A nők részvétele a hadiiparban az I. világháború időszakában Magyarországon

doi: 10.32563/hsz.2022.1.9

Absztrakt

Tanulmányomban a nők hadiiparban betöltött szerepét vizsgálom Magyarországon az I. világháború időszakában. Először bemutatom a legjelentősebb hadiipari üzemeket és azok háború alatti tevékenységét. Azt követően feltárom, hogy a hölgyek miként tudtak beilleszkedni a hadigazdaság rendszerébe munkavállalóként. Végül megvizsgálom a hadiigazgatás szempontjából legfontosabb iparágakban bekövetkező változásokat, elemezve a női, illetve férfi munkavállalók számának alakulását.

Kulcsszavak:

nők hadiipar I. világháború

Hivatkozások

Balla Tibor: Szarajevó, Doberdó, Trianon. Magyarország az első világháborúban. Budapest, Scolar, 2019.

Balla Tibor: A magyar királyi honvéd tüzérség 1912–1914. II. Hadtörténelmi Közlemények, 106. (1993), 4. 43–75.

Dombrády Lóránd – Germuska Pál – Kovács Vilmos – Kovács Géza Péter: A magyar hadiipar története. A kezdetektől napjainkig 1880–2015. Budapest, Zrínyi, 2017.

Fodor Veronika: A csepeli Weiss Manfréd Konszern jótékonysági intézkedései az első világháború idején. Hadtörténelmi Közlemények, 128. (2015), 3. 793–800. Online: http://epa.oszk.hu/00000/00018/00036/pdf/EPA00018_hadtortenelmi_2015_3_793-800.pdf

Fucsek László: A magyar ipar a világháborúban. Magyar Katonai Szemle, (1935), 2. 175–182.

Fucsek László: Az ipari munkáskérdés a világháború alatt. Magyar Katonai Szemle, (1935), 2 166–172.

Fucsek László: A gazdasági élet állami irányítása Magyarországon a világháború alatt. Magyar Katonai Szemle, (1935), 3. 183–190.

Iványi Emma: Magyar Minisztertanácsi jegyzőkönyvek az első világháború korából. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1960.

Kovács Vilmos: A magyar hadipar helyzete az Osztrák–Magyar Monarchia integrált hadiiparában. Hadtörténelmi Múzeum Értesítője, (2011), 12. 95–105. Online: https://militaria.hu/uploads/files/82849700_1337252289.pdf

Krámli Mihály: A Győri Magyar Ágyúgyár Rt. felállítása 1911–1914. Hadtörténelmi Közlemények, 123. (2010), 4. 1005–1014.

A nők mozgósítása. Népszava, 44. (1916), 20. 1–2.

Sárközi Zoltán – Szilágyi Gábor – Gáspár Ferenc: A Fegyvergyár története 1891–1948. Tanulmányok Budapest Múltjából, 22. (1988). 375–471.

Szterényi József – Ladányi Jenő: A magyar ipar a világháborúban. Budapest, Franklin Társulat, 1934.

Varga László: A csepeli csoda. Weiss Manfréd és vállalata a Monarchiában. Budapest, Budapest Főváros Levéltára, 2016.

Völgyesi Zoltán: Az első világháború gazdasági hatásai és a magyar hadigazdaság. Levéltári Szemle, 64. (2014), 47. 35–48.

Zalai Katalin: A nők baljós térfoglalása. A nők gazdasági mobilizációja az első világháború idején. In Egry Gábor – Kaba Eszter (szerk.): 1916 a fordulat éve? Tanulmányok a Nagy Háborúról. Budapest, Napvilág, 2017. 229–265.

Jogi források

évi L. törvénycikk a háború esetére szóló kivételes intézkedésekről alkotott 1912: LXIII. törvénycikknek és a hadiszolgáltatásokról szóló 1912: LXVIII. törvénycikknek kiegészítéséről

évi XIII. törvénycikk a háború esetére szóló kivételes intézkedésekről alkotott törvények kiegészítéséről

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.