Mozaikok a konzervatív természetfelfogásból: Carl Schmitt példája

  • Pongrácz Alex
doi: 10.32566/ah.2022.2.4

Absztrakt

Jelen tanulmány célja, hogy a Fenntartható államkormányzás és innovatív közszolgáltatások elnevezésű TKP-s kutatási alprojekt égisze alatt a napjainkban egyre akutabbá váló klíma- és ökológiai válság államelméleti és politikai filozófiai szempontból is releváns kérdését a természettel kapcsolatos konzervatív felfogás egy példájára, Carl Schmitt munkásságára koncentrálva járja körül. Érdemes kiemelnünk, hogy Schmitt nem fejtett ki explicit természetfelfogást, így arra csak a különböző írásaiban elszórt „gondolatmagvakból” következtethetünk.

Kulcsszavak:

Carl Schmitt természetfelfogás klímaváltozás

Hogyan kell idézni

Pongrácz, A. (2022). Mozaikok a konzervatív természetfelfogásból: Carl Schmitt példája. Acta Humana – Emberi Jogi Közlemények, 10(2), 67–76. https://doi.org/10.32566/ah.2022.2.4

Hivatkozások

Bacon, Francis: A Novum Organum első része. Ford. Balogh Ármin. Budapest, Franklin-Társulat, 1885.

Cs. Kiss Lajos: Az értékek logikája: zsarnokság vagy szabadság? Államtudományi Műhelytanulmányok, (2016), 36. Online: https://www.uni-nke.hu/document/uni-nke-hu/2016_-evi-36_-szam-az-ertek-logikaja-zsarnoksag-vagy-szabadsag.original.pdf

Derekas Győző: Carl Schmitt történelemfilozófiája és a nagytérrend-elmélet. In Antal Attila (szerk.): Politikatudományi tanulmányok. Budapest, ELTE ÁJK Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola, 2021. 24–35.

Derekas Győző: A császár és a vademberek. Az ember képe Carl Schmitt Land und Meer-jében. Themis, (2022), 1. 65–98. Online: https://doi.org/10.55052/themis.2022.1.65.98

Dinnyei Béla: Közelítések a politikum fogalmához. Phronesis, 1. (2007), 1. 17–29.

Farkas Ádám: A totalitás kora? A 21. század biztonsági kihívásainak totalitása és a totális védelem gondolatkísérlete. Budapest, Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság, 2018.

Farkas Ádám: Az állam fegyveres védelmének alapvonalai. Budapest, Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, 2019.

Geréby György: Carl Schmitt teológiája. In Cs. Kiss Lajos (szerk.): Carl Schmitt jogtudománya. Tanulmányok Carl Schmittről. Budapest, Gondolat, 2004. 260–290.

Giubilei, Francesco: A természet megőrzése. Miért fontos a környezetvédelem a konzervatív jobboldal számára? Ford. Horváth Csaba. Budapest, MCC Press, 2022.

Jung, Carl Gustav: Föld és lélek. Ford. Boda László. In Hamvas Béla (szerk.): Európai műhely. I. Pécs, Baranya Megyei Könyvtár – Pécsi Szikra Nyomda, 1990. 115–141.

Karácsony András: A jogtudomány teológusa. Carl Schmitt politikai teológiája. Gödöllő–Máriabesnyő, Attraktor, 2016.

Kelemen Roland: Cyberfare state – Egy hibrid állammodell 21. századi születése. Military and Intelligence Cybersecurity Research Paper, (2022), 1.

Kiss Lajos András: Alekszandr Dugin politika- és államelmélete – egy multipoláris világrend víziója. Pro Publico Bono, (2018), 3. 22–55.

Lánczi András: Carl Schmitt és a liberalizmus. In Cs. Kiss Lajos (szerk.): Carl Schmitt jogtudománya. Tanulmányok Carl Schmittről. Budapest, Gondolat, 2004. 390–401.

Makkai János: Politika-isten rabságában. Budapest, Hornyánszky Viktor Rt., 1943.

Meier, Heinrich: The Lesson of Carl Schmitt. Four Chapters on the Distinction between Political Theology and Political Philosophy. Chicago–London, The University of Chicago Press, 2011. Online: https://doi.org/10.7208/chicago/9780226189352.001.0001

Northcott, Michael S.: A Political Theology of Climate Change. Grand Rapids, Michigan – Cambridge, U. K., William B. Eerdmans Publishing Company, 2013.

Pethő Sándor: Norma és kivétel. Carl Schmitt útja a totális állam felé. Budapest, MTA Filozófiai Intézete, 1993.

Pongrácz Alex: „Mert szeretjük a Földünket”. A természettel kapcsolatos felfogás konzervatív olvasata(i). In Koltay András – Gellér Balázs (szerk.): Jó kormányzás és büntetőjog. Ünnepi tanulmányok Kis Norbert egyetemi tanár 50. születésnapjára. Budapest, Ludovika Egyetemi Kiadó, 2022. 527–536.

Röpke, Wilhelm: Civitas Humana. A Humane Order of Society. London, William Hodge, 1948.

Schmitt, Carl: Theodor Däublers „Nordlicht”. Drei Studien über die Elemente, den Geist und die Aktualität des Werkes. München, Georg Müller, 1916.

Schmitt, Carl: Römischer Katholicizmus und politische Form. München, Theatiner Verlag, 1925.

Schmitt, Carl: Az európai jogtudomány mai helyzete. Gazdasági Jog, (1944), 5. 257–270.

Schmitt, Carl: Politikai teológia. Ford. Paczolay Péter. Budapest, ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, 1992.

Schmitt, Carl: Raum und Großraum im Völkerrecht. In Carl Schmitt: Staat, Großraum, Nomos. Arbeiten aus den Jahren 1916–1969. Berlin, Duncker & Humblot, 1995. 234–268.

Schmitt, Carl: Land and Sea. Washington DC, Plutarch Press, 1997.

Schmitt, Carl: A semlegesítődések és depolitizálódások korszaka. Ford. Cs. Kiss Lajos. In Carl Schmitt: A politikai fogalma. Válogatott állam- és politikaelméleti tanulmányok. Budapest, Osiris – Pallas Stúdió – Attraktor, 2002. 56–67.

Schmitt, Carl: The Nomos of the Earth in the International Law of the Jus Publicum Europaeum. New York, Telos Press Publishing, 2006.

Schmitt, Carl: Ex Captivitate Salus. Egy német fogoly vallomásai 1945/47-ből. Ford. Techet Péter. Máriabesnyő–Gödöllő, Attraktor, 2010.

Schmitt, Carl: Behemoth, Leviathan und Greif. Vom Wandel der Herrschaftsformen. In Carl Schmitt: Gesammelte Schriften, 1933–1936. Mit ergänzenden Beiträgen aus der Zeit des zweiten Weltkriegs. Berlin, Duncker & Humblot, 2021. 520–527. Online: https://doi.org/10.3790/978-3-428-55762-2

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.