https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/issue/feed Magyar Rendészet 2021-10-14T10:52:14+02:00 Christián László magyarrendeszet@uni-nke.hu Open Journal Systems <p>A <strong>Magyar Rendészet</strong> tudományos folyóirat a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar (ezáltal a rendészettudomány szakterületéhez) tudományos periodikája. A periodika elsődleges szakmai célkitűzése a rendészettudomány egyetemi szintű oktatásának támogatása, új tudományos eredmények közzététele, valamint szakmai tudományos fórum és publikációs lehetőség biztosítása. Tudományterületi fókusza a rendészettudomány, valamint a bűnügyi tudományok, kellő nyitottsággal a többi tudományterületről a kapcsolódó tudományos eredményekre és az interdiszciplináris megközelítésre.</p> https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/5343 Tihanyi Miklós: Bűn – Hit – Szabadulás 2021-03-24T16:57:06+01:00 Beer Miklós beer.miklos@vaciegyhazmegye.hu <p>Recenzió</p> 2021-10-14T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 Beer Miklós https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/5396 Mátyás Szabolcs: Az elemző-értékelő munka gyakorlati aspektusai 2021-05-11T20:34:11+02:00 Gyaraki Réka gyaraki.reka@uni-nke.hu <p>Recenzió</p> 2021-10-14T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 Gyaraki Réka https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/5362 Krahulcsán Zsolt: Pártállambiztonság – Arcképek Kádár állambiztonságából 2021-03-30T13:12:23+02:00 Korinek László laszlo.korinek@gmail.com <p>Recenzió</p> <p> </p> 2021-10-14T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 Korinek László https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/5510 Kondorosi Ferenc – Sereg András (szerk.): Noé galambja – Megjavul-e az emberiség a járvány után? 2021-05-14T13:54:39+02:00 Lippai Zsolt Lippai.Zsolt@uni-nke.hu <p>Recenzió</p> 2021-10-14T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 Lippai Zsolt https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/5530 Regényi Kund: Információszerzés kapcsolati forrásai 2021-05-25T18:19:18+02:00 Mezei József mezei.jozsef@uni-nke.hu <p>Recenzió</p> 2021-10-14T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 Mezei József https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/5213 Barabás A. Tünde (szerk.): Alkalmazott kriminológia 2021-01-25T20:26:41+01:00 Szabó László András szabo.laszlo.andras@uni-nke.hu <p>Hiánypótló mű jelent meg a rendészettudomány területén <em>Alkalmazott kriminológia</em> címmel, a könyv újszerűségét a kriminológia tudományának a mindennapi használatára történő áttranszformálása adja, mintegy a művészi kreativitás eszközével, így alkotva a könyvszagú tudományból egy friss prêt-à-porter „kész viselet” utcai hordásra alkalmas, a hétköznapokban is hasznos diszciplínát. </p> 2021-10-14T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 Szabó László András https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/5537 A migráció kora 2021-05-25T18:38:43+02:00 Urbán Ferenc ferenc.urban1980@gmail.com <p>A "The Age of Migration" című kötet ismertetése.</p> 2021-10-14T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 Urbán Ferenc https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/5575 Multidiszciplináris Sokszínű Kar konferencia 2021-06-09T18:24:52+02:00 Kovács Éva kovacse@uni-nke.hu Kudar Mariann kudar.mariann@uni-nke.hu Ürmösné Simon Gabriella simon.gabriella@uni-nke.hu <p>Hogyan lett egy három évvel ezelőtti álomból valóság? Számos konferenciát látogatva született meg egy koncepció annak kapcsán, hogy hozzunk létre egy olyan konferenciát, amely nem egy tudományterület köré épül, hanem több diszciplínát is felölel egy rendezvényen belül, ahol számos kutatás és jó gyakorlat felsorakoztathatja magát. A „határ a csillagos ég” a prezentációk sokszínűségét tekintve, egy kritérium van csak, hogy a Rendészettudományi Kar oktatói, avagy a Rendészettudományi Doktori Iskola hallgatói adjanak elő a tudomány és a jó gyakorlat számos területéről. Így alakult ki és formálódott az évek alatt a Sokszínű Kar konferencia, amely második rendezvényének a beszámolóját tartja kezében az olvasó. </p> 2021-10-14T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 Kovács Éva, Kudar Mariann, Ürmösné Simon Gabriella https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/5315 A felismerési kísérlet összehasonlítása más bizonyítási cselekményekkel 2021-03-04T21:24:06+01:00 Fenyvesi Csaba fenyvesi.csaba@ajk.pte.hu <p>Minden emberi tevékenység magában hordozza a hibázás lehetőségét. Ez alól a kriminalisták, jogalkalmazók sem kivételek. Jogállamban a legsúlyosabb hibakövetkezmény az úgynevezett „justizmord”, „jogi halál”, „bírói halál”, a téves ítélet, a hibás felelősségre vonás, a nem bűnös személy bűnösnek nyilvánítása. (Angol terminusai változatosak: miscarriage of justice, wrongful conviction, mistaken conviction, falsely convicted, falsely sentenced, unsafe conviction.) A felismerésre bemutatás elhibázása „justizmord” veszélyű (kiemelten veszélyes vagy „legveszélyesebb” kategória). Ennek megelőzése érdekében fontos e bizonyítási metódus vizsgálata, összehasonlítása más bizonyítási cselekményekkel. </p> 2021-10-14T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 Fenyvesi Csaba https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/4983 A terror árnyékában 2021-01-06T21:23:10+01:00 Murányi József Ignác ignac.muranyi15@gmail.com <p>Jelen cikkemben igyekeztem a terrorizmus, kiemelten a radikális iszlám terrorizmus pszichológiai és szociálpszichológiai veszélyeit bemutatni. A témát elsősorban Maslow szükségletpiramisa felől közelítettem meg, valamint kitértem a terrorizmus által potenciálisan aktiválható elhárító mechanizmusokra is, amit összefűztem a szociálpszichológia nézőpontjával. Emellett rövid jellemzést adtam a dzsihád eszméjéről, illetve a terrorizmus közös pszichológiai motívumairól, említést tettem a média szerepéről, illetve ezek társadalomra gyakorolt hatásairól, kiemelten említve Európát, valamint röviden jellemeztem szervezeti struktúrájukat is. Cikkemet egy rövid személyes gondolattal zárom. </p> 2021-10-14T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 Murányi József Ignác https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/5282 Büntetés-végrehajtási algoritmusok 2021-02-19T11:19:58+01:00 Czenczer Orsolya czenczer.orsolya@uni-nke.hu Bottyán Sándor bottyan.sandor@gmail.com <p>A fejlett technológiák és a mesterséges intelligencia alkalmazása új horizontokat nyit meg a büntető igazságszolgáltatás területén is. Folyamatos fejlesztések zajlanak, de ezeknek a fejlesztéseknek a jogi szabályozása újabb és újabb kérdésekbe ütközik. A professzionalista MI-alkalmazásokkal szembeni kritikák egyidősek bevezetésükkel. S bár a kifogások nagy része nem kifejezetten az igazságügyben alkalmazott MI-megoldásokra, hanem általában az algoritmusok prediktív funkcióira irányul, mégis egyre többször merül fel a kérdés, hogy mennyire megbízható a gép az emberrel szemben? </p> 2021-10-14T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 Czenczer Orsolya, Bottyán Sándor https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/5590 A Büntetés-végrehajtási Szervezet fegyveres biztonsági őrsége 2021-06-14T17:05:41+02:00 Lippai Zsolt Lippai.Zsolt@uni-nke.hu <p>A fegyveres biztonsági őrség és annak jogelőd szervezetei közel egy évszázados múltra tekinthetnek vissza. Ez hazánk egyetlen olyan sajátos fegyveres szervezete, amely sem a rendészeti szervekhez, sem pedig a honvédséghez nem tartozik, jellege polgári, mégis szigorúan hierarchikus és ellenőrzött szabályok között végzi tevékenységét. Rendszereken átívelő funkciója, küldetése pedig, amiért létrehozták, változatlan. Napjainkban, a közel 7000 fő összlétszámú FBŐ látja el az állam működése, illetőleg a lakosság ellátása szempontjából kiemelkedően fontos tevékenységek, létesítmények, szállítmányok védelemét. A fegyveres biztonsági őrséget és jogelőd szervezeteit tanulmányozva állapítható meg, hogy míg nemzetközi és hazai viszonylatban számos kutatás foglalkozik a kritikus infrastruktúra-védelem történetiségével, addig a hazai szervezeti előzmények történeti feldolgozása még nem valósult meg. Tanulmányomban, hiánypótló alkotásként, a büntetés-végrehajtás fegyveres biztonsági őrségének létrejöttét és jelenkori működését mutatom be. </p> 2021-10-13T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 Lippai Zsolt https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/5731 Szerkesztői köszöntő 2021-09-03T16:19:20+02:00 <p>Szerkesztői köszöntő</p> 2021-10-14T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 Lippai Zsolt https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/5229 A migráció okozta európai válsághelyzet értékelése 2021-02-26T13:51:38+01:00 Domokos Tibor domokost@borsod.police.hu <p>A migráció kulturális, vallási, politikai és jogi teherként nehezedik az Európai Unió tagállamaira. Ugyanakkor a bevándorlókhoz fűzött integrációs törekvések csak részben sikeresek. Habár az imént említett integrációs gondokkal küszködő személyek létszáma elenyésző, továbbra is számolnunk kell azzal a vallási törekvéssel is, hogy Allah parancsolatai univerzálisak, és kötelező azoknak érvényt szerezni. A tanulmány a migrációval kapcsolatosan számos területet érint, mint a társadalmi szerkezetet, a jogállamiságot, a terrorizmust, de ezek kifejtésére a terjedelem korlátozása miatt nem kerül sor. A tanulmány célja, hogy minél átfogóbb képet nyújtson Európa helyzetéről. </p> 2021-10-14T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 Domokos Tibor https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/5268 Ausztria 2019. évi rendőrségi bűnügyi statisztikája 2021-02-11T15:07:41+01:00 Fórizs Sándor drforizs@gmail.com <p>A szerző publikációjában az osztrák rendőrség 2019. évi bűnügyi statisztikája legfontosabb adatait ismerteti, bemutatja annak szerkezetét. Külön kitér a külföldiek által elkövetett bűncselekményekre, illetve a bűnügyi helyzet változásának tendenciáira. Az olvasó fontos adatokat ismerhet meg a rendőrség felépítésével és működésével, az elmúlt időszakban foganatosított új intézkedésekkel kapcsolatban. </p> 2021-10-14T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 Fórizs Sándor https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/5130 „Bumm a fejbe…”, avagy kivégzés és leszámolás a kilencvenes években alvilági módra 2021-01-06T21:19:53+01:00 Kovács István kovacs.istvan@uni-nke.hu Torma Albert albert.torma@gmail.com <p>A kilencvenes éveket Magyarországon bizonytalan helyzet jellemezte, amely táptalajt nyújtott a szervezett bűnözés térhódításának. Alvilági csoportok gyilkolták egymást, számos ügy a mai napig is bírósági eljárás tárgyát képezi. A tanulmánysorozat tudományos igénnyel vizsgálja azt, hogy vajon az alvilági körökben ismert D. Ferenc ellen elkövetett emberölés a vállalkozó árulása miatt történt-e, vagy más indok vezérelte az elkövetőt. A tanulmány a Cinóber ellen elkövetett emberölés büntetőügyének bírósági ítéleteit, szakértői véleményeit elemzi, amelyet nemzetközi színtéren maffialeszámolásokból nyert adatokkal hasonlít össze, értékelve a kettő között fennálló korreláció mértékét.</p> 2021-10-13T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 Kovács István, Torma Albert https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/5333 Sokszínű nyelvhasználat ország- és világszerte a két- és többnyelvűség tükrében 2021-03-22T20:40:14+01:00 Ürmösné Simon Gabriella Simon.Gabriella@uni-nke.hu <p>Tudtuk, hogy csak Afrika területén 2035 nyelvet regisztráltak a kutatók és ebből 525 nyelvet csak Nigéria tudhat magáénak, amely a legtarkább összetételű állam? Az Egyesült Nemzetek Szervezete adatai alapján 249 országra jut 7000 nyelv a világban. Ezen adatok fényében természetes a két- és többnyelvűség kutatása, és mára már az is elmondható, hogy nem számít marginális kérdésnek e terület feltérképezése, és a két- vagy többnyelvű egyének attribútumainak, kódváltásainak és identitástudatának a kutatása. A tanulmány arra is választ ad, hogy mikortól érdemes egy nyelvet elsajátítani, valamint, hogy milyen pozitív kompetenciákkal rendelkezik egy kétnyelvű egyén, továbbá betekintést nyújt dióhéjban egy görög–magyar esettanulmány populációjának az identitástudatába is. </p> 2021-10-14T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 Ürmösné Simon Gabriella https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/5404 Rendészeti vezetés dinamikusan változó környezetben 2021-04-07T19:46:14+02:00 Bertalan Dávid vido288@gmail.com <p>A tanulmány központi témája, hogyan változott a biztonsági környezet az elmúlt 20 évben, a 2001. szeptember 11-ei New York-i terrortámadást követően. Továbbá tárgyalja, hogy melyek azok a jelenségek, fenyegetések, amelyek formálták mind a hazai, mind a nemzetközi biztonsági környezetet, valamint, hogy hogyan vált egyre kiszámíthatatlanabbá, bizonytalanabbá világunk, hogyan alakult ki a dinamikusan változó környezet. Bemutatom a rendészeti és honvédelmi hivatásrendek közeledésének jelenségét. A tanulmány második részében egyes rendészeti szervezetek számára alkalmazható elméleteket, újfajta vezetéselméleti módszereket és azokhoz kapcsolódó alapelveket ismertetek, amelyek segíthetnek a dinamikusan változó viszonyok közötti szervezetvezetésben. </p> 2021-10-14T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 Magyar Rendészet https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/5297 Gondolatok a rendőrőrsökről 2021-02-23T20:32:58+01:00 Papp Dávid papp.david@uni-nke.hu <p>Kétségtelen, hogy Magyarországon a rendőrőrsök állománya tevékenységének meghatározó szerepe egyáltalán nem mellőzhető a rendőrség hazai és nemzetközi lakossági megítélését illetően. Ennek ellenére a rendőrőrsök működése méltatlanul mellőzött témakör a rendészettudomány művelőinek körében. Az országot behálózó rendőrőrsök működésének szabályozását áttekintve számos paradox regulát találhatunk, amelyek egymással való ellentmondásának feloldása nem lehetetlen, de mélyreható, részleteibe menő szakmai gondolkodást igényel. A mű szerzőjének célja egyfelől e paradox szabályozási jelenségek összegyűjtése és ellentmondásainak feloldása, másfelől pedig a rendőrőrsök számának és térbeli elhelyezkedésének vizsgálata. </p> 2021-10-14T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 Papp Dávid https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/5583 A személy- és vagyonőrök objektumspecifikus fejlesztési terve (IDPS) MOP-kiterjesztéssel 2021-06-11T13:19:57+02:00 Kovács Éva kovacse@uni-nke.hu Szabó Anikó aniko.szabo.bdi@gmail.com <p>A személy- és vagyonőrök szerepe a magánbiztonságban, közös, szubjektív biztonságérzetünk megteremtésében és fenntartásában vitathatatlan. A személy- és vagyonőrök formális képzését követően is szükség van ismereteik folyamatos bővítésére és frissítésére. Ennek irányulnia kell a jogi környezet változásának nyomon követésére, a munkavégzésük során használt technikai újdonságok használatára, a munka- és tűzvédelmi tevékenységek és eszközök ismeretére és alkalmazására. A munkakörre jellemző fluktuáció ugyanakkor megnehezíti, sokszor ellehetetleníti azt az elengedhetetlenül szükséges tudástranszfert, amely egyes objektumok, speciális létesítmények, önálló munkavégzési helyszínek és munkakörök ellátásához szükséges lenne. Erre az igényre válaszul fogalmazta meg a szerző Szabó Anikó a Személy- és Vagyonőrök Objektumspecifikus Fejlesztési Tervét (Internal Development Plan for Security Guards – IDPS), amely rugalmas, modulrendszerű belső képzési megoldást kínál a szakma képviselőinek a problémára. A képzési terv integráltan tartalmazza kommunikációs moduljának részeként a Kovács Éva által alkalmazott Feladatorientált Felkészítés (Mission Oriented Preparation – MOP) módszereit is. </p> 2021-10-13T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 Kovács Éva , Szabó Anikó https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/5363 Concha Győző és a rendőri erények 2021-04-06T16:44:52+02:00 Nándori Nikoletta Petra nandori.nikoletta.petra@uni-nke.hu <p>Miért fontosak a rendőrök számára az erények? A rendőri hivatás feladatellátásához olyan képességek szükségesek, amelyekkel a mindennapi szolgálat a lehető legjobban végrehajtható. Ezeket a magyar közjogtudomány egyik jeles képviselője, Concha Győző munkásságán keresztül vizsgálom kiemelten, mellette azonban szerepet kap a témához kapcsolódóan további írók munkássága is. A tanulmányban olyan erényeket keresek, amelyeknek helye volt a rendőrség munkájában a dualizmus korában. Az állami és társadalmi berendezkedéstől független olyan elemek felkutatása a célom, amelyek a rendőr végrehajtói munkáját lehetővé téve ma is meghatározó jelentőségűek. </p> 2021-10-13T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 Nándori Nikoletta Petra