„Közös Európai Életmód?” Vitaindító gondolatok az európaiságról, az európai életmód fogalmának értelmezéséről

  • Kiss Lilla Nóra
  • Sziebig Orsolya Johanna
doi: 10.32559/et.2021.2.1

Absztrakt

Amikor 2019-benaz új Bizottság elnökeként Ursula von der Leyen kihirdette az európai életmódunk előmozdítása című programot, mind elgondolkoztunk egy pillanatra: voltaképpen mit is értünk európai életmód alatt? Tanulmányunkban több kérdésre is választ keresünk. Megvizsgáljuk, vajon az európai életmód azonosítható-e az európai identitással és milyen tényezők befolyásolják az európai identitás létrejöttét. Fontosnak tartjuk az európai integráció történeti aspektusainak hangsúlyozását, hiszen az európai béke megteremtése iránti igény nagyban hatott az európaiság fejlődésére. Szakmai véleményünk szerint a közös európai életmód fogalma az uniós polgársághoz (mint közös jogálláshoz) kapcsolódó jogok megélésében teljesedhet ki, tekintettel arra, hogy az uniós polgárságnak nem célja a tagállami állampolgárság helyettesítése vagy felülírása. Ezzel együtt kitekintünk a közvetlen demokrácia eszközeire, különösen az uniós polgári kezdeményezés instrumentumára (mint az uniós polgári jogállásból fakadó egyik politikai jellegű jogosultság gyakorlásának lehetőségére).

Kulcsszavak:

közös európai életmód európai identitás európaiság közös európai értékek közvetlen demokrácia uniós polgári kezdeményezés uniós polgárság uniós polgári jogok gazdasági együttműködés

Hivatkozások

Angyal Zoltán: Alkotmányszerződés kontra Reformszerződés, avagy az EU működésének elsődleges jogi keretei 2009 után. Jogtudományi Közlöny, 63. (2008), 4. 179–190.

Asztalos Zsófia: Az uniós polgárság és a diszkrimináció tilalma. Doktori (PhD-) értekezés. Miskolc, Miskolci Egyetem, 2009. Online: http://midra.uni-miskolc.hu/document/5665

Autonomy Experience: Minority Safepack rejected by the European Commission (2021. január 15.). Online: www.autonomyexperience.org/en/minority-safepack-shot-down-bythe-european-commission/

Blockmans, Steven – Sophia Russack (szerk.): Direct Democracy in the EU. The Myth of a Citizen’s Union. London, Rowman & Littlefield International, 2018.

Blutman László: Az Európai Unió joga a gyakorlatban. Második, átdolgozott kiadás. Budapest, HVG-ORAC, 2013.

Caner, Tekin: Debating Turkey in Europe: Identities and Concepts. Oldenbourg, De Gruyter, 2020. Online: https://doi.org/10.1515/9783110614671

Corbett, Richard: The first use of the term “democratic deficit”. 1977. október 10. Online: http://federalunion.org.uk/the-first-use-of-the-term-democratic-deficit/

De Gaulle, Charles: A Concert of European States. In Brent F. Nelsen – Alexander C-G. Stubb (szerk.): The European Union. London, Palgrave, 1994. 25–41. Online: https://doi.org/10.1007/978-1-349-23984-9_6

Európai Bizottság: 2017. évi jelentés az uniós polgárságról. A Bizottság intézkedései a jogok, az értékek és a demokrácia előmozdítása érdekében (2017. január 24.). Online: https:// ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/IP_17_118

Európai Bizottság: Fehér Könyv Európa Jövőjéről. COM(2017) 2025 (2017. március 1.). Online: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=COM:2017:2025:FIN

European Commission: 25 years after the fall of the Iron Curtain. The state of integration of East and West in the European Union. Brussels, European Commission, 2014. Online: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/46394677-1940-4ae5-bbf7-54c72cdc816b

European Commission: Bulletin of the European Communities no. 5, 1975. Online: http://aei.pitt.edu/57736/1/BUL134.pdf

European Commission: Conference on the Future of Europe: launch of the citizens’ platform on 19 April (2021. április 7.). Online: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/STATEMENT_21_1624

Európai Parlament: Az Európai Parlament 2020. december 17-iállásfoglalása a „Minority SafePack – egymillió aláírás a sokszínű Európáért” európai polgári kezdeményezésről (2020/2846[RSP]). Online: www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0370_HU.html

European Union: The Schuman Declaration – 9 May 1950. Online: https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/europe-day/schuman-declaration_en

Fischer, Joschka: From Confederacy to Federation – Thoughts on the finality of European integration (2000. május 12.). Online: https://ec.europa.eu/dorie/fileDownload.do?docId=192161&cardId=192161

Gombos Katalin: Az Európai Unió jogának alapjai. Budapest, CompLex, 2012.

Gombos Katalin – Sziebig Orsolya Johanna: A polgári kezdeményezés mint a közvetlen demokrácia eszköze az Európai Unióban – jegyzetek az új szabályozás margójára. Jogtudományi Közlöny, 75. (2020), 12. 556–565.

Juhász Krisztina: A neoliberális institucionalizmus alapvetései. In Balogh Elemér (szerk.): Államközi kapcsolatok. Szeged, Iusperitus, 2019. 33. Online: www.juris.u-szeged.hu/download.php?docID=91320

Kiss Lilla Nóra: The optician’s dilemma: Can all these lenses be polished into the same frame or do we need new frames, too? − BREXIT: Time to reform EU citizenship? Curentul Juridic, 77. (2019), 2. 21–37.

Kiss Lilla Nóra: Az Unióból való kilépés főbb jogi, intézményi és társadalmi vonatkozásai. Miskolc, Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, 2020.

Kiss Lilla Nóra – Sziebig Orsolya Johanna: Le mode de vie européen dans l’ombre du Covid-19: perspectives hongroises. In Hélène Pauliat – Séverine Nadaud (szerk.): La crise de la COVID-19: comment maintenir l’action publique? Limoges, LexisNexis, 2020. 261–267.

Koller Boglárka: Differentiated Union. The Only Way Forward or One That Leads to Desintegrations? In Violaine Delteil – Xavier Richet (szerk.): L’Europe, une fracture á retardement. Paris, L’ Harmattan, 2019. 97–118.

Konferencia Európa jövőjéről: A Konferencia Alapokmánya (Charta) (é. n.). Online: https://futureu.europa.eu/pages/charter

KSH Népességtudományi Kutatóintézet: Családpolitika Magyarországon és Európában (é. n.). Online: www.demografia.hu/hu/csalad-termekenyseg/17-kutatasok-egyenkent/212 -csaladpolitik-magyarorszagon-es-europaban

Laszák Ildikó: Polgárháború Jugoszláviában. Konfliktuskutató, (é. n.). Online: http://konfliktuskutato.hu/index.phpoption=com_content&view=article&id=12:polgarhaboru-jugoszlaviaban&catid=2:tarsadalmi-konfliktusok

Lehne, Stefan: Europe’s East-West Divide: Myth or Reality? Carnegie Europe, 2019. április

Online: https://carnegieeurope.eu/2019/04/11/europe-s-east-west-dividemyth-or-reality-pub-78847

Marquand, David: Parliament for Europe. London, J. Cape, 1979.

Menasse, Robert: A disznó egy univerzális metafora. Litera, 2018. április 30. Online: https://litera.hu/magazin/interju/robert-menasse-a-diszno-egy-univerzalis-metafora.html

Mindus, Patricia: European Citizenship after Brexit. Palgrave Pivot, 2017. Online: https://doi.org/10.1007/978-3-319-51774-2

Morel, Lawrence ‒ Matt Qvortrup (szerk.): The Routledge Handbook to Referendums and Direct Democracy. New York, Routledge, 2018. Online: https://doi.org/10.4324/9780203713181

Parliamentary Assembly: 1247 (1994) számú ajánlás. Enlargement of the Council of Europe. Online: www.assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=15281&lang=en

Pettersen, Per Arnt ‒ Anders Todal Jenssen ‒ Ola Listhaug: The 1994 EU Referendum in Norway: Continuity and Change. Scandinavian Political Studies, 19. (1996), 3. 257–281. Online: https://doi.org/10.1111/j.1467-9477.1996.tb00393.x

Schiffner Imola: Az uniós polgársághoz kapcsolódó jogosultságok mint alapjogok az Európai Unióban. In Antal Tamás ‒ Papp Tekla (szerk.): Az alapjogvédelem nemzeti, nemzetközi és jogösszehasonlító aspektusai. A Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Akadémiai Bizottsága Jogi Szakbizottságának Gazdasági Jogi Munkacsoportja és a Europe-Direct Szeged tudományos előadóülése. Szeged, Pólay Elemér Alapítvány, 2013. 41–55.

Szalayné Sándor Erzsébet: Alapjogok (európai) válaszúton – Lisszabon után. Jogtudományi Közlöny, 68. (2013), 1. 15–27.

Sziebig Orsolya Johanna: Európai életmód vagy közös identitás – eszmecsere az uniós polgárok „hovatartozásáról”. Konferencia Európa jövőjéről, 2021. április 26. Online: https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/7/meetings/230?filter%5Bactivity%5D=all&filter%5Bdate%5D%5B%5D=&filter%5Bdate%5D%5B%5D=past&filter%5Borigin%5D%5B%5D=&filter%5Bsearch_text%5D=%C3%A9letm%C3%B3d&filter%5Btype%5D%5B%5D=

Tárnok Balázs: European Citizens’ Initiatives for the Protection and Promotion of Rights and Interests of National Minorities – Latest Developments. Hungarian Yearbook of International Law And European Law, 8. (2020), 1. 299–313. Online: https://doi.org/10.5553/HYIEL/266627012020008001018

Thatcher, Margaret: A Family of Nations. In Brent F. Nelsen – Alexander C-G. Stubb (szerk.): The European Union. London, Palgrave, 1994. Online: https://doi.org/10.1007/978-1-349-23984-9_8

Ulfkotte, Udo: A menekültipar – Hogyan profitálnak politikusok, újságírók és civilszervezetek a menekülthullámból? Patmos Records, 2016.

Ursula von der Leyen megbízólevele Margaritis Schinas alelnök részére. 2019. december 1. Online: https://ec.europa.eu/commission/commissioners/sites/comm-cwt2019/files/commissioner_mission_letters/president_von_der_leyens_mission_letter_to_margaritis_schinas.pdf

Von der Leyen, Ursula: Ambiciózusabb Unió Programom Európa számára. 2019. július 16. Online: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/political-guidelines-next-commission_hu.pdf

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.