Áldozathibáztató rendőrök?

Rendőrök véleménye az emberkereskedelemről

doi: 10.32577/mr.2023.3.3

Absztrakt

A jogalkalmazók, de különösen a rendőri és ügyészi szervek emberkereskedelemmel kapcsolatos tevékenységének vizsgálata hosszú múltra tekint vissza külföldön. A magyar jogalkalmazói attitűd vizsgálatára kevés alkalommal került sor, nemcsak emberkereskedelemmel kapcsolatban. Az emberkereskedelem és a kényszermunka (Btk. 192. §) bűncselekménye miatt indult büntetőeljárások száma alacsony. Ennek okaként a jogalkalmazók áldozathibáztatását szokták kiemelni. Valóban áldozathibáztatóknak tekinthetők a rendőrök? Erre a kérdésre is kerestük a választ 2022. február–márciusban egy online kérdőív segítségével, amelynek lezárásáig összesen 702 válasz érkezett: 525 rendészeti állományú és 177 bűnügyes rendőr osztotta meg gondolatait. A válaszadók árnyalták az „áldozathibáztató rendőr” képét, annak ellenére, hogy nem reprezentálják a teljes rendőri állományt. A válaszok eredményei és az ebből levont következtetések, javaslatok olvashatók az alábbiakban gondolatébresztőként és további kutatások ösztönzéseképp.

Kulcsszavak:

emberkereskedelem áldozat rendőr áldozathibáztatás

Hogyan kell idézni

Windt, S. (2023). Áldozathibáztató rendőrök? : Rendőrök véleménye az emberkereskedelemről. Magyar Rendészet, 23(3), 53–73. https://doi.org/10.32577/mr.2023.3.3

Hivatkozások

/2020. (II. 18.) Korm. határozat az emberkereskedelem elleni küzdelemről szóló 2020–2023 közötti nemzeti stratégiáról, valamint annak végrehajtását szolgáló, 2020–2021 közötti időszakban végrehajtandó intézkedési tervről

/2022. (IV. 14.) Korm. határozat az emberkereskedelem elleni küzdelemről szóló 2020–2023 közötti nemzeti stratégia végrehajtását szolgáló, 2022–2023 közötti időszakban végrehajtandó intézkedési tervről

évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről

évi V. törvény az emberkereskedelem áldozatainak kizsákmányolása elleni fellépés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról

/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet az emberkereskedelem áldozatai azonosításának rendjéről

A Belügyi Szemle emberkereskedelemmel kapcsolatos különszáma (2022). 70(2). Online: https:// belugyiszemle.hu/hu/node/2772

Albert Fruzsina (2022): Emberi kapcsolatok – A személyes kapcsolathálózatok szociológiai szempontú elemzése. Debrecen: Debreceni Egyetemi.

Allport, Gordon (1972): Az attitűdök. In Pataki Ferenc – Solymosi Zsuzsanna (szerk.): Szociálpszichológia szöveggyűjtemény III. A szociális interakció – Attitűd – Dinamika. Budapest: Tankönyvkiadó, 179–198.

Allport, Gordon (1977): Az előítélet. Budapest: Gondolat.

Balogh Krisztina – Huszár Julianna – Windt Szandra (2020): Büntetés helyett védelem – egy emberkereskedelmes ügy alapján. Ügyészek Lapja, 28(4), 19–34.

Baráth Noémi Emőke (2021): Rendészeti professzionalizmus. Magyar Rendészet, 21(2), 215– 224. Online: https://doi.org/10.32577/mr.2021.2.14

Belügyminisztérium (2022): Szemléletformáló tréning az emberkereskedelemről. 2022. szeptember 22. Online: https://emberkereskedelem.kormany.hu/szemleletformalo-trening-az-emberke¬reskedelemrol-1

Boda Zsolt – Medve-Bálint Gergő (2015): A rendőrségbe vetett bizalom tényezői. In Boda Zsolt (szerk.): Bizalom és közpolitika. Jobban működnek-e az intézmények, ha bíznak bennük? [H. n.]: Argumentum – MTA TK Politikatudományi Intézet, 75–95. Online: https://politikatudomany. tk.hu/uploads/files/Boda_konyv_imprimalni.pdf

Christián László (2016): Rendőrség és rendészet. In Jakab András – Gajduschek György (szerk.): A magyar jogrendszer állapota. Budapest: MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont, 681–707.

Christie, Nils (1986): The Ideal Victim. In Fattah, E. A. (szerk.): From Crime Policy to Victim Policy. London: Palgrave Macmillan, 17–30. Online: https://doi.org/10.1007/978-1-349-08305-3

Dianiska, Rachel E. et al. (2022): Current Investigator Practices and Beliefs on Interviewing Trafficked Minors. Psychology, Public Policy, and Law, 29(1), 32–45. Online: https://doi. org/10.1037/law0000378

Európai Bizottság (2020): A Bizottság Közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának A gyermekek szexuális bántalmazása elleni hatékonyabb küzdelmet célzó uniós stratégia. COM (2020)607 final. 2020. július 24. Online: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0607

European Commission (2018): Working together to address trafficking in human beings: Key concepts in a nutshell. [H. n.]. Online: https://www.abbilgi.eu/sites/default/files/publications/booklet-working-together-to-address-trafficking-in-human-beings-key-concepts-in-a-nutshell-eng. pdf

European Commission (2022): Report on the Progress Made in the Fight against Trafficking in Human Beings (Fourth Report). COM (2022)736 final. Online: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ EN/TXT/?uri=COM%3A2022%3A736%3AFIN&qid=1671461797022

Farrell, Amy et al. (2019): Failing Victims? Challenges of the Police Response to Human Trafficking. Criminology and Public Policy, 18(3), 649–673. Online: https://doi.org/10.1111/1745- 9133.12456

Farrell, Amy et al. (2012): Identifying Challenges to Improve the Investigation and Prosecution of State and Local Human Trafficking Cases. Online: https://www.urban.org/sites/default/files/publication/25526/412593-Identifying-Challenges-to-Improve-the-Investigation-and-Prosecu¬tion-of-State-and-Local-Human-Trafficking-Cases.PDF

Fehér Lenke (2005): Illegális migráció, embercsempészet, emberkereskedelem. In Irk Ferenc (szerk.): Kriminológiai tanulmányok 42. Budapest: Országos Kriminológiai Intézet, 210–233. Online: https://www.okri.hu/images/stories/KT/kt42_2005_sec.pdf

Füstös Mónika (2022): A feljelentési hajlandóság és a rendőrségbe vetett bizalom összefüggései. Szisztematikus szakirodalmi áttekintés a Web of Science alapján. Belügyi Szemle, 70(1), 149–168. Online: https://doi.org/10.38146/BSZ.2022.1.9

Garner, Randy (2005): Police attitudes: The impact of experience after training. Applied Psychology in Criminal Justice, 1(1), 56–70.

Gover, Angela R. – Pudrzynska Paul, D. – Dodge, Mary (2011): Law Enforcement Officers’ Attitudes About Domestic Violence. Violence Against Women, 17(5), 619–636. Online: https://doi. org/10.1177/1077801211407477

Gracia, Enrique – García, Fernando – Lila, Marisol (2014): Male Police Officers’ Law Enforcement Preferences In Cases of Intimate Partner Violence Versus Non-Intimate Interpersonal Violence: Do Sexist Attitudes and Empathy Matter? Criminal Justice and Behavior, 41(10), 1195–1213. Online: https://doi.org/10.1177/0093854814541655

Halász László – Hunyady György – Marton L. Magda szerk. (1979): Az attitűd pszichológiai kutatásainak kérdései. Budapest: Akadémiai.

Huszár Julianna (2022): Emberkereskedelem újragondolva – a 2020. július 1. napján hatályba lépett rendelkezések hatékonysága ügyészi szemmel. Belügyi Szemle, 70(2), 305–325. Online: https://doi.org/10.38146/BSZ.2022.2.5

Huszár Julianna – Windt Szandra (2020): Szemléletformáló tréning, avagy a rendőr, az ügyész, a bíró és öt emberkereskedelmes ügy. Ügyészek Lapja, 28(1), 57–65.

Islam, Md Jahirul – Mazerolle, Paul (2022): Nexus between Police Attitudes and Responses to Domestic and Family Violence in Australia: Does Training Matter? Policing and Society, 32(10), 1226–1241. Online: https://doi.org/10.1080/10439463.2022.2029436

Kazarján Annie – Kirs Eszter (2020): A romákat érő diszkrimináció a magyar büntető igazságszolgáltatásban. [H. n.]: Magyar Helsinki Bizottság. Online: https://helsinki.hu/a-romakat-ero-diszkriminacio-a-magyar-bunteto-igazsagszolgaltatasban-2020/

Mátyás Szabolcs et al. (2019): Új paradigma felé: bizalom és biztonság a térben: A rendészeti szervezet működését meghatározó társadalmi keretek kapcsolatának néhány kérdése. Belügyi Szemle, 67(2), 22–44. Online: https://doi.org/10.38146/BSZ.2019.2.2

Sebestyén Árpád (2020): Az emberkereskedelem pszichológiai mozgatórugói. [H. n.]: Traumaközpont Közhasznú Nonprofit Kft. Online: https://traumakozpont.hu/wp-content/uploads/2020/08/ az-emberkereskedelem-pszichologiai-mozgatorugoi.pdf

Segítő Anyag Szakembereknek – SANSZ Kiadvány. Az emberkereskedelem áldozatainak azonosítása és támogatása céljából (2022). Budapest: Belügyminisztérium. Online: https://emberkereske-delem.kormany.hu/download/d/eb/03000/SANSZ%202022.pdf

Sun, Ivan Y. (2007): Policing Domestic Violence: Does Officer Gender Matter? Journal of Criminal Justice, 35(6), 581–595. Online: https://doi.org/10.1016/j.jcrimjus.2007.09.004

Vári Vince (2021): A rendőrségbe vetett bizalom és a rendőrség hatékonysága közötti kapcsolat. Belügyi Szemle, 69(6), 55–72. Online: https://doi.org/10.38146/BSZ.SPEC.2021.6.4

Vinnai Edina (2012): Jogismeret, jogi attitűd, jogtudat. In Bencze Mátyás – Vinnai Edina: Jogszociológiai előadások. Debrecen: Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, 122–142.

Windt Szandra (2020): A gyermekek szexuális kizsákmányolásáról. Ügyészségi Szemle, 28(4), 42–53.

Windt Szandra (2021a): Az ügyészek véleménye az emberkereskedelemről – egy attitűdvizsgálat alapján. In Vókó György (szerk.): Kriminológiai Tanulmányok 58. Budapest: Országos Kriminológiai Intézet, 157–184.

Windt Szandra (2021b): A láthatatlan emberek. Az emberkereskedelem jelensége Magyarországon. Budapest: Országos Kriminológiai Intézet.

Windt Szandra (2022): Az emberkereskedelemmel kapcsolatos jogalkalmazói attitűdökről. Miskolci Jogi Szemle, 17(1), 112–128. Online: https://doi.org/10.32980/MJSz.2022.1.1941

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.