A római hírszerzés Pannonia Inferiorban

doi: 10.32563/hsz.2023.4.10

Absztrakt

Pannonia Inferior római kormányzói számára lényeges volt a határ megvédése. A tartományban egy legio és auxiliaris csapatok állomásoztak. Pannonia Inferiornak hosszú közös határa volt az Alföldön élő harcias szarmata törzsekkel, ezért a római tartományi
vezetők számára nagyon fontos volt a megfigyelésük. A római állam nagy hírszerző hálózatot épített ki, amelyet Pannonia Inferior helytartói is felhasználtak. A kémek, a tolmácsok, a tisztviselők és a kereskedők által összegyűjtött adatok és információk segítettek a római vezetésnek a fontos döntésekben.

Kulcsszavak:

Római Birodalom római hadtörténet hírszezés története Pannonia Inferior Barbaricum

Hivatkozások

Alföldy Géza (2000): Római társadalomtörténet. Budapest: Osiris.

Austin, Norman J. E. – Rankov, Boris N. (1995): Exploratio – Military and Political Intelligence in the Roman World from the Second Punic War to the Battle of Adrianople. London and New York: Routledge.

Boda József – Regényi Kund szerk. (2019): A hírszerzés története az ókortól napjainkig. Budapest: Dialóg Campus.

Caesar, Caius Iulius (1974): A gall háborúról. Ford. Szepessy Tibor. Budapest: Magyar Helikon.

Dio, Cassius (1955): Roman History. Ford. Earnest Carry. London: William Heinemann Ltd.

Gabler Dénes (2010): Utak Pannonia és Dacia között a „Barbaricumon” át. In Bajusz István – Benki Elek – Emidi Tamás (szerk.): Dolgozatok az Erdélyi Múzeum Éremés Régiségtárból 3. Cluj-Napoca: Societatea Muzeului Ardelean, 43–54.

Kertész István (2019): Felderítés és információszerzés a Római Birodalomban. In Boda József – Regényi Kund (szerk.): A hírszerzés története az ókortól napjainkig. Budapest: Dialóg Campus, 28–32.

Kovács Zoltán András (2019): Adalékok az információszerzés történetéhez. In Boda József – Regényi Kund (szerk.): A hírszerzés története az ókortól napjainkig. Budapest: Dialóg Campus, 9–14.

Marcellinus, Ammianus (1993): Róma története. Ford. Szepesy Gyula. Budapest: Európa.

Mócsy András (1975a): Pannonia a korai császárság idején. Budapest: Akadémiai.

Mócsy András (1975b): Pannonia a késői császárkorban. Budapest: Akadémiai.

Domaszewski, Alfred – Mommsen, Theodor szerk. (1958): Corpus Inscriptiones Latinarum III. Berlin: De Gruyter.

Tacitus, Publius Cornelius (1961): Iulius Agricola élete. Ford. Borzsák István. Budapest: Gondolat.

Tacitus, Publius Cornelius (1961): Germania. Ford. Borzsák István. Budapest: Gondolat.

Vaday Andrea (2003): A Szarmata Barbarikum központjai a Kr. u. 2. században. Barbarikumi Szemle, (1), 9–22.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.