Compliance in Public Sector

– First Experiences

  • Bottyán Béla
doi: 10.32575/ppb.2023.1.2

Abstract

Recently, a number of regulations have become applicable to the compliance function of some public sector organisations, and the move to the risk-based approach has also set up new challenges. The review of these first experiences with the operation of the control system has become topical, and it is therefore worth highlighting some new aspects that could help to further improve the control
system, also in view of the increasing importance of compliance.

Keywords:

compliance risk management internal control system public sector

References

Ambrus István – Farkas Ádám (2019): A compliance alapkérdései. Az etikus vállalati működés elmélete és gyakorlata. Budapest: Wolters Kluwer. Online: https://doi.org/10.55413/9789632959344

Benkő János (2018): Az intézményi integritás fejlesztésének keretei és lehetőségei. Budapest: Dialóg Campus.

Boros Anita (2019): Az állami ellenőrzés egy sajátos válfaja, avagy a megfelelőség (compliance) és az integritás kérdésköre egyes közszféraszervezetek esetében. Pro Publico Bono – Magyar Közigazgatás, 7(2), 4–27. Online: https://doi.org/10.32575/ppb.2019.2.1

Lavouras, Matilde (2020): Compliance Audits in the Public Sector. Where are we going? In Compliance and Sustainability: Brazilian and Portuguese Perspectives. Coimbra: Instituto Jurídico Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, 81–92. Online: https://doi.org/10.47907/livro2020_02c5en

M’Mugambi, David K. – Okeyo, Washington – Muthoka, Magdalene (2020): Public Sector Reforms in Compliance with Public Service Ethics: The Case of County Governments in Kenya. African Journal of Emerging Issues, 2(9), 76–98.

Milicz Ákos (2016): Belső kontrollrendszerek intézményesülése hazai üzleti szervezetekben. Doktori értekezés. Budapesti Corvinus Egyetem. Online: http://phd.lib.unicorvinus.hu/962/1/Milicz_Akos_dhu.pdf

Momot, Tetiana et al. (2021): Internal Auditing in The Public Sector: Issues of Risks Compliance Application. Academy of Accounting and Financial Studies Journal, 25(3), 1–9. Online: https://www.abacademies.org/articles/Internal-auditing-in-the-public-sectorissues-

of-risks-compliance-application-1528-2635-25-3-731.pdf

Nedyalkova, Plamena (2020): Quality of Internal Auditing in the Public Sector. Perspectives from the Bulgarian and International Context. Varna: Springer Nature Switzerland AG. Bulgaria. Online: https://doi.org/10.1007/978-3-030-29329-1

Racskó Péter (2014): Kontroll keretrendszerek és az informatikai irányításhoz kapcsolódó szabványok. In Kő Andrea (szerk.): Informatikai irányítás és menedzsment. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem. 8–17. Online: https://bit.ly/3xuEcmn

Szabó Ildikó (2018): Különös államháztartási ellenőrzések. In Nyikos Györgyi (szerk.): Államháztartási ellenőrzési ismeretek. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem. Online: https://bit.ly/3Gs4o5b

Vértesy László (2012): Költségvetési gazdálkodás, közpénzügyek ellenőrzése. (I.1. I.3. és I.5-7.). In Közigazgatás, ellenőrzés, gazdálkodás. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 13–22.

Vértesy László (2013): Kockázatkezelés és biztosítás. Gazdaság és Társadalom, 5(1), 27–42. Online: https://doi.org/10.21637/GT.2013.1.02

Vértesy László (2020): A közigazgatás feladatai és funkciói. In Szalai András (szerk.): A közigazgatás tudománya és gyakorlata. HVG ORAC, 310–330.

Vértesy László (2018): A közigazgatás tevékenységfajtái (X. fejezet). In Temesi István (szerk.): Közigazgatási jog. Budapest: Dialóg Campus, 203–226.

Jogi források

Magyarország Alaptörvénye

2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról

2009. évi CXXII. törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről

2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól

2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról

2005. évi CXXXIV. törvény az Egyesült Nemzetek Szervezete Meridában, 2003. december 10-én kelt Korrupció elleni Egyezményének kihirdetéséről

339/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről

50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről

370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről

Európai Parlament és a Tanács 2014/65/EU irányelve (2014. május 15.) a pénzügyi eszközök piacairól, valamint a 2002/92/EK irányelv és a 2011/61/EU irányelv módosításáról

Európai Parlament és a Tanács 600/2014/EU rendelete (2014. május 15.) a pénzügyi eszközök piacairól és a 648/2012/EU rendelet módosításáról

Internetes források

PricewaterhouseCoopers (2021): ESG Oversight: The Corporate Director's Guide. Online: https://www.pwc.com/us/en/services/governance-insights-center/esg-guidebook-layoutfinal.pdf

Állami Számvevőszék (2020): Az INTOSAI keretrendszer. Online: https://www.asz.hu/nemzetkozi-utmutatok-es-standardok

Állami Számvevőszék (2019): Megújulnak az INTOSAI nemzetközi sztenderdjei. Online: https://www.aszhirportal.hu/hu/hirek/megujulnak-az-intosai-nemzetkozi-sztenderdjei.

Állami Számvevőszék (é. n.): Jelentések 2021. év. Online: https://www.asz.hu/hu/jelentesek/jelentes-2021-ev

Európai Közigazgatási Hálózat (EUPAN) [é. n.]: Common Assessment Framework 2020. The European Model for Improving Public Organisations through Self-assessment. Online: https://www.eipa.eu/wp-content/uploads/2019/11/CAF-2020.pdf

Nemzeti Vagyon Kezeléséért Felelős Tárca Nélküli Miniszter – Pénzügyminisztérium

(2021): Kézikönyv a köztulajdonban álló gazdasági társaságok részére a belső kontrollrendszer kialakításához és működtetéséhez. Online: https://allamhaztartas.kormany.hu/download/8/f9/b2000/Gtbkr_k%C3%A9zik%C3%B6nyv_2021.pdf

Nemzeti Vagyon Kezeléséért Felelős Tárca Nélküli Miniszter – Pénzügyminisztérium (2020): Irányelv a köztulajdonban álló gazdasági társaságok részére a belső kontrollrendszer kialakításához és működtetéséhez. Online: https://allamhaztartas.kormany.hu/download/6/03/b2000/Ir%C3%A1nyelv%20k%C3%B6zz%C3%A9t%C3%A9telre.pdf

OECD (2005): Modernising Government, The Way Forward. Online: https://www.oecd.org/gov/modernisinggovernmentthewayforward.htm

OECD Public Governance Committee (2017): Recommendation on Public Integrity. Online: https://www.oecd.org/gov/ethics/OECD-Recommendation-Public-Integrity.pdf

OECD (2018): Managerial Accountability In The Western Balkans. A comparative analysis of the barriers and opportunities faced by senior managers in delivering policy objectives. Online: https://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=GOV/SIGMA(2018)4&docLanguage=En

OECD (2020): Public Integrity Handbook. Online: https://www.oecd-ilibrary.org/sites/ac8ed8e8-en/index.html?itemId=/content/publication/ac8ed8e8-en

Pénzügyminisztérium (Nemzetgazdasági Minisztérium) (2017): Államháztartási Belső Kontroll Standardok és Gyakorlati Útmutató. Online: https://allamhaztartas.kormany.hu/download/d/48/e1000/%C3%81BKSGYU_k%C3%B6zz%C3%A9t%C3%A9telre_20170918.pdf

U.S. Department of Justice Criminal Division Evaluation of Corporate Compliance Programs (Updated June 2020). Online: https://www.justice.gov/criminal-fraud/page/file/937501/download

Downloads

Download data is not yet available.