A hadkötelezettség történeti áttekintése Magyarországon

doi: 10.32563/hsz.2022.1.1

Absztrakt

Az 1868 és 2004 közötti 136 évben a magyar haderő  végrehajtói állományát elsősorban a hadkötelezettség intézménye biztosította, azonban az azt megelőző  időszakokban többször, különböző formában megjelent a katonai szolgálat teljesítésére való kötelezettségek széles  tárháza. A koronként változó formában megjelenő  kötelezettségeket teljes egészében még nem nevezhetjük  hadkötelezettségnek, elemeiben azonban már megjelentek  annak részei. Az írásmű összefoglalja, hogy Magyarország  1100 éves történelmében hogyan alakult ki az 1868-ban bevezetett hadkötelezettségen alapuló hadkiegészítési  forma. 

Kulcsszavak:

hadkötelezettség haderő katonai szolgálat Magyar Honvédség

Hivatkozások

Balla Tibor: A dualizmus korának hadtörténete (1867– 1914). In Hermann Róbert (szerk.): Magyarország hadtörténete III. Magyarország a Habsburg Monarchiában 1718–1919. Budapest, Zrínyi, 2016. 210–254.

Balla Tibor: Szarajevó, Doberdó, Trianon. Magyarország az első világháborúban. Budapest, Scolar, 2019.

Bartha Szabó József: A Honvédség az egész nemzet ügye. Gondola, 2011. június 21. Online: https://gondola.hu/cikkek/76822-A_honvedseg_az_egesz_nemzet_ugye.html

Bona Gábor: Hadszervezés a Batthyány-kormány időszakában. In Bona Gábor: Századosok az 1848/49. évi szabadságharcban I. Budapest, Heraldika, 2008. Online: https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/Bona-bona-tabornokok-torzstisztek-1/szazadosok-az-184849-evi-szabadsagharcban-96F2/i-a-szabadsagharc-fegyveres-ereje-970B/1-hadszervezes-a-batthyany-kormany-idoszakaban-970C/e-a-katonaallitasi-torveny-9757/

Boda József: A „demokratikus hadsereg” különleges rendeltetésű erői 1945–1948. In Parádi József (szerk.): Ünnepi parergák Mezey Barna 65. születésnapja tiszteletére. Budapest, Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság, 2018. 19–36. Online: https://doi.org/10.31626/HU-EISSN2530094X.VTOM.19-36.p

Demeter Ferenc – Ujházy László – Vastagh László: Magyar Tartalékosok Szövetsége: Tizenöt éve híd a társadalom és a honvédség között. Budapest, HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Nonprofit Kft., 2016.

Harmat Árpád Péter: Aranybulla. Történelem cikkek, 2015. április 23. Online: http://tortenelemcikkek.hu/node/470

Kaló József szóbeli közlése.

Kaló József: Az étlapon felkínált hadsereg. A magyar 2. hadsereg frontra küldését eredményező tárgyalások. In Barta Róbert – Csiszár Imre (szerk.): Történeti emlékezet és rendszerváltások. Hatalmi és politizálási alternatívák a 20. századi Magyarországon. Debrecen, Debreceni Egyetem Történelmi Intézet, 2020. 217–238.

Kaló József: Szombathelyi Ferenc vezérezredes hadászati elgondolása a német hadvezetés számára az 1943-as évre vonatkozóan és elemzése a magyar 2. hadsereg működéséről. Hadmérnök, 12. (2017), 4. 216–230. Online: https://doi.org/10.32567/hm.2017.4.21

Kárpáti Ferenc: Puskalövés nélkül…. Budapest, DUNA International, 2011.

Kovács Tamás: Milliárdos fegyverkezési program? Archívnet, 11. (2011), 5. Online: htpps://www.archivnet.hu/gazdasag/milliardos_fegyverkezesi_program.html

Kovács Vilmos: Trianon béklyójában. Rubicon Online, (2019), 1. Online: https://rubicon.hu/cikkek/trianon-beklyojaban

Magyarország Kormánya: Mi együvé tartoztunk és tartozunk a jövőben is. 2021. június 12. Online: https://kormany.hu/hirek/mi-egyuve-tartoztunk-es-tartozunk-a-jovoben-is

Nagy-Vargáné Juhász Ágnes: Az önkéntes haderő tartalék biztosításának szervezési-vezetési kérdései. Doktori (PhD-) értekezés. Budapest, ZMNE HDI, 2010. Online: http://m.ludita.uni-nke.hu/repozitorium/bitstream/handle/11410/9561/Teljes%20sz%c3%b6veg%21?sequence=1&isAllowed=y

Perczel Olivér: Hogyan zajlottak a létszámcsökkentések 1946-ban? Archívnet, 11. (2011), 3. Online: https://www.archivnet.hu/politika/hogyan_zajlottak_a_letszamcsokkentesek_1946ban.html

Tarján M. Tamás: Darányi Kálmán meghirdeti a győri programot. Rubicon Online, (é. n.). Online: https://rubicon.hu/kalendarium/1938-marcius-5-daranyi-kalman-meghirdeti-a-gyori-programot

Ujházy László: A tartalékosok és a tartalékos szövetségek szerepe napjainkban. Honvédségi Szemle, 142. (2014), 1. 41–45.

Jogi források

évi XL. törvénycikk a véderőről

évi XXX. törvénycikk a véderőről

évi XXXI. törvénycikk a honvédségről

évi II. törvény a honvédelemről

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.