https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/neb/issue/feed Nemzet és Biztonság – Biztonságpolitikai Szemle 2021-04-26T16:57:08+02:00 Háda Béla hada.bela@uni-nke.hu Open Journal Systems <p>A <strong>Nemzet és Biztonság – Biztonságpolitikai Szemle</strong> a Nemzeti Közszolgálati Egyetem lektorált tudományos folyóirata. A folyóirat a biztonság és védelempolitika aktuális kérdéseire összpontosít. Jelenleg évente 4 magyar nyelvű lapszáma van, és 1 további angol nyelvű száma. Szerzői közé vezető kül- és biztonságpolitikai szakértők, elemzők és gyakorlati szakemberek tartoznak.</p> https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/neb/article/view/4491 Az Európai Unió Szomáliai Kiképző Missziója 2010– 2019 között 2020-08-06T13:06:47+02:00 Nagy Sándor scone978@yahoo.com <p>A tanulmány tárgya az Európai Unió Szomáliai Kiképző Missziójának (EUTM-S) 2010–2019 közötti afrikai szerepvállalása. Az elemzés elsősorban az EUTM-S megalakulására, kilenc éven átívelő kronológiájára, valamint a misszió mandátumába foglalt kiképzési célkitűzéseinek eredményességére koncentrál, továbbá a szerző saját tapasztalatait alapul véve kitér a magyar szerepvállalás részletes ismertetésére is. Következtetésünk szerint a kiképző misszió sikeressége önmagában nem lehet kulcsa a szomáliai bukott államiság megoldásának. </p> 2021-04-26T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 Nemzet és Biztonság – Biztonságpolitikai Szemle https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/neb/article/view/4592 Az amerikai–kínai rivalizálás hatásai a délkelet-ázsiai államok tengeri védelmi stratégiáira 2020-08-31T10:22:44+02:00 Háda Béla hada.bela@uni-nke.hu <p>Az ázsiai erőegyensúly változása és az amerikai–kínai nagyhatalmi versengés erős hatást gyakorol a délkelet-ázsiai biztonsági architektúrára is. A régió különböző országainak eltérő válaszai vannak erre a kihívásra, noha az ASEAN biztonságpolitikai együttműködését valamennyien fontosnak tartják. E tanulmány a Dél-kínai-tengerre mint a kínai tengeri terjeszkedés elsődleges zónájára fókuszál. A két vezető globális hatalom regionális törekvései mellett ismerteti Vietnám, Szingapúr, Malajzia, Indonézia és a Fülöp-szigetek stratégiai reflexióit a folyamattal összefüggésben, valamint haditengerészeti fejlesztéseik fő irányait is. Végezetül pedig számba véve a vizsgált délkelet-ázsiai országok politikájának erősségeit és gyengéit, a tanulmány megkísérli prognosztizálni ezek valószínű hatékonyságát. </p> 2021-04-26T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 Nemzet és Biztonság – Biztonságpolitikai Szemle https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/neb/article/view/4906 Magyarország új nemzeti biztonsági stratégiájáról 2020-11-12T11:06:33+01:00 Csiki Varga Tamás csiki.tamas@uni-nke.hu Tálas Péter talas.peter@uni-nke.hu <p>A tanulmány a 2020 áprilisában közzétett új magyar nemzet biztonsági stratégiát jellemzi, elemzi és értékeli. Az új dokumentumot – tartalmának részletes ismertetése mellett – egyrészt összeveti a nemzeti biztonsági stratégiákkal szembeni funkcionális követelményekkel, másrészt a korábbi nemzeti biztonsági stratégiával, illetve a Stratégiai Védelmi Kutatóintézetnek a magyar társadalom biztonságpercepciójára vonatkozó 2019. decemberi kutatásának erdeményeivel is. </p> 2021-04-26T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 Nemzet és Biztonság – Biztonságpolitikai Szemle https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/neb/article/view/4038 A madridi rezidentúra – A magyar hírszerzés Spanyolországban a detente csúcspontjától a kishidegháború végéig, 1976–1984 2020-06-22T08:50:36+02:00 Pál István stevepal@freemail.hu <p>Nem sokkal azt követően, hogy a Magyar Népköztársaság (MNK) és a Spanyol Királyság közvetlenül az enyhülés folyamatának csúcspontját követően felvette a diplomáciai kapcsolatokat, a madridi magyar nagykövetségen egy hivatásos biztonsági tisztből és az alárendeltségében álló titkos munkatársakból álló hírszerzőpont létesült. A rezidentúra mindenekelőtt a külképviseleti szervek operatív védelmére koncentrált, ugyanakkor, jelen ismereteink szerint nem sok sikerrel, próbálkozott a vezető NATO-tagállamok ellen irányuló hírszerzéssel. </p> 2021-04-26T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 Nemzet és Biztonság – Biztonságpolitikai Szemle https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/neb/article/view/4064 A bolíviai földgáz helyzete és aktuálpolitikai kérdései 2020-07-02T14:55:59+02:00 Füzesi Kitti fuzesikitti@gmail.com <p>A 2000-esévek elejétől Latin-Amerikában egyre nagyobb kereslet mutatkozott a földgáz iránt, amely elsősorban a strukturális reformok okozta gazdasági növekedésnek volt köszönhető. Ennek az egyre növekvő igénynek Bolívia is haszonélvezője lehetne, hiszen jelentős földgáztartalékokkal rendelkezik, mégis gazdasági nehézségekkel küzd, amely földrajzi elhelyezkedéséből, továbbá bel- és külpolitikájából adódik. A tanulmány célja a dél- amerikai földgázpiac elemzése Bolívián keresztül, a vonatkozó politikai/történelmi tényezők, konfliktusok és a jövőbeli kilátások bemutatásával. </p> 2021-04-26T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 Nemzet és Biztonság – Biztonságpolitikai Szemle https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/neb/article/view/4636 Kételyek és megoldások. Megoldások és kételyek 2020-09-07T13:55:46+02:00 Felméry Zoltán felmery.zoltan@gmail.com 2021-04-26T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 Nemzet és Biztonság – Biztonságpolitikai Szemle https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/neb/article/view/4505 Mohamed Murszi és az egyiptomi rendszerváltoztatási kísérlet kudarca 2020-09-23T12:19:58+02:00 Ritter Noémi Ritter.Noemi@uni-nke.hu <p>2019. június 17-énbírósági meghallgatása közben rosszul lett, majd meghalt Mohamed Murszi, korábbi egyiptomi elnök, aki 2013 óta volt börtönben – többszörös bírósági eljárás folyt ellene, halála előtt pedig éppen kémkedés vádjával állt a törvényszék előtt. Mohamed Murszi 2012–2013-ban, alig egy évig töltötte be Egyiptom elnöki posztját, hatalomra kerülésével és bukásával mégis beírta magát Egyiptom történelmébe azzal, hogy az iszlám színezetű demokratikus Egyiptom megteremtésének ígéretével indult a választásokon, és Egyiptom első demokratikus úton megválasztott elnöke lett. Beiktatását követő döntései nyomán egy központosított, iszlamista rendszer kiépítése körvonalazódott, ami az elnöki székből történő elmozdításához, bebörtönzéséhez és az egyiptomi, kezdetben demokratikus rendszerváltoztatási kísérlet bukásához vezetett. Az elemzés összegzi a Hoszni Mubárak leváltását követő, 2011-esegyiptomi átmeneti időszak főbb eseményeit és Mohamed Murszi kormányzásának egy évét, valamint vizsgálja a politikai kudarc okait. A bukás nem kizárólag Murszi hibás helyzetfelismeréseinek és politikai döntéseinek eredménye volt, a tragikus végkifejlethez hozzájárultak az egyiptomi politikai rendszer sajátosságai és a Muzulmán Testvérek politikai, szervezeti és ideológiai rugalmatlansága is. </p> 2021-04-26T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 Nemzet és Biztonság – Biztonságpolitikai Szemle https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/neb/article/view/4752 Európai stratégiai autonómia – A közös védelem alapjai és korlátjai 2020-10-03T13:00:24+02:00 Szabolcs Laura szabolcsvlaura@gmail.com <p>Az Európában és szomszédságában az elmúlt évtizedben kialakult válságok nyomán szükségszerűvé vált annak megvitatása, hogy a kontinens államai hogyan képesek növelni biztonságukat, és akár az Amerikai Egyesült Államok nélkül, önállóan (is) cselekedni. A tanulmány központi kérdése, hogy létre lehet-e hozni európai stratégiai autonómiát, amelyben a kritikus pont közép- és hosszú távon egyaránt az együttműködési hajlandóság. A lehetőségek feltérképezése érdekében, először a közös stratégiai kultúra elemeit, majd az európai államok együttműködési hajlandóságát, végül a stratégiai autonómia kialakításához fűződő nemzeti álláspontok hasonlóságait és különbözőségeit vizsgálom primer kutatási eredmények másodelemzésével és szintetizálásával. A vizsgálat arra mutat rá, hogy az európai államokat továbbra is stratégiai diszharmónia jellemzi, az együttműködési kultúra tekintetében az államok közti preferenciák nagymértékben területalapúak, a stratégiai autonómia esetében pedig jelenleg az önálló cselekvési képesség értelmezésében és ambíciószintjében is jelentősek az eltérések.</p> 2021-04-26T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 Nemzet és Biztonság – Biztonságpolitikai Szemle https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/neb/article/view/4927 A magyar biztonságpercepció elemzése 2. 2020-12-01T13:28:25+01:00 Etl Alex etl.alex@uni-nke.hu <p>A Stratégiai Védelmi Kutatóintézet kutatási programjának keretében kezdtük meg a magyar biztonságpercepció átfogó elemzését egy reprezentatív közvélemény-kutatás, és 10 darab, a Honvédelmi Minisztériumban készített, félig strukturált interjú eredményeire támaszkodva 2019 őszén. E kutatási programot folytatva, 2020 őszén azt vizsgáltam, hogyan alakul a biztonságpercepciója azoknak a szakembereknek, akik a Honvédelmi Minisztériumon kívül, a Külgazdasági és Külügyminisztérium munkatársaként vagy a háttérintézményekben dolgozó szakértőként kapcsolódnak a magyar biztonság- és védelempolitikai szférához. A kutatás során 23 darab félig strukturált interjút készítettem a Külgazdasági és Külügyminisztérium, a Külügyi és Külgazdasági Intézet, valamint a Stratégiai Védelmi Kutatóintézet munkatársaival. E cikk az elkészült interjúk eredményeit elemzi és hasonlítja össze a 2019-es interjúk eredményeivel annak érdekében, hogy minél árnyaltabb képet kaphassunk a magyar biztonság- és védelempolitikai szféra biztonságpercepciójáról. </p> 2021-04-26T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 Nemzet és Biztonság – Biztonságpolitikai Szemle