Gerilla hadviselés a középkorban: a szász–frank háború (772–785)

doi: 10.32563/hsz.2022.4.1

Absztrakt

A 8. század utolsó harmadában, Európa egyik vezető katonai hatalma, a Frank Birodalom megkísérelte meghódítani a kisebb, de katonailag potens szász területeket. A rövidre tervezett hadjárat hosszú évekre elhúzódó háborúvá vált, amelyben a szász erők a gerilla hadviselés módszereit alkalmazták.

Kulcsszavak:

európai történelem középkori hadtörténelem gerilla hadviselés Frank Birodalom

Hivatkozások

Arjen, Versloot – Adamczyk, Elżbieta (2017): The Geography and Dialects of Old Saxon: River-basin communication networks and the distributional patterns of North Sea Germanic features in Old Saxon. Amsterdam: The Boydell Press

Annales regni francorum. Frank királyi évkönyvek (2021). Ford. Darvas Mátyás. Budapest: Magyarságkutató Intézet

Bachrach, Bernard S. (2013): Charlemagne’s Early Campaigns (768–777) – A Diplomatic and Military Analysis. Leiden–Boston: Brill. Online: https://doi.org/10.1163/9789004244771

Che Guevara, Ernesto (2007): A gerillaharcos kézikönyve. Ford. Gálvölgyi Judit. Budapest: Ulpius-ház

Einhard (1880): Vita Caroli Magni. Hannover: Impensis bibliopolii Hahniani. (Einhard [1901]: Nagy Károly élete. Ford. Dékáni Kálmán. Budapest: Franklin Társulat)

Forgács Balázs (2020): Gerillák, partizánok, felkelők. Az irreguláris hadviselés története – korunk kihívásai. Budapest: Zrínyi

Haber Péter (2015): Az aszimmetrikus hadviselés más szempontból. Hadtudomány, 25. Elektronikus szám. 119–128. Online: https://doi.org/10.17047%2FHADTUD.2015.25.E.119

Halsall, Guy (2003): Warfare and Society in Barbarian West 450–900. London & New York: Routledge

Hines, Jones (2003): The Conversion of the Old Saxons. In Green, Dennis H. – Siegmund, Frank (szerk.): The Continental Saxons from the Migration Period to the Tenth Century: An Ethnographic Perspective. Woodbridge: Boydell Press

Kovács Jenő (1995): Katonai stratégia és hadikultúrák (Komplex kutatási téma) II. Kézirat. (NKE EKKL HHK Kari Könyvtárában található, raktári jelzetek: II. kötet: 585/2060:1.)

Lawrence, Thomas Edward (2017): The Sewen Pillars of Wisdom. London: Arcadia Press. Online: https://doi.org/10.5040/9781474287715.ch-008

Liddell Hart, Basil Henry (1991): Strategy. Second Revised Edition. New York: Meridian Book. (Liddell Hart, Basil Henry [2002]: Stratégia. Ford. Soproni András. Budapest: Európa)

Mao, Ce-tung (1953): Mao Ce-tung válogatott művei 2. Budapest: Szikra

Melleno, Daniel (2014): Before They Were Vikings: Scandinavia and the Franks up to the Death of Louis the Pious. Berkeley: Univesity of California

Nicolle, David (2014): The Conquest of Saxony ad 782–785. Oxford: Osprey

Paulus Diaconus (1878): Historia langobardorum. Hannover: Impensis Bibliopoli Hahniani

Paulus Diaconus (1901): A langobardok története – Historia langobardorum. Ford. Gombos F. Albin. Brassó: Brassói Lapok

Rembold, Ingrid (2018): Conquest and Christianisation. Cambridge: Cambridge University Press. Online: https://doi.org/10.1017/9781108164597

Vegetius, Publius Flavius (2004): Epitoma de rei militaris. Oxford: Oxford University Press. (Publius Flavius Vegetius [1963]: A hadtudomány foglalata. Ford. Várady László. In Hahn István (szerk.): A hadművészet ókori klasszikusai. Budapest: Zrínyi)

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.