Magyarságszimbólumok szerepe és megjelenése a tisztavatáson

doi: 10.32563/hsz.2023.4.13

Absztrakt

A nemzeti szimbólumok meghatározó szerepet töltenek be egy társadalom életében. Értékmegőrző és közvetítő szerepük révén összekötik a különböző korosztályokat, az eltérő hivatással rendelkező állampolgárokat. A katonai hivatást választó réteg számára mélyebben gyökerező értékeket közvetítenek, amelyek a hazaszeretetet, a katonai pálya iránti elköteleződést táplálják. A tisztté válás eseményének légkörét meghatározza a helyszín, az épített tér használata, a felsorakoztatott történelmi zászlósor és a Himnusz hangjai. A nemzeti lobogó előtt tett tiszti eskü ebben a mesterségesen megalkotott, múltat idéző környezetben erősítheti a katonai pálya iránti elköteleződést.

Kulcsszavak:

magyarságszimbólum jelkép tisztavatás honvédség emlékezés szervezeti szimbolizmus

Hivatkozások

Anderson, Benedict (2006): Imagined Communities. Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. London – New York: Verso. Online: https://is.muni.cz/el/1423/podzim2013/SOC571E/um/Anderson_B_-_Imagined_Communities.pdf

Bodó Julianna – Biró A. Zoltán (2017): Szimbolikus térhasználat változó szerepben. Replika, 32(5), 147–161. Online: https://epa.oszk.hu/03100/03109/00008/pdf/EPA03109_replika_105_147-161.pdf

Erőss Ágnes (2018): Szimbolikus terek és térhasználat többnemzetiségű városokban: Beregszász és Nagyvárad példája. Doktori disszertáció tézisei. ELTE Természettudományi Kar Földtudományi Doktori Iskola. Online: https://edit.elte.hu/xmlui/bitstream/handle/10831/40284/Eross_Agnes_tezisek.pdf

Hóman Bálint (1998): Szentkirály és szentkorona. In Hóman Bálint: Szent István. Budapest: Szent István Társulat – Kairosz, 307–322. Online: http://mek.niif.hu/07100/07139/html/0003/0013-22a.html

Kapitány Ágnes – Kapitány Gábor (2012): Az ünnep mint emlékezés és az emlékezés mint ünnep. Jel-kép, 31(1–4). Online: https://doi.org/10.20520/Jel-Kep.2012.1-4.6

Michela, Miroslav (2015): „A haza legyen minden gyermekének hazája”. A Szent István-kultusz reprezentációi Szlovákiában a két világháború közötti időszakban. Történelmi Szemle, 57(2), 333–349. Online: https://tti.abtk.hu/images/kiadvanyok/folyoiratok/tsz/tsz2015_2/Michela.pdf

Nemzeti Örökség Intézete [é. n.]: Nemzeti emlékhelyek. Hősök tere. Online: https://intezet.nori.gov.hu/nemzeti-emlekhelyek/Budapest/hosok-tere/

Pál Judit (2013): Színek „háborúja”. A zászló mint nemzeti jelkép Erdélyben 1848-ban és

az erdélyi politikai elitek. Századok, 147(3), 689–710. Online: http://real-j.mtak.hu/13815/3/szazadok_2013_147_3.pdf

Tokaji Ildikó (2012): Az ünnepek látványa kommunikációelméleti megközelítésben. Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények, 7(1), 153–160. Online: https://www.matarka.hu/koz/ISSN_1788-9979/vol_7_no_1_2012/ISSN_1788-9979_vol_7_no_1_2012_153-160.pdf

Zeidler Miklós (2012): Kultusz és propaganda. In Ballabás Dániel (szerk.): Kultusz és propaganda. Eger: Líceum, 7–17. Online: http://publikacio.uni-eszterhazy.hu/5460/1/7_17_Zeidler.pdf

Jogi források

- 15/2021. (VIII. 11.) HM rendelet a katonai jelképekről és jelzésekről, valamint a Magyar Honvédséghez köthető megjelölésekről és használatuk engedélyezéséről. Online: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2100015.hm

- 2001. évi LXIII. törvény a magyar hősök emlékének megörökítéséről és a Magyar Hősök Emlékünnepéről. Online: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0100063.tv

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.