Hadügyi átalakulás a germán népeknél a római császárkor és a kora középkor időszakában

doi: 10.32563/hsz.2024.1.4

Absztrakt

A római császárkor és a kora középkor folyamán a germán népeknél egy hosszú átalakulás keretében megváltoztak, illetve jelentősen átalakultak a hadviselési szokások. A változást elsősorban az mozgatta, hogy a Nyugatrómai Birodalom bukásáig három nagy hadikultúra létezett egymás mellett: a germán, a római és sztyeppei, amelyek között időről időre háborúk, fegyveres konfliktusok robbantak ki, és amelyek egymás fejlődésére is hatottak. Dolgozatomban azt a folyamatot mutatom be, hogy a germánok milyen hadviselési elemeket vettek át a másik két hadikultúrától, és hogyan alkalmazták azokat. Az ezen elemek összességéből kialakult hadviselés alapjául szolgált a későbbi középkori hadművészetnek.

Kulcsszavak:

középkori hadviselés hadügyi átalakulás középkori történelem germán népek Római Birodalom

Hivatkozások

APOLLINARIS, Sidonius (2017): To His Brother-in-law Ecdicius. Ford. Dalton, O. M. In ANDERSON, W. B. (szerk.): Complete Work of Sidonius. Hastings: Delphi Classics.

BACHRACH, Bernard S. (1972): Merovingian Military Organization. Mineapolis: University of Minnesota Press.

BÓNA István et al. (1993): Hunok – gepidák – langobardok. Budapest: Balassi.

CAESAR, Caius Iulius (1964): A gall háború. Ford. Szepessy Tibor. Budapest: Európa.

CSALLÁNY Dezső (1961): Archäologische Denkmäler der Gepiden im Mitteldonaubecken. Budapest: Akadémiai.

DOMASZEWSKI, Alfred – MOMMSEN, Theodor (szerk.) (1958): Corpus Inscriptiones Latinarum III. Berlin: De Gruyter.

DREW, Katherine Fischer (1996): The Lombard Laws. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.

Fulda évkönyvek (2019). Ford. Darvas Mátyás. Budapest: Magyarságkutató Intézet.

GRIFFITH, Paddy (1995): Viking Art of War. Philadelphia: Casemate.

HALSALL, Guy (2003): Warfare and Society in the Barabarian West, 450–900. London – New York: Routledge.

KISS P. Attila (2015): „… ut strenui viri …” A gepidák Kárpát-medencei története. Szeged: Szegedi Középkorász Műhely.

KISS P. Attila (2022): Ki hagyná el Asiát, Africát, vagy Italiát, hogy Germániába menjen? – Germánok a Kárpát-medencében. Budapest: PPKE BTK Régészettudományi Intézet.

Liber Historiae Francorum (1888): Online: https://archive.org/details/sim_monumenta-germaniae-historica_1888/page/n3/mode/2up?view=theater

MACDOWAL, Simon – MCBRIDE, Angus (1996): Germanic warrior, 236–568 AD. London: Osprey.

MASEK Zsófia – F. KOVÁCS Péter (2022): A tiszapüspöki gepida kori temető. In F. KOVÁCS Péter (szerk.): Átkelők a túlvilágra – Két gepida temető a Közép-Tisza mentén. Szolnok: Damjanich János Múzeum.

MARCELLINUS, Ammianus (1993): Róma története. Ford. Szepesy Gyula. Budapest: Európa.

MARCELLINUS COMES (1894): Marcellini V. E. Comitis Chronicon. Chronica minora saec. IV. V. VI. VII. In MOMMSEN, Theodor: Monumenta Germaniae Historica Auctores Antiquissimi. Tomus 11. Berlin. Online: https://archive.org/details/sim_monumenta-germaniae-historica_1894_11/page/98/mode/2up

MAURIKIOSZ (2022): Sztratégikon. Ford. Kató Péter és Kákóczki Balázs. Budapest: A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Római Állam- és Tartományigazgatás Kutatóműhely.

Nagy Károly frank császár levele Fulrad apáthoz. (1974) In RÁZSÓ Gyula (szerk.): A hadművészet középkori és újkori klasszikusai. Budapest: Zrínyi.

NICOLLE, David (2005): Carolingian Cavalryman AD 768–987. Oxford: Osprey.

PARKER, Geoffrey (2005): A hadügyi forradalom védelmében. Ford. Nemerkényi Előd. In VESZPRÉMY László (szerk.): A korai stratégiai gondolkodás. Budapest: Zrínyi, 61–87.

PATERCULUS, C. Velleius (1896): Róma története. Ford. Szölgyémy Ferencz. Budapest: Franklin Társulat.

PROCOPIUS (1962): The Gothic War. Ford. Dewing, H. B.. Cambridge – Massachusetts: Harvard University Press.

Psalterium aureum: Online: https://www.e-codices.unifr.ch/en/csg/0022/141

ROGERS, Clifford J. (2018): The Military Revolution of the Hundred Years War. In ROGERS, Clifford J. (szerk.): The Military Revolution Debate. London – New York: Routledge, 55–95. Online: https://doi.org/10.4324/9780429496264-4

SEECK, Otto (szerk.) (1876): Notitia Dignitatum. Berlin.

STRABÓN (1974): Geógraphika. Budapest: Gondolat.

Stuttgarter Psalter. Online: https://archive.org/details/StuttgarterPsalter_966/page/n67/mode/2up

Stuttgarter Psalter. Online: https://archive.org/details/StuttgarterPsalter_966/page/n185/mode/2up

TACITUS, Publius Cornelius (1961): Germania. Ford. Borzsák István – Szabó Árpád. Budapest: Gondolat.

TACITUS, Publius Cornelius (1970): Korunk története. Ford. Borzsák István. Budapest: Magyar Helikon.

TACITUS, Publius Cornelius (1970): Évkönyvek. Ford. Borzsák István. Budapest: Magyar Helikon.

TOURS-I GERGELY (2010): Korunk története – A frankok története. Ford. Mezei Mónika – Adamik Tamás. Pozsony: Kalligram.

WOLFRAM, Herwig (1988): History of the Goths. Berkley – Los Angeles – London: University of California Press.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.