The Christian Tradition of the Good State

  • Jancsó András
doi: 10.32575/ppb.2023.1.6

Abstract

The study undertakes to summarise the Christian history of ideas of the good state. During the examination of the Christian tradition, the Protestant approach is not presented. The research hypothesis is that the Christian history of ideas has a unique tradition about the good state,
which can be learned through the works of various authors. To confirm this, starting from the New Testament Scriptures, we reach the works of modern Christian authors through some early Christian and scholastic authors.

Keywords:

good state good governance Christianity history of ideas

References

XVI. Benedek pápa (2009): Az egyházatyák. Római Szent Kelementől Szent Ágostonig. Budapest: Szent István Társulat.

Almond, Gabriel A. (1948): The Political Ideas of Christian Democracy. The Journal of Politics, 10(4), 734–763. Online: https://doi.org/10.2307/2126252

Barzelay, Michael (2001): The New Public Management. Improving Research and Policy Dialogue. Berkeley – Los Angeles – London: Universitiy of California Press.

Baynes, Norman H. (1955): Eusebius and the Christian Empire. In Byzantine Studies and Other Essays. Westport-Connecticut: Greenwood Press.

Borbély Gábor (2019): Civakodó angyalok. Bevezetés a középkori filozófiába. Budapest: Akadémiai. Online: https://doi.org/10.1556/9789634544319

Boros Gábor szerk. (2011): Filozófia. Budapest: Akadémiai.

Canning, Joseph (1996): A History of Medieval Political Thought 300–1450. London – New York: Routledge.

Corr, Charles A. (1973): The Existence of God, Natural Theology and Christian Wolff. International Journal for Philosophy of Religion, 4(2), 105–118. Online: https://doi.org/10.1007/BF00138698

Darabos Ádám (2021): The Origins of Christian Democracy (Catholic Non-papal Tradition). Danube Institute, 2021. március 20. Online: https://danubeinstitute.hu/en/research/the-origins-of-christian-democracy-catholic-non-papal-tradition

Darabos, Ádám – Jancsó, András (2021): Forgotten Origins of Christian Democracy. Hungarian Conservative, 1(3). Online: https://www.hungarianconservative.com/articles/culture_society/forgotten-origins-of-christian-democracy/

Doromby Károly (1972): A keresztény pártok mint az evangéliumi üdvösségüzenet félreértésének termékei. Vigilia, 37(1), 18–26.

Egresi Katalin et al. (2016): Államelmélet. Győr: SZE DF ÁJK Jogelméleti Tanszék.

Fejes Zsuzsanna (2013): A „jó állam” eszmetörténeti változásai. Jogtörténeti Szemle, 15(3–4), 17–26. Online: https://bit.ly/3ZqJ60D

Frenyó Zoltán (2018): Szent Ágoston és az Augusztinizmus. Budapest: Szent István Társulat.

Grice-Hutchinson, Marjorie (1952): The School of Salamanca. Readings in Spanish Monetary Theory 1544–1605. London: Oxford University Press.

G. Fodor Gábor (2008): Jó és rossz kormányzás Magyarországon, avagy a demokratikus minőség mérésnek problémája. Politikatudományi Szemle, 17(1), 131–144. Online: https://epa.oszk.hu/02500/02565/00053/pdf/EPA02565_poltud_szemle_2008_1_131-144.pdf

G. Fodor Gábor – Stumpf István (2007): A „jó kormányzás” két értelme, avagy a demokratikus kormányzás programja és feltételei. Nemzeti Érdek, 1(3), 76–94.

Jancsó András (2022): Theologians on Modern Politics: Erik Peterson. Hungarian Conservative, 2022. március 19. Online: https://www.hungarianconservative.com/articles/philosophy/theologians-on-modern-politics-erik-peterson/

Kaiser Tamás szerk. (2017) Jó állam jelentés 2016. Budapest: Nordex – Dialóg Campus.

Kaiser Tamás – Kis Norbert szerk. (2014): A jó állam mérhetősége. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem. Online: https://joallamjelentes.uni-nke.hu/kiadvanyok/ajo-allam-merhetosege/

Katus László (2021): Keresztények és szabadság – történész szemmel. In Ecclesia Semper Reformanda et Renovanda. Egyháztörténeti tanulmányok. Pécs: Kronosz, 240–258.

Kendeffy Gábor (2011): Patrisztika. In Boros Gábor (szerk.): Filozófia. Budapest: Akadémiai.

Ketteler, Vilmos Manó (1863): Szabadság, tekintély és egyház. Ford. Mennyei József. Kalocsa.

Kocsis Imre (2019): Bevezetés az Újszövetség könyveibe. Kortörténet és irodalom. Budapest: Szent István Társulat.

Marks, Gary (1996): An Actor-centred Approach to Multi-level Governance. Regional & Federal Studies, 6(2), 20–38. Online: https://doi.org/10.1080/13597569608420966

Nagypál Szabolcs (2012): A vallás fogalma a vallásközi párbeszédben. In Kendeffy Gábor – Kopeczky Rita (szerk.): Vallásfogalmak sokfélesége. Budapest: L’Harmattan, 159–169.

Nyirkos Tamás (2014): Az ötfejű sas. Teológia és politika a francia ellenforradalomban. Máriabesnyő: Attraktor.

Nyirkos Tamás (2015): Bevezetés a világvégéhez. Joachim apát történelmi misztikája. Máriabesnyő: Attraktor.

Osborn, Stephen P. (2006): The New Public Governance? Public Management Review, 8(3), 377–387. Online: https://doi.org/10.1080/14719030600853022

Papp György (2016): Kaisareai Euszebiosz Egyháztörténetének historiográfiai jelentősége. Studia Doctorum Theologiae Protestantis, 7(1), 135–165. Online: http://real.mtak.hu/id/eprint/49672

Pálfy Eszter – Jancsó András (2020): Böckenförde emlékezete. Ernst-Wolfgang Böckenförde: Az állam keletkezése mint a szekularizáció folyamata. Valóság, 63(2), 33–51. Online: https://epa.oszk.hu/02900/02924/00085/pdf/EPA02924_valosag_2020_02_033-051.pdf

Pálné Kovács Ilona (2014): Jó kormányzás és decentralizáció. Budapest: Magyar Tudományos Akadémia.

Peterson, Erik (1935): Der Monotheismus als Politisches Problem. Ein Beitrag zur Geschichte der Politischen Theologie im Imperium Romanum. Leipzig: Jakob Hegner.

Pulay Gyula (2012): A jó kormányzás, a Katolikus Egyház társadalmi tanítás és a közigazgatás megújítása. In Szigeti Szabolcs (szerk.): A jó kormányzásról. Elmélet és kihívások. Budapest: L’Harmattan, 29–50.

Sáry Pál (2020): Az ókeresztény államelmélet alapvonalai. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem – Közigazgatási Továbbképzési Intézet.

Simon József (2016): Explicationes explicationum. Filozófia, irodalom és egzegetika Enyedi György életművében. Budapest: Typotex.

Skinner, Quentin (2004): The Foundations of Modern Political Thought. Volume two: The Age of Reformation. Cambridge: Cambridge University Press.

Somfai Béla (1995): Katolikus tanítás a háborúról és a békéről. Vigilia, 60(5), 322–328.

Somló Bódog (2016): Jegyzet Aquinói Szent Tamás állambölcseletéről. In Takács Péter (szerk.): Állambölcseleti töredékek. Somló Bódog írásai és hátrahagyott jegyzetei egy megírni tervezett Állambölcseletből. Budapest: Gondolat.

Sturzo, Luigi (1947): The Philosophic Background of Christian Democracy. The Review of Politics, 9(1), 3–15. Online: https://doi.org/10.1017/S0034670500037918

Szabó Edit (2007): Késői császárkor. In Havasi László – Hegyi W. György – Szabó Edit: Római történelem. Budapest: Osiris.

Szkárosi Niké (2007): A liberális katolicizmus kiemelkedő gondolkodói Franciaországban és Itáliában. Studia Caroliensia, (3), 117–141. Online: https://www.kre.hu/portal/doc/studia/Cikkek/2007.3.szam/Szkarosi_Nike.pdf

Takács Péter szerk. (2007): Államelmélet I. A modern állam elméletének előzményei és történeti alapvonalai. Budapest: Szent István Társulat.

Tarcsay Tibor – Ilosvai Dániel – Harai Levente (2021): A keresztény hitalapú közösségszervezés hatalomképe. Parola, (2). Online: https://kofe.hu/parola/parola--folyoirat/a-kereszteny-hitalapu-kozossegszervezes-hatalomkepe/

Tattay Szilárd (2015): Ész, akarat, szabadság. Természetjog és természetes jogok a későskolasztikus gondolkodásban. Budapest: Gondolat.

Török József (1999): Egyetemes egyháztörténelem 2. Budapest: Szent István Társulat.

Vanyó László szerk. (1983): Euszebiosz egyháztörténete. Ókeresztény írók 4. Budapest: Szent István Társulat.

Zachar Péter (2015): Az egyház társadalmi tanítása és az emberarcú piacgazdaság. Jel: Keresztény Értelmiségiek Szövetségének Lapja. Online: https://www.jelujsag.hu/az-egyhaztarsadalmi-tanitasa-es-az-emberarcu-piacgazdasag

Downloads

Download data is not yet available.