A sport szerepe a honvédelmi nevelésben

doi: 10.32563/hsz.2023.3.12

Absztrakt

Az államnak garantálnia kell az állampolgárok fizikai biztonságát, azonban az egyének nemcsak jogokkal, hanem állampolgári kötelezettségekkel is rendelkeznek, mint például szükséghelyzet esetén az ország védelme. Az állam feladata felkészíteni az állampolgárokat Magyarország védelmére, aminek egyik eszköze békeidőben a honvédelmi nevelés.
A sport és a honvédelmi nevelés számos közös értékkel rendelkezik, a cikk a sport eszközrendszerét vizsgálja a honvédelmi nevelés rendszerében. A honvédelmi nevelési programok a sporton keresztül nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy az állampolgárok minél szélesebb körben sajátítsák el az alapszintű honvédelmi ismereteket.

Kulcsszavak:

Sport honvédelmi nevelés hazafias nevelés honvéd kadét program honvédelmi tábor

Hivatkozások

Boldizsár Gábor (2019): A haderő helye és szerepe a biztonsági kihívások kezelésében. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem. Online: https://nkerepo.uni-nke.hu/xmlui/bitstream/handle/123456789/14609/Boldizsa__r_Ga__bor_Hadero___helyes_szerepe_IH_final_2019.pdf?sequence=1

Kristofóri Balázs hadnagy Honvédelmi nevelési programok előadása, Várpalota, 2019. november 26.

Kun-Szabó István (2018): Az önkéntes tartalékos rendszer fejlesztésének alternatív lehetőségei. PhD-disszertáció. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem. Online: https://hhk.uni-nke.hu/document/hhk-uni-nke-hu/KSZI_doktori%20%C3%A9rtekez%C3%A9s%201.0_jav_OK.pdf

Sterbenz Tamás – Géczi Gábor (2016): Sportmenedzsment. Budapest: Testnevelési Egyetem.

Vitéz Solymosy Ulászló vezérőrnagy (1943): A nemzetnevelés rendszere, különös tekintettel a leventeintézményre. In A Központi Iránytadó Tanfolyam előadásainak gyűjteménye. A Leventék Országos Parancsnoka (H.M. 137.642/eln. 40. k. – 1943. sz. rendelettel). Budapest: Attila-nyomda részvénytársaság. 13.

Jogi források

- Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.). Online: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100425.atv

- 2004. I. törvény a sportról. Online: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0400001.tv

- 2021. évi CXL. törvény (Hvt.) a honvédelemről és a Magyar Honvédségről. Online: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2100140.TV

- 42/2021. (VIII. 31.) HM utasítás a Honvéd Kadét Programról, valamint a hazafias és honvédelmi nevelés támogatásáról. Online: https://njt.hu/jogszabaly/2021-42-B0-15

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.