Politikai unió vagy nemzetek Európája?

A millió dolláros kérdés margójára

doi: 10.32559/et.2021.3.1

Absztrakt

A mintegy másfél évtizede permanens, többszintű intézményi, politikai és legitimációs válságban lévő Európai Unióban a „millió dolláros kérdés” ma az, hogy milyen legyen az az intézményes és politikai struktúra, figyelembe véve a tagállami, tagállami alatti és összuniós érdekeket, amely az Uniót érő súlyos belső és külső válságok esetén is biztosítja a hatékony válaszadást? Milyen szerepe lesz az Európai Uniónak a jövőben? Politikai unióban vagy nemzetek Európájában gondolkodjunk? E tanulmány nem ígér abszolút válaszokat, csupán elméleti és konceptuális kereteket nyújt a kérdés megválaszolásához. Vajon politikai vagy technokrata projekt az Európai Unió? Mit tudhatunk meg az integrációelméletek magyarázataiból? Politikai unió megvalósítása felé tart-e az EU? Miért sajátos az EU politikai rendszere? És hol van az ellentmondás a nemzetek Európája koncepcióban? E kérdésekre keressük a válaszokat.

Kulcsszavak:

nemzetek Európája politikai unió Európai Unió integrációelméletek technokrácia az Európai Unió politikai rendszere

Hivatkozások

Anderson, Benedict: Imagined Communities. Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. Revised Edition. London – New York, Verso, 1991.

Arató Krisztina – Koller Boglárka: Képzelt Európa. Budapest, Balassi, 2013.

Arató Krisztina – Koller Boglárka: Európa utazása. Integrációtörténet. Budapest, Gondolat, 2015.

Arató Krisztina – Koller Boglárka: EU válságdiagnózis és lehetséges terápia. Létünk (Újvidék), 46. (2016), 2. 57–86.

Arató Krisztina – Koller Boglárka: Az Európai Unió politikai rendszere. Budapest, Dialóg Campus, 2019.

Armstrong, John A.: Nations Before Nationalism. Chapel Hill, The University of North Carolina Press, 1982.

Balázs Péter: Az Európai Unió külpolitikája. Budapest, Wolters Kluwer, 2016.

Blutman László: Red Signal from Karlsruhe: Towards a New Equilibrium or New Level of Conflict? Central European Journal of Comparative Law, 1. (2020), 2. 33–48. Online: https://doi.org/10.47078/2020.2.33-48

Bóka Éva: Az európai egységgondolat fejlődéstörténete. Budapest, Napvilág, 2001.

Brix, Emil – Erhard Busek: Közép-Európa újragondolása. Miért Közép-Európában dől el Európa jövője? Kőszeg, Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete (iASK), 2019.

Brubaker, Rogers: Citizenship and Nationhood in France and Germany. Cambridge, Mass, Harvard University Press, 1992. Online: https://doi.org/10.4159/9780674028944

Brubaker Rogers: Nationalism Reframed. Nationhood and the National Question in the New Europe. Cambridge, Cambridge University Press, 1996. Online: https://doi.org/10.1017/CBO9780511558764

Bulmer, Simon: The Governance of the European Union: A New Institutionalist Approach. Journal of Public Policy, 13. (1993), 4. 351–380. Online: https://doi.org/10.1017/S0143814X0000115X

Bundesverfassungsgericht (BVerfG), Urteil des Zweiten Senats vom 05. Mai 2020. Online: https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2020/05/rs20200505_2bvr085915.html

Canlorbe, Grégoire: Supply and Demand in Mass Migration. A Conversation with former Czech President Václav Klaus. Gatestone Institute, 2018. március 26. Online: https://www.gatestoneinstitute.org/12094/vaclav-klaus-migration-interview

Cobban, Alfred: National Self-determination. London, Collins, The Fontana Library, 1969.

De Gaulle, Charles: A Concert of European States. In Brent F. Nelsen – Alexander C-G. Stubb (szerk.): The European Union. Basingstoke, Macmillan, 1994. Online: https://doi.org/10.1007/978-1-349-23984-9_6

De Gaulle, Philippe: Apám, de Gaulle. Beszélgetések Michel Tauriackal. Budapest, Európa, 2008.

De Neve, Jan-Emmanuel: The European Onion? How Differentiated Integration Is Reshaping the EU? European Integration, 29. (2007), 4. 503–521. Online: https://doi.org/10.1080/07036330701502498

Dinan, Desmond: Europe Recast. A History of European Union. Boulder, Colorado, Lynne Rienner, 2004. Online: https://doi.org/10.1515/9781685857295

Diószegi István: A nemzetek Európája. In Somogyi Éva (szerk.): Polgárosodás Közép-Európában. Tanulmányok Hanák Péter 70.

születésnapjára. Társadalom-, és Művelődéstörténeti Tanulmányok 8. Budapest, MTA Történettudományi Intézet, 1991. 131–142.

Eötvös József: A nemzetiségi kérdés. In Báró Eötvös József összes munkái. (16). Budapest, Révai testvérek, 1903.

European Parliament: Macron Defends the Idea of European Sovereignty. Press release. (2018. április 17.). Online: https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180411IPR01517/macron-defends-the-idea-of-european-sovereignty

European Union: Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe A Global Strategy for the European Union’s Foreign And Security Policy (2016. június). Online: https://eeas.europa.eu/archives/docs/top_stories/pdf/eugs_review_web.pdf

Geertz, Clifford: The Interpretation of Cultures. New York, Basic Books, 1973.

Gellner, Ernest: Nations and Nationalism. New Perspectives on the Past. Oxford, Blackwell, 1983.

Giddens, Anthony: The Nation-State and Violence. Cambridge, Polity Press, 1985.

Grabbe, Heather: The EU’s Transformative Power. Europeanisation through Conditionality in Central and Eastern Europe. Palgrave Studies in European Union Politics. Houndmills, Palgrave Macmillan, 2006.

Grevi Giovanni: Strategic Autonomy for European Choices: The Key to Europe’s Shaping Power. European Policy Center. Discussion Paper. Europe in the World Programme, 2019. július 19. Online: https://www.epc.eu/content/PDF/2019/190719_Strategicautonomy_

GG.pdf

Gyurgyák János: Európa alkonya? Utak és tévutak az európai történelemben és politikában. Budapest, Osiris, 2018. Online: https://doi.org/10.32559/et.2019.2.5

Haas, Ernst B.: The Uniting of Europe: Political, Social and Economic Forces 1950–1957. London, Stevens, 1958.

Hettyey, András: The Europeanization of Hungarian Foreign Policy and the Hungarization of European Foreign Policy, 2010- 18. Journal of Contemporary European Studies, 29. (2021), 1. 125–138. Online: https://doi.org/10.1080/14782804.2020.1824895

Hix, Simon – Bjørn Høyland: The Political System of the Union. Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2011. Online: https://doi.org/10.1007/978-0-230-34418-1

Hobsbawm, Eric J.: A nacionalizmus kétszáz éve. Budapest, Maecenas Kiskönyvtár, [1992] 1997.

Hobsbawm, Eric – Terence Ranger: Invention of Tradition. Cambridge, Cambridge University Press,1983.

Hoffmann, Stanley: Obstinate or Obsolete: The Fate of the Nation State and the Case of Western Europe. Daedalus, 95. (1966), 3. 862–915.

Hooghe, Lisbet – Gary Marks: Multi-Level Governance and European Integration. Oxford, Rowman & Littlefield, 2001.

Identity and Democracy Group: Statutes of the Identity and Democracy Group in the European Parliament (2019). Online: https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/kantodev/pages/102/attachments/original/1582196570/EN_Statutes_of_the_ID_Group.pdf?1

Jászi Oszkár: A Monarchia jövője. A dualizmus bukása és a Dunai Egyesült Államok. Budapest, Új Magyarország Részvénytársaság, 1918.

Kiss Gy. Csaba: Miért más itt a nemzet? In Bába Iván – Gyurcsík Iván – Kiss Gy. Csaba: Közép-Európa magyar szemmel. Kőszeg, Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete (iASK), 2020. 13–28.

Kohn, Hans: Nationalism: Its Menaing and History. Princeton, D. Van Nostrand Company, 1955.

Koller Boglárka: Nemzet, identitás és politika Európában. Budapest, L’Harmattan – Zsigmond Király Főiskola, 2006.

Koller, Boglárka: Patterns of Post-Enlargement Identity Formation. The Case of Hungary. In Karin Liebhart – Olga Gyárfásova (szerk.): Communicating Europe. Cultural Patterns of Politics. Volume 2. Vienna, Lit Publishing House, 2014. 187–215.

Koller Boglárka: Az európaizáció konceptuális és elméleti kérdései, különös tekintettel a Nyugat-Balkánra. In Koller Boglárka – Ördögh Tibor (szerk.): Európaizáció a Nyugat-Balkánon. Budapest, Dialóg Campus, 2019. 15–29.

Koller, Boglárka: Differentiated Union. The Only Way Forward or One That Leads to Desintegrations? In Violaine Delteil – Xavier Richet (szerk.): L’Europe, une fracture á retardement: Intégration asymétrique, dépendances, fragmentation (Questionner l’Europe) (French Edition). Paris, France, L’Harmattan, 2019. 97–118.

Koller Boglárka: Többsebességes vagy menüválasztásos jövő? A differenciált integráció elméleti és gyakorlati kérdései az Európai Unióban In Halmai Péter (szerk.): Tagállami integrációs modellek. A gazdasági kormányzás új dimenziói az Európai Unióban. Budapest, Dialóg Campus, 2019. 51–67. Online: https://antk.uni-nke.hu/document/akk-copy-uni-nke-hu/web_PDF_Tagallami_integracios_modellek.pdf

Koller Boglárka: „Minek nevezzelek?” Politikai unió, nemzetek Európája vagy „csak” Európai Unió? In Dobrowiecki Péter – Stepper Péter (szerk.): Az Európai Unió a 21. században. Budapest, Antall József Tudásközpont, 2021. 103–141.

Koller, Boglárka: The Euro and the Collective Identities of Central and Eastern European Nationals. In Krisztina Arató – Boglárka Koller – Anita Pelle (szerk.): The Political Economy of the Eurozone in Central and Eastern Europe: Why In, Why Out? London – New York, Routledge, 2021. 56–81. Online: https://doi.org/10.4324/9780429261411-5

Kosáry Domonkos: A nemzetállam jövője. In Módos Péter – Tischler János (szerk.): Közép-európai olvasókönyv. Budapest, Osiris, 2005. 198–199.

Kossuth Lajos: A „Dunai Szövetség” tervezete. 1862. május 1. Online: http://mek.niif.hu/04800/04882/html/szabadku0178.html

Ladrech, Robert: Europeanization of Domestic Politics and Institutions: The Case of France. Journal of Common Market Studies, 32. (1994), 1. 69–88. Online: https://doi.org/10.1111/j.1468-5965.1994.tb00485.x

Lasserre, Isabelle: Mateusz Morawiecki: «La seule solution réaliste est de bâtir une Europe des nations». Le Figaro, 2018. december 11. Online: https://www.lefigaro.fr/international/2018/12/11/01003-20181211ARTFIG00263-morawiecki-la-seule-solutionrealiste-

est-de-batir-une-europe-des-nations.php

Leonard, Mark: Why Europe Will Run the 21st Century. Annotated edition. New York, PublicAffairs, 2006.

Leonard, Mark – Jeremy Shapiro: Empowering EU Member States with Strategic Sovereignity. European Council on Foreign Relations, 2019. Online: https://ecfr.eu/wp-content/uploads/1_Empowering_EU_member_states_with_strategic_sovereignty.pdf

Leruth, Benjamin – Nicholas Startin – Simon Usherwood (szerk.): The Routledge Handbook of Euroscepticism. Abingdon, Routledge, 2018. Online: https://doi.org/10.4324/9781315464015

Leuffen, Dirk – Berthold Rittberger – Frank Schimmelfennig: Differentiated Integration: Explaining Variation in the European Union. The European Union Series, Houndmills, Palgrave Macmillan, 2012.

Magyarország Kormánya: A nemzetek Európája helyett európai szuperállamot építenek Brüsszelben (2021. június 19.). Online: https://kormany.hu/hirek/a-nemzetek-europaja-helyett-europai-szuperallamot-epitenek-brusszelben

Magyarország Miniszterelnöke: Európa a nemzetek Európája lesz vagy nem lesz (2018. november 8.). Online: https://www.miniszterelnok.hu/europa-a-nemzetek-europaja-lesz-vagy-nem-lesz/

Martonyi János: Differenciáció vagy dezintegráció. Megújítva megőrizni. Európai Tükör, 21. (2018), 1. 95–109. Online: https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/eumirror/article/view/1256

Meinecke, Friedrich: Weltbürgertum und Nationalstaat. Studien zu der Genesis des deutschen Nationalstaates. München, Oldenbourg, [1917] 1969. Online: https://doi.org/10.1515/9783486748468

Milward, Alan S.: The European Rescue of the Nation-State. 2nd Edition. London and New York, Routledge, 1992.

Mitrany, David: A Working Peace System. Chicago, Quadrangle Books, 1966.

Molnár Anna: Az Európai Unió külkapcsolati rendszere és eszközei. A külkapcsolatoktól a kül-, a biztonság és védelempolitikáig. Budapest, Dialóg Campus, 2018.

Moravcsik, Andrew: Preferences and Power in the European Community: A Liberal Intergovernmentalist Approach. Journal of Common Market Studies, 30. (1993), 4. 473–524. Online: https://doi.org/10.1111/j.1468-5965.1993.tb00477.x

Moravcsik, Andrew – Kalypso Nikolaidis: Explaining the Treaty of Amsterdam: Interests, Influence and Institutions. Journal of Common Market Studies, 37. (1999), 1. 59–85. Online: https://doi.org/10.1111/1468-5965.00150

Naumann Frigyes: Középeurópa. Budapest, Politzer Zsigmond és fia, 1916.

Navracsics Tibor: Nemzeti érdek és Európa. Pro Publico Bono: Magyar Közigazgatás, (2014), 4. 100–104. Online: http://real.mtak.hu/92592/1/2014_4.100-104..pdf

Nugent, Neill: The Government and Politics of the European Union. 8th edition. London, Palgrave Macmillan, 2017. Online: https://doi.org/10.1057/978-1-137-45410-2

Olsen, Johan Peder: The Many Faces of Europeanization. Journal of Common Market Studies, 40. (2002) 5. 921–952. Online: https://doi.org/10.1111/1468-5965.00403

Örkény Antal: Hungarian National Identity. Old and New Challenges. International Journal of Sociology, 35. (2005), 4. 28–48. Online: https://doi.org/10.2753/IJS0020-7659350402

Pokol Béla: Európai jurisztokrácia. Budapest, Dialóg Campus, 2019

Radaelli, Claudio M.: The Europeanization of Public Policy. In Kevin Featherstone – Claudio M. Radaelli: The Politics of Europeanization. Oxford, Oxford University Press, 2003. 27–56. Online: https://doi.org/10.1093/0199252092.003.0002

Risse-Kappen, Thomas: Exploring the Nature of the Beast: International Relations Theory and Comparative Policy Analysis Meet the European Union. Journal of Common Market Studies, 34. (1996), 1. 53–80. Online: https://doi.org/10.1111/j.1468-5965.1996.tb00560.x

Romsics Ignác: Nemzet, nemzetiség és állam Kelet-közép- és Délkelet-Európában a 19. és 20. században. Budapest, Napvilág, 1998.

Schöpflin György: Közép-Európa régi és új meghatározásai. In Módos Péter – Tischler János (szerk.): Közép-európai olvasókönyv. Budapest, Osiris, 2005. 127–151.

Schuman, Robert: Európáért. Pécs, Pannónia Könyvek, 1991.

Simon Zoltán (szerk.): Az Európai Unió a világban. Budapest, L’Harmattan, 2017.

Smith, Anthony D.: The Ethnic Origins of Nations. Oxford, Blackwell, 1986.

Snvdholtz, Wayne: Membership Matters: Limits of the Functional Approach to European Institutions. Journal of Common Market Studies, 34. (1996), 3. 403–429. Online: https://doi.org/10.1111/j.1468-5965.1996.tb00579.x

Somssich Réka: Az Európai Bíróság. In Arató Krisztina – Koller Boglára (szerk.): Az Európai Unió politikai rendszere. Budapest, Dialóg Campus, 2019. 128–129.

Spinelli, Altiero – Ernesto Rossi: The Ventotene Manifesto. Ventotene, The Altiero Spinelli Institute for Federalist Studies, 1941.

Stubb, Alexander C.: A Categorization of Differentiated Integration, Journal of Common Market Studies, 34. (1996), 2. 283–295. Online: https://doi.org/10.1111/j.1468-5965.1996.tb00573.x

Szénási Éva: Elméletek az európai egységről I–II. Budapest, L’Harmattan, 2002–2004.

Thatcher, Margaret: Speech to the College of Europe. “The Bruge Speech”. College of Europe, Bruges, 1988. szeptember 20. Online: https://www.margaretthatcher.org/document/107332

Toje, Asle: The European Union as a Small Power. After the Post-Cold War. Houndmills, Palgrave Macmillan, 2010. Online: https://doi.org/10.1057/9780230281813

Tribl Norbert – Sulyok Márton: „A gazda bekeríti házát”? A Német Szövetségi Alkotmánybíróság PSPP-döntésének jelentősége és az európai integrációért viselt alkotmányos felelősség realitása. Európai Tükör, 23. (2020), 2. 7–30. Online: https://doi.org/10.32559/et.2020.2.1

Trócsányi László: Gaulle-izmus és Európa. Magyar Szemle, 25. (2016), 5– 6. 10–18.

Trócsányi László – Lovászy László Gábor: Európai Körkép. Európai értékek és magvalósulásuk az Európai Unió tagállamaiban az adatok és számok tükrében. Budapest, Ludovika Egyetemi Kiadó, 2020.

Van den Berghe, Pierre: Race and Ethnicity: a Sociobiological Perspective. Ethnic and Racial Studies, 1. (1978), 4. 401–411. Online: https://doi.org/10.1080/01419870.1978.9993241

Varga Zs. András: Magyarország szuverenitása. In Csink Lóránt – Schanda Balázs – Varga Zs. András (szerk.): A magyar közjog alapintézményei. Budapest, Pázmány Press, 2020. 258–259.

Vollaard, Hans: Explaining European Disintegration. Journal of Common Market Studies, 52. (2014), 5. 1142–1159. Online: https://doi.org/10.1111/jcms.12132

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.