Magyar Rendészet https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend <p>A <strong>Magyar Rendészet</strong> tudományos folyóirat a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar (ezáltal a rendészettudomány szakterületéhez) tudományos periodikája. A periodika elsődleges szakmai célkitűzése a rendészettudomány egyetemi szintű oktatásának támogatása, új tudományos eredmények közzététele, valamint szakmai tudományos fórum és publikációs lehetőség biztosítása. Tudományterületi fókusza a rendészettudomány, valamint a bűnügyi tudományok, kellő nyitottsággal a többi tudományterületről a kapcsolódó tudományos eredményekre és az interdiszciplináris megközelítésre.</p> hu-HU magyarrendeszet@uni-nke.hu (Christián László) szilagyi.hajnalka@uni-nke.hu (Szilágyi Hajnalka (Ludovika Egyetemi Kiadó Iroda)) Mon, 22 Apr 2024 16:05:23 +0200 OJS 3.3.0.10 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Magyar Rendészet 2023-4. Szerkesztői köszöntő https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/7217 <p><strong>Magyar Rendészet </strong><strong>2023-4. Szerkesztői köszöntő</strong></p> Lippai Zsolt Copyright (c) https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/7217 Lézerindukált plazmaspektrométer és ICP-tömegspektrométer alkalmazása kriminalisztikai vizsgálatokban https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/7034 <p>A korszerű elemanalitikai technikák alkalmazása a kriminalisztikai anyagvizsgálatban egyre hangsúlyosabb szerephez jut. A Nemzeti Szakértői és Kutató Központban 2021-ben üzembe helyezett lézerindukált plazmaspektrométerrel (LIBS) és induktív csatolású plazma-tömegspektrométerrel (ICP-MS) talajon, építőanyagon, üvegen, festéken, ragasztószalagon és biológiai anyagmaradványokon végzett vizsgálatok bizonyították a módszer használhatóságát az azonosító és összehasonlító vizsgálatokban. A nagy érzékenységű tömegspektrométeres nyomelem-analízis a korábban rendelkezésre álló módszereinkhez képest pontosabb vizsgálatot tesz lehetővé. A lézerablációs mintabevitellel az egyes mintarészletek, míg oldatos feltárással a teljes minta anyagának átlagos elemi (izotópos) összetétele mérhető. Tanulmányunkban bemutatjuk a LIBS- és ICP-MS-technikák működésének alapjait, valamint kriminalisztikai alkalmazásukat, az elmúlt években vizsgált eseteken keresztül.</p> Stadler Tamás, Zihné Perényi Katalin, Bozó Csaba, Molnár Andrea, Szoldán Zsolt, Vörös Tamás Copyright (c) 2024 Stadler Tamás, Zihné Perényi Katalin, Bozó Csaba, Molnár Andrea, Szoldán Zsolt, Vörös Tamás https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/7034 Mon, 22 Apr 2024 00:00:00 +0200 A közigazgatás és rendészet egyik keresztmetszete: a közigazgatási büntetőbíráskodás elmélettörténeti kérdései https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/7152 <p>A rendészet elmélete több szálon is szorosan összefonódott a közigazgatással. Ez a szoros kapcsolat könnyen igazolható a közigazgatási büntetőbíráskodás elmélettörténete kapcsán. A közigazgatási büntetőbíráskodás gyökerei a kihágásokig nyúlik vissza, amelynek kettős jellege már ekkor megmutatkozott: a klasszikus büntetőjogi kihágások mellett a cselekmények jelentősebb részét a rendőri kihágások tették ki. A rendőri kihágások kifejezés alatt a legtöbb esetben a klasszikus közigazgatási jellegű kihágásokat értették, ami jól mutatja a két terület közötti szoros kapcsolatot. A korszak tudósai töretlenül keresték azt a fogódzót, amely által a kihágások megkülönböztethetők a súlyosabb bűncselekményektől, és amely elméletek sok esetben a rendészet elméletének a gyökereit is jelentették. Jelen tanulmány bár nem vállalkozik arra, hogy bemutassa a rendészet elméletének valamennyi aspektusát, azonban felvillantja annak elmélettörténeti gyökereit.</p> Árva Zsuzsanna Copyright (c) 2024 Árva Zsuzsanna https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/7152 Mon, 22 Apr 2024 00:00:00 +0200 A pszichotikus állapot kriminológiai jelentősége https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/6831 <p>A pszichiátriai zavarok kriminológiai jelentősége régóta ismert az alkalmazott és elméleti szakmai körökben. Mégis a mentális állapot szempontjából kritikus pszichózis fogalmát a mai napig sok félreértés övezi. Ez a jelenség rendkívül komplex és változatos természetének tudható be, amely nemcsak a megjelenési formák tekintetében igen heterogén, hanem a kóreredet szempontjából is. A pszichotikus állapotok a hátterükben álló pszichiátriai és szomatikus zavarok alapján négy nagy csoportba oszthatók: exogén, organikus, endogén és reaktív pszichózis. A különböző kóreredethez társuló pszichotikus tünetegyüttes igen eltérhet, illetve egyes állapotok kapcsán az adott etiológiára jellemző jelenségek is megfigyelhetők. Más lehet a tünetek lefolyása, és eltérő mértékben befolyásolják az érintett viselkedését és belátási képességét. E jellegzetességek, illetve azok devianciára hajlamosító jellegének konkrét ismerete igen nagy segítséget tud jelenteni nemcsak az egészségügyi dolgozók, de a rendészeti és büntetőjogi területek szakemberei számára is. A jelen tanulmányban a pszichotikus állapotot járjuk körbe annak kriminológiai jelentősége mentén, különös tekintettel azon pszichiátriai és egyéb zavarokra, amelyek talaján a pszichózis megjelenthet. Bemutatjuk a pszichózis fogalmát és az ahhoz társuló legfontosabb jelenségeket, illetve a négy csoportba tartozó legfontosabb kórképeket. A tanulmány célja a pszichózis és bűnügyi jelentőségének minél érthetőbb és érzékletesebb bemutatása, avégett, hogy a rendészet és a büntető igazságszolgáltatás szakemberei számára kézzelfoghatóbb legyen ez a speciális pszichiátriai jelenség.</p> Bellavics Mária Zsóka Copyright (c) 2024 Bellavics Mária Zsóka https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/6831 Mon, 22 Apr 2024 00:00:00 +0200 Csökken a párkapcsolati erőszak látenciája, ha jobban bízunk a rendőrségben? https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/7158 <p>A kriminológiában sokáig evidenciaként kezelték azt, hogy a rendőrségbe vetett bizalom és a feljelentési hajlandóság összefüggésben áll egymással. Az elmúlt két évtized empirikus kutatásai azonban rávilágítottak, hogy ez az összefüggés egyáltalán nem ilyen egyértelmű. Hipotézisem (1) szerint ennek az az oka, hogy a különböző bűncselekménytípusokat külön érdemes vizsgálni. A kutatás másik feltételezése (hipotézis 2) az, hogy a nagyobb bizalmat feltételező bűncselekménytípusok (szexuális erőszak, párkapcsolati erőszak) esetén nagyobb a feljelentési hajlandóság, ha erősebb a rendőrségbe vetett bizalom. Az adatok alapján a szexuális erőszakot átélt és feljelentést tevő áldozatok esetében nincs szignifikáns összefüggés a feljelentési hajlandóság és a rendőrség vélt segítőkészsége között, ugyanakkor a testi bántalmazást átéltek esetében van. Ha azonban az elkövető az áldozat partnere, akkor nincs szignifikáns összefüggés. Az látható tehát, hogy bűncselekménytípusonként valóban eltérő eredményekre juthatunk (hipotézis 1), ugyanakkor meglepetést okozott az, hogy éppen a legérzékenyebb bűncselekménytípusoknál (szexuális erőszak, párkapcsolati erőszak) nincs szignifikáns összefüggés a bizalom és a feljelentési hajlandóság között. Ez az eredmény azt mutatja, hogy a témát érdemes mélyebben, akár más módszerekkel (kvalitatív) is kutatni.</p> Füstös Mónika Copyright (c) 2024 Füstös Mónika https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/7158 Mon, 22 Apr 2024 00:00:00 +0200 A kriptovaluták megjelenése, elterjedése és a jelenséggel szemben lehetséges jogi válaszlépések https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/6980 <p>A pénz – mint hivatalos csereeszköz – egyik legfontosabb jellemzője, hogy az állam saját hatáskörébe vonja annak kibocsátását, a kibocsátás mennyiségének meghatározásán keresztül pedig az értékének meghatározását is. A pénzkibocsátás jogát Magyarországon az állam a Magyar Nemzeti Bankon keresztül gyakorolja. A kriptovaluták ezzel szemben a pénz fejlődésének korai fázisára emlékeztetnek, szabad csereeszközként funkcionálnak valamely polgári jogilag értékelhető ügyletben. Az államnak nincsen ráhatása sem a kibocsátásukra, sem a bevonásukra, miként arra sem, hogy azok értékét a mennyiség meghatározásán keresztül inflálja vagy éppen deflálja. Fontos megjegyezni, hogy a kriptovaluták pénzforgalmi szabályozás alóli kivettsége sokszor azt eredményezi, hogy olyan tiltott jogügyleteknél szolgálhatnak csereértékként, amelyeket egyébként a jog tiltana, így például terrorizmus finanszírozása, kábítószer vagy más tiltott anyagok forgalmazása. A kriptovaluta magában foglalja az összes digitálisan létrehozott pénzeszközt, amely kriptográfiai titkosítás, „hashelés” útján jött létre. A hashelés pedig olyan digitális folyamat, amely képes visszafordíthatatlan matematikai művelet segítségével egy tetszőleges adatfolyamatot a megadott méretre tömöríteni.4 A tanulmány célja annak bemutatása, hogy a kriptovaluták milyen kihívást jelentenek a jogalkalmazók számára amiatt, hogy nem állnak pénzforgalmi szabályozás alatt, s az újfajta jelenséggel szemben milyen jellegű jogi szabályozás lehetséges, illetve mely jogterületeken lenne szükséges további jogalkotási folyamat megvalósítása.</p> Jámbor Gellért Copyright (c) 2024 Jámbor Gellért https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/6980 Mon, 22 Apr 2024 00:00:00 +0200 Nemzetközi rendészeti konferenciabeszámoló a rendészettudomány határtudományai témaköreiben https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/7177 <p>A tanulmány<em> A rendészettudomány határtudományai nemzetközi konferencia</em> előadásait foglalja össze tömören. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen megszervezett esemény csatlakozott a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozathoz. A konferencia főbb témakörei, mint a bűnügy, a határigazgatás, az igazgatásrendészet, a kriminológia, a kriminalisztika, a kibervédelem, a közbiztonság, a nemzetközi rendészet, a rendészetelmélet és -történet alkalmat adnak arra, hogy a doktoranduszok, a kutatók és az oktatók a rendészettudományon belüli témákon keresztül bemutassák a kutatásaikat és beszámolhassanak a tapasztalataikról.</p> Bacsó Bernadett Copyright (c) 2024 Bacsó Bernadett https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/7177 Mon, 22 Apr 2024 00:00:00 +0200 Sokszínű Kar Konferencia V. https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/7121 <p>A tanulmány a Sokszínű Kar multidiszciplináris konferenciasorozat ötödik rendezvényének előadásait mutatja be kivonatolt módon. A konferencia előadói olyan témaköröket vonultattak fel, mint a képzésfejlesztés az NKE-n, a papaver somniferum, a raszternyomozás, a lengyel tisztképzés, a településbiztonságimenedzser-képzés, a nyelvi ujjnyomok és a forenzikus nyelvészet, továbbá a magánbiztonság. Egyetemünk doktori hallgatói bemutathatták legfrissebb kutatási eredményeiket, bővebben hallhattunk a digitális oktatás, az intézkedéstaktikai képzés, a fizikai alkalmassági, és a kriminalisztikai szakértők képzését érintő aktualitásokról. Előadóink ízelítőt adtak kvantumszámítógépek világa, a csalás, a fegyvertartás, a helyszíni szemle, az ingatlan-adásvétel és a deepfake jelenségének izgalmas kérdéseiről. A kannabisz legalizálását, az angol biztonságtechnikai szaknyelv oktatását, a szolgálati kutyákat és az olimpiai bajnokok talentumföldrajzát is górcső alá vették az előadók.</p> Ürmösné Simon Gabriella, Kovács Éva, Kudar Mariann Copyright (c) 2024 Ürmösné Simon Gabriella, Kovács Éva, Kudar Mariann https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/7121 Mon, 22 Apr 2024 00:00:00 +0200 Paradoxonok a kriminológiában https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/6925 <p>Korinek László (2023): Paradoxonok a kriminológiában. Budapest: ORAC.</p> Németh Zsolt Copyright (c) 2024 Németh Zsolt https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/6925 Mon, 22 Apr 2024 00:00:00 +0200 Vári Vince: A bűnözéskontroll hatékonyságának problematikája https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/7169 <p>Vári Vince (2022): A bűnözéskontroll hatékonyságának problematikája. Chisinau: Globe Edit.</p> Mátyás Szabolcs Copyright (c) 2024 Mátyás Szabolcs https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/7169 Mon, 22 Apr 2024 00:00:00 +0200 Integrált beléptetési konténer tervezése építőipari környezetben https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/7057 <p>Az építőipar bővülése az utóbbi években jelentős terhet rótt az egyes kivitelezések vagyonőri szolgálataira, a be- és kiléptetések rendjére, a szállítások szakszerű ellenőrzésére. Nem ritka az a helyszín, ahol a reggeli munkakezdésnél 300-400 főt szükséges beléptetni, elvégezve a munkára való alkalmasság ellenőrzését és az alapvető munkavédelmi feltételek (például egyéni védőeszközök megléte) vizsgálatát is egy olyan környezetben, ahol a belépni szándékozó munkavállalók együttműködése nem minden esetben kifogástalan. További feladatot nehezítő körülmény, hogy e tömeg viszonylag rövid időn belül szeretne belépni, majd a munka végeztével kilépni. Mint minden ellenőrzés, természetesen e be- és kilépések is időigényesek, ami a belépési pont üzemeltetője részére feszült helyzeteket teremt, különösen közelgő átadási határidők esetén. A feszültség csökkentése, a vagyonőrök munkájának támogatása, a megrendelői, kivitelezői érdekek érvényre juttatása okán jól felszerelt, a legújabb NAV-szabályozással is kompatibilis belépési pontot kell létrehozni, amely mindkét közreműködő partner – megrendelő és vállalkozó – alapérdeke. A cikkünkben egy ilyen belépési pont tervezéséről osztjuk meg tapasztalatainkat.</p> Horváth Tamás, Tiszolczi Balázs Gergely Copyright (c) 2024 Horváth Tamás, Tiszolczi Balázs Gergely https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/7057 Mon, 22 Apr 2024 00:00:00 +0200 A magyar büntetés-végrehajtási szervezet digitális kultúrájának kiberérzékenysége https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/6891 <p>Az elmúlt időszakban a magyar büntetés-végrehajtási szervezetben lezajló digitális transzformáció során számos informatikai innovációt valósítottak meg. A szervezet működése egyre nagyobb mértékben kapcsolódik a digitális térhez, így fontossá vált a legújabb informatikai fejlesztések kiberbiztonsági szempontú vizsgálata. A tanulmány hiánypótló jelleggel, tudományos megközelítést alkalmazva vizsgálja a magyar büntetés-végrehajtási szervezet munkavállalóinak a kiberbiztonságról és a büntetés-végrehajtási kiberbiztonságról alkotott véleményét. Továbbá feltárja a börtönbeli feladatellátás és az elektronikus információs rendszerek között fellépő dependencia mértékét. Mindemellett a vizsgálat olyan nem várt tényezőket tár fel, amelyek egyaránt befolyásolhatják a magyar büntetés-végrehajtás kiberbiztonságának jelenét és jövőjét.</p> Bottyán Sándor Copyright (c) 2024 Bottyán Sándor https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/6891 Mon, 22 Apr 2024 00:00:00 +0200 Risk Assessment in Prisons https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/6973 <p>The aim of this paper is to briefly present a theoretical background of risk assessment systems in prisons and their practice in Hungary. Besides presenting the theoretical framework, I will discuss the purpose and methodological<br />framework of risk assessment for inmates and the main institutional approaches used in international practice. In the second part of the paper, I will present the national practice, its methodological specifics and institutional framework.</p> Somogyvári Mihály Copyright (c) 2024 Somogyvári Mihály https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/6973 Mon, 22 Apr 2024 00:00:00 +0200 A közösségi rendészet gyöngyösi modellje https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/7084 <p>Hazánkban a rendszerváltást követően a döntéshozók nem éltek a lehetőséggel, hogy a rendőrséget decentralizált irányba kezdjék el terelni, így néhány kezdeményezést leszámítva, elmaradt a közösségi rendészet országos lefedettségű megvalósítása. Elismert szakemberek szerint napjainkra a rendőrség a központi feladatokra való koncentrálás következtében kezd elszakadni a lakosság szolgálatától, ami nehézkessé teszi az állampolgár és egyenruhás közti bizalomépítést. A kutatás célja a Gyöngyösön bevezetett<br />közösségi rendészeti módszer a lakosság szubjektív biztonságérzetére gyakorolt hatásának vizsgálata. Gyöngyösön településbiztonsági szempontból a kockázati tényezők között főként azok az elemek szerepelnek, amelyekkel bármely átlagos hazai vidéki településen találkozhatunk. Ilyen például az illegális hulladéklerakás, a város mélyszegények által lakott területein lévő közrendfenntartás nehézségei, forgalmasabb közterületeken megjelenő randalírozó személyek. A közösségi rendészet bevezetésének<br />hatásait vizsgáló kutatás részeként a lakosság szubjektív biztonságérzettel kapcsolatos véleményét internetes, a közösségi média felületein megosztott kérdőív segítségével mértem fel. Emellett félig strukturált interjú készült három, a város életében, közbiztonságának alakulásával kapcsolatban releváns szereplővel, akiknek a véleménye valódi hozzáadott értéket képvisel, és segítheti a felállított hipotézisek alátámasztását vagy cáfolatát. A személyes interjúk során arról beszélt Hiesz György, Gyöngyös város polgármestere, Marsi Zoltán r. alezredes közrendvédelmi osztályvezető, valamint Mácsár Lászlóné helyi polgárőr elnökhelyettes, hogy ők miként ítélik meg a szervezet közösségi rendészeti munkáját. A kutatás összesített eredményei szerint a közösségi rendészet bevezetése jelentősen növelte a gyöngyösi lakosság szubjektív biztonságérzetét, és erősítette a lakossági bizalmat a helyi önkormányzati rendészet iránt, így a modell az erre irányuló célkitűzést tekintve sikeres, és más hasonló adottságú településekre ajánlható a bevezetése a lakossági elégedettség és biztonságérzet növelése érdekében.</p> Christián László, Ferenczy Dániel Copyright (c) 2024 Christián László, Ferenczy Dániel https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/7084 Mon, 22 Apr 2024 00:00:00 +0200 A futballhuliganizmus jelenségének vizsgálata az NB II bajnoki rangadóján https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/7008 <p>Kutatócsoportunk a 2022/2023-asNB II-esbajnokság tavaszi fordulójának mérkőzésére (MTK–DVTK) látogatott ki, hogy a futballhuliganizmus megjelenési formáit vizsgálja. A labdarúgópályán és környékén zajló erőszakos, deviáns eseményeket általában a futballhuliganizmus körébe soroljuk. A mérkőzésen történt, nagy sajtóvisszhangot kiváltó esemény – a DVTK kapusa kivédte az MTK utánpótláskorú játékosának kezdő lövését, amelynek elvégzését a kisfiú születésnapi ajándékként kapta szüleitől – azonban egy új formája a labdarúgó-mérkőzésekhez köthető devianciának. Az esettanulmányban kísérletet teszünk a rangadó eseményeinek feldolgozására, a rendőri–rendezői biztosítás bemutatására.</p> Dulai Péter, Fekete Csaba, Freyer Tamás, Papp Dávid Copyright (c) 2024 Dulai Péter, Fekete Csaba, Freyer Tamás, Papp Dávid https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/7008 Mon, 22 Apr 2024 00:00:00 +0200 Olasz géppisztoly magyar kézben https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/7013 <p>A Magyar Népköztársaság rendőri terrorelhárító képességének kiépülése különleges eszközöket igényelt. Ezek között is kiemelten fontos helyet foglaltak el a különféle lőfegyverek, közelebbről szemlélve az egyes- és sorozatlövésre alkalmas, kompakt géppisztolyok. Ez a keresleti igény találkozott a lehetőségekkel az 1980-as évek második felében, amikor a magyar titkosszolgálatok által lefoglalt, olasz eredetű, 9 × 19 mm-esParabellum lőszert tüzelő Beretta M12 géppisztolyok kerültek a magyar rendőri terrorelhárítók fegyvertárába.</p> Kiss Dávid Copyright (c) 2024 Kiss Dávid https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/7013 Mon, 22 Apr 2024 00:00:00 +0200 Minőségügy és határellenőrzés európai uniós stratégiai megközelítésben https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/7106 <p>A bevételorientált piaci szegmens eredményes működésének egyik feltétele a minden szinten magas színvonalú és a vevők (érdekeltek és érintettek) által elvárt minőségű termékek gyártása, forgalmazása (szolgáltatás nyújtása). Ennek szavatolása a régóta működő minőség-ellenőrzési mechanizmusok kialakítása és működtetése. Ezek a minőség-ellenőrzési mechanizmusok azon túl, hogy a minőségbiztosítás garanciájaként szolgálnak, megkönnyítik a gyártás, értékesítés folyamatát (biztosítják a szolgáltatás minőségét). Felvetődik a kérdés, hogy vajon a rendészetben (amely nem hasonlítható a bevételorientált piaci szereplőkhöz) melyek azok a területek, amelyek magas szintű működésének egy mérhető módszeren alapuló minőség-ellenőrzési rendszer lehet az alapja.</p> Vájlok László, Vedó Attila Copyright (c) 2024 Vájlok László, Vedó Attila https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/7106 Mon, 22 Apr 2024 00:00:00 +0200