https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/issue/feed Magyar Rendészet 2021-08-27T16:57:36+02:00 Christián László magyarrendeszet@uni-nke.hu Open Journal Systems <p>A <strong>Magyar Rendészet</strong> tudományos folyóirat a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar (ezáltal a rendészettudomány szakterületéhez) tudományos periodikája. A periodika elsődleges szakmai célkitűzése a rendészettudomány egyetemi szintű oktatásának támogatása, új tudományos eredmények közzététele, valamint szakmai tudományos fórum és publikációs lehetőség biztosítása. Tudományterületi fókusza a rendészettudomány, valamint a bűnügyi tudományok, kellő nyitottsággal a többi tudományterületről a kapcsolódó tudományos eredményekre és az interdiszciplináris megközelítésre.</p> https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/5652 Szerkesztői köszöntő 2021-07-08T22:57:40+02:00 Christián László Christian.Laszlo@uni-nke.hu Kovács Gábor kovacs.gabor@uni-nke.hu 2021-08-27T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 Christián László, Kovács Gábor https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/5632 Rendőri vezető visszaemlékezései 2021-07-06T11:20:37+02:00 Balogh János Toth.Nikolett@uni-nke.hu <p>A cím kötelez. Írásomban – mint rendőri vezetői visszaemlékezés – három gondolatkört tartottam fontosnak kiemelni. Megosztom emlékeimet a rendőrré válásomról, az akkor végzett tanulmányaim meghatározó pillanatairól. visszaemlékezem első parancsnoki munkámra, amelyre nagyon fiatalon, 24 évesen kaptam lehetőséget, és a mai napig szívesen gondolok akkori beosztottjaimra, akik jóval idősebbek voltak nálam, mégis csapatként tudtunk jól együtt dolgozni. Személyes emlékeim felidézése során kiemelten fontosnak tartom azt az időszakot, amikor egy képzés sikeres elvégzését követően „váltottam” a korábbi munkámhoz képest, azon az áron is, hogy ez akkor alacsonyabb munkakörnek, visszalépésnek tűnt – azonban az élet azt igazolta, hogy időnként a tanulás, a fejlődés és a későbbi előmeneteli lehetőség érdekében lehet és kell is oldalra lépnünk. Vallom azt, hogy egész életünk egy nagy tanulási folyamat, amelynek során a jóból és a rosszból egyaránt le kell szűrni a megfelelő tapasztalatokat, amelyek előre vihetnek bennünket. </p> <p> </p> 2021-08-27T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 Balogh János https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/5629 Rendészeti tisztképzés a Rendőrtiszti Főiskolán (1996–2005) 2021-07-06T11:10:17+02:00 Blaskó Béla blasko.bela@uni-nke.hu <p>A szerző a 20. század utolsó öt, valamint a 21. század első öt éve között eltelt időszakot átölelően nyújt képet a Rendőrtiszti Főiskola (RTF) életéről, amelynek 1997 és 2005 között a főigazgatója volt. Korábban maga is nappali tagozatos hallgatója volt az intézménynek, kitüntetéses, úgynevezett „vörös diplomával” végzett. Az RTF-en, illetve a jogutód Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karán (RTK) évtizedekig látott el tanszék-, illetve intézetvezetői feladatokat, 2012–2015 között pedig az RTK oktatási dékánhelyetteseként tevékenykedett. Írásában érinti az intézmény első – egyben sikeres – akkreditációs megmérettetéséhez vezető út főbb állomásait, amelyeket bejárva az RTF a magyar felsőoktatási rendszer hivatalosan is elismert, integráns részévé válhatott. A terjedelmi korlátok adta lehetőségek figyelembevételével szó esik a Magyar Rendészettudományi Társaságot a megalakulásakor gesztorként befogadó főiskola életében történt egyéb kiemelésre érdemes folyamatról, valamint a korábbi időszakokhoz képest történő változásokról. </p> 2021-08-27T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 Blaskó Béla https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/5633 Szakmai követelmények a rendészeti felsőoktatásban 2021-07-06T11:23:55+02:00 Boda József boda.jozsef@uni-nke.hu <p>2019. augusztus 1-jétőlképviselem a Belügyminisztériumot (BM) a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Tanácsadó Testületében (NKE TT). Ebben a beosztásban tolmácsolom a belügyi vezetés szakmai elvárásait az NKE és Rendészettudományi Karának (RTK) vezetői, tanárai és diákjai felé. Ez a munka természetesen különböző formában és intenzitással folyt korábban is, a Rendőrtiszti Főiskola működése idején és az NKE RTK megalakulása után is. Az NKE RTK megalakulása utáni első belügyminiszteri oktatási-képzési értekezletre és a miniszteri ajánlások megfogalmazására 2012. október 26-án, a BM-benkerült sor, ahová az NKE Rektora, az RTK teljes oktatói kara meghívást kapott, és jelen voltak a BM, valamint a rendvédelmi szervek vezetői is. A feladatok és követelmények rövid és hosszú távon is meghatározták az RTK-n dolgozó munkatársak tevékenységét. Ezeket azután évente áttekintették és pontosították. </p> 2021-08-27T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 Boda József https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/5630 A magyar rendészeti felsőoktatás jelene és jövője 2021-07-06T11:14:38+02:00 Christián László Christian.Laszlo@uni-nke.hu Hautzinger Zoltán hautzinger.zoltan@uni-nke.hu Kovács Gábor kovacs.gabor@uni-nke.hu <p>A Nemzeti Közszolgálati Egyetem létrejöttével a Rendészettudományi Karon folytatott rendészeti képzések új dimenzióba kerültek, amelyek fejlődése folyamatos és jól nyomon követhető. A tanulmány röviden bemutatja a Karon végzett rendészeti felsőoktatás alap- és mesterképzési rendszerét, jelenlegi helyzetét, kilátásait, valamint felvillantja mindazokat a kezdeményezéseket is, amelyek átfogó jelleggel igyekeznek a rendészeti felsőoktatás számára új irányokat meghatározni. </p> 2021-08-27T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 Christián László, Hautzinger Zoltán, Kovács Gábor https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/5631 Volt egyszer egy praxisorientált képzési programterv a Rendőrtiszti Főiskolán (1994–1995) 2021-07-06T11:17:14+02:00 Dános Valér valer.danos@bm.gov.hu <p>E cikk szerzője 1994 és 1996 között volt a Rendőrtiszti Főiskola vezetője. Korábban maga is hallgatója volt az intézménynek, „vörös diplomával” végzett. Majd hét esztendőn keresztül oktatója, tudományos kutatója volt az intézménynek, és részese lehetett a komplex oktatási rendszer elnevezést viselő képzési program kidolgozásának, művelésének. Közvetlenül a rendszerváltoztatást követően a Belügyminisztérium oktatási szakterület vezetőjeként feladata volt a rendvédelmi oktatás-képzés megreformálása, az oktatással foglalkozó szervezetrendszer felügyelete. E három területen szerzett széles körű ismerete és tapasztalata predesztinálta arra, hogy a Főiskola élére történt kinevezését követően „fenekestől felfordítsa” az addigi képzési rendszert, és az általa spekulatív tantervi elméleten alapuló képzésnek nevezett rendszer helyett egy teljes paradigmaváltást jelentő, praxisorientált képzési rendszert valósítson meg. Lelkesedése két esztendőn keresztül töretlenül vitte előre elképzelésének megvalósításában. Szakmai meggyőződéssel és hittel vallotta, hogy az addigi, szocialista típusú ismeretalapú megközelítés helyett a gyakorlatorientált (nevén nevezve praxisorientált) képzés bevezetésére van szükség. Az elképzelés kidolgozását, képzési programba való foglalását az akkori belügyminiszter – jelentős elismerés mellett – jóváhagyta. A néhány hónap múlva kinevezett új belügyminiszter a főiskolai parancsnok kinevezését megerősítette, és javaslata tantervbe foglalását elrendelte. Így tovább folytatódhatott a megkezdett innovációs munka a Főiskola vezetője mellett felsorakozó, az elképzelésével azonosuló, azt támogató lelkes csapat (többek között dr. Szakács Gábor, dr. Matei László, dr. Blaskó Béla, Révész István és mások) közreműködésével. Az alábbi cikkben a tudományosan megalapozott, széles körű, eddig nem publikált empirikus kutatások adatait is értékesítő új tanterv megalkotásának állomásait, egyes főbb jellemzőit mutatom be. A szerző írásának végén arra is kitér, hogy az új képzési rend tantervéről, valamint az új tanterv bevezetéséről szóló kormányrendelet-tervezetnek és a főiskolaparancsnoknak mi lett a további sorsa. </p> 2021-08-27T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 Dános Valér https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/5635 Gondolatok a rendészeti felsőoktatásban megvalósuló rendőrségi követelményekről 2021-07-06T11:31:23+02:00 Dsupin Ottó dsupino@orfk.police.hu <p>A felsőfokú rendészeti oktatás 50 évét áttekintve, elsősorban a társadalmi fejlődések hatására jelentős mérföldköveket, a képzés szakmai tartalmát érintő változásokat tapasztalhatunk. A folyamatot vizsgáló tanulmány e mérföldkövek mentén elemzi a képzés szakmai tartalmának és a rendőrség által a képzés irányába megfogalmazott követelmények összhangját és megfelelését, illetve hatékonyságát. A vizsgálat középpontjában a belügyminiszter által 2012. október 26-ai oktatói konferencián elhangzottak állnak, amelyen meghatározott feladatok az utóbbi közel tíz év feladatait képezték. Ezt megelőzően, hasonlóan fontos tartalmi változást hozott az 1989-es rendszerváltás, az 1974-ben megjelent rendőrségi törvény, illetve az 1974. évben megjelent kormányrendelet, amely meghatározta a rendőrség szervezeti tagozódását és egyes szerveinek feladat- és hatáskörét. Ugyancsak lényeges hatással volt a képzésre a 2012-ben megalakult Nemzeti Közszolgálati Egyetem és annak a Rendőrtiszti Főiskola jogutódjaként létrejött Rendészettudományi Kara. A hallgatók jogállását rendező, a tisztjelölti állománykategóriát létrehozó, 2015-ben megjelent szolgálati törvény és a hozzá kapcsolódó rendelet jelentősen javította a képzésben részt vevők helyzetét és tanulási feltételeit. Utolsó mérföldkőnek tekinthetjük a doktori képzés 2016-os megindítását, amellyel a rendészeti képzés teljes egészében illeszkedik a bolognai követelmények szerinti képzés szerkezetéhez. A jogszabályokban megjelent és a szakmai vezetők által megfogalmazott szakmai követelmények gyorsan megjelentek a tananyagokban, és biztosították a szakmai követelmények érvényesülését a tisztképzés során. A tanulmány ezt a folyamatot elemzi és értékeli. </p> <p> </p> 2021-08-27T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 Dsupin Ottó https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/5636 A rendőr akadémiától az egyetemig 2021-07-06T11:34:57+02:00 Finszter Géza finszter.geza@uni-nke.hu <p>Az 1946-ban szervezett első rendőrtiszti tanfolyamoktól a Nemzeti Közszolgálati Egyetemig hosszú út vezetett. A rendészeti tanintézetek alapításánál nehezen megválaszolható kérdések egész sora fogalmazódik meg. Ezek a felvételi követelményektől a képzési szintek kijelölésén át, az elmélet és a gyakorlat helyes arányainak kialakításáig terjednek. Az útkeresés napjainkban is tart. A rendőrakadémiai felfogás abból indul ki, hogy a rendészeti szakemberek képzése olyan intézményi rendet követel, amely a rendészeti hivatalok belső világát viszi el az alma materekbe. A rendészet vezető értelmiségének oktatása ellenben az egyetemi autonómia és a rendvédelmi szervezetek szigorú rendjének harmóniáját keresi. A tanulmány ezeket az alternatívákat tekinti át. </p> 2021-08-27T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 Finszter Géza https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/5638 Rendőrtisztképzés az Európai Unió néhány országában, jó gyakorlatok 2021-07-06T11:40:04+02:00 Fórizs Sándor drforizs@gmail.com Mészáros Bence meszaros.bence@uni-nke.hu <p>50 éve vette kezdetét a felsőoktatási keretek között zajló rendőrtisztképzés hazánkban. Azóta a felkészítés jelentős fejlődésen ment keresztül a Rendőrtiszti Főiskola jogutódján, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karán. A különböző mesterképzési szakok (többek között rendészeti vezető, illetve kriminalisztika mesterképzés, civilek számára biztonsági szervező mesterképzés) alapításától a Rendészettudományi Doktori Iskola akkreditálásáig sok előremutató változás történt a képzésfejlesztés területén. A szerzők a jeles évforduló alkalmából megvizsgálják az Egyesült Királyság és az Európai Unió néhány tagországa hasonló jellegű felkészítéseinek sajátosságait, bemutatják az azokban érvényesülő, esetlegesen hazánkban is felhasználható jó gyakorlatokat. Az olvasó a tanulmányból megismerheti a rendőrtisztképzést folytató intézményekbe történő bekerülés nemzeti sajátosságait, a bachelor- és masterképzések szerkezeti, tartalmi megoldásait és egyes kapcsolódó PhD-kurzusokat. A tanulmány bemutatja néhány, rendőrtisztek képzését végző külföldi felsőoktatási intézmény szervezeti felépítését, számba veszi azok egyéb lehetséges feladatait, mint például a rendőrségi továbbképzésben vagy a magánbiztonsági felkészítésben részvétel. A téma iránt érdeklődő megismerhet olyan megoldásokat, amelyekben a rendőri felkészítés polgári felsőoktatási intézményekben történik. A szerzők által elvégzett kitekintés értékeli a rendőrtisztképzés irányításának lehetséges szakmai változatait, az abban részt vevő hallgatók jogi helyzetét, az elhelyezésük és felkészítésük, valamint a beosztásba helyezésük fontosabb kérdéseit. </p> <p> </p> 2021-08-27T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 Fórizs Sándor, Mészáros Bence https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/5639 Dr. Györök Ferenc vezérőrnagy, az első parancsnok 2021-07-06T11:45:47+02:00 Németh Zsolt kriminologus@gmail.com 2021-08-27T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 Németh Zsolt https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/5640 A digitális korszak beköszönte és a Covid-19-világjárvány generálta helyzetben történő helytállás 2021-07-06T11:48:30+02:00 Ruzsonyi Péter ruzsonyi.peter@uni-nke.hu <p>A tanulmány részletesen ismerteti a Rendészettudományi Kar (Kar) szervezetének a bővítését, a Katasztrófavédelmi Intézet és a Nemzetbiztonsági Intézethez tartozó Polgári Nemzetbiztonsági Tanszék és Terrorelhárítási Tanszék Kar szervezetébe integrálódását, valamint új szakirányok létrehozását. A Ludovíceum tantárgycsoport bevezetése és a kettős jogállású hallgatók nappali munkarendű képzésének elindítása fontos állomásnak volt tekinthető a Kar életében. Jelentős mérföldkő volt a távoktatás, a digitális oktatás bevezetése, a digitalizáció és a képzések megreformálásának folyamatában elindított Kreatív Tanulás Program.</p> 2021-08-27T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 Ruzsonyi Péter https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/5641 Még a Hegyen – régi helyszínen új identitás építése 2021-07-06T11:52:44+02:00 Ruzsonyi Péter ruzsonyi.peter@uni-nke.hu <p>A szerző a tanulmányban részletesen kifejti az infrastrukturális nehézségeket, a jelentősen leromlott fizikai környezet okozta kihívásokat, a megváltozó elvárásokat, a megemelt követelmények rendszerét, a szervezeti útkeresés, megújulás folyamatát, a Rendészeti Kiképzési és Nevelési Intézet létrehozását, oktatásszervezés, oktatás, profiltisztítás folyamatát, a képzési portfólió átalakítását, a társkarok közötti átoktatás rendszerének megalapozását, új szakirányok létrehozását, az évenkénti közös közszolgálati gyakorlatok bevezetését. Fontos mérföldkő volt a Rendészettudományi Doktori Iskola létrehozásának előkészítése, majd akkreditációjának megindítása, a külföldi kapcsolatrendszer erősödése. </p> 2021-08-27T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 Ruzsonyi Péter https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/5642 Rendészeti tisztképzés a Rendőrtiszti Főiskola megalakulásáig 2021-07-06T12:02:30+02:00 Sallai János sallai.janos@uni-nke.hu <p>A modern magyar rendészet kialakulásával párhuzamosan kezdetét vette a fővárosi, majd a vidéki rendőrségek államosítása. Az egységes államrendőrség megléte egységes tisztképzésen alapuló rendőrtisztviselői felkészítést igényelt, amelynek megteremtésére 1922-ben került sor. Ezzel elindult a felügyelői, fogalmazói és detektív kar felsőfokú képzése, amely a II. világháború végéig tartott. A II. világháború után Magyarország szovjet érdekövezet alá került, aminek eredményeként a rendészetben is a szovjet modell megvalósítására került sor. Így a munkás és paraszt fiatalok rendőrtisztté való felkészítése először gyorstalpalókon keresztül valósult meg, majd 1948-tól rendőr akadémiákon. A társadalmi fejlődés eredményeként a rendőri tevékenységgel szemben is megnövekedtek az igények, amire az adott politikai vezetés 1971-től a Rendőrtiszti Főiskola felállításával válaszolt. </p> 2021-08-27T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 Sallai János https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/5643 A Rendőrtiszti Főiskola létrejötte és a rendészeti tisztképzés története 1990-ig 2021-07-06T12:13:24+02:00 Sárkány István sarkany.istvan@uni-nke.hu <p>A Rendőrtiszti Főiskolán 1971 szeptemberében indult meg az oktatás, amelynek tudományos igényességét főként az 1970-es években, zömmel az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának oktatói biztosították. Az oktatómunka bázisai a tanszékek voltak, amelyek az általános tárgyakon túl a szakoknak megfelelően szerveződtek. Az intézmény létrejöttében és működtetésében az alapító parancsnoknak volt meghatározó szerepe. A tanulmány a rendszerváltozási folyamat megkezdéséig terjedő közel két évtizedes munkát mutatja be. </p> 2021-08-27T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 Sárkány István https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/5637 Paradigmaváltás a Rendőrtiszti Főiskolán 2021-07-06T12:18:24+02:00 Sárkány István sarkany.istvan@uni-nke.hu <p>A gazdasági megszorító intézkedések lehetséges következményeinek elhárítása érdekében a Rendőrtiszti Főiskola kilépett az oktatási piacra. A rendészeti vezető mesterszak elindításával minőségileg szélesítettük az oktatási palettát. Törvény alapján a főiskola a 2012- ben létrejött Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi kara lett.</p> 2021-08-27T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 Sárkány István https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/5644 Egy rendőri vezető visszaemlékezései – gondolatok a rendőri felkészítésről 2021-07-06T12:15:49+02:00 Töreki Sándor torekis@orfk.police.hu <p>A 21. század rendvédelmi szerveinek meg kell küzdeniük az új típusú bűncselekményekkel, fenyegetésekkel, illetve lépést kell tartaniuk az új technológiákkal, valamint az újonnan formálódó közösségekkel, amelyek mindegyike új kihívásként, s egyúttal új lehetőségként jelentkezik. A közvélemény elvárásai megváltoztak, és a közbiztonsági „aréna” manapság jóval több érdekeltet vonultat fel, akikkel a rendőrségnek együtt kell működnie a helyben és globálisan jelentkező összetett kérdések megoldása céljából. Annak érdekében, hogy megfeleljenek a társadalom elvárásainak, a rendőrségnek kvalifikált munkatársakra és egy olyan képzési rendszerre van szüksége, amely képes gyorsan és intelligensen válaszolni a társadalmi, tudományos és technikai változásokra. A fentiek eredményeként a rendvédelmi szervek vezetésének ugyancsak idomulnia és fejlődnie kell. Fokozódó elvárás a rendőri vezetők felé, hogy oly módon működtessék a szervezetet, amelynek révén az hatékonyan és az állampolgárok megelégedésére látja el feladatát. </p> 2021-08-27T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 Töreki Sándor https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/5658 Rendészeti felsőoktatás – ma és holnap 2021-07-12T10:01:22+02:00 Blaskó Béla blasko.bela@uni-nke.hu 2021-08-27T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 Blaskó Béla https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/5651 A rendőrtisztképzés és a tiszti továbbképzés reformja 2021-07-08T22:56:44+02:00 Kratochwill Ferenc noreply@ludovika.hu <p>Kratochwill főigazgató úr életútjához szorosan kötődik a miskolci jogi kar alapítása, valamint a Rendőrtiszti Főiskola nagyívű reformja. Komoly vesztesége a rendészeti felsőoktatásnak, hogy ez utóbbi félbemaradt. A Rendészeti Szemle szerkesztősége kötelességének érzi, hogy a főigazgató úr szellemi végrendeletének tekinthető gondolatait – posztumusz – közzétegye. </p> 2021-08-27T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 Kratochwill Ferenc https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/5650 A Rendőrtiszti Főiskola múltjáról, jelenéről és jövőjéről 2021-07-08T22:55:47+02:00 Nyerges Lajos Toth.Nikolett@uni-nke.hu <p>A főiskola történetét majd valószínűleg meg fogják írni. Én az egyszerűbb utat választottam. Beszélgetésre hívtam meg a főiskola egyik megalapítóját, Györök Ferencet és a jelenlegi főigazgatót, Kratochwill Ferencet. Szembesíteni akartam a múltat a jelennel, és arra számítottam, hogy a kérdéseim nyomán vita alakul ki közöttük. Nem ez történt. Az alapvető kérdésekben egyetértettek, ami azt jelenti, hogy a fejlődés törvényének megfelelően a főiskola betölti a funkcióját: magas színvonalon rendőrtiszteket oktat és nevel. </p> 2021-08-27T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 Nyerges Lajos