Mi a hadtörténelem?

  • Boda Mihály
doi: 10.32563/hsz.2023.3.6

Absztrakt

Amiként a történelem az élet tanítómestere, úgy a hadtörténelem is tanítómester. Minek a tanítómestere azonban a hadtörténelem? Mi a hadtörténelem kutatásának és oktatásának célja? A kérdéssel legalább a 19. század óta foglalkoznak katonai és civil szakírók. Véleményük szerint a hadtörténelem kutatásának és oktatásának többszörös célja van, így ide tartozik a hazaszeretet, a bátorság és a nemzeti öntudat erősítése, a katonai szakmai (hadászati és harcászati) ismeretek feltárása, illetve annak a folyamatnak a feltérképezése, amely a jelen társadalmi-politikai állapot kialakulásához vezetett. Ezekkel a célokkal együtt a hadtörténelem tárgya is többszörös lesz, amibe beletartozik csaták, hadjáratok, háborúk kutatása éppúgy, mint gazdasági és társadalmi összefüggések, vagy a háborúk okainak és következményeinek, illetve a katonáktól elvárt képességek kutatása.

Kulcsszavak:

hadtörténelem hazaszeretet bátorság nemzeti öntudat a hadászat és harcászat szabályai katonai gondolkodás

Hivatkozások

Ács Tibor (2006): A hadtörténetírás és dilemmái. Hadtörténelmi Közlemények, 119(1), 134–152.

Bánlaky József (2001): A magyar nemzet hadtörténelme. A szerző előszava. Arcanum Adatbázis Kft. Online: http://mek.oszk.hu/09400/09477/html/0001/1.html

Bárczay Oszkár (1895): A hadügy fejlődésének története. Első kötet. Budapest: Magyar Tudományos Akadémia.

Berkó István (1930): Hadtörténelmi ismereteink. Magyar Katonai Közlöny, 18(9), 845–861.

Boda Mihály (2021): A katonai erények. Budapest: Ludovika.

Boda Mihály (2022a): Katonai erények a szocialista Magyarországon. Hadtudományi Szemle, 15(2), 99–114. Online: https://doi.org/10.32563/hsz.2022.2.6

Boda Mihály (2022b): Katonai erények a két világháború között Európában és Magyarországon. Hadtörténelmi Közlemények, 135(1), 165–199.

Boda Mihály (2023): A háborús ideológiák története. Budapest: Ludovika.

Borus József (1954): A magyar hadtörténetírás helyzete és feladatai. Hadtörténelmi Közlemények, 1(1), 64–90.

Citino, Robert M. (2007): Military Histories Old and New: A Reintroduction. The American Historical Review, 112(4), 1070–1090. Online: https://doi.org/10.1086/ahr.112.4.1070

Clausewitz, Carl von (1961): A háborúról I. kötet. Budapest: Zrínyi.

Delbrück, Hans (1990): History of the Art of War. Volume I. Warfare in Antiquity. Lincoln and London: University of Nebraska Press.

Du Picq, Ardant (1921): Battle Studies. New York: The Macmillan Company.

Erdélyi Gyula (1933): A magyarok hadművészete. Budapest: [k. n.].

Gyalókay Jenő (1928): Hadtörténetünk mai állapotáról. Magyar Szemle, 3(5–8), 205–212.

Hóman Bálint (1930): Történelmi átértékelés. Napkelet, 8(3), 244–255.

Horváth Mihály (1868): A magyar honvédelem történeti vázlata. In Horváth Mihály kisebb történelmi munkái. Első kötet. Pest: Ráth Mór, 147–245.

Howard, Michael (1981): The Use and Abuse of Military History. Parameters, 11(1), 9–14. Online: https://doi.org/10.55540/0031-1723.1251

Howard, Michael (1988): What is Military History…? In Gardiner, Juliet (szerk.): What is History Today …? Basingstoke–London, Macmillan, 4–6. Online: https://doi.org/10.1007/978-1-349-19161-1_2

Keegan, John (2013): A csata arca. Budapest: Akadémiai.

Kiss Károly (1826): Az Ó- és Újkor Csatarendje. Tudományos Gyűjtemény, 10(1), 27–37. Kiss Károly (1827): Magyar al-vitézek’ hős-tettei az újjabb üdőszakban. Tudományos Gyűjtemény, 11(12), 70–78.

Kiss Károly (1833): Hazafiuság. In Közhasznu esmeretek tára A’ Conversations-Lexicon szerént Magyarországra alkalmaztatva. 6. kötet. H. Pest: Jynx, 140–141.

Kiss Károly (1847): Hadi ügyünk a nemzet átalakulása korszakában nagy figyelmet érdemel. Magyar Akadémiai Értesítő, 7(5), 100–101.

Kiss Károly (1855): Olvasmányok a haditörténelemből I. Akadémiai Értesítő, 15. 41–65.

Kiss Károly (1856): A hadi történészet. Új Magyar Múzeum, 6(1), 222–232. és 250–264. Közhasznu esmeretek tára A’ Conversations-Lexicon szerént Magyarországra alkalmaztatva 6. kötet (1833). H. Pest: Jynx.

Liddell Hart, Basil (2002): Stratégia. Budapest: Európa.

Liptai Ervin szerk. (1984): Előszó. In Magyarország hadtörténete I. Budapest: Zrínyi.

Markó Árpád (1930): A történelmi átértékelés problémája a hadtörténelemben. Magyar Szemle, 10(9), 24–32.

Pilch Jenő (1908): A katonai szellem ébresztése és fejlesztése. Magyar Katonai Közlöny, 1(1), 5–29.

Pilch Jenő szerk. (1933): Előszó. In A magyar katona vitézségének ezer éve. Budapest: Franklin Társulat.

Pintér Jenő (1908): A hadtörténelem rendszeres művelése és hazai történetírás. Magyar Katonai Közlöny, 1(4), 369–386.

Razin (1959): A hadművészet története I. Ford. Szentesi Ede. Budapest: Zrínyi. Rónai Horváth Jenő (1895): A magyar nemzet ezeréves küzdelmeinek katonai története. 1. Budapest: Magyar Tudományos Akadémia.

Salamon Ferencz: Általánosságok a hadtörténelemről. Hadtörténelmi Közlemények, 1. (1888), 1. 1–11.

Stagg, J. C. A. (1988): What is Military History…? In Gardiner, Juliet (szerk.): What is History Today …? Basingstoke–London, 8–10.

Sziklai Sándor (1954): Hadtörténetírásunk feladatai a Magyar Dolgozók Pártja III. Kongresszusának tükrében. Hadtörténelmi Közlemények, 1(2), 3–15.

Timon Béla (1941): Irányelvek ahadtörténelem és a hadtörténetírás tudományos műve- léséhez. Budapest: A M. Kir. Honvéd Vezérkar Főnöke.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.