A tisztavatás hagyománya Magyarországon

doi: 10.32563/hsz.2023.3.9

Absztrakt

A történelem során megannyi magyarságszimbólum alakult ki, amelyek egyértelműen ki nem nyilatkoztatott módon egyesítik a nemzetet. Számos nemzeti szimbólum és jelkép a Magyar Honvédség kötelékében szolgáló katonák életében erősebb kapoccsal rendelkezik, mint amit ezek az átlagember számára jelenthetnek, hiszen a katonai (tiszti) eskü letételekor saját igényeiket háttérbe szorítva a haza védelmére esküdnek fel.
Tanulmányomban a tisztképzés, valamint a Magyar Honvédség talán legkiemelkedőbbnek mondható momentumának, a tisztavatásnak a jelkép- és szimbólumrendszerét vizsgálom meg. A magasztos eseményt az emlékezet, a hagyományok, a jelképek, valamint a protokolláris elemek vizsgálatán keresztül kívánom bemutatni annak érdekében, hogy megpróbáljam megfejteni, mivel járul hozzá a katonai hivatás értéktartalmához.

Kulcsszavak:

tisztavatás Ludovika hagyományok kulturális emlékezet katonai jelképek

Hivatkozások

Ált/52 – A Magyar Honvédség Alaki Szabályzata

Assmann, Jan (2018): A kulturális emlékezet – Írás, emlékezés és politikai identitás a korai magaskultúrában. Budapest: Atlantisz.

Bachó László – Szinay Béla (vitéz nemes) (1930): A Magyar Kir. Honvéd Ludovika Akadémia Története. Budapest: „Stádium” S. R.

Bodó Julianna – Biró A. Zoltán (2017): Szimbolikus térhasználat változó szerepben. Replika, 105(5), 147–161. Online: http://real.mtak.hu/91210/1/replika_105-09_bodo_-_biro_a.pdf

Brugger, Walter (2005): Filozófiai lexikon. Budapest: Szent István Társulat.

Csikány Tamás (2008): A magyar katonai felsőoktatás 200 éve – dióhéjban. Nemzet és Biztonság, 1(10), 76–85. Online: https://www.nemzetesbiztonsag.hu/cikkek/csikany_tamas-a_magyar_katonai_fels__oktatas_200_eve___diohejban.pdf

Hossó Nikoletta (2015): Protokoll a diplomáciai és nemzetközi kapcsolatok hátterében. Budapest: L’Harmattan.

Kanyó Mária (2021): A társadalom „szövetét” alkotó jelképi kultúra mint a közösséget integráló kötőanyag. Hadtudományi Szemle, 14(1), 113–127. Online: https://doi.org/10.32563/hsz.2021.1.8

Rada Tibor (1998): A Magyar Királyi Honvéd Ludovika Akadémia és a testvérintézetek összefoglaló története I. kötet. Budapest: Gálos Nyomdász Kft.

Sille István (2013): Illem, etikett, protokoll. Budapest: Akadémiai.

Siposné Kecskeméthy Klára – B. Kalavszky György (2011): A Ludovika. Budapest: HM Zrínyi Média Közhasznú Nonprofit Kft. Online: https://honvedelem.hu/files/files/27687/ludovika.pdf

Jogi források

- 1792. évi IX. törvénycikk hogy a magyar határőrvidéki ezredekhez fő- és törzstisztekül született magyarok választassanak s ezredtulajdonosokul kineveztesenek, valamint a katonai fiatalságnak a katonai akadémiákban való neveléséről. Online: https://net.jogtar.hu/ezer-ev-torveny?docid=79200009.TV&searchUrl=/ezer-ev-torvenyei%3Fpagenum%3D26

- 1808. évi VII. törvénycikk a katonai Ludovika-akadémiáról. Online: https://net.jogtar.hu/ezer-ev-torveny?docid=80800007.TV&searchUrl=/ezer-ev-torvenyei%3Fpagenum%3D26

- 2004. évi CV törvény a honvédelemről és a Magyar Honvédségről. Online: https://mkogy.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0400105.TV

- 2021. évi CXL törvény a honvédelemről és a Magyar Honvédségről. IX Fejezet. 39. 70. § (6). Online: https://njt.hu/jogszabaly/2021-140-00-00

- 21/2009. (XII. 29.) HM rendelet a Magyar Honvédség Öltözködési Szabályzatának kiadásáról szóló 9/2005. (III. 30.) HM rendelet módosításáról. Online: https://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/mk09194.pdf

- 47/2014. (VII. 18.) HM utasítás a Magyar Honvédség Alaki Szabályzatának kiadásáról szóló 17/2014. (III. 7.) HM utasítás módosításáról. Online: https://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/12/PDF/2014/36.pdf

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.