A 30 éves szlovák Alkotmánybíróság hatáskörei és szervezete

  • Szigeti Lubos
doi: 10.32566/ah.2023.2.4

Absztrakt

Jelen írás bemutatja a szlovák alkotmánybíráskodás előzményeit, valamint a mai Szlovák Köztársaság alkotmánybíróságának megalakulását, hatásköreit és szerkezetét. Részletesen ismerteti a szlovák alkotmány védelmét szolgáló öt alkotmánybírósági jogkört, úgymint az alkotmányosság absztrakt norma-, vagyis szabálykontrollja; az alkotmányosság konkrét, vagyis egyéni kontrollja az úgynevezett egyéni beadványok kapcsán; az alkotmány és alkotmányos törvények (sarkalatos törvények) értelmezése és magyarázata; a demokratikus államhatalmi formához kapcsolódó döntésbéli jogköre; valamint döntésbéli jogköre a hatásköri összeütközés oldásában.

Kulcsszavak:

Szlovák Alkotmánybíróság hatáskörök szervezet történet alkotmányvédelem

Hogyan kell idézni

Szigeti, L. (2023). A 30 éves szlovák Alkotmánybíróság hatáskörei és szervezete. Acta Humana – Emberi Jogi Közlemények, 11(2), 61–74. https://doi.org/10.32566/ah.2023.2.4

Hivatkozások

Badó Katalin – Lovassy Ádám – Téglási András (2019): Az Alkotmánybíróság választásokkal kapcsolatos joggyakorlata (1990–2017). In Téglási András (szerk.): Tanulmányok a választójog, a választási rendszerek és a népszavazás aktuális kérdéseiről. A Választás és Demokrácia Ludovika Kutatócsoport kutatási eredményei (2017–2018). Budapest: Dialóg Campus – Nordex, 303–470.

Blahož, Josef (2001): Soudní kontrola ústavnosti: srovnávací pohle. Praha: Codex.

Cserny Ákos – Téglási András – Halász Iván (2013): Népszuverenitás és népképviselet. In Cserny Ákos (szerk.): Alkotmányjog. Budapest: Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó, 119–142.

Erdős Csaba (2014): Parlamenti jog Strasbourgi kontroll alatt? Kodifikátor, 2014/1. 5–15.

Erdős Csaba (2016): Parlamenti autonómia. Budapest: Gondolat.

Halász Iván (2018): Az első Csehszlovák Köztársaság létrejötte és az osztrák–magyar közjogi hagyományok továbbélése (különös tekintettel a bíróságokra). In Auer Ádám et al. (szerk.): Ünnepi kötet a 65 éves Kiss György tiszteletére [Liber Amicorum in honorem Georgii Kiss aetatis suae LXV]. Budapest: Dialóg Campus, 313–322.

Halász Iván (2019a): Az első Csehszlovák Köztársaság és a második Lengyel Köztársaság születése az első közjogi dokumentumok tükrében (1918–1919). Állam- és Jogtudomány, 60(3), 32–58. Online: https://jog.tk.hu/uploads/files/AJT_2019_03_Halasz_tanulmany.pdf

Halász Iván (2019b): Az „adventi bíróság” „pünkösdi bíráskodása”. Az első csehszlovák alkotmánybíróság összetétele és működési sajátosságai (1920–1939). Közjogi Szemle, 12(1), 36–46.

Halász Iván (2019c): A szlovák alkotmánybíróság határozata az alkotmány materiális magváról. Közjogi Szemle, 12(1), 88–89.

Hartwig, Matthias (1992): The Institutionalization of the Rule of Law: The Establishment of Constitutional Courts in the Eastern European Countries. American University International Law Review, 7(3), 448–470. Online: https://digitalcommons.wcl.american.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=&httpsredir=1&article=1536&context=auilr

Heka László et al. (2016): Nemzeti alkotmányok az Európai Unióban. Budapest: Wolters Kluwer.

Lach, Kasia – Sadurski, Wojciech (2008): Constitutional Courts of Central and Eastern Europe: Between Adolescence and Maturity. Journal of Comparative Law, 3(2), 212–233.

Langášek, Tomáš (2011): Ústavní soud Československé republiky a jeho osudy v letech 1920–1948. Plzeň: Vyd. a nakl. Aleš Čeněk s.r. o.

Lovassy Ádám – Téglási András (2018): Az Alkotmánybíróság befogadási gyakorlata a választásokkal kapcsolatos döntéseiben. Glossa Iuridica, 5(1–2), 21–62. Online: https://szakcikkadatbazis.hu/doc/3360273

Marcic, René (2001): Verfassungsgerichtsbarkeit und reine Rechtslehre. Wien: Deuticke, 1966.

Prochazka, Radoslav (2002): Mission Accomplished: On Founding Constitutional Adjudication in Central Europe. Budapest: Central European University Press. Online: https://doi.org/10.1515/9786155211225

Sadurski, Wojciech (2005): Rights Before Courts: A Study of Constitutional Court in Postcommunist States of Central and Eastern Europe. Dordrecht: Springer.

Sadurski, Wojciech (2010): Constitutional Courts and Constitutional Culture in Central and Eastern European Countries. In Febbrajo, Alberto – Sadurski, Wojciech: Central and Eastern Europe After Transition. Towards a New Socio-legal Semantics. [H. n.]: Ashgate, 99–118.

Schwartz, Herman (2000): The Struggle for Constitutional Justice in Post-Communist Europe. Chicago: University of Chicago Press.

Szabó Zsolt (2017): Lehet-e az Alkotmánybíróságból „házszabály-bíróság”? Közjogi Szemle, 10(4), 55–61.

Téglási András (2014a): Az alkotmánybíráskodás modelljei. In Bende Zsófia – Halász Iván (szerk.): Összehasonlító alkotmányjog: Fejezetek az alkotmány, az állam, az államszervezet és az alapvető jogok témaköréből. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar, 135–148. Online: https://docplayer.hu/29458245-Osszehasonlito-alkotmanyjog.html

Téglási András (2014b): Azért a nép az úr? A népszavazás aktuális alkotmányjogi kérdései az Alaptörvény elfogadása óta. MTA Law Working Papers, 1(19), 1–34.

T. Kovács Júlia – Téglási András (2015): Alkotmánybíráskodás visegrádi szomszédainknál. Pro Publico Bono, 3(1), 90–104.

Tóth J., Zoltán szerk. (2021): Constitutional Reasoning and Constitutional Interpretation: Analysis on Certain Central European Countries. In Studies of the Central European Professors’ Network. Budapest–Miskolc: Ferenc Mádl Institute of Comparative Law – Central European Academic Publishing. Online: https://doi.org/10.54237/profnet.2021.zjtcrci

Tóth Károly (1997): Kelet-Európa új alkotmányai. Szeged: JATE.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.