A hulladékgazdálkodási jog (hulladékjog) helye a honi jogrendszerben

  • Iván Dániel
doi: 10.32566/ah.2023.2.5

Absztrakt

Jelen tanulmány fő célja a hulladékgazdálkodási jog (hulladékjog) elhelyezése a magyar jogrendszerben. Ennek megfelelően vizsgálom, hogy a honi szakirodalom foglalkozott-e a hulladékgazdálkodási joggal vagy annak valamely szegmensével. A vizsgált időszak felöleli a rendszerváltás előtti, az azt követő időszakot és a legújabb szakirodalmat is. Mindemellett górcső alá veszem a közigazgatási jog és a hulladékgazdálkodási jog kapcsolódási pontjait és alkotmányjogi beágyazottságát.

Kulcsszavak:

közigazgatási jog hulladékgazdálkodási jog hulladékjog környezetjog környezetvédelmi jog egészséges környezethez való jog

Hogyan kell idézni

Iván, D. (2023). A hulladékgazdálkodási jog (hulladékjog) helye a honi jogrendszerben. Acta Humana – Emberi Jogi Közlemények, 11(2), 75–89. https://doi.org/10.32566/ah.2023.2.5

Hivatkozások

[AA] (1999): Jogág. In Lamm Vanda – Peschka Vilmos (főszerk.): Jogi lexikon. Budapest: KJK-KERSZÖV, 292–293.

Árva Zsuzsanna et al. (2020): Közigazgatási jog. Szakigazgatásaink elmélete és működése. Budapest: Wolters Kluwer.

Bakács Tibor (1992): Magyar környezetjog. Budapest: Springer Hungarica.

Baksa Sarolta et al. (1999): Magyar közigazgatási jog. Különös rész európai uniós kitekintéssel. Budapest: Osiris.

Balla Zoltán et al. (2005): Közigazgatási jog. Különös rész. Budapest: Osiris.

Bándi Gyula (1995): A hulladékgazdálkodás jogi szabályozásáról. Magyar Közigazgatás, 45(5), 301–308.

Bándi Gyula (1997): Útmutató az önkormányzatoknak a települési hulladékokkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás megszervezéséhez. Budapest: BM.

Bándi Gyula (1999): Környezetjog. Budapest: Osiris.

Bándi Gyula (2000): Környezetjog. Budapest: Osiris.

Bándi Gyula (2002a): A hulladék fogalma egy aktuális jogesetben. Európai Jog, 2(3), 38–40.

Bándi Gyula (2002b): A hulladékgazdálkodási törvény. In Böröcz Helga (szerk.): Hulladékgazdálkodási Kézikönyv I., Budapest: KJK-KERSZÖV, 11–52.

Bándi Gyula (2002c): Önkormányzati feladatok a települési hulladékkezelés kapcsán. In Böröcz Helga (szerk.): Hulladékgazdálkodási Kézikönyv I. Budapest: KJK-KERSZÖV, 109–160.

Bándi Gyula (2002d): Az engedélyezési rendszer kapcsolódási pontjai. In Böröcz Helga (szerk.): Hulladékgazdálkodási Kézikönyv I. Budapest: KJK-KERSZÖV, 281–316.

Bándi Gyula (2002e): A hulladékgazdálkodás felelősségi rendszere. In Böröcz Helga (szerk.): Hulladékgazdálkodási Kézikönyv I. Budapest: KJK-KERSZÖV, 317–344.

Bándi Gyula (2002f): Környezetjog. Budapest: Osiris.

Bándi Gyula (2004): Környezetjog. Budapest: Osiris.

Bándi, Gyula (2005): The Definition of Waste from a Legal Point of View. Periodica Polytechnica-Social And Management Sciences, 13(2), 169– 180.

Bándi Gyula (2006): Környezetjog. Budapest: Osiris.

Bándi Gyula (2011): Környezetjog. Budapest: Szent István Társulat.

Bándi Gyula (2012): A hulladékgazdálkodás szabályozási anomáliái. In Litkey-Juhász Orsolya – Trombitás Gábor (szerk.): A települési hulladékgazdálkodás válsága: „A válság vesztesei – a paragrafusok fogságában” projekt: az alapvető jogok biztosának kiadványa a 2012. június 1-jén az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalában rendezett konferenciáról. Budapest: Alapvető Jogok Biztosának Hivatala, 129–142.

Bándi Gyula (2014): Környezetjog. Budapest: Szent István Társulat.

Bándi Gyula (2017): Gyakorlati jogértelmezési gondolatok a hulladék fogalmi rendszere körében. Miskolci Jogi Szemle, 12(2), 34–44.

Bándi Gyula et al. (2008): Az Európai Bíróság környezetjogi ítélkezési gyakorlata. A másodlagos jog intézményeinek fejlődése és az esetjog. Budapest: Szent István Társulat.

Barabás Gergely et al. (2013): Közigazgatási jog. Fejezetek szakigazgatásaink köréből II. Gazdasági közigazgatás, infrastruktúra igazgatás. Budapest: CompLex.

Baraczka Róbertné et al. (1994): Magyar államigazgatási jog. Különös rész. Ideiglenes jegyzet. Budapest: Verzál.

Baranyai Gábor (2018): Paradigmaváltás az európai hulladékjogban? – Észrevételek a kiterjesztett gyártói felelősség intézményesüléséhez. Európai Tükör, 18(3), 93–115. Online: https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/eumirror/article/view/1151/465

Baranyai Gábor – Németh Zsolt (2018): Hulladékgazdálkodás. In Baranyai Gábor – Csernus Dóra Ildikó (szerk.): A fenntartható fejlődés és az állam feladatai. Budapest: Dialóg Campus. Online: http://hdl.handle.net/20.500.12944/12645

Bencsik András et al. (2008): Közigazgatási jog. Különös rész európai uniós kitekintéssel. Pécs: Pécsi Tudományegyetem.

Bencsik András et al. (2010): Közigazgatási jog. Különös rész. Pécs: Pécsi Tudományegyetem.

Bencsik András et al. (2011): Közigazgatási jog. Különös rész. Pécs: Pécsi Tudományegyetem.

Bencsik András et al. (2012): Közigazgatási jog. Különös rész I. Budapest–Pécs: Dialóg Campus.

Bencsik András et al. (2018): Közigazgatási jog. Különös rész I. Budapest–Pécs: Dialóg Campus.

Bende Tibor (2022a): Állami hulladékgazdálkodási közfeladat I. Ügyvédek Lapja, 61(2), 37–42.

Bende Tibor (2022b): Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat II. Ügyvédek Lapja, 61(4), 29–34.

Bende-Szabó Gábor et al. (2008): A közigazgatási jog nagy kézikönyve. Budapest: CompLex.

Berényi Sándor et al. (1982): Magyar államigazgatási jog. Különös rész III. Népgazdasági ágazati igazgatás. Kézirat. Budapest: Tankönyvkiadó.

Berényi Sándor (1985): Államigazgatásjog. Különös rész I. Tansegédlet. Budapest: Rendőrtiszti Főiskola.

Berényi Sándor – Madarász Tibor – Szatmári Lajos (1970): Magyar államigazgatási jog. Különös rész. II. A népgazdasági igazgatás. Egységes jegyzet. Budapest: Tankönyvkiadó.

Berényi Sándor et al. (1972): Magyar államigazgatási jog. Különös rész. Budapest: Tankönyvkiadó.

Bistei Attila et al. (2004): Közigazgatási jog 3. Magyar közigazgatási jog. Különös rész. Egyetemi tankönyv. Miskolc: Virtuóz.

Boncz Ferenc (1876): A magyar közigazgatási törvénytudomány kézikönyve. A törvényhozás legújabb állása szerint. Harmadik kötet. Budapest: Athenaeum.

Boros Anita (2021a): A hulladékgazdálkodási (köz)szolgáltatás megszervezésének új hazai modellje. In Árva Zsuzsanna – Barta Attila (szerk.): Évtizedek a magyar közigazgatás szolgálatában. Ünnepi tanulmányok Balázs István Professzor 65. születésnapjára. Debrecen: Debreceni Egyetem, 389–411.

Boros Anita (2021b): Az illegális hulladék felszámolásának új magyar modellje. In Peres Zsuzsanna – Bathó Gábor (szerk.): Ünnepi tanulmányok a 80 éves Máthé Gábor tiszteletére. Labor est etiam ipse voluptas. Budapest: Ludovika, 177–188.

Boros Anita (2021c): Széljegyzetek egy előzetes alkotmánybírósági normakontroll-eljárás megállapításaihoz. In Peres Zsuzsanna – Pál Gábor (szerk): Ünnepi tanulmányok a 80 éves Tamás András tiszteletére. Semper ad perfectum. Budapest: Ludovika, 115–125.

Boros Anita et al. (2019): Szakigazgatás I. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem.

Boros, Anita et al. (2021): Opinion of the Hungarian Population on the Reform of Beverage Packaging Deposit-Refund System. Sustainability, 13(11), 1–18. Online: https://doi.org/10.3390/su13116373

Concha Győző (1905): Politika II. Közigazgatástan. Budapest: Grill.

Czékmann Zsolt et al. (2005): Közigazgatási jog 3. Magyar közigazgatási jog. Különös rész. Miskolc: Z-Press.

Czékmann Zsolt et al. (2008): Közigazgatási jog 3. Magyar közigazgatási jog. Különös rész. Miskolc: Z-Press.

Csák, Csilla (2014a): „Aufsicht frei” – oder der Umfang der Verpflichtung zur Leistung der Information bei den grenzüberschreitenden Verbringungen von Abfällen. Agrár- és Környezetjog, 9(17), 5–38.

Csák Csilla (2014b): A „szennyező fizet” elv értelmezése és alkalmazása a hulladékgazdálkodásban. Miskolci Jogi Szemle, 9(1), 16–32.

Csák Csilla (2014c): A hulladékgazdálkodás elhatárolási kérdései a „szennyezett talajra” vonatkozó jogi szabályozás szemszögéből. Publicationes Universitatis Miskolcinensis Sectio Juridica et Politica, 28(32), 353–370.

Csák, Csilla (2014d): Das Deckungsystem der Kostentragung der Abfallbewirtschaftung. Agrárés Környezetjog, 9(16), 48–75.

Csák, Csilla – Marinkás, György (2019a): The Legal Categorization of Fly Ash in EU and the Hungarian Law – Analysis of Related CJEU Case-law. Geosciences And Engineering, 7(10), 60–73.

Csák Csilla – Marinkás György (2019b): A pernye jogi besorolása az Európai Uniós és a magyar jog alapján: A kapcsolódó EuB joggyakorlat elemzése. Jog, Állam, Politika, 4(13), 125–137.

Csák Csilla – Marinkás György (2019c): A KKE országok hulladékgazdálkodási szabályozása és azok konformitása az uniós joggal. Miskolci Jogi Szemle, 14(1–2), 5–18.

Csák Csilla – Olajos István (2022): Hulladékgazdálkodás. In Raisz Anikó (szerk.): Környezetjog. Különös rész. Miskolc: Miskolci Egyetemi Kiadó, 135–149. Online: https://doi.org/10.53707/2021.ra.kornykul_ii1

Cseh Gergely et al. (2014): Közigazgatási jog 3. Magyar közigazgatási jog különös rész. Miskolc: Miskolci Egyetem.

Cseh Gergely et al. (2020): Közigazgatási jog 3. Magyar közigazgatási jog különös rész. Miskolc: Miskolci Egyetem.

Egyed István [é. n.]: Közjogi alapismeretek. [H. n.]: Fejér Vármegye Közönsége.

Feik Csaba (2020): Az illegális hulladékelhelyezésről és megakadályozásának lehetőségeiről. Új Magyar Közigazgatás, 13(1), 39–46.

Feik Csaba (2021): Az illegális hulladékelhelyezésről és megakadályozásának lehetőségeiről a jogszabály-módosítások fényében. Új Magyar Közigazgatás, 14(4), 77–80.

Fodor László (1997): Hulladékszabályozás Magyarországon, a főbb kodifikációs tennivalók nemzetközi kitekintés tükrében. In Szilágyi Sándor (szerk.) Ünnepi tanulmányok Prugberger Tamás professzor 60. születésnapjára. Miskolc: Novotni Alapitvány, 111–128.

Fodor László (2001): Az elektromos és elektronikai termékek hulladékainak európai szabályozási koncepciója és a magyar jog. Európa Fórum, 11(2), 89–110.

Fodor László (2012): Az Alaptörvény esete a szennyező hulladékokkal és az európai jog. Magyar Jog, 59(11), 641–652.

Fodor László (2014): Környezetjog. Debrecen: Debreceni Egyetem.

Fodor László (2016): Jogállami és fenntartható is egyben? Néhány gondolat a hulladékmennyiség mérése kapcsán. Közjavak, 2(2), 29–33. Online: https://doi.org/10.21867/KjK/2016.2.7.

Fodor László – Gyurkó Brigitta (2019): A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás egyes fogyasztóvédelmi kérdései. In Hajnal Zsolt (szerk.): A fogyasztóvédelmi jogról másképpen: Előképek, közjogi és munkajogi vetületek. Debrecen: Debreceni Egyetem, 57–84.

Fülöp Sándor (2018): Hulladékgazdálkodási jog. In Baranyai Gábor – Csernus Dóra Ildikó (szerk.): A fenntartható fejlődés és az állam feladatai. Budapest: Dialóg Campus, 220–224.

Kardos András (2012): A hulladékgazdálkodás nemzetközi esetjoga. Publicationes Universitatis Miskolcinensis Sectio Juridica et Politica, 24( 30), 501–508.

Kmety Károly (1897): A magyar közigazgatási jog kézikönyve. Budapest: Politzer Zsigmond.

Kmety Károly (1902): A magyar közigazgatási jog kézikönyve. Budapest: Politzer Zsigmond és fia.

Kmety Károly (1905): A magyar közigazgatási jog kézikönyve. Budapest: Politzer.

Kmety Károly (1907): A magyar közigazgatási jog kézikönyve. Budapest: Politzer.

Koi Gyula (2019): Bányászati igazgatás. In Imre Miklós (szerk.): Szakigazgatás I. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 206–223.

Magyary Zoltán (1942): Magyar közigazgatás. A közigazgatás szerepe a XX. sz. államában a magyar közigazgatás szervezete működése és jogi rendje. Budapest: Királyi Magyar Egyetemi Nyomda.

Majtényi Balázs (2009): Az egészséges környezethez való jog. In Jakab András (szerk.): Az Alkotmány kommentárja. Budapest: Századvég, 512–530.

Márffy Ede (1925): Magyar közigazgatási és pénzügyi jog. Budapest: Athenaeum.

Márffy Ede (1926): Magyar közigazgatási és pénzügyi jog. Budapest: Athenaeum.

Méhes Tamás (2017): Birtokpolitika – A földszerzés elmélete és gyakorlata. Acta Humana, 5(3), 47–69.

Mikes Lili (2018): Az egészséges környezethez való jog. In Kerékné Jakó Nóra – Mikes Lili – Szabó Zsolt (szerk.): Alkotmányjog. Budapest: Patrocinium, 113–118.

Pump Judit (2007): Jogi kérdések a hulladékkezelési közszolgáltatási díjhátralék adók módjára történő behajtása kapcsán. Magyar Jog, 54(2), 101–108.

Pump Judit (2011): A települési hulladékkezelés és a „magyar modell”. Pro Futuro – A Jövő Nemzedékek Joga, 1(1), 47–66. Online: https://doi.org/10.26521/Profuturo/2011/1/5606

Pump Judit (2012): A jog hatása a fenntartható közszolgáltatásra a hulladékgazdálkodás és a vízgazdálkodás területén. Budapest: [k.n.]. [Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar].

Pump Judit (2016): Hulladékkezelés közszolgáltatások szervezése. In Horváth M. Tamás – Bartha Ildikó (szerk.): Közszolgáltatások megszervezése és politikái. Merre tartanak? Budapest: Dialóg Campus, 115–192.

Récsi Emil (1855): Közigazgatási törvénytudomány kézikönyve, az ausztriai birodalmi törvényhozás jelen állása szerint különös tekintettel Magyarországra. Negyedik kötet. Földmivelési (!), ipar-, kereskedelmi és közlekedési ügyek; tökéletes betüsorozatos (!) tárgymutatóval az egész munka tartalmáról. Pest: Heckenast Gusztáv.

Rózsás Eszter (2014): Közigazgatási jog. Különös rész II. Budapest–Pécs: Dialóg Campus.

Szamek Gabriella (2016): Hulladékgazdálkodás, köztisztaság. In Hoffman István (szerk.): Kézikönyv az önkormányzati vagyongazdálkodásról. Budapest: HVG-ORAC, 221–231.

Szamek Gabriella (2017): Hulladékgazdálkodás és a sztrájk. Themis, 15(1), 137–157.

Szilágyi Péter (2003): Jogi alaptan. Budapest: Osiris.

Téglásiné Kovács Júlia – Téglási András (2019): „Felelősséget viselünk utódainkért, ezért anyagi, szellemi és természeti erőforrásaink gondos használatával védelmezzük az utánunk jövő nemzedékek életfeltételeit” A Nemzeti hitvallás környezet- és természetvédelmi tárgyú rendelkezései. In Patyi András (szerk.): Rendhagyó kommentár egy rendhagyó preambulumról Magyarország Alaptörvénye, Nemzeti hitvallás. Budapest: Dialóg Campus, 165–183.

Tomcsányi Móric (1933): Magyar közigazgatási és pénzügyi jog: különös (szakigazgatási) rész. Budapest: Fővárosi Nyomda.

Vermes László (1998): Hulladékgazdálkodás, hulladékhasznosítás. Budapest: Mezőgazda.

Vince Ádány, Tamás – Balogh-Békési, Nóra – Balogh, Zsolt – Hajas, Barnabás (2015): Rights and Freedoms. In Varga Zs., András – Patyi, András – Schanda, Balázs (szerk.): The Basic (Fundamental) Law of Hungary: A Commentary of the New Hungarian Constitution. Dublin: Clarus Press, 79–122.

Jogforrások

- Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.)

- 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról

- 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről

- 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről

- Az Európai Unió Alapjogi Chartája. HL C 326., 2012.10.26., 391–407.

- Az Európai Unióról szóló szerződés egységes szerkezetbe foglalt változata (2012) HL C 326., 2012. 10. 26., 13–390.

- Az Európai Unió működéséről szóló szerződés egységes szerkezetbe foglalt változata (2012) HL C 326., 2012. 10. 26., 47–390.

- Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions – Closing the loop. An EU Action Plan for the Circular Economy 2.12.2015. COM(2015) 614 final. [A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – Az anyagkörforgás megvalósítása – a körforgásos gazdaságra vonatkozó uniós cselekvési terv]

- Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions – A New Circular Economy Action Plan. For a Cleaner and More Competitive Europe 11.3.2020. COM(2020) 98 final. [A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – A tisztább és versenyképesebb Európát szolgáló, körforgásos gazdaságra vonatkozó új cselekvési terv].

- Communication from the Commission The European Green Deal 11.12.2019. COM(2019) 640 final. [A Bizottság közleménye az európai zöld megállapodás]

- Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions – A European Strategy for Plastics in a Circular Economy 16.1.2018. COM(2018) 28 final. [A Bizottság Közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – A műanyagok körforgásos gazdaságban betöltött szerepével kapcsolatos európai stratégia]

- Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions – On a Monitoring Framework for the Circular Economy 16.1.2018. COM(2018) 29 final. [A Bizottság Közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – A körforgásos gazdaság nyomonkövetési keretrendszeréről]

- Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions – On the Implementation of the Circular Economy Package: Options to Address the Interface between Chemical, Product and Waste Legislation 16.1.2018. COM(2018) 32 final. [A Bizottság Közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – A körforgásos gazdaságról szóló csomag végrehajtásáról: a vegyi anyagokkal, a termékkel és a hulladékkal kapcsolatos jogszabályok közötti kapcsolódási pontok kezelésének lehetőségei]

- Report from the Commission to the European Parliament and the Council – On the Impact of the Use of Oxo-Degradable Plastic, Including Oxo-Degradable Plastic Carrier Bags, on the Environment 16.1.2018. COM(2018) 35 final. [A Bizottság Jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak – Az oxidatív úton lebomló műanyagok, többek között az oxidatív úton lebomló műanyag hordtasakok használatának környezeti hatásáról]

- Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council On Port Reception Facilities for the Delivery of Waste From Ships, Repealing Directive 2000/59/EC and amending Directive 2009/16/EC and Directive 2010/65/EU 16.1.2018. COM(2018) 33 final. [Javaslat az Európai Parlament és a Tanács irányelve a hajókról származó hulladékok leadására alkalmas kikötői fogadólétesítményekről, a 2000/59/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről, valamint a 2009/16/EK irányelv és a 2010/ 65/EU irányelv módosításáról]

- OECD (1972): Recommendation of the Council on Guiding Principles concerning International Economic Aspects of Environmental Policies 26.5.1972. [A Tanács ajánlása a környezetvédelmi politikák nemzetközi gazdasági jellegére vonatkozó irányadó elvekről]

- Council of the European Communities (1975): Council Recommendation Regarding Cost Allocation and Action by Public Authorities on Environmental Matters 3.3.1975. [A Tanács ajánlása a költségek felosztásáról és a hatóságok környezetvédelmi ügyekben történő fellépéséről].

Alkotmánybírósági határozatok

- 996/G/1990. AB határozat

- 64/1991. (XII. 17.) AB határozat

- 28/1994. (V. 20.) AB határozat

- 16/2015. (VI. 5.) AB határozat

- 3114/2016. (VI. 10.) AB határozat

- 3223/2017. (IX. 25.) AB határozat

- 13/2018 (IX.4.) AB határozat

Egyéb források

- [T/2627 törvényjavaslat] Magyarország Alaptörvénye

- [T/2627/84 módosító javaslat] Magyarország Alaptörvénye módosító javaslat

- [T/2627/153 módosító javaslat] Magyarország Alaptörvénye módosító javaslat

- [T/9400 törvényjavaslat] Magyarország Alaptörvényének harmadik módosítása

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.