összetétele az Unió intézményeiben dolgozó magyar munkavállalói sokaságnak, mennyire integráltak új lakóhelyük társadalmába, továbbá milyen motivációk mentén vállaltak az EU-ban munkát, valamint milyen motivációk mentén tervezik a maradást vagy a hazatérést. Eredményeink adalékul szolgálhatnak a téma kutatói, a döntéshozók és a jövőben EU-s szolgálatba álló magyar munkavállalók számára az uniós intézményekben dolgozó magyarok helyzetének és összetételének megismeréséhez, motivációik, terveik megértéséhez.</p> Sztáray Kézdy Éva Kovács Barna Vincze Máté Copyright (c) 2023 Sztáray Kézdy Éva, Vincze Máté, Kovács Barna, Bokor Péter https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2024-01-19 2024-01-19 25 3-4 179 196 10.32559/et.2022.3-4.9 Botos Katalin új könyve a gazdaság és a vallás kapcsolatáról https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/eumirror/article/view/7080 Árva László Copyright (c) 2023 Arva Laszlo https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2024-01-19 2024-01-19 25 3-4 197 200 10.32559/et.2022.3-4.10 GUBU https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/eumirror/article/view/7087 Kecsmár Krisztián Copyright (c) 2023 Kecsmár Krisztián https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2024-01-19 2024-01-19 25 3-4 5 6