Acta Humana – Emberi Jogi Közlemények https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/actahumana <p>Az <strong>Acta Humana – Emberi jogi közlemények</strong> független lap, amely tudományos missziójának tekinti az Európa Tanács Strasbourgi székhelyű Emberi Jogi Bírósága esetjogának folyamatos bemutatását, különös tekintettel a magyar ügyekre; az Európai Unió Bírósága emberi jogi esetjogának bemutatását, valamint a témában megjelenő tudományos értékű publikációkkal a közigazgatási, közszolgálati, illetve jogi képzőintézmények képzésének segítését. Célja, lektorált kutatások és szakmai tapasztalatok közlése az emberi jogi terület minden aspektusából, a tudományos nézetek és a gyakorlati megfontolások közötti kölcsönhatás erősítése.</p> hu-HU horvath.anett@uni-nke.hu (Horváth Anett (Acta Humana szerkesztősége)) gilian.maria@uni-nke.hu (Gilián Mária (Ludovika Egyetemi Kiadó Iroda)) Mon, 10 Oct 2022 13:38:34 +0200 OJS 3.3.0.10 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Egy bencés szerzetes örök érvényű gondolatai a hitről, szeretetről, keresztény életről https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/actahumana/article/view/6448 <p>Luif Otmár OSB füveskönyve szakértelemmel, tudással, gondos odafigyeléssel szerkesztett műalkotás: a békesség szigete. Meditációra, lelki elcsendesedésre, belső értékeink felismerésére hív, és a keresztény szemlélet tiszta, kifinomult, szépirodalmi megfogalmazásaival találkozhat az olvasó. A sztoikus lélekterápiát megidéző írás modern korunk zaklatott életű embere számára nyugodtabb belső világot idéz meg, mondatai szeretetteljes békességet teremt.</p> Szoboszlai-Kiss Katalin Copyright (c) 2022 Szoboszlai-Kiss Katalin https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/actahumana/article/view/6448 Mon, 10 Oct 2022 00:00:00 +0200 A tervszerűség alapelvi jelentősége a környezetvédelemben https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/actahumana/article/view/6442 <p>Rövid távú, a gazdasági szempontokat inkább figyelembe vevő vagy hosszú távú, kormányzati ciklusokon átívelő szabályozás. Az Alkotmánybíróság és a fenntartható fejlődés érvényesítése ez utóbbi mellett teszi le a voksot. Ez a szemlélet adja meg a megelőzés és elővigyázatosság elvének gyakorlati alapját. Ezzel lehet megfelelően integrálni a fenntartható fejlődés különböző elemeit a döntéshozatali folyamatokba, és érvényesíteni a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét. A tervek és programok kötik alkotóikat, elfogadásuk jobbára kötelező és megvalósulásuk mutatja, érvényesülnek-e a valóságban. Mindennek okán számonkérhetőek, amire az Európai Unió Bírósága, a hazai Kúria határozatai, sőt az újabban nemzetközi téren megjelenő klímaperek a példák. Mindennek következtében a környezetjog elvei körében betöltött kiemelt szerepük mellett létük, funkciójuk, fontosságuk immár alkotmányos igény, a környezethez, fenntarthatósághoz kapcsolható alapjogok megvalósulásának gyakorlati feltételévé vált, tehát alkotmányos jelentőségre tett szert.</p> Bándi Gyula Copyright (c) 2022 Bándi Gyula https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/actahumana/article/view/6442 Mon, 10 Oct 2022 00:00:00 +0200 A visszalépés tilalma https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/actahumana/article/view/6443 <p>A tanulmány egy környezetvédelmi alapelv érvényesítésével, más alapvető értékek védelmére való kiterjesztésének lehetőségeivel foglalkozik. A családot jogi, társadalmi és természeti értéknek is tekinti, ami része az emberi élet természeti alapjának. Az ember személyisége, embersége is alapvető érték, amely a családban formálódik és védelemre szorul. A család mint szeretetközösség növeli a szeretet civilizációs értékét. Ezektől is tilos visszalépni.</p> Lenkovics Barnabás Copyright (c) 2022 Lenkovics Barnabás https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/actahumana/article/view/6443 Mon, 10 Oct 2022 00:00:00 +0200 A külföldi gyógykezelések helye a magyar egészségbiztosítási rendszerben https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/actahumana/article/view/6444 <p>Az Európai Unió szociális biztonsági rendszerek koordinációjára irányuló szabályozásának célja, hogy hozzájáruljon az egységes belső piac egyik legfontosabb alapelvének, a személyek szabad mozgásának érvényesüléséhez. Ennek egyik nagyon fontos aspektusa, hogy az uniós polgároknak lehetőségük van egy más Európai Gazdasági Térséghez tartozó tagállam, illetve Svájc területén egészségügyi szolgáltatást igénybe venni, a biztosítás helye szerinti tagállam egészségbiztosításának finanszírozása mellett. Ennek megvalósulása azonban jelentős mértékben függ a tagállamok szerepvállalásától, ugyanis az egészségügyi szolgáltatások határon átnyúló igénybevételének igazgatási, adminisztratív, intézményi és az adott országra levetített normatív tartalmának kidolgozása az ő feladatuk lesz. Jelen tanulmány keretein belül ezen uniós szabályok szerinti külföldi gyógykezelések hazai egészségbiztosítási rendszerben elfoglalt helyének vizsgálatát tűztük ki célul, különös tekintettel az igénybevétel eljárási szabályaira.</p> Biróné Malustyik Brigitta Copyright (c) 2022 Biróné Malustyik Brigitta https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/actahumana/article/view/6444 Mon, 10 Oct 2022 00:00:00 +0200 Mozaikok a konzervatív természetfelfogásból: Carl Schmitt példája https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/actahumana/article/view/6445 <p>Jelen tanulmány célja, hogy a Fenntartható államkormányzás és innovatív közszolgáltatások elnevezésű TKP-s kutatási alprojekt égisze alatt a napjainkban egyre akutabbá váló klíma- és ökológiai válság államelméleti és politikai filozófiai szempontból is releváns kérdését a természettel kapcsolatos konzervatív felfogás egy példájára, Carl Schmitt munkásságára koncentrálva járja körül. Érdemes kiemelnünk, hogy Schmitt nem fejtett ki explicit természetfelfogást, így arra csak a különböző írásaiban elszórt „gondolatmagvakból” következtethetünk.</p> Pongrácz Alex Copyright (c) 2022 Pongrácz Alex https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/actahumana/article/view/6445 Mon, 10 Oct 2022 00:00:00 +0200 Az egészséges környezethez való jog anyagi jogi és eljárásjogi kérdései az Alkotmánybíróság újabb gyakorlatában https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/actahumana/article/view/6446 <p>Az Alkotmánybíróság a 28/1994. (V. 20.) AB határozatában fektette le az egészséges környezethez való jog egyik legfontosabb elvét, a visszalépés tilalmát. A 16/2015. (VI. 5.) AB határozat megállapítása szerint az Alaptörvény a korábbi Alkotmány környezetvédelmi értékrendjét és szemléletét továbbfejlesztette. Jelen tanulmány keretei között azt vizsgálom, hogyan alakult át az Alkotmánybíróság egészséges környezethez való joggal kapcsolatos gyakorlata az Alaptörvény hatálybalépése óta eltelt tíz évben. A tanulmány elsőként eljárásjogi szempontból értékeli az alkotmányjogi panasz eljárásokban az egészséges környezethez való jog felhívhatóságát, figyelemmel az indítványozókkal szemben támasztott követelményekre. Az írás ezt követően az egészséges környezethez való jog egyes tartalmi elemei közül külön is vizsgálja a visszalépés tilalma, az elővigyázatosság elve és a szennyező fizet elve gyakorlati érvényesülését. Terjedelmi okokból az Alkotmánybíróság Alaptörvény P) cikk (1) bekezdésével kapcsolatos gyakorlatára az írás nem tér ki.</p> Szabó Marcel Copyright (c) 2022 Szabó Marcel https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/actahumana/article/view/6446 Mon, 10 Oct 2022 00:00:00 +0200 Az éghajlatváltozás emberi jogokra gyakorolt hatásairól, különös tekintettel az élelemhez való jogra https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/actahumana/article/view/6447 <p>A tanulmány kiindulópontja, hogy az Európai Parlament 2021. május 19-én állásfoglalást adott ki az éghajlatváltozás emberi jogokra gyakorolt hatásairól, amely számba veszi mindazokat a hatásokat, amelyek egymással összefüggően hatnak az emberi jogok érvényesítésének lehetőségeire. Az emberiség pusztító világjárványokkal és emellett hármas környezeti válsággal küzd – az éghajlati zavarok, a biológiai sokféleség összeomlása és az átfogó szennyezés –, amelyek késleltetik a 2030-ra kitűzött fenntarthatósági célok elérését. A jelen tanulmány ebből az összesen négy problémahalmazból kiemeli a klímaváltozás jelenségét és az élelemhez való jog érvényesítését. Számba veszi az élelemhez való jogról rendelkező nemzetközi dokumentumokat és együttműködő szervezeteket, majd néhány példán megvizsgálja, milyen kimenetelű volt a jogérvényesítés attól függően, hogy az élelemhez való jog mely szabályozási szinten jelent meg. Az élelemhez való jog érvényesítése további, a környezet állapotával összefüggő jogok érvényesítésére is kihathat. Az emberi jogok összefüggései tükrözik a természeti rendszerek összefüggéseit is. A holisztikus szemlélet és az összehangolt fellépés kulcsfontosságú az emberiség jövője szempontjából. Hatékonyságuk értékelése viszont egyszeri és megismételhetetlen lehet.</p> Tahyné Kovács Ágnes Copyright (c) 2022 Tahyné Kovács Ágnes https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/actahumana/article/view/6447 Mon, 10 Oct 2022 00:00:00 +0200