Miért a közigazgatás?

Pályamotivációs tényezők empirikus vizsgálata a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Karán

  • Szakács Édua
doi: 10.32563/hsz.2022.4.11

Absztrakt

A fiatalok érdeklődése a közigazgatási pálya iránt az elmúlt évtizedekben csökkenő tendenciát mutatott, ráadásul a Diplomás Pályakövető Rendszer adataiból az is látszik, hogy a szakiárnyú képzettséget szerzett hallgatók jelentős része sem a közigazgatásban helyezkedik el, vagy rövid időn belül elhagyja azt. Jelen kutatásomban azt vizsgálom, hogyan hat az érintett fiatalok pályamotivációja a közigazgatási pályán való elhelyezkedés szándékára. A kutatásban a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Karának (NKE ÁNTK) 114 hallgatója vett részt. A résztvevők 65 százaléka volt nő és 35 százaléka férfi. A minta 71 százaléka volt nappali tagozatos és 29 százaléka levelezős hallgató. Hipotéziseimmel összhangban a kutatás eredményei igazolták, hogy a megkérdezett hallgatók inkább külső, mint belső pályamotivációval rendelkeznek, ami negatív hatással van a pálya iránti érdeklődésükre. A résztvevők érdeklődése a közigazgatási pálya iránt az egyetemi évek alatt csökkenő tendenciát mutatott. Ez a hatás a legerősebben a legfiatalabb, nappalis válaszadók esetében volt tetten érhető. A kutatás során három motivációs módot – erős, identifikált és külső – tudtam azonosítani. A várakozásoknak megfelelően a külső motivációval rendelkezők érdeklődése volt a legkisebb, az erős motivációval rendelkezőké pedig a legnagyobb a pálya iránt. További kutatást igényel annak feltárása, hogy miért
erősödik meg a külső motiváció a résztvevőkben az egyetemi évek alatt, és hogyan fordítható meg ez a tendencia.

Kulcsszavak:

pályamotiváció öndeterminációs elmélet belső és külső motiváció karrierválasztás

Hivatkozások

Deci, Edward L. (1972): Intrinsic Motivation, Extrinsic Reinforcement, and Inequity. Journal of Personality and Social Psychology, 22(1) 113–120. Online: https://doi.org/10.1037/h0032355

Deci, Edward L. – Connell, James P. – Ryan, Richard M. (1989): Self-determination in a Work Organization. Journal of Applied Psychology, 74(4), 580–590. Online: https://doi.org/10.1037/0021-9010.74.4.580

Fényszárosi Éva et al. (2018): Munkával kapcsolatos motivációk és elégedettség – személyorientált elemzés. Magyar Pszichológiai Szemle, 73(3–4), 411–434. Online: https://doi.org/10.1556/0016.2018.73.3.3

Gagné, Marylène – Deci, Edward L. (2005): Self-determination Theory and Work Motivation. Journal of Organizational Behavior, 26(4), 331–362. Online: https://doi.org/10.1002/job.322

Harlow, Harry F. (1958): The Nature of Love. American Psychologist, 13(12), 673–685. Online: https://doi.org/10.1037/h0047884

Hazafi Zoltán (2014): Új közszolgálati életpálya – a közszolgálat fejlesztésének jogi és emberi erőforrás dimenziói. In Hazafi Zoltán (szerk.): Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás. Budapest: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó. Online: https://oszkdk.oszk.hu/storage/00/01/24/21/dd/1/AROP-2-2- 17_HU_00.pdf

Hazafi Zoltán (2016): A közigazgatás létszáma a személyzetpolitika szemszögéből. Pro Publico Bono – Magyar Közigazgatás, 4(3), 92–105. Online: http://real.mtak.hu/50312/1/a_kozigazgatas_letszama_u.pdf

Kaiser Tamás szerk. (2019): Jó Állam Jelentés 2019 – első változat. Budapest: NKE KTI – Kutatásmódszertani és Mérésügyi Iroda. Online: https://joallamjelentes.uni-nke.hu/kiadvanyok/jo-allam-jelentes-2019-elso-valtozat/

Krauss Ferenc Gábor – Magasvári Adrienn – Szakács Édua (2018): A közszolgálati mentori rendszer bevezetését megalapozó kutatási jelentés. In Csóka Gabriella – Szakács Gábor (szerk.): A közszolgálat emberierőforrás-gazdálkodási rendszerének fejlesztését szolgáló kutatások jelentései II. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 12–147.

Slemp, Gavin R. et al.: Leader Autonomy Support in the Workplace: A Meta-Analytic Review. Motivation and Emotion, 42(1), 706–724. Online: https://doi.org/10.1007/s11031-018-9698-y

Szakács Édua (2015): Diplomás pályakezdők vagy pályaelhagyók a közszolgálatban. HR és Munkajog, 3(3), 37–39.

White, Robert W. (1959): Motivation Reconsidered: the Concept of Competence. Psychological Review, 66(5), 297–333. Online: https://doi.org/10.1037/h0040934

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.