A test szerepe a Horthy-korszak oktatáspolitikájában

  • Burány Judit
doi: 10.32563/hsz.2023.4.12

Absztrakt

Napjaink globális mozgalma, a testpozitivitás rámutat, hogy a világtörténelem során bizonyos testeket a többinél rendre kevésbé szépnek és értékesnek minősítettek, ami miatt egyesek jogtalan előnyhöz jutottak másokkal szemben. Ez a szemléletmód dominált a 20. századi magyar történelemben is, mind a Horthy-korszakban, mind az azt követő szocialista évtizedekben. Az ország lakóinak teste egy kollektív testképzetté állt össze, és a rendszer az állampolgárok testére is kiterjesztette felügyeleti jogát, azzal szemben elvárásokat támasztott. A Horthy-korszakban ennek oka a vesztes világháborúban, valamint a hadsereg létszámának maximalizálásában keresendő, és közvetve az ország morális talpra állásának is részét képezte. A hatalom a magyar történelem során először arra is rádöbbent, hogy az iskola, mint intézmény és színtér, kiváló lehetőség a rendszer ideológiájának megerősítésére. Megjelent az újragondolt, dán mintát követő testnevelés-oktatás, a militarista színezetű ifjúsági mozgalmak és egyéb sportkörök.

Kulcsszavak:

test szimbólum testnevelés-oktatás Horthy-korszak testpozitivitás

Hivatkozások

A gazdátlan asszony (1944). Rend. Sipos László. Hunnia Filmgyár – Esperia Film.

Árvai Tünde (2013): Honleányok. Honvédelmi nevelés és munka a leánylevente-moz-galomban. Századvég, 18(2), 23–40. Online: https://adt.arcanum.com/hu/view/Szazadveg_2013_68/?pg=24&layout=s

Bangha Béla szerk. (1932): Katolikus lexikon III. Budapest: Magyar Kultúra.

Bánlaky József (1928–1942): A magyar nemzet hadtörténelme. Budapest: Grill Károly. Online: https://mek.oszk.hu/09400/09477/html/index.html

Bohn Ferenc (1942): A testnevelés története. Különlenyomat a „Testnevelés” 1941–42. évfolyam számaiból. Budapest: Stephaneum.

Bukh, Niels (1927): Gimnasztika képekben. Ford. Király Dezső. Budapest: Király Dezső.

Bukh, Niels (1938): Dán egyszerű és sportgimnasztika vezérkönyve. Budapest: Király Dezső.

Csabai Márta (2019): Az önelfogadás kihívásaitól a testpozitív mozgalmakig – a pozi¬tív pszichológia testképei. Magyar Pszichológiai Szemle, 74(3), 361–373. Online: https://doi.org/10.1556/0016.2019.74.3.6

Dobrovits Sándor (1938): Magyarország Trianontól napjainkig. Társadalmi szervezetek. Magyar Statisztikai Szemle, 16(4), 414–418. Online: www.ksh.hu/statszemle_archive/all/1938/1938_04/1938_04_0414_0418.pdf

Fináczy Ernő – Kornis Gyula – Kemény Ferenc szerk. (1936): Pedagógiai lexikon I. Budapest: Révai Irodalmi Intézet. Online: https://adt.arcanum.com/hu/view/Lexikon_PedagogiaiLexikon_1/?pg=0&layout=s

Gergely Ferenc – Kiss György (1976): Horthy leventéi. Budapest: Kossuth.

Gergely Jenő szerk. (2004): Gömbös Gyula hatalomra kerülése és kormányzása 1932–1936. Antal István sajtófőnök emlékiratai. Budapest: Palatinus.

Hadtörténeti Intézet és Múzeum [é. n.]: A trianoni békediktátum katonai előírásai. Online: https://m.militaria.hu/digitalis-hadtortenelem-hadtorteneti-oktatasi-csomagok-is¬kolak-szamara/a-trianoni-bekeszerzodes-es-annak-hatasai/a-trianoni-bekeszerzodes-es-annak-hatasai-hadszervezet/a-trianoni-bekediktatum-katonai-eloirasai

Kárpáti Andrea (1993): Elvek, eszmények, paradigmák a magyar rajztanításban a kez¬detektől a hetvenes évekig. Magyar Pedagógia, 93(1–2), 19–35. Online: http://digit.bibl.u-szeged.hu/00400/00415/00169/mp_1993_001_002_6043_019-035.pdf

Kerepeszki Róbert (2011): A politikai és társadalmi élet határán. A Társadalmi Egyesületek Szövetsége a Horthy-korszakban. In Gebei Sándor – ifj. Bertényi Iván – Rainer M. János (szerk.): „…nem leleplezni, hanem megismerni és megérteni”. Tanulmányok a 0 éves Romsics Ignác tiszteletére. Eger: Líceum, 373–388. Online: https://www.academia.edu/17221614/A_politikai_és_társadalmi_élet_határán_A_Társadalmi_Egyesületek_Szövetsége_a_Horthy_korszakban

Kristó Nagy István (1996): Hitler ifjai – Horthy leventéi. Ezredvég, 6(6), 59–67. Online: https://adt.arcanum.com/hu/view/Ezredveg_1996/?pg=550&layout=s

Lukács Ernőné főszerk. (1965): Sport és testkultúra. A tánc. A világ népei. Budapest: Közgazdasági és Jogi.

McBride, Hillary L. (2021): The Wisdom of Your Body. Finding Healing, Wholeness, and Connection Through Embodied Living. Washington: Brazos Press.

Misángyi Ottó (1935): A testnevelés jelentősége a közművelődésben. Budapest: Stephaneum. Online: https://mtda.hu/books/misangyi_otto_a_testneveles_jelen-tosege_a_kozmuvelodesben.pdf

Nagy Péter Tibor (1992): A magyar oktatás második államosítása. Budapest: Educatio. Online: https://mek.oszk.hu/08200/08289/08289.pdf

Nagy Péter Tibor (1994): Tanügyigazgatás és oktatáspolitika a polgári Magyarországon. Kandidátusi disszertáció. Magyar Tudományos Akadémia Tudományos Minősítő Bizottsága. Online: http://real-d.mtak.hu/814/1/11756.pdf

Pál József – Újvári Edit (2005): Szimbólumtár. Jelképek, motívumok, témák az egyetemes és a magyar kultúrából. Budapest: Balassi.

Pukánszky Béla (2006): A nőnevelés évezredei. Budapest: Gondolat.

Turbucz Dávid (2014): A vezér két teste. A test szerepe Horthy Miklós vezérkultuszában. BUKSZ, 26(1), 45–49. Online: http://buksz.c3.hu/1401/04.2problturbucz.pdf

Ujvári Miklós (1986): A délkelet-ázsiai harci művészetek. Budapest: Ujvári Miklós.

Ujvári Miklós (1989): Kung fu-technikák és edzésmódszerek. Budapest: Origo-press.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.