Gondolatok a tiltott toborzás hazai szabályozásáról

  • Ripszám Dóra
doi: 10.32563/hsz.2023.2.11

Absztrakt

Magyarország Alaptörvényében alapelvként rögzítették, hogy „Magyarország a béke és a biztonság megteremtése és megőrzése, valamint az emberiség fenntartható fejlődése érdekében együttműködésre törekszik a világ valamennyi népével és országával”. A Büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 146. § (1) bekezdésben rögzített fordulat a tiltott toborzás és az ehhez kapcsolódó magatartásokkal, míg a Btk. 146. § (2) bekezdés szerinti fordulat a fegyveres összeütközésben részt vevő idegen fegyveres szervezetben történő önkéntes részvétellel szemben lép fel. A tanulmányban elsőként a tiltott toborzás magyar Büntető Törvénykönyvben elfoglalt helyét mutatjuk be, majd a béke és a háború tárgyalása következik. A tanulmány feltárja a tiltott toborzás első és második fordulatának speciális jegyeit, végül pedig egy jogesetet ismertetünk.

Kulcsszavak:

tiltott toborzás háború idegen fegyveres szervezet

Hivatkozások

- 1949. évi Genfi Egyezményeket kiegészítő 1977. évi I. Jegyzőkönyv

- 1949. évi I. Genfi Egyezmény

- 2004. évi CXXXI. törvény a büntető jogszabályok módosításáról

- 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről

- 2021. évi CXL. törvény a honvédelemről és a Magyar Honvédségről

Alaptörvényhez fűzött Indoklás B.155/2017/39.

Belovics Ervin – Molnár Gábor Miklós – Sinku Pál (2021.): Büntetőjog II. Különös rész. 8., hatályos kiadás. Budapest: HVG-ORAC.

Czine Ágnes szerk. (2016): Az új Btk. és a kapcsolódó jogforrások, bírósági iránymutatások. Budapest: HVG-ORAC.

Csapó Zsuzsanna: Nemzetközi jogi védőháló a fegyveres konfliktusokban érintett gyermekek oltalmára. PhD-disszertáció. Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar. Online: https://ajk.pte.hu/files/file/doktori-iskola/csapo-zsuzsanna/csapo-zsuzsanna-vedes-ertekezes.pdf

Dominek Attila (2016): Az ukrán biztonság- és védelempolitika változásai. Honvédségi Szemle, 144(6), 48–56. Online: http://real.mtak.hu/124142/1/HSZ_2016_144_6_Dominek_Attila.pdf

Fearon, James (2007): Iraq’s Civil War. Foreign Affairs, 86(2), 2–15. Online: https://web.stanford.edu/group/fearon-research/cgi-bin/wordpress/wp-content/uploads/2013/10/iraqscivilwar.pdf

Frenyó Zoltán [é. n.]: A béke filozófiája. In Oknyomozó tudomány. Tudományos Mozaik (13). Budapest: Tomori Pál Főiskola, 177–191. Online: http://real.mtak.hu/71215/1/Frenyo_Zoltan_A_beke_filozofiaja_u.pdf

Gál István László (2019): A gazdaságpolitika és a kriminálpolitika kölcsönhatásai. Miskolci Jogi Szemle, 14(2) különszám, 1. kötet, 295–296. Online: https://www.mjsz.uni-miskolc.hu/files/6560/30_galistvanlaszlo_t%C3%B6rdelt.pdf

Gellér Balázs József (2013): Háborús bűncselekmények. In Polt Péter (szerk.): Új Btk. kommentár, 3. kötet. Különös rész. Budapest: Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó, 47–104.

Görgényi Ilona et al. (2020): Magyar büntetőjog. Különös rész. 2., átdolgozott kiadás. Budapest: Wolters Kluwer Hungary Kft.

Huszár Julianna (2022): Emberkereskedelem újragondolva – a 2020. július 1-jé nhatályba lépett rendelkezések hatékonysága ügyészi szemmel. Belügyi Szemle, 70(2), 305–325. Online: https://doi.org/10.38146/BSZ.2022.2.5

Karsai Krisztina szerk. (2019): Nagykommentár a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvényhez. Budapest: Wolters Kluwer.

Macovei, Vera (2021): Reflections on the Activity of Mercenaries in the Context of World Security. International Symposium On War Studies, 2021. október 29–30. Online: https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/321-329_1.pdf

Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.).

Makai Lajos (2004.): A tiltott toborzás törvényi tényállásának értelmezési kérdései. In Korinek László – Kőhalmi László – Herke Csongor (szerk.): Emlékkönyv Ferencz Zoltán egyetemi adjunktus halálának 20. évfordulójára. Pécs: Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, 211–217.

Padányi József – Tomolya János (2017): Háború és béke Ukrajnában, avagy keleten a helyzet változatlan. Hadtudomány, 27(1–2), 63–83. Online: http://real.mtak.hu/54739/1/HT_2017_63_83_u.pdf

Pécsi Ítélőtábla Bf. I. 85/2004/6.

Pécsi Ítélőtábla Bf.19/2018/6.

Szalai Anikó (2012): A fegyveres összeütközések hatása a nemzetközi szerződésekre. PhD-disszertáció. Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola. Online: https://doktori.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/1376/1/Szalai_Aniko_PhD_disszertacio.pdf

Tálas Péter (2013): Politikai erőszakformák – terrorizmus. Oktatási segédanyag. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem. Online: https://tudasportal.uni-nke.hu/xmlui/static/pdfjs/web/viewer.html?file=https://tudasportal.uni-nke.hu/xmlui/bitstream/handle/20.500.12944/100139/349.pdf?sequence=1&is-Allowed=y%208.%20o

Tóth Mihály – Nagy Zoltán szerk. (2014): Magyar büntetőjog. különös rész. Budapest: Osiris.

Unicef (2021): Children Recruited by Armed Forces or Armed Groups. Online: https://www.unicef.org/protection/children-recruited-by-armed-forces

United Nations [é. n.]: War Crimes. Online: https://www.un.org/en/genocideprevention/war-crimes.shtml

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.