A puha hatalmi gondolkodás és befolyásolás ideológiai előfutárai

A vonzás külpolitikai erejét analizáló koncepció eredettörténete

  • Pál Melinda
doi: 10.32576/nb.2021.4.5

Absztrakt

A puha hatalom húzóerő, vonzáson, együttműködésen, önkéntes azonosulási vágy kiváltásán alapuló befolyásolás. Eszmei gyökere az a nem feudális, az emberi jogokon és az egyéni szabadságon alapuló társadalom, amelyre az amerikai nép az alkotmányában lefektetett klasszikus liberális értékkészlete ékköveként tekint. Ez az eszmei alap a felvilágosodás szellemében fogant széles körű társadalmi értékkonszenzusból fejlődött ki. Jelen tanulmány górcső alá veszi a nyugati civilizációt, értékrendet, ideálokat máig meghatározó, a 17. században induló és a 18. században kiteljesedő felvilágosodást. Vázolja továbbá a szintén a 17. században, az amerikai földrész első kolóniái megalakulásától kezdődő amerikai kivételesség- és küldetéstudat történelmi állomásait. Mivel a soft power elmélet, analitikus koncepció forrásának tekinthető univerzálisnak tartott amerikai értékrendszerre fókuszál, azokat a felvilágosodás kori gondolkodókat és ideálokat vizsgálja, akik, amelyek „tettlegesen” vagy „csak” ideológiai távolságból megalapozták ezt az értékrendszert. Legterjedelmesebben Locke-ot, Hobbest és Kantot. Az amerikai kivételesség- és küldetéstudat fejezetben pedig azoknak a személyiségeknek a munkásságát és hatását emeli ki, akik leegyszerűsítéssel a békepolitikák, a nyugati típusú morális gondolkodás és a liberális internacionalizmus eszméjének előfutárai, majd legfőbb képviselői voltak. A tanulmány zárófejezetei a bipolárisból unilaterális hatalmi helyzetbe került Egyesült Államok külpolitikáinak jellegét vázolja puha hatalmi perspektívából a 2004-es analitikus koncepció kidolgozásáig. Külön kiemeli az újkonzervativizmus térnyerését, azét az ideológiai irányzatét, amely a globális nemzetközi szervezetek által nem támogatott, jóvá nem hagyott iraki beavatkozás elméleti alapját és visszaigazolását jelentette, s amely ily módon ellenirányzatként, negatív mintaként a gyakorlati politikusok számára iránymutatásnak szánt nye-i puha hatalom analitikus koncepciókidolgozásának közvetlen indikátora volt. Ebben a politikai kontextusban a nye-i koncepció a mindenkori békepolitikák elemévé is vált.

Kulcsszavak:

puha hatalom egyéni szabadságon alapuló értékrendszer küldetéstudat nem katonai politikák felvilágosodás

Hivatkozások

Bacevich, Andrew: The New American Militarism. Oxford, Oxford University Press, 2005.

Baldwin, David A.: Power and International Relations. In Walter Carlsnaes – Thomas Risse – Beth A. Simmons (szerk.): Handbook of International Relations. London, Sage, 2013. 273–297. Online: https://doi.org/10.4135/9781446247587.n11

Bakó Tibor: A soft power szerepe az Egyesült Államok kulturális hegemóniájának építésében. Köz-Gazdaság, 6. (2012), 4. 111–125.

Baranyi Tamás Péter: Az enyhülés meghatározása a hidegháború historiográfiájában. Világtörténet, 9. (2019), 3. 331–356.

Békés Csaba: Hidegháború–enyhülés új megközelítésben. Külügyi Szemle, 13. (2014), 4. 3–18.

Békés, Csaba – Malcolm Byrne – János M. Rainer (szerk.): The 1956 Hungarian Revolution. A History in Documents. Budapest – New York, CEU Press, 2002.

Berman, Morris: Dark Ages America: The Final Phase of Empire. London – New York, W. W. Norton & Co., 2006.

Brunner, Otto – Werner Conze – Reinhart Koselleck (szerk.): A demokrácia. Budapest, Jószöveg Műhely Kiadó, 1999.

Bush, George W.: President Bush Delivers Graduation Speech at West Point. [online], The White House President George W. Bush, 2002. június 1. Forrás: georgewbush-whitehouse.archives.gov [2021. 09. 29.].

Charles II: Art & Power. [online], Royal Collection Trust, (é. n.). Forrás: rct.uk [2021. 09. 29.]

Chace, James – Nicholas X. Rizopoulos: Grand Stategy. Toward a New Concert of Nations: An American Perspective. World Policy Journal, 16. (1999), 3. 2–10. Online: https://ciaotest.cc.columbia.edu/olj/wpj/wp_99chj05.html

Cull, Nicholas: The Cold War and the United States Information Agency. Cambridge, Cambridge University Press, 2008. Online: https://doi.org/10.1017/CBO9780511817151

Csizmazia Gábor: Az Egyesült Államok kül- és biztonságpolitikája Kelet-Közép-Európában 2009–2019 között. Doktori értekezés. Budapest, NKE Hadtudományi Doktori Iskola, 2020.

Ehrman, John: The Rise of Neoconservatism. Intellectuals and Foreign Affairs. New Haven – London, Yale University Press, 1995.

Eisenhower, Dwight D.: Farewell Address. [online], National Archives, 1961. január 17. Forrás: https://archives.gov [2021. 09. 29.]

Fukuyama, Francis: Amerika válaszúton. Demokrácia, hatalom és a neokonzervatív örökség. Budapest, Századvég Kiadó, 2006.

Gallarotti, Giulio M.: Cosmopolitan Power in International Relations. Cambridge, Cambridge University Press, 2010. Online: https://doi.org/10.1017/CBO9780511760839

Hobbes, Thomas: Leviatán vagy Az egyházi és világi állam formája és hatalma. Ford. Vámosi Pál. Budapest, Kossuth Könyvkiadó, [1651] 1999.

Hobbes, Thomas: Of Man, Being the First Part of Leviathan. Chapter XIII. Of the Natural Condition of Mankind as Concerning Their Felicity and Misery. [online], The Harvard Classics 1909–1914, (é. n.). Forrás: https://bartlyby.com [2021. 09. 29.]

Hobbes, Thomas: Leviathan: Or the Matter, Forme & Power of a Common-Wealth Ecclesiasticall and Civill. (Rethinking the Western Tradition). New Haven – London, Yale University Press, [1651] 2010.

Infranca, Antonio: Kant Örök béke című írásának paradoxonjai. Magyar Filozófiai Szemle, (1998), 1–3. Online: http://epa.oszk.hu/00100/00186/00001/98_infranca.htm

Kant, Immanuel: A gyakorlati ész kritikája. Ford. Papp Zoltán. Budapest, Osiris Kiadó – Gond-Cura Alapítvány, [1788] 2004.

Kant, Immanuel: Az örök béke. Ford. Babits Mihály, Bukarest, Kriterion, [1795] 1971.

Kant, Immanuel: Egy világpolgár gondolatai az emberiség egyetemes történetéről. [online], Országos Széchenyi Könyvtár Európa Könyvtár, 1922. Forrás: mek.oszk.hu [2021. 09. 29.]

Kennedy, John F.: The City Upon a Hill Speech. Address to Massachusetts State Legislature. 9 January 1961. [online], : John F. Kennedy Presidential Library and Museum, 1961. Forrás: https://jfklibrary.org [2021. 09. 29.]

Kiss J. László: Biztonságelméletek. In Gazdag Ferenc – Tálas Péter (szerk.): Biztonsági tanulmányok – Biztonságpolitika. Budapest, Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, 2011. 53–89.

Lincoln, Abraham: “A House Divided”: Speech at Springfield, Illinois [1855] in Roy P. Basler (szerk.): The Collected Works of Abraham Lincoln. 8 Volumes, New Brunswick, NJ, Rutgers University Press, 1953. 2. 461.

Lincoln, Abraham: Annual Message to Congress. [online], Abraham Lincoln Online, Speeches & Writings 1862. december 1. Forrás: https://abrahamlincolnonline.org

Locke, John: The Second Treatise on Civil Government. [online], Norton, 1689. Forrás: https://wwnorton.com [2021. 09. 29.]

Magyarics Tamás: Az amerikai külpolitikai önkép. MKI-tanulmányok, 4. (2010), 1. 1–13. Online: https://www.grotius.hu/doc/pub/TNFWIL/2010_63_magyarics_tamas_az_amerikai_kulpolitikai_onkep.pdf

Magyarics Tamás: Állandóság és változás az Egyesült Államok külpolitikai identitásában és eszköztárában. MKI-tanulmányok, (2012), 3. 1–24. Online: https://kki.hu/assets/upload/Tanulmanyok_2012_03_ellandeseg_ees_veltozes_az_.pdf

Manent, Pierre: Histoire intellectuelle du liberalisme. Dixleboons. Paris, Calmann-Lévy, 1987.

Manent, Pierre: A liberális gondolat története. Ford. Babarczy Eszter. Pécs, Tanulmány Kiadó, 1994.

Nordholt, Jan Willem Schulte: Woodrow Wilson: A Life for World Peace. Ford. Herbert H. Roven. Berkeley, University of California Press, 1991.

Nye, Joseph S.: Bound to Lead: The Changing Nature of American Power. New York, Basic Books, 1990.

Nye, Joseph S.: Soft Power. The Means to Success in the World Politics. New York, Public Affairs, 2004.

Nye, Joseph S.: Get Smart: Combining Hard and Soft Power. Foreign Affairs, 88. (2009), 4. 160–163.

Obama, Barack: University of Massachusetts at Boston Commencement Address. [online], Obama Speeches, 2006. június 2. Forrás: https://obamaspeeches.com [2021. 09. 29.]

Rácz Gábor: A demokratikus béke elmélete. Nemzet és Biztonság, 11. (2018), 3. 127–133. Online: https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/neb/article/view/3575/2859

Reagan, Ronald: Farewell Address to the Nation. [online], Ronald Reagan Presidental Library& Museum, 1989.január 11. Forrás: https://reaganlibrary.gov [2021. 09. 29.]

Rice, Condoleezza: Campaign 2000: Promoting the National Interest. [online], Foreign Affairs, 2000. január. Forrás: https://foreignaffairs.com [2021. 09. 29.]

Riedel, Bruce: What We Won. America’s Secret War in Afghanistan, 1979–89. Washington D.C., Brookings Institute, 2014.

Ruffini, Pierre-Bruno: Science et diplomatie. Une nouvelle dimension des relations internationales. Paris, Édition du Cygne, 2015.

Russett, Bruce: Liberalism. In Tim Dunne – Milja Kurki – Steve Smith (szerk.): International Relations Theories: Discipline and Diversity. Oxford, Oxford University Press, 2013.

Russett, Bruce – John R. Oneal: Triangulating Peace: Democracy, Interdependence, and International Organizations. New York, W. W. Norton & Company, 2001.

Tully, James: The Kantian Idea of Europe. In Tully, James: Public Philosophy in a New Key. New York, Cambridge University Press, 2008. 15–42. Online: https://doi.org/10.1017/CBO9780511790744.003

Villepin, Dominique de: Mémoire de Paix pour Temps de Guerre. Paris, Grasset, 2016.

Wilson, Woodrow: Democracy and Efficiency. [online], The Atlantic Monthly, 1901. március. Forrás: https://theatlantic.com [2021. 09. 29.]

Wilson, Woodrow: Second Annual Message. [online], The American Presidency Project, 1914. december 8. Forrás: https://presidency.ucsb.edu [2021. 09. 29.]

Wilson, Woodrow: Address to the Senate. [online], History Central, 1917. január 22. Forrás: https://historycentral.com [2021. 09. 29.]

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.