XIII. Leó öröksége az Európai Unió jogában

A szubszidiaritás elvének eredete és gyakorlata az európai uniós döntéshozatalban

  • Simon Tamás
doi: 10.32559/et.2023.1.2

Absztrakt

Az antikvitásban is megjelent szubszidiaritás (kisegítés) elvének gondolatát a katolikus egyház csiszolta és tökéletesítette. A szubszidiaritás elvének lényege alapvetően abban áll, hogy a döntéshozatal az egyénekhez a lehető legközelebbi szinten történjen, ezzel elkerülve a felesleges központosítást, és ösztönözve a hatékony decentralizált működést. Az alapelv mögött annak felismerése áll, hogy a magasabb kormányzati szintek nem mindig rendelkeznek megfelelő szintű rálátással vagy megértéssel a helyi valóságot illetően, ezért a döntéshozatalt a legalacsonyabb hatáskörrel rendelkező szinten érdemes meghozni, a legjobb minőségű kormányzás elérése érdekében.
A szubszidiaritás elve ma az Európai Unió döntéshozatali rendszerének egyik alapelveként érvényesül. A tagállami alkotmánybíróságok és az Európai Unió Bírósága (EUB) között az elmúlt években feléledt alkotmányossági vitákban a szubszidiaritás elvéhez való visszatérésnek fontos szerep juthat. A tanulmány bemutatja a szubszidiaritás elvének fejődési ívét az Európai Unió döntéshozatalában, valamint kitér azokra az intézményekre és eljárásokra, amelyek az elv érvényesülését hivatottak garantálni. Megvizsgálva a szubszidiaritás elvének politikai és jogi kikényszeríthetőségét, a tanulmány levonja a konklúziót az elv érvényesülésének jelenéről, és megfogalmaz néhány javaslatot a jövőt illetően.

Kulcsszavak:

szubszidiaritás az Európai Unió jogrendszere Európai Unió európai értékek döntéshozatal

Hivatkozások

Bóka János – Gombos Katalin – Szegedi László (2019): Az Európai Unió intézményrendszere. Budapest: Dialóg Campus.

Carozza, Paolo G. (1997): Subsidiarity as a Structural Principle of International Human Rights Law. American Journal of International Law, 97(1), 38–79. Online: https://doi.org/10.2307/3087103

Davies, Garreth (2006): Subsidiarity: The Wrong Idea, in the Wrong Place, at the Wrong Time. Common Market Law Review, 43(1), 63–84. Online: https://doi.org/10.54648/COLA2005083

Dienes-Oehm Egon et al. (2014): Az Európai Unió gazdasági joga I.: A belső piac és a közös kereskedelempolitika. Budapest: ELTE Eötvös.

Kende Tamás – Szűcs Tamás – Jeney Petra szerk. (2018): Európai közjog és politika. Budapest: Wolters Kluwer.

Novitzky Péter [é. n.]: A szubszidiaritás fogalma. Online: http://web.axelero.hu/kesz/jel/06_01/novitzky.html

Ockenfels, Wolfgang (1994): Katolícká sociální nauka. Praha: Zvon.

Schilling, Theodor (1995): Subsidiarity as a Rule and a Principle, or: Taking Subsidiarity Seriously. Jean Monet Working Papers 10. Online: https://jeanmonnetprogram.org/archive/papers/95/9510ind.html

Szőke-Kis Bernadett (2020): A szubszidiaritás elvének jelentése és megjelenése az európai integrációs, valamint a magyar tagállami jogalkotásban. Külügyi Műhely, 2(2), 25–37. Online: https://doi.org/10.36817/km.2020.2.2

Tótfalusi István (2008): Idegenszó-tár. Budapest: Tinta.

Varga Orsolya (2016): A szubszidiaritás elve. Civilek.hu, 2016. Online: https://www.civilek.hu/tudastar/a-szubszidiaritas-elve/

Weatherill, Stephen (2005): Better Competence Monitoring. European Law Review, 30(1), 23–41.

Zlinszky János (2009): Emberi jogok és keresztény etika. Iustum Aequum Salutare, 5(2), 127–132.

Jogi források

- 2012. évi XXXVI. törvény az Országgyűlésről

- 10/2014. (II. 24.) OGY határozat az egyes házszabályi rendelkezésekről

Az Európai Unió intézményeinek dokumentumai, szerződések, jogszabályok

Az Európai Alkotmányt létrehozó szerződés

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

Az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Unió működéséről szóló szerződés egységes szerkezetbe foglalt változata (EUSZ)

Az Európai Tanács 1992. december 11–12-i ülésének következtetései, SN 456/1/92 REV 1. Online: https://www.consilium.europa.eu/media/20492/1992_december_-_edinburgh__eng_.pdf

Annual Report 2021 on the Application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality and on Relations with National Parliaments. COM(2022) 366 final. Online: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52022DC0366

Barroso elnök úr levele Martin Schulz úrnak, az Európai Parlament elnökének, Brüsszel, 2012. szeptember 12.

Commission of the European Communities (1992): Bulletin of the European Communities. Brussels. Online: http://aei.pitt.edu/65264/1/BUL370.pdf

Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. EU Regulatory Fitness. COM(2012) 746 final. Online: https://eurlex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex:52012DC0746

Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. The principles of subsidiarity and proportionality: Strengthening their role in the EU’s policymaking. COM(2018) 703 final. Online: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX%3A52018DC0703

Council of the European Union (2021): Better Regulation Guidelines. SWD(2021) 305 final. Online: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14004-2021-INIT/en/pdf

Egységes Európai Okmány 1987. Online: https://eur-lex.europa.eu/HU/legal-content/summary/the-single-european-act.html

Európai Bizottság (2019): 2018. évi éves jelentés a szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról, valamint a nemzeti parlamentekkel fennálló kapcsolatokról. COM(2019) 333 final. Online: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=-CELEX:52019DC0333

European Commission (2012): Proposal for a Council Regulation on the exercise of the right to take collective action within the context of the freedom of establishment and the freedom to provide services COM(2012) 130 final. Online: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0130:FIN:EN:PDF

European Commission (2013): Communication from the Commission to the European Parliament, the Council and the National Parliaments on the review of the proposal for a Council Regulation on the establishment of the European Public Prosecutor’s Office with regard to the principle of subsidiarity, in accordance with Protocol No 2. COM(2013) 851 final. Online: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A52013DC0851

European Commission (2013): Proposal for a Council Regulation on the establishment of the European Public Prosecutor’s Office COM(2013) 534 final. Online: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0534:FIN:en:PDF

European Commission (2016): Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Better regulation for better results – An EU agenda. COM(2015) 215 final. Online: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A52015DC0215

European Commission (2016): Communication from the Commission to the European Parliament, the Council and the National Parliaments on the proposal for a Directive amending the Posting of Workers Directive, with regard to the principle of subsidiarity, in accordance with Protocol No 2. COM(2016) 505 final.

European Commission (2017): Commission Staff Working Document. Better Regulation Guidelines. SWD(2017) 350 final. Online: https://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2017/0350/COM_SWD(2017)0350_EN.pdf

European Commission (2020): Annual Report 2019 on the Application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality and on Relations with National Parliaments. COM(2020) 272 final. Online: https://commission.europa.eu/system/files/2020-06/com-2020-272-en.pdf

Együttes nyilatkozat az Európa jövőjéről szóló konferenciáról. Online: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6796-2021-INIT/hu/pdf

Fehér könyv Európa jövőjéről. COM(2017)2025 final. Online: https://eur-lex.europa.eu/content/news/white_paper.html?locale=hu

Intézményközi megállapodás a Parlament, a Tanács és a Bizottság között a szubszidiaritás elvének végrehajtására vonatkozó eljárásokról.

Intézményközi megállapodás az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság között a jogalkotás minőségének javításáról.

IP/17/4621 sz. sajtóközlemény: Európa jövője: Juncker elnök létrehozza a „kevesebbet hatékonyabban” módszerrel foglalkozó munkacsoportot

IP/18/341 sz. sajtóközlemény: Future of Europe: President Juncker appoints members to Task Force on Subsidiarity and Proportionality

Konferencia Európa jövőjéről – Jelentés a végeredményről. Online: https://doi.org/10.2861/607246

Lisszaboni szerződés az Európai Unióról szóló Szerződés és az Európai Közösséget létrehozó szerződés módosításáról

Maastrichti szerződés

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 96/71/EC of The European Parliament and of the Council of 16 December 1996 concerning the posting of workers in the framework of the provision of services. COM(2016) 128 final. Online: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2016%3A128%3AFIN

Régiók Európai Bizottsága (2021): A szubszidiaritásról szóló 2020. évi éves jelentés. Online: https://portal.cor.europa.eu/subsidiarity/Publications/Documents/Subsidiarity%20Annual%20Report%202020/COR-2021-00231-14-01-NB-TRA-HU.pdf

Tindemans, Leo (1976): European Union. Report by Mr. Leo Tindemans, Prime Minister of Belgium, to the European Council. Bulletin of the European Communities, Supplement 1/76.

Az Európai Unió Bíróságának ítéletei

C-128/17. sz. ügy, Lengyelország kontra Parlament és Tanács, EU:C:2019:194

C-233/94. sz. ügy, Németországi Szövetségi Köztársaság v. Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa, ECLI:EU:C:1997:231

C-482/17. sz. ügy, Cseh Köztársaság kontra Európai Parlament és Tanács, EU:C:2019:1035

C-547/14. sz. ügy, Philip Morris Brands SARL és társai kontra Secretary of State for Health, ECLI:EU:C:2016:325

C-84/94. sz. ügy, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága v. az Európai Unió Tanácsa, ECLI:EU:C:1996:431

C‑128/17. sz ügy, Bizottság kontra Európai Parlament és Tanács, EU:C:2019:194

C‑643/15. és C‑647/15. sz. egyesített ügyek, Szlovákia és Magyarország kontra Tanács, EU:C:2017:631

T-429/05. sz. ügy, Artegodan kontra Bizottság, EU:T:2010:60

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.