A honvédelmi nevelés és az iskolai testnevelés kovariációja

  • Hamar Pál
doi: 10.32563/hsz.2023.2.14

Absztrakt

A honvédelmi nevelés és a testnevelés kovariációját társadalmi, oktatás- és tantervelméleti, illetve oktatásmódszertani aspektusból vizsgálva számos kérdés merülhet fel. Tanulmányunkban a neveléstudomány oldaláról keressük a két nevelési terület 21. századi életkihívások kezelésére szolgáló közös értékeit. Ezzel összefüggésben külön-külön feltérképezzük a honvédelmi nevelés és a testnevelés értékkészletét, a 2012-es és a 2020-as NAT-ban betöltött szerepüket. Elemzésünkhöz Benjamin Bloom követelménytaxonómiai rendszerét hívjuk segítségül. Konklúzióként megállapítjuk, hogy korunk társadalmi gyakorlata újabb és újabb megoldandó próbatételek elé állítja a fiatalokat (lásd Covid–19, háború, mozgásszegény életmód stb.). A tantárgypedagógiai válaszokat elsősorban módszertani, nem pedig tartalmi (tananyag-kiválasztási) szempontok mentén kell keresni. A tartalmi fejlesztés lehetőségei majdnem kizárólag a sportági mozgásformák bővítésében rejlenek, mivel Magyarországon a testnevelés tantárgy oktatása ezeken alapszik. Az élményközpontúság, az örömszerzés valóban fontos értékorientáció, de nem primer cél. Mindkét nevelési terület faktuma a teljesítményelvárás, a teljesítményirányultság, emellett a közös értékek nélkülözhetetlen alkotóeleme a rend és a fegyelem. Kiemelendők még a két terület kereszttantervi vonatkozásai.

Kulcsszavak:

honvédelmi nevelés testnevelés érték NAT 2012 és NAT 2020 kognitív- affektív-pszichomotoros dimenziók

Hivatkozások

- 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról

- 5/2020. (I. 31.) Korm. rendelet. A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról

A gimnáziumi nevelés és oktatás terve (1978). Budapest: Tankönyvkiadó.

Az általános iskolai nevelés és oktatás terve. Honvédelmi ismeretek. 7–8. osztály (1979). Budapest: Országos Pedagógiai Intézet.

Bábosik István (1998): Nemzettudat – nemzeti szocializáció – hazafiság. Iskolakultúra, 8(4), 40–48.

Bábosik István (2004): Neveléselmélet. Nevelés az Európai Unióban. Budapest: Osiris.

Bodnár Ilona – Perényi Szilvia (2016): Értékháló az iskolai testnevelés körül. In Kovács Klára (szerk.) Értékteremtő testnevelés. Tanulmányok a testnevelés és sportolás szerepéről a Kárpát-medencei fiatalok életében. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 101–110.

Bognár József (2019): A testnevelés értékorientációja. Új Pedagógiai Szemle, 69(3–4), 100–108. Online: https://epa.oszk.hu/00000/00035/00192/pdf/EPA00035_upsz_2019_03-04_100-108.pdf

Csányi Tamás (2020): A mozgás felfedezése gyermekkorban – I. kötet: 175 játékos aktivitás a mozgáskoncepciók megismeréséhez. Budapest: Magyar Diáksport Szövetség.

Csepela Yvette (2000): „Örömtestnevelés?” Új Pedagógiai Szemle, 50(10), 83–89.

Gombocz János – Hamar Pál (2014): Test és nevelés – egészségnevelés? Gondolatok egy pedagógiai terminológia-változásról. Új Pedagógiai Szemle, 64(11–12), 92–102.

Hajdicsné Varga Katalin (2015): A honvédelmi nevelés a magyar oktatási rendszerben − a nevelési terület céljai, módszerei a kezdetektől napjainkig. Képzés és Gyakorlat, 13(1–2), 69–84. Online: https://doi.org/10.17165/TP.2015.1-2.4

Hamar Pál (1998): A testnevelés tartalmi korszerűsítésének nemzetközi trendjei a közoktatásban. Új Pedagógiai Szemle, 48(4), 48–56.

Hamar Pál (2016): A testnevelés tantervelmélete. Budapest: Eötvös József Könyvkiadó.

Hamar Pál (2022): Testnevelés. Tudomány – Tervezés – Oktatás – Értékelés. Budapest: ELTE Eötvös.

Hamar Pál – Czirják György – Kövesdi Orsolya (2020): Útmutató a testnevelés tantárgy tanításához a 2020-ban kiadott Nemzeti alaptanterv és kerettantervek alapján. Tantervi és módszertani útmutató füzetek. Eger: Oktatás 2030 Tanulástudományi Kutatócsoport – Eszterházy Károly Egyetem. Online: https//:www.oktatas2030.hu/wp-content/uploads/2020/10/utmutato-a-testneveles-tantargy-tanitasahoz-.pdf

Kis Jenő (1989): Attitűdök, jellemvonások alakítása, képességtermelés a testnevelésben és a sportban. A Testnevelési Főiskola Közleményei, 2., Melléklet, 3–37.

Kmetykó János (1915): Az iskolai testi nevelés reformja. Budapest: Az Országos Testnevelési Tanács munkálatai. III. kötet.

Kotschy Beáta (2022): Az oktatás célrendszere. In Falus Iván (főszerk.): A didaktika kézikönyve. Elméleti alapok a tanítás tanulásához. Budapest: Akadémiai, 367–395.

Kovács Katalin (2004): Kooperatív testnevelési játékokban résztvevő és nem résztvevő 12–13 éves leányok énképének és csoportban elhelyezkedésének összehasonlító vizsgálata. Magyar Pedagógia, 104(1), 57–76. Online: https//:www.magyarpedagogia.

hu/index.php/magyarpedagogia/article/view/307/305

Kun Szabó István (2018): A honvédelmi nevelés színterei napjainkban. Hadtudományi Szemle, 11(4), 353–365. Online: https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hsz/article/view/3531/2806

Madarász Tibor (2015): A honvédelmi nevelés pedagógiai oldala. Educatio, 24(2), 148–154. Online: https//:www.epa.hu/01500/01551/00092/pdf/EPA01551_educatio_2015_2_148-154.pdf

Makszin Imre (2014): A testnevelés elmélete és módszertana. Budapest–Pécs: Dialóg Campus.

Mátrai Zsuzsa – Perjés István szerk. (2008): Hiszek a tudás jobbító erejében. Ballér Endre emlékkonferencia. Budapest: Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottsága.

Miklós Zoltán (2009): Katonai nevelés és képzés az osztrák–magyar kiegyezésig.Honvédségi Szemle, 65(1), 36–38.

Nagy Tamás (1980): A tantárgyi célok, feladatok és követelmények változásainak történeti áttekintése. I–III. A testnevelés tanítása, 16(3), 69–77.; 16(4), 98–103.; 16(6), 161–166.

Reiner Dóra – Horváth Zoltán Ferenc – H. Ekler Judit (2022): Tanulók aktivitásának fokozása testnevelésórán a tánc integrációjával. Tánc és Nevelés, 3(1), 39–60. Online: https://doi.org/10.46819/TN.3.1.39-60

Stummer Judit (2012): Katonai alapismeretek a polgári középfokú oktatásban. Új Pedagógiai Szemle, 62(4–6), 236–249. Online: https://epa.oszk.hu/00000/00035/00152/pdf/EPA00035_upsz_2012_04-06_236-249.pdf

Szent-Györgyi Albert (1930): Az iskolai ifjúság testnevelése. Előadás. Szeged: Országos Testnevelési Kongresszus.

Szent-Györgyi Albert (1983): Észrevételek a nevelésről. In Válogatott tanulmányok. Budapest: Gondolat, 253–256.

Vasas Joachim (2009): A honvédelmi nevelés, a védelem és biztonságpolitika néhány kérdése napjainkban. Sereg Szemle, 7(3), 147–150.

Weszely Ödön (1932): Pedagógia. A neveléstudomány rendszere rövid összefoglalásban. Budapest: Révai.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.