https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/issue/feed Magyar Rendészet 2022-12-05T12:45:38+01:00 Christián László magyarrendeszet@uni-nke.hu Open Journal Systems <p>A <strong>Magyar Rendészet</strong> tudományos folyóirat a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar (ezáltal a rendészettudomány szakterületéhez) tudományos periodikája. A periodika elsődleges szakmai célkitűzése a rendészettudomány egyetemi szintű oktatásának támogatása, új tudományos eredmények közzététele, valamint szakmai tudományos fórum és publikációs lehetőség biztosítása. Tudományterületi fókusza a rendészettudomány, valamint a bűnügyi tudományok, kellő nyitottsággal a többi tudományterületről a kapcsolódó tudományos eredményekre és az interdiszciplináris megközelítésre.</p> https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/6459 2022/3-as laszám szerkesztői köszöntő 2022-10-19T11:57:19+02:00 Lippai Zsolt Lippai.Zsolt@uni-nke.hu <p>2022/3-as laszám szerkesztői köszöntő</p> Copyright (c) https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/5965 A reintegrációs őrizet garanciaelemei 2022-01-17T13:33:52+01:00 Bogotyán Róbert bogotyan.robert@uni-nke.hu <p>A reintegrációs őrizet mint a büntetések, az intézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény (Bv. tv.) egyik jelentős nóvuma, több mint hat éve tölti be küldetését a hazai reintegráció platformján. A jogintézmény részben külföldi példákon, nagyrészt pedig a magyar rendőrség által is eredményesen, az elektronikus távfelügyeleti eszközökkel végrehajtott bűnügyi felügyeleten alapszik.2 Eredményességének titka számos tényező mellett abban is gyökeredzik, hogy szoros együttműködést követel és követelt meg az illetékes büntetés-végrehajtási és rendőrségi szakemberek között. A rendszer a fizikai kontrollfunkció és a helymeghatározási technológiák töretlen fejlődésén alapszik, aminek segítségével ma már a rendvédelemben is elérhetővé váltak azon eszközök, amelyek folyamatos távfelügyeleti lehetőséget biztosítanak az érintett személy (jelen esetben a szabadságvesztésre ítélt fogvatartott) felett.</p> 2022-12-05T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2022 Bogotyán Róbert https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/6122 Autonóm pilóta nélküli légijármű-rendszerek büntetés-végrehajtási szempontú vizsgálata 2022-04-15T19:04:42+02:00 Bottyán Sándor bottyan.sandor@gmail.com <p>az elmúlt években. Ez a forradalom vitathatatlanul új megoldásokat hoz magával, átalakítva és felgyorsítva az eddig ismert folyamatokat. A mesterséges intelligencia és a dróntechnológia fúziója során létrejövő autonóm pilóta nélküli légi járművek számos olyan képességet birtokolnak, amelyeket eddig még csak elképzelni tudtunk. E rendszerek tulajdonságait megismerve számos területen hasznosíthatjuk a bennük rejlő potenciált, ami kiváltképpen érdekes a prizonális környezetben vizsgálva. Az autonóm drónok és a büntetések végrehajtásának világa elsőre talán távolinak tűnhet egymástól, de a tanulmány megkísérli ezt a két szereplőt közelebb helyezni egymáshoz, hogy kapcsolatukban megvizsgálja a lehetséges alkalmazást. A SWOT-analízist felhasználva átfogó, döntéstámogató, jövőbe mutató képet kapunk a büntetés-végrehajtási autonóm pilóta nélküli légijármű-rendszerekről.</p> 2022-12-05T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2022 Bottyán Sándor https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/5967 Merre tart Schengen? 2022-01-25T10:44:32+01:00 Herczeg Mónika herczegmonica@gmail.com <p>Az Európai Unió egyik legnagyobb kihívását napjainkban kétség kívül az Európát érintő menekültválság, a terrorfenyegetettség, valamint Covid–19-világjárvány kezelése jelenti, amelyek jelentősen kihatnak a belső határellenőrzés nélküli térség (schengeni térség) működésére is. Az előbb említett kihívásokra válaszul egyes tagállamok egyre gyakrabban és egyre hosszabb időre állították, illetve állítják vissza belső határaikon a határellenőrzést, amely intézkedés amellett, hogy korlátozza az embereket a schengeni térségen belüli szabad mozgásban, időnként az egységes piac megfelelő működését is veszélyeztette. A Schengeni határellenőrzési kódex szerinti határellenőrzés belső határokon való visszaállítása eredetileg kivételesnek és ideiglenesnek indult, de részben a migrációs válság elhúzódása, részben pedig az olyan új fenyegetés miatt, mint a Covid–19-világjárvány, a schengeni térség működése még ma sem állt helyre. A tanulmány fő célja az Európai Bizottság Schengeni határellenőrzési kódex megújítására vonatkozó legújabb javaslatának ismertetése és elemzése, valamint annak vizsgálata, hogy az új módosítások mennyiben segítik a belső határok nélküli térséghez való visszatérést.</p> 2022-12-05T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2022 Herczeg Mónika https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/5840 Gondolatok az egyes speciális börtönszabályok tárgyában nemzetközi kitekintéssel 2021-11-09T11:08:04+01:00 Kovács István kovacs.istvan@uni-nke.hu <p>A tanulmányban három kérdéskört járok körül, amely az európai büntetés-végrehajtási rendszereket jellemzi. A tanulmányban egy uniós és schengeni, egy uniós, de nem schengeni, valamint egy sem nem schengeni sem nem uniós országot elemzek. Az összehasonlító elemzés középpontjában a büntetés-végrehajtási rendszerben a tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés kiszabása, a törvényességi felügyelet valamint az édesanya és a gyermek elhelyezésére szolgáló speciális szabályok vizsgálata áll. Az országválasztás indokát az a körülmény alapozta meg, hogy vajon a nemzetközi kötelezettségvállalás miként befolyásolja a vizsgált speciális szabályokat a különböző országokban.</p> 2022-12-05T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2022 Kovács István https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/6246 The Definition of Covert Intelligence and the Examination of Its Efficiency 2022-06-13T19:39:26+02:00 Csizner Zoltán zoltan.csizner@tibek.gov.hu <p>The exploration of the dreaded secrets of others, the collection of secret information and intelligence have been present in human communities since ancient times. Acquiring knowledge protected from unauthorised access has, over time, become a monopoly of a society organised into a state, and its implementation has been constrained by strict legislation. However, in addition to legitimacy, an equally important feature of covert intelligence is efficiency, which shows the relationship between the resources expended and the results achieved.<br />How can their components be defined in an abstract way, can general criteria be named, and how can the results be measured and compared?<br />The study seeks to answer these questions, which is a key part of research examining the relationship between the effectiveness and legitimacy of covert intelligence.<br />It is also essential to present a complex and intricate system that helps to understand the regulation of covert intelligence and the organisations responsible for its implementation.</p> 2022-12-05T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2022 Csizner Zoltán https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/6058 Raszternyomozás a kábítószer-bűncselekmények felderítésében 2022-03-30T11:46:48+02:00 Jámbor Gellért drjambor.gellert@gmail.com <p>A raszternyomozás a számítógépes bűnügyi nyilvántartási rendszerekre épülő speciális adatelemző, tetteskutató módszer. A modern infrastruktúrát használó szervezett bűnözéssel szemben – mint amilyen az illegális kábítószerpiac is – a magyar rendőrségnek is folyamatosan fejlesztenie kell a kriminalisztikai logisztikát, a számítógépes rendszerektől egészen a titkosszolgálati eszköztárig.</p> 2022-12-05T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2022 Jámbor Gellért https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/6142 Új, innovatív módszer megalapozása az elemző-értékelő munkában 2022-04-19T09:26:57+02:00 Bács Zoltán György bacs.zoltan.gyorgy@uni-nke.hu <p>A politikai és biztonsági érdekrendszerek által meghatározott stratégiai vagy taktikai célok, a taktikai vagy operatív döntések, a rájuk ható tényezők közötti összefüggések észlelése, hatásaik feltérképezése és a következtetések beépítése a döntésekbe a globális multipolaritás körülményei között minden nemzetbiztonsági struktúra egyik alapfeladata.</p> 2022-12-05T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2022 Bács Zoltán György https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/5757 Does Community-Centred Performance Evaluation Exist? 2021-09-22T14:13:31+02:00 Budavári Árpád budavaria@fejer.police.hu <p>In this study the author wishes to examine the dominating aspects of performance evaluation of the general jurisdiction police in the relationship of the Hungarian police and society. His objectives are to introduce the system- and organisation-wide anomalies as well as to outline the drafts of a performance evaluation system that meets the needs of a community protected by the police. By using Hungarian and international literature on the topic he presents the integration of the Hungarian performance evaluation system into that of the public service and identifies the system- and organisation-wide anomalies. Through examples from his practice he presents the distortions these problems cause during performance evaluation. Eventually he proposes the introduction of program-based performance evaluation in Hungary.</p> 2022-12-05T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2022 Budavári Árpád https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/5983 Gondolatok a magyar helyreállító igazságszolgáltatásban rejlő lehetőségekről 2022-01-20T10:58:53+01:00 Czenczer Orsolya czenczer.orsolya@uni-nke.hu Hollósvölgyi Máté hollosvolgyi@gmail.com <p>A resztoratív igazságszolgáltatásban Magyarországon számos szakembercsoport érintett: pártfogó felügyelők, rendőrök, ügyvédek, büntető bírák, ügyészek, szociális munkások, pedagógusok. Mindezek mellett ott vannak a potenciális elkövetők és közösségeik. Hogy hogyan lehetséges ennyi érintett egyesítése interdiszciplináris módon, egy közös cél érdekében, hogyan lehetséges a konfliktusokat a közösségi kötelékek erősítésére használni, és remélhető-e igazság azáltal, hogy a sérelem okozására adott válasz célja a sérelem helyreállítása, mind-mind olyan kérdések, amelyek mentén meg lehet ismerni a büntető igazságszolgáltatás egyik legmodernebb elemét: a helyreállító igazságszolgáltatást. Jelen tanulmány célja górcső alá venni a hazai mediációs eljárások rendszerszintű működését a Pártfogó Felügyelői Szolgálat mediátorain keresztül. A büntetőügyekben alkalmazható mediáció Magyarországon 2007. január 1. óta vált országosan elérhető szolgáltatássá. Ettől a naptól kezdve a pártfogó felügyelők munkája kiegészült mediátori teendőkkel is. Jelen tanulmány keretében áttekintjük a mediációs eljárásokkal kapcsolatos pártfogói feladatokat, azok hatékonyságát és reintegrálhatóságát a teljes büntető igazságszolgáltatási folyamatba.</p> 2022-12-05T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2022 Czenczer Orsolya, Hollósvölgyi Máté https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/5902 Valóban pedofilok-e a „pedofil” elkövetők? 2021-11-30T21:50:57+01:00 Erdélyi Ákos erdelyi.akos@stud.uni-nke.hu <p>Napjainkban egyre többet hallani szexuális bűncselekmények elkövetéséről, amelyeknek áldozatai felnőttek és gyermekek egyaránt lehetnek. A köznyelv a gyermekek sérelmére elkövetett cselekmények elkövetőjét hajlamos pedofilként megnevezni, úgy, hogy a szó valódi tartalmát nem ismeri. A pedofília jól meghatározott pszichiátriai kórkép, amely jellegéből adódóan nem lehet alapja jogi terminusnak. Jelen cikkben igyekszem bemutatni a pedofília klinikai tünettanát, hiszen mint pszichiátriai kórkép, jól definiált tünetek állnak fenn a pedofília kritériumrendszerében. Szorgalmazom egy olyan gyakorlat megszilárdulását, amelyben a pedofília fogalmát tisztán klinikai vonatkozásban alkalmazzák, a jog-és rendészettudomány pedig a molesztáló terminust alkalmazza az elkövetői kör tipizálásakor. Ez utóbbi kerüli a kórkép kriminalizálását, és meghagyja azt eredeti jelentéstartalmában. Jelen tanulmányban arra is kísérletet teszek, hogy felvázoljam a molesztáló elkövetők elemzőpszichológiai bemutatását.</p> 2022-12-05T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2022 Erdélyi Ákos https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/6180 Kovács Tamás: A Honvédelmi Minisztérium „T” szervének létrejötte és működése 2022-06-15T09:15:15+02:00 Lippai Zsolt Lippai.Zsolt@uni-nke.hu <p>Könyvismertetés. Kovács Tamás: A Honvédelmi Minisztérium „T” szervének létrejötte és működése. Avagy elhárítás és kémkedés az I. világháború végétől a bethleni konszolidációig</p> <p>Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Közigazgatási Továbbképzési Intézet, 2020</p> 2022-12-05T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2022 Lippai Zsolt https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/6364 Rory Miller: Konfliktus és erőszak 2022-08-29T14:51:05+02:00 Mátés Gábor mates10g@gmail.com <p>Rory Miller tapasztalt harcművész és amerikai veterán nevelőtiszt nyugalmazott őrmesteri rendfokozatban. 1981 óta tanulmányozza a harcművészeteket, több száz könyvet elolvasott a témában. Könyveiben hangsúlyozza annak megértését, hogy a valódi önvédelmet és erőszakot a filmekből és a harcművészetekből származó mítoszok övezik, ami miatt az önvédelmet gyakran félreértik és hibásan tanítják. Könyvében megosztja ismereteit és tapasztalatait a börtönbeli verekedésekről, a taktikai műveletekről, rajtaütésekről, megmutatja a valódi erőszak arcát és összetettségét. Segít a harcművészeti és küzdősport képzési módszereket hozzáigazítani a valóságos küzdelem szabályaihoz.</p> 2022-12-05T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2022 Mátés Gábor https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/6119 Sport és tudomány – ez aztán a teljesítmény! 2022-04-04T13:37:13+02:00 Molnár Katalin info@molnarkatalin.com <p>A recenzió Mácsár Gábornak a 100 éves magyar rendőrség sportsikereit tartalmazó, Magyar Rendőr Sportalmanach című könyvéről szól.&nbsp;&nbsp;</p> 2022-12-05T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2022 Molnár Katalin https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/5994 Windt Szandra: A láthatatlan emberek – Az emberkereskedelem jelensége Magyarországon 2022-01-26T12:42:39+01:00 Tamási Erzsébet dr.tamasi.erzsébet@gmail.com <p>Windt Szandra: A láthatatlan emberek. Az emberkereskedelem jelensége Magyarországon. OKRI, 2021, 236 o.</p> 2022-12-05T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2022 Tamási Erzsébet https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/6454 Hivatás, emberség, hazaszeretet. A hadsereg légvédelmi tüzérparancsnokából a katonai elhárítás vezetője 2022-10-13T20:13:09+02:00 Rottler Violetta dr.rottlervioletta3@gmail.com Kovács Sándor Kovacs.Sandor@uni-nke.hu 2022-12-05T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2022 Rottler Violetta, Kovács Sándor https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/6131 Szexuális emberölések a magyar kriminalisztikában 2022-04-12T18:24:21+02:00 Erdélyi Ákos erdelyi.akos@stud.uni-nke.hu <p>Jelen cikkben az életellenes bűncselekmények egyik igen kegyetlen, minősített esetét mutatom be, hazai esetelemzéseken keresztül. A szexuális emberölés az életellenes deliktumok különösen kegyetlen esete, amelyekről a hazai szakirodalomban csak elvétve lehet információt találni. Az ölési cselekmény végrehajtásáig hosszú út vezet, ami több aspektusból szerveződik eggyé. Jelen cikkben többek között ezeket az aspektusokat igyekszem körbejárni, kérdést fektetve arra, hogy az ilyen típusú emberölések mekkora mértékben a szexuális vágy által motivált bűncselekmények, és hogyan hat rájuk a szexuális zavarok jelenléte. Kitérek a (szexuális) fantáziaműködésre is, és arra, hogy annak kóros megnyilvánulásai miként hatnak a későbbi elkövető életére, személyiségműködésére. Végezetül úgy gondolom, hogy a cikkben leírtak valós eseteken keresztül érhetőbbé válnak, ezért több hazai bűncselekményt is bemutatok.</p> 2022-12-05T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2022 Erdélyi Ákos https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/6316 „A szerhasználók útja” 2022-07-14T19:31:58+02:00 Lippai Zsolt Lippai.Zsolt@uni-nke.hu Erdős Ákos Erdos.Akos@uni-nke.hu <p>Konferencia beszámoló. 2022. június 21. Drogkutató Intézet, Lónyai-Hatvany villa, Aranybástya terem. „<em>A szerhasználók útja</em>”</p> 2022-12-05T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2022 Lippai Zsolt, Erdős Ákos https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/6277 A szabálysértési törvény első tíz éve konferencia tudományos előadásai dióhéjban 2022-08-29T18:33:10+02:00 Skorka Tamás skorka.tamas@uni-nke.hu Buzás Gábor Skorka.Tamas@uni-nke.hu <p>A konferencia szervezőinek – az Országos Rendőr-főkapitányság Rendészeti Szervek (ORFK RSZ) Igazgatásrendészeti Főosztálya és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar (NKE RTK) Igazgatásrendészeti és Nemzetközi Rendészeti Tanszéke – célja volt, hogy az évforduló kapcsán a jogalkalmazóknak – a rendőrség és a bíróság szakemberei –, az oktatóknak és a tudományos kutatóknak lehetőséget biztosítson az együtt gondolkodásra, a tapasztalatok bemutatására. A szervezők leszögezték, hogy egy ilyen szakmai konferencia amellett, hogy a szakterület végrehajtó szervei és a szaktanszék együttműködésének egyik meghatározó eleme, kiváló forrása az oktatásban hasznosítható ismereteknek is. A beszámoló az elhangzott előadásokat ismerteti – röviden.</p> 2022-12-05T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2022 Skorka Tamás, Buzás Gábor