Hadtudományi Szemle https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hsz <p>A<strong> Hadtudományi Szemle</strong> online és 2019-től nyomtatásban is megjelenő folyóirat, tudományos-közéleti irányvonalú, negyedévenként megjelenő orgánum. Az újság a hadtudományok, a védelmi szféra tevékenységét érintő tanulmányok, írások megjelentetését tűzte ki célul. Ez magába foglalja a hadtörténelem, a biztonságelmélet, a védelmi igazgatás, a nemzetbiztonság, valamint katonai területek széles skáláját, illetve az ehhez szorosan kapcsolódó egyéb tudományokkal foglalkozó kérdéskörök megjelentetését.</p> Ludovika Egyetemi Kiadó hu-HU Hadtudományi Szemle 2060-0437 National Security Risks of Religious Extremism https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hsz/article/view/6633 <p>In the present study the author examines how and why religious extremism can be linked to radical trends in Islam. What solutions should the national security and law enforcement services of developed countries seek and find for these religious extremist trends. Their goal is to ensure the safety of their own citizens, to detect in time the circle of persons who may commit an assassination attempt, and to prevent attempts to commit terrorist acts. The study also presents what solutions are available for dealing with and suppressing religious extremism from a security policy perspective.</p> Fischl Vilmos Copyright (c) 2023 Fischl Vilmos https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-09-15 2023-09-15 16 2 47 60 10.32563/hsz.2023.2.4 Vallási konfliktusok Afrikában az iszlám és a kereszténység határán https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hsz/article/view/6690 <p>A harmadik világban nem egyedülálló, hogy a globalizáció következtében a lemaradottságukkal egyre inkább tisztában levő fejlődő és sok esetben még mindig jelentős törzsi és vallási megosztottsággal rendelkező heterogén társadalmak helyzetükön, valamilyen ideológia mentén igyekeznek akár erőszakos úton javítani. Mindezen folyamatokat a Sierra Leone – Szomália-tengelyen elhelyezkedő Közép-afrikai Köztársaság és Nigéria esetében a napjainkban ismét előtérbe kerülő keresztény–muszlim konfliktus is tovább bonyolítja. Jelen dokumentum célja a két országban zajló biztonsági és politikai folyamatok előzményeinek és aktualitásainak áttekintése mellett egy átfogó kép rajzolása a kontinens szívében végbemenő vallási konfliktusok jellegéről, a regionális biztonság helyzetéről.</p> Hajduk Dániel János Copyright (c) 2023 Hajduk Dániel János https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-09-15 2023-09-15 16 2 61 76 10.32563/hsz.2023.2.5 Az atomfegyver bevetése 1. https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hsz/article/view/6631 <p>Napjaink megválaszolatlan kérdése, hogy vajon beveti-e valamelyik ország az atombombát, vagy sem? Eljutunk-e odáig, hogy egyáltalán szembe kell néznünk a problémával? A jelenleg folyó háborúkat – és a világűr felfegyverzésének lehetőségét – szem előtt tartva napjaink szakemberei továbbra sem tudják teljes bizonyossággal megválaszolni ezt a kérdést. A tanulmányban összegyűjtöttem és elemeztem azon feltételeket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy valamely ország bevesse az atombombát. Ezek a feltételek inkább akadályai, mintsem lehetőségei az ember által valaha alkotott legpusztítóbb fegyver alkalmazásának. Következtetéseim során arra kerestem a választ, hogy megmondható-e teljes bizonyossággal az atombomba bevetésének esélye, illetve kizárható-e annak alkalmazása.</p> Rezsneki Zsombor Copyright (c) 2023 Rezsneki Zsombor https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-09-15 2023-09-15 16 2 77 95 10.32563/hsz.2023.2.6 Stratégiai kommunikáció mint válságreagálás az Európai Unió gyakorlata alapján https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hsz/article/view/6752 <p>A 2010-es évek közepén jelentős fegyveres konfliktusok alakultak vagy szélesedtek ki az Európai Unió (EU) keleti és déli szomszédságában. Ezek kommunikatív dimenziója közvetlen biztonsági kockázatokat keletkeztetett az EU-ban, különös tekintettel az orosz dezinformációs tevékenységre és az Iszlám Állam terrorszervezet által folytatott terrorista propagandára. Ebben az időszakban épült ki az EU stratégiai kommunikációs képessége. Jelen tanulmány leírja az összefüggést, beleértve az ok-okozati kapcsolatokat, az említett válsághelyzetek, a belőlük származó kommunikatív kockázatok és az EU stratégiai kommunikációja között, valamint rámutat arra is, hogy az EU stratégiai kommunikáció elsősorban válságreagálási eszköz.</p> Torda Péter Copyright (c) 2023 Torda Péter https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-09-15 2023-09-15 16 2 97 106 10.32563/hsz.2023.2.7 Magyarország energiabiztonsági percepciója stratégiai dokumentumai tükrében https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hsz/article/view/6480 <p>A téma aktualitását a 2021-es év őszén megkötött új magyar–orosz gázvásárlási szerződés adja, valamint a 2022-<br />tőléletbe lépett garantált szállítási kapacitások Kijev részére. Regionálisan, magyar szempontból ugyancsak nem elhanyagolható a Krk szigeti LNG-terminál, amely egyéves működése alatt a magyar hálózatot is ellátta földgázzal. A dolgozat célja, hogy bemutassa hazánk energiabiztonságot illető percepcióit, amelyek alapvetően meghatározzák nemzeti energiapolitikánkat. Hazánk az energetikát stratégiai ágazatnak tekinti, az elmúlt évtizedben végbement változások pedig szükségessé tették az energetikai igazgatási anyagok aktualizálását. Írásomban a számba vett szabályzók és stratégiai dokumentumok egyöntetűen priorizált helyen kezelik Magyarország energiapolitikáját és ellátásbeli helyzetét. Az írásban általános képet adok a jelenlegi magyar energetikai struktúráról, annak sajátosságairól.</p> Török Virág Copyright (c) 2023 Török Virág https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-09-15 2023-09-15 16 2 107 125 10.32563/hsz.2023.2.8 A bátorság, a hűség, a becsület https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hsz/article/view/6671 <p>A germán/skandináv történetekben gyakori központi elem a bátorság, a hősiesség, a hűség és becsület, amelyek segítségével megismerhetjük hadi vállalkozásaik lélektani hátterét. A harctéren és párbajokban mutatott eme bátorság és hősiesség a filozófia<br />tudományának beosztása szerint a természetes bátorság/hősiesség kategóriájába sorolható. Ebátorság alapja a wyrd, az egyén sorsa. Az északi sagák hőseinek mindig készen kell állniuk, hogy a sorsukat képesek legyenek beteljesíteni. Az egyén számára azonban nemcsak a bátorság a fontos, hanem a hadúr és a társak iránt mutatott hűség is. A fent tárgyalt katonai erények vizsgálata segítséget nyújt a germán/skandináv harcosok gondolkodásmódjának és hadviselésüknek megismerésében.</p> Beck Attila Copyright (c) 2023 Beck Attila https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-09-15 2023-09-15 16 2 127 140 10.32563/hsz.2023.2.9 A béke érdekében folytatott vallásközi és államközi diskurzus, valamint a mediáció mint módszerek jelentősége a béketeremtésben és békefenntartásban https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hsz/article/view/6674 <p>Napjaink egyik meghatározó kihívása a béke és a stabilitás megteremtése, amely jelentős fejtörést okoz állami és egyházi szinten egyaránt. E cikk két olyan, a békefenntartáshoz és béketeremtéshez eszközként, kiegészítőként értékelhető módszer hasznossága mellett szeretne érvelni, amelyekhez szükséges a felek részéről egy bizonyos szintű nyitottság a kooperáció irányába: jelen cikk írója szerint az állam és az egyház kooperációja gyümölcsöző lehetne a konfliktusok és válsághelyzetek megelőzési szakaszában<br />párbeszéd formájában, valamint a konfliktus eszkalálódása után egy alternatív vitarendezési módszer, a mediáció alkalmazásával. A béke percepciójával kapcsolatos nézetek, valamint az e területhez köthető állami és egyházi feladatok ismertetése után a cikk fő része ezeknek a módszereknek a sajátosságaival foglalkozik, valamint azt igyekszik megvilágítani, hogy miért is lehetnek ezek hasznos módszerek egy olyan konfliktusokkal terhelt térségben, mint a MENA-övezet.</p> Piróth Emese Copyright (c) 2023 Piróth Emese https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-09-15 2023-09-15 16 2 141 150 10.32563/hsz.2023.2.10 Gondolatok a tiltott toborzás hazai szabályozásáról https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hsz/article/view/6713 <p>Magyarország Alaptörvényében alapelvként rögzítették, hogy „Magyarország a béke és a biztonság megteremtése és megőrzése, valamint az emberiség fenntartható fejlődése érdekében együttműködésre törekszik a világ valamennyi népével és országával”. A Büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 146. § (1) bekezdésben rögzített fordulat a tiltott toborzás és az ehhez kapcsolódó magatartásokkal, míg a Btk. 146. § (2) bekezdés szerinti fordulat a fegyveres összeütközésben részt vevő idegen fegyveres szervezetben történő önkéntes részvétellel szemben lép fel. A tanulmányban elsőként a tiltott toborzás magyar Büntető Törvénykönyvben elfoglalt helyét mutatjuk be, majd a béke és a háború tárgyalása következik. A tanulmány feltárja a tiltott toborzás első és második fordulatának speciális jegyeit, végül pedig egy jogesetet ismertetünk.</p> Ripszám Dóra Copyright (c) 2023 Ripszám Dóra https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-09-15 2023-09-15 16 2 151 162 10.32563/hsz.2023.2.11 Egyes országok tisztképzése nemzetközi összehasonlításban https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hsz/article/view/6658 <p>Az új évezred elejére az egész életen át tartó tanulás az élet minden területén alapfogalommá vált. A globalizációval járó kiélezett verseny eredményeként az egyén tudásának, készségeinek és kompetenciájának fejlesztése és elismerése kulcsfontosságúvá vált nemcsak a különböző szervezetek és intézmények versenyképessége, de a társadalmak foglalkoztatottsága és kohéziója szempontjából is. A globalizáció egyik hozadékaként bevett gyakorlattá vált, hogy tanulmányi okok vagy munkavégzés céljából az emberek eltérő országokban próbálnak boldogulni. Az egész életen át tartó tanulás szükségessége alól nem kivétel a tiszti hivatás és az annak alapját jelentő tisztképzés sem, amely a nemzeti sajátosságok meghagyása mellett komoly nemzetközi egységesítési és összehasonlítási folyamaton ment keresztül az utóbbi évtizedekben.</p> Jobbágy Zoltán Jobbágy Szabolcs Taksás Balázs Venekei József Copyright (c) 2023 Jobbágy Zoltán, Jobbágy Szabolcs, Taksás Balázs, Venekei József https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-09-15 2023-09-15 16 2 5 17 10.32563/hsz.2023.2.1 A légierő alkalmazásának főbb doktrinális kérdései a korai szovjet elméletekben és alkalmazásának egyes aspektusai a második világháború során https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hsz/article/view/6681 <p>A tanulmány bemutatja az 1930-as évek szovjet légierő-elméleteit, amelyek jellemzően a támadó hadműveletekhez kapcsolódnak. A technológia gyors fejlődése hozzájárult ahhoz, hogy az 1930-a sévek óta a repülés az egyik vezető helyet foglalja el a fegyveres erők struktúrájában, beleértve a Szovjetuniót is. A légierőt gyorsasága, hatótávolsága, gyors ütőképessége és az ellenség elleni meglepetésszerű támadási lehetősége tette a legmozgékonyabb katonai erőfajtává, amely képes harcászati, hadműveleti és stratégiai (hadászati) fontosságú feladatok megoldására egyaránt.</p> Rakaczki István Copyright (c) 2023 Rakaczki István https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-09-15 2023-09-15 16 2 19 38 10.32563/hsz.2023.2.2 A Magyar Honvédség 15M gyakorló egyenruházata tervezésének környezetvédelmi aspektusai 1. https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hsz/article/view/6687 <p>A Magyar Honvédség korszerűsítése, átalakítása a Zrínyi Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program meghirdetésével, valamint végrehajtásával új irányt vett. A hadiipar újjáélesztése, az új képességeket biztosító haditechnikai eszközök beszerzése, a 15M hadi gyakorló öltözet rendszeresítése vagy a hivatásos és szerződéses állományú katonák illetményfejlesztése csak néhány elem azok közül, amelyekkel a felelős szervek, személyek meg kívánják valósítani a haderő modernizálását. Véleményünk és tapasztalatunk szerint az új típusú egyenruha bevezetésével ráadásul már egy kényelmesebb viseletű, jobb minőségű gyakorlót kaptak a honvédségben szolgáló katonák. A fejlesztések végrehajtásakor azonban célszerű azokat a tényezőket is megvizsgálni, amelyek negatív hatással lehetnek környezetünkre. A környezetszennyezés az egyik ilyen tényező, amelyre kiemelt figyelmet kell fordítani a honvédség részéről is. A textilipar által okozott környezetszennyező hatások kiváltásában a haderő mint megrendelő csak közvetetten jelenik meg. Ettől függetlenül érdemes a hadsereg részéről – a műszaki követelmények összeállításakor – azokat a szempontokat is megfogalmazni, amelyek segíthetik a szerződő gyártókat ösztönözni a kevésbé környezetkárosító eljárások alkalmazására. Cikksorozatunkban bemutatjuk a jelenlegi textilipar által alkalmazott környezetvédelmi trendeket, majd összehasonlítjuk – költségelemzés alapján – a különböző gyártáshoz használt nyersanyagokat, és javaslatot teszünk olyan szempontok kialakítására, amelyeket a honvédség részéről célszerű figyelembe venni a hadi gyakorló öltözetek alapanyagának kiválasztásakor, megrendelésekor.</p> Szajkó Gyula Pap Andrea Romvári Lilla Copyright (c) 2023 Szajkó Gyula, Dr. Pap Andrea, Romvári Lilla https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-09-15 2023-09-15 16 2 39 46 10.32563/hsz.2023.2.3 A huszárság lehetséges feladatai a hazafias és honvédelmi nevelésben https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hsz/article/view/6815 <p>illetve annak kiegészítéseként közreműködhetnek és jelentős eredményeket érhetnek el az ifjúság hazafias és honvédelmi nevelésében, egészséges nemzettudatának kialakításában. Az alábbiakban a huszárság lehetséges feladatait vázoljuk fel ezeken a nevelési területeken.</p> Ádám Barnabás Csőgér Bálint Copyright (c) 2023 Ádám Barnabás, Csőgér Bálint https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-09-15 2023-09-15 16 2 163 170 10.32563/hsz.2023.2.12 Hogyan érzi magát a pszichológus a hadseregben? https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hsz/article/view/6638 <p>A tanulmány témája a 2022. első negyedévében végzett vizsgálat, amely a Magyar Honvédség (MH) védelem-egészségügyben dolgozó pszichológusaira terjedt ki. A vizsgálatban negyvenhárom fő vett részt, ami gyakorlatilag a teljes aktívan dolgozó állományt jelentette akkor. Kérdőíves válaszadás és személyes interjú módszerrel történt a pszichológusok elégedettségét, helyzetét, lehetőségeit, motivációit, terveit, attitűdjeit érintő kutatás. Jelen tanulmány – terjedelmi korlátok miatt – nem tér ki a kérdőív teljes negyvenkilenc plusz hat kérdésére és ezek alkérdéseire, de a címben megfogalmazott kérdésre igyekszik választ adni a vonatkozó kérdések és összefüggések értelmezésével. A kutatás komplexitásából adódóan a publikáció a kérdőívből származó adatok feldolgozását tekintve a legfontosabbakat tartalmazza, és ezek alapstatisztikai értékeit mutatja be. Az eredményekből levont következtetések nemcsak szakmailag fontosak mint keresztmetszeti státusz, hanem a jövőre vonatkoztatva is alapinformációkat biztosítanak a katonapszichológia szakterületre, a pszichológusok munkahelyi viselkedésére, attitűdjére és a munkájukat meghatározó feltételrendszerre vonatkozóan.</p> Andó Sándor Copyright (c) 2023 Andó Sándor https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-09-15 2023-09-15 16 2 171 185 10.32563/hsz.2023.2.13 A honvédelmi nevelés és az iskolai testnevelés kovariációja https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hsz/article/view/6676 <p>A honvédelmi nevelés és a testnevelés kovariációját társadalmi, oktatás- és tantervelméleti, illetve oktatásmódszertani aspektusból vizsgálva számos kérdés merülhet fel. Tanulmányunkban a neveléstudomány oldaláról keressük a két nevelési terület 21. századi életkihívások kezelésére szolgáló közös értékeit. Ezzel összefüggésben külön-külön feltérképezzük a honvédelmi nevelés és a testnevelés értékkészletét, a 2012-es és a 2020-as NAT-ban betöltött szerepüket. Elemzésünkhöz Benjamin Bloom követelménytaxonómiai rendszerét hívjuk segítségül. Konklúzióként megállapítjuk, hogy korunk társadalmi gyakorlata újabb és újabb megoldandó próbatételek elé állítja a fiatalokat (lásd Covid–19, háború, mozgásszegény életmód stb.). A tantárgypedagógiai válaszokat elsősorban módszertani, nem pedig tartalmi (tananyag-kiválasztási) szempontok mentén kell keresni. A tartalmi fejlesztés lehetőségei majdnem kizárólag a sportági mozgásformák bővítésében rejlenek, mivel Magyarországon a testnevelés tantárgy oktatása ezeken alapszik. Az élményközpontúság, az örömszerzés valóban fontos értékorientáció, de nem primer cél. Mindkét nevelési terület faktuma a teljesítményelvárás, a teljesítményirányultság, emellett a közös értékek nélkülözhetetlen alkotóeleme a rend és a fegyelem. Kiemelendők még a két terület kereszttantervi vonatkozásai.</p> Hamar Pál Copyright (c) 2023 Prof. Hamar DSc Pál https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-09-15 2023-09-15 16 2 187 210 10.32563/hsz.2023.2.14 Világuralmi verseny az elsőbbségért a mesterséges intelligenciában https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hsz/article/view/6624 <p>A mesterséges intelligencia szemmel láthatóan átformálja a gazdaságokat, és egyre szélesebb alkalmazása termelékenységnövekedést, hatékonyságot és alacsonyabb költségeket ígér. Hozzájárul a jobb élethez, és segít az embereknek jobb előrejelzé-seket és megalapozottabb döntéseket hozni nemcsak civil területen hanem katonai alkalmazásban is. Az elvárt sikereket a gyors elterjedés és alkalmazás hozhatja meg, ami versenyt generálhat az országok között. A nagyhatalmak világuralmi versenyében a mesterséges intelligencia szerepének feltérképezése érdekében a szerzők elemzik a mesterséges intelligencia gazdaságra gyakorolt hatását, valamint a katonai nagy-hatalmak törekvését a mesterséges intelligencia gyártásáért folytatott küzdelemben.</p> Kiss Csaba Copyright (c) 2023 Kiss Csaba https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-09-15 2023-09-15 16 2 211 220 10.32563/hsz.2023.2.15 The Service of Chivalries Throughout History in Relation to Pandemics and Wars https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hsz/article/view/6256 <p class="p2">The first orders of knights were formed in the royal courts in the late Middle Ages. When the ancient eastern Christian centres had all fallen following the conquests of the Seljuk Turks, by the end of the 11<span class="s2">th </span>century, Rome and Western Christianity were forced to take action. During the First Crusade, the first ecclesiastical orders were established on the model of monastic orders. Their creation was not a spontaneous process, but a conscious undertaking, for the members of these orders were also capable of performing tasks which an average soldier would not. It was then that the figure of the Christian warrior who fought against the conquering Islam was formed in order to liberate the Holy Land, who later became an example to many.<span class="s2">2 </span>The Crusades were consecrated as military campaigns by the Church, in which the ideal of the Christian soldier gained heroic character. The new orders uniquely combined military and monastic virtues.<span class="s2">3 </span>In this article, we examine the role of the Hospitallers (Johannites), the Templars, the Order of the German Knights and the Order of the Knights of the Holy Sepulchre in Jerusalem in the light of the circumstances in which they were formed and their role in today’s armed and pandemic conflicts.<span class="Apple-converted-space"> </span></p> Kliszek Noémi Copyright (c) 2023 Kliszek Noémi https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-09-15 2023-09-15 16 2 221 231 10.32563/hsz.2023.2.16 Vezetőkiválasztás a Magyar Honvédségben https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hsz/article/view/6754 <p class="p2">Cikkemben arra a kérdésre keresem a választ, hogy a Magyar Honvédségen belül létezik-e vezetőkiválasztó rendszer. Annak érdekében, hogy választ találjak a címben szereplő kérdésre, tisztázom, hogy milyen állományra gondolok a vezető kifejezés alatt. Leírom, mit jelent a pszichikai kiválasztás, és milyen eszközei vannak. Ezután bemutatom a rendőrség vezetőkiválasztó rendszerét, majd néhány külföldi példát mutatok a tisztek kiválasztására. Leírom, hol tart a Magyar Honvédség a vezetőkiválasztásban.<span class="Apple-converted-space"> </span></p> Eszter Tóth Copyright (c) 2023 Eszter Tóth https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-09-15 2023-09-15 16 2 233 247 10.32563/hsz.2023.2.17