Magyar Rendészet https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend <p>A <strong>Magyar Rendészet</strong> tudományos folyóirat a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar (ezáltal a rendészettudomány szakterületéhez) tudományos periodikája. A periodika elsődleges szakmai célkitűzése a rendészettudomány egyetemi szintű oktatásának támogatása, új tudományos eredmények közzététele, valamint szakmai tudományos fórum és publikációs lehetőség biztosítása. Tudományterületi fókusza a rendészettudomány, valamint a bűnügyi tudományok, kellő nyitottsággal a többi tudományterületről a kapcsolódó tudományos eredményekre és az interdiszciplináris megközelítésre.</p> Ludovika Egyetemi Kiadó hu-HU Magyar Rendészet 1586-2895 A közösségitől az absztrakt rendészetig: https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/5654 <p>Bár a döntés már 1998-banmegszületett róla, idén 20 éve, 2001. január 1-jénindult útjára a belgiumi rendészeti reform. A társadalmat megrázó, súlyos bűncselekmények kudarcos kezelése miatt legitimációs válságba sodródó rendőrség néhány év alatt visszanyerte a közösség bizalmát. A közösségorientált rendészeti filozófián alapuló egységes nemzeti rendőrség nem csupán a rendészettudomány nemzetközi és hazai művelőinek általános elismerését vívta ki, hanem iránytűként szolgált az ezredforduló Európájának több rendőrségi átalakulása – így a holland, a skót, a svéd vagy az északír rendőrség reformja – számára. Tanulmányom első részében a belga rendészeti törvény, a témában született értékelések, a tudományos szakirodalom, valamint – különösen a jelenlegi helyzet bemutatása során – a belga rendőrség működéséről született újságcikkek feldolgozásával részletesen elemeztem a belga rendészeti reform előzményeit, a reform utáni belga rendőrség felépítését, valamint működése ellenőrzésének rendszerét. A második részben a változásoknak a rendészet pluralizálódását érintő vonatkozásait, valamint a belga rendőrség és a belga rendészeti rendszer értékelését ismertetem a reform első tíz évét követően és napjainkban. Az elemzés során fókuszba helyezem a rendészeti reformokat életre hívó okokat, az egységes nemzeti rendőrség demokratikus működésének biztosítását szolgáló intézkedéseket, a helyi és nemzeti biztonsági érdekek érvényesülését és az ezredforduló rendészeti reformjainak jelenlegi helyzetét. Mindezekből következtetéseket kívánok levonni arra, hogy az ezredforduló idején született rendőrségi reform miként működik a mai biztonsági problémák kezelése során.</p> Budavári Árpád Copyright (c) 2022 Budavári Árpád https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-05-11 2022-05-11 22 1 15 36 10.32577/mr.2022.1.1 Lebilincselő helyzet: https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/5926 <p>A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzügyőrei szolgálati feladatuk ellátása során rendészeti intézkedések foganatosítására, egyenruha viselésére és kényszerítőeszközök alkalmazására jogosultak. A rendészeti kényszer jogának gyakorlása során a jogalkalmazó – nagyon helyesen – kötve van a törvényalkotó akaratához.<br />A gyakorlati tapasztalatok ugyanakkor azt igazolják, hogy a pénzügyőrök intézkedési jogát helyenként a törvényalkotó túl szűkre szabta, s ezáltal egyes szolgálati feladatok – megfelelő eszközök hiányában – nem hajthatók végre eredményesen.<br />A pénzügyőrök hatékony szolgálatellátását segíteni igyekvő törvényalkotó számára mindenképp megfontolandó a NAV törvény előállításra vonatkozó rendelkezéseinek módosítása.</p> Erdős Ákos Copyright (c) 2022 Erdős Ákos https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-05-11 2022-05-11 22 1 37 48 10.32577/mr.2022.1.2 Határrendészeti kutatásfejlesztés – a SMILE-projekt eredményei https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/5874 <p>A tanulmány a 2017–2020 között végrehajtott SMILE-projekt eredményeit veszi górcső alá Magyarország Rendőrségének<br />konzorciumi részvétele aspektusából. A határrendészeti kutató-fejlesztő kezdeményezés a szárazföldi határforgalom-ellenőrzéshez szükséges erők, eszközök és költségek csökkentését vette alapul, új infokommunikációs technológiák alkalmazásával. A részvétel számos, elsősorban határrendészeti szakmai tapasztalatot és új ismeretek elsajátítását indukálta a rendőrség részére, az elért eredmények szinergiában állnak a 2022. évben működésüket megkezdő új, európai uniós nagy méretű információs rendszerek koncepciójával.</p> Zsákai Lénárd Copyright (c) 2022 Zsákai Lénárd https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-05-11 2022-05-11 22 1 49 64 10.32577/mr.2022.1.3 Overview of the defifinitions of terrorism in international criminal law https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/5805 <p>Nowadays terrorism is one of the most dangerous, domestic and international security threat in the world. There are national, regional and global efforts in the field of counter-terrorism which are codified in international, regional and national criminal codes, treaties. Unfortunately and despite the seriousness of this threat there is no internationally accepted common definition of terrorism in the “global” international criminal law. At the level of regional and national treaties, in some parts of the criminal codes some types of terrorism are defined. Academic research and its results could be used at the legislation process, but this research has struggled to identify a widely accepted definition of terrorism. Hence we can find several definitions and typology of terrorism which could prove problematic for the legislators. This lack of common definition proves to be one of the main hurdles of effective cooperation among states and criminal authorities also having a negative impact on the effectiveness of counter-terrorism measures. My paper demonstrates in three chapters this definitional problem with regard to criminal law. In the conclusion I outline some proposals and probable directions of a new regulatory method in order to mitigate this problem through reaching an accepted common definition in legislations and criminal law.</p> Pék Richárd Tamás Copyright (c) 2022 Pék Richárd Tamás https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-05-11 2022-05-11 22 1 65 78 10.32577/mr.2022.1.4 A titkos információgyűjtés, valamint a leplezett eszközök alkalmazása eredményének felhasználása kapcsán felmerülő jogértelmezési problémák https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/5567 <p>A titkos információgyűjtés és a leplezett eszközök alkalmazása, majd pedig eredményének felhasználása során előfordulhatnak olyan eljárási hibák, mulasztások, amelyek lehetetlenné teszik az általuk beszerzett bizonyítékok felhasználását. Ezek leginkább a törvényi határidők be nem tartására, az időbeli korlátok túllépésére, valamint az alkalmazási kör – mind cselekmények, mind személyek terén történő – jogszerűtlen kiterjesztésére vezethetők vissza. Írásomban a leggyakoribb ilyen eseteket kívánom bemutatni, konkrét példákkal alátámasztva.</p> Steiner Gábor Copyright (c) 2022 Steiner Gábor https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-05-11 2022-05-11 22 1 79 94 10.32577/mr.2022.1.5 Egy rendőr tiszthelyettes alapképzés Németországban https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/5809 <p>A szerző írásában egy német tanintézet rendőr tiszthelyettes alapképzésének legfontosabb adatait dolgozza fel, kitekintéssel a nagyobb németországi rendőri környezetre. Az olvasó megismerheti a tiszthelyettesi állománycsoportba történő bekerülés feltételeit. A publikáció elemzi az intézmény tantervét, a felkészítés jelentősebb szakaszait, a megjelenő tantárgyakat és azok szerepét néhány fontosabb témakör feldolgozásában. A szerző bemutatja a vizsgák rendjét és a fontosabb óraszámokat.</p> Fórizs Sándor Copyright (c) 2022 Fórizs Sándor https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-05-11 2022-05-11 22 1 95 105 10.32577/mr.2022.1.6 Közösségi oldalak rendészeti profiljain található bejegyzések alkalmazása szaknyelvoktatás során https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/5691 <p>A digitalizációs folyamatok átrendezik a társadalom, az egyén és a szervezetek viszonyrendszereit, és hatásai az oktatásban is tapasztalhatók. A tabletek és mobiltelefonok használata, az e-mail-írás és a közösségi média alkalmazása már nemcsak lehetőség az oktatásban, hanem a 21. századi tanulók motivációjának és figyelmének fenntartásában is kiemelt lehetőségük van. A közösségi oldalakat azonban nemcsak információközlésre alkalmazhatjuk, hanem tanórai segédanyagként is a nyelv- és szaknyelvoktatásban. A tanulmány a rendészeti közösségi oldalak alkalmazását vizsgálja a szövegértés és nyelvhelyesség felől oktatói szempontból, de hallgatói oldalról is bemutatja az oldalak lehetséges alkalmazását.</p> Uricska Erna Suták Máté Copyright (c) 2022 Uricska Erna, Suták Máté https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-05-11 2022-05-11 22 1 107 119 10.32577/mr.2022.1.7 A bűnügyi profilalkotás megjelenése a hazai tudományos gondolkodásban https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/5793 <p>A következő néhány oldalban megkísérlem a lehetetlent: arra vállalkozom, hogy egy olyan specifikus nyomozástámogató eljárást, mint amilyen a bűnügyi profilalkotás, megkíséreljek bemutatni a hazai tudományos vizsgálódás és gondolkodás tükrén át. Jelen cikkben azt az ívet szeretném megragadni, hogy az egyes szerzők egyes tanulmányaikban miként definiálják magát a módszert, milyen elvárásokat és kritikákat fogalmaznak meg vele szemben, és hogy a tudomány-technika fejlődésével hová s merre tart az eljárásról való tudományos és gyakorlati gondolkodás.</p> Erdélyi Ákos Copyright (c) 2022 Erdélyi Ákos https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-05-11 2022-05-11 22 1 155 171 10.32577/mr.2022.1.10 Új pszichoaktív anyagokkal (ÚPA) kapcsolatos bűnözés Miskolc szegregátumaiban https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/5754 <p>Miskolc jó példa arra, hogy az ország különböző részei és közösségei közötti társadalmi-kulturális, gazdasági és szociális különbségek hogyan vezetnek a vidéki és városi bűnözés közötti szakadék növekedéséhez. Az elmúlt<br />évtized gazdaságpolitikai törekvései ellenére a vidék egyre hátrányosabb helyzetbe került. A jövedelmi különbségek tovább nőttek. Az elmaradott térségek szegregált területeinek lakói már nem képesek felzárkózni a gyorsan fejlődő fővároshoz vagy Nyugat-Magyarországhoz. Ahogyan az is kétséges, hogy bármilyen módon elérjék a fejlett és áhított nagyvárosi életszínvonalat. Emiatt a vidéki bűnözés egyik jellemző formája a szegregátumokban a pszichoaktív szerek árusítása. Ezek a bizonytalan összetételű és hatásmódú szerek óriási társadalmi károkat okoznak ezeken a területeken, különösen a fiatalok körében, ezáltal katalizálják a társadalmi és gazdasági problémákat, és konzerválják az elmaradottságot. Miközben tisztában lehetünk azzal, hogy a hagyományos kábítószerekkel kapcsolatos bűnözési formák, sőt az erőszakos vagyon elleni bűncselekmények formái is egyre inkább visszaszorulnak az új pszichoaktív anyagokkal elérhető anyagi haszon és a lebukás és büntetés alacsony kockázata miatt. A helyzetet az ország északkeleti részén található egykori iparváros, Miskolc bűnügyi helyzetének<br />bemutatásával szemléltetem. Bemutatva a kriminológiai probléma jogi és társadalmi összetettségét.</p> Vári Vince Copyright (c) 2022 Vári Vince https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-05-11 2022-05-11 22 1 173 193 10.32577/mr.2022.1.11 Bűnszervezetek a nemzetközi illegális állat- és növénykereskedelemben https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/5939 <p>Cikkemben a nemzetközi illegális állat- és növénykereskedelmet bonyolító bűnszervezetek felépítését, működését és struktúráját vizsgálom meg. A nemzetközi illegális állat- és növénykereskedelem társadalomra veszélyességét fokozza, hogy szorosan kapcsolódik a szervezett bűnözéshez. Az eddigi nemzetközi kutatások feltárták, hogy a kontinenseken átívelő illegális állat- és növénykereskedelem mindenképpen csoportos bűnelkövetési formát igényel, ahol pontos munkamegosztás figyelhető meg. Ezek a csoportos elkövetési formák nem minden esetben érik el a szervezett bűnözés és a nemzetközileg elfogadott, jogi értelemben vett bűnszervezeti csoport (palermói egyezmény) szintjét, hiszen sok esetben egymáshoz lazán kapcsolódó, opportunista jelleggel működő bűnelkövetői csoportot alkotnak. A korábbi kutatásokon alapuló felosztásokból kiindulva vizsgálom meg globálisan néhány felderített bűnözői csoport, bűnszervezet struktúráját, működését, illetve besorolom azokat. Ehhez forrásul szolgálnak az ilyen ügyekről szóló nemzetközi szervezetek (UNODC, Interpol, TRAFFIC) jelentései, beszámolói. A cikk és az elvégzett vizsgálat eredményei rámutatnak arra, hogy a téma kiemelt prioritást érdemel, illetve ezen ismeretek a bűnüldözés terén kamatoztatva hozzájárulhatnak a szervezett bűnözés egyre nagyobb térnyerésének visszaszorításához és a védett állat- és növényfajok megóvásához.</p> Zsigmond Csaba Copyright (c) 2022 Zsigmond Csaba https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-05-11 2022-05-11 22 1 195 223 10.32577/mr.2022.1.12 140 éves-e a BRFK, és ha igen, akkor miért nem https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/5940 <p>Nemrég ünnepelték a BRFK 140 éves születésnapját. A tanulmányban a fővárosi rendőrség születésének körülményeit és annak hiteles időpontját alátámasztó dokumentumokat dolgozom fel. Így a főváros egyesítéséről szóló törvényt és a rendőrség történetének szakirodalmát. A jogi és szakmatörténeti források egyértelműen igazolták, hogy a fővárosi rendőrség létrejöttéről 1873 óta beszélhetünk, így az ma 148 éves.</p> Sallai János Copyright (c) 2022 Sallai János https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-05-11 2022-05-11 22 1 225 230 10.32577/mr.2022.1.13 Kockázatok a dunai vízi határforgalom-ellenőrzésben https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/5813 <p>A napjainkban megjelenő új biztonsági kihívások sokfélesége példa nélküli. Az ezekkel szembeni fellépés elsősorban ugyan tagállami hatáskörbe tartozik, azonban a Duna nemzetközi összekötő hatása a régió országaiban közös sebezhetőséget hoz létre, a bűnüldözés határokon átnyúló mivolta tagadhatatlan. Az Európai Unió szintén a korai észlelés, elemzés, tudatosságnövelés, ellenálló képesség növelése, megelőzés, válságelhárítás, következménykezelés mellett tette le a voksát, ezekre kell a közös politikának koncentrálnia a jövőben, hiszen hazánk – mint a Schengeni Egyezmény teljes jogú tagja – a Dunán a kívülről érkező veszélyek első ellenőrzési, kockázatkezelési helyszíne. A tanulmány a dunai vízi határforgalom-ellenőrzésben megjelenő kockázatok azonosítására és kezelésük lehetőségeire fókuszál, megállapítja, hogy a dunai államok közötti rendészeti együttműködést és információcserét szorosabbra kell fűzni és a határforgalom-ellenőrzésnek mindinkább felderítés- és kockázatelemzés-alapúvá kell válnia.</p> Kalmár Ádám Copyright (c) 2022 Kalmár Ádám https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-05-11 2022-05-11 22 1 121 138 10.32577/mr.2022.1.8 Radioaktívhulladék-tárolók fegyveres biztonsági őrsége https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/5701 <p>A fegyveres biztonsági őrség és annak jogelőd szervezetei közel egy évszázados múltra tekinthetnek vissza. Ez hazánk egyetlen olyan sajátos fegyveres szervezete, amely sem a rendészeti szervekhez, sem pedig a honvédséghez<br />nem tartozik, jellege polgári, mégis szigorúan hierarchikus és ellenőrzött szabályok között végzi tevékenységét. Rendszereken átívelő funkciója, küldetése pedig, amiért létrehozták, változatlan. Napjainkban, a közel 7000 fő összlétszámú FBŐ látja el az állam működése, illetőleg a lakosság ellátása szempontjából kiemelkedően fontos tevékenységek, létesítmények, szállítmányok védelemét. A fegyveres biztonsági őrséget és jogelőd szervezeteit tanulmányozva állapítható meg, hogy míg nemzetközi és hazai viszonylatban számos kutatás foglalkozik a kritikus infrastruktúra-védelem történetiségével, addig a hazai szervezeti előzmények történeti feldolgozása még nem valósult meg. Tanulmányunkban a sokak által kevéssé ismert hazai radioaktívhulladék-tárolók működését és az azok őrzését ellátó fegyveres biztonsági őrség tevékenységét vizsgáljuk meg.</p> Lippai Zsolt Herczeg László Copyright (c) 2022 Lippai Zsolt, Herczeg László https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-05-11 2022-05-11 22 1 139 153 10.32577/mr.2022.1.9 Recenzió Mezei Kitti A kiberbűnözés aktuális kihívásai a büntetőjogban című könyvéről https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/5936 <p>A tanulmány röviden bemutatja Mezei Kitti új, hiánypótló könyvét a kiberbűnözés kihívásairól.</p> Gyaraki Réka Copyright (c) 2022 Gyaraki Réka https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-05-11 2022-05-11 22 1 231 234 10.32577/mr.2022.1.14 Könyvismertetés Cetta Mainwaring At Europe’s Edge Migration Crisis in the Mediterranean1 című művéről https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/5879 <p>Recenzió</p> Urbán Ferenc Copyright (c) 2022 Urbán Ferenc https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-05-11 2022-05-11 22 1 235 238 10.32577/mr.2022.1.15 A Sokszínű Kar III. Konferencia tudományos előadásai dióhéjban https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/5932 <p>A beszámoló dióhéjban foglalja össze az egész napot felölelő Sokszínű Kar III. Konferenciának eseményeit, amelynek előadói számos tudományterület képviseletében színvonalas előadásaikkal emelték a rendezvény fényét. Az Idegennyelvi és Szaknyelvi Lektorátus által évenként megszervezett esemény abban unikális, hogy a Rendészettudományi Kar oktatóinak ad helyet a bemutatkozásra. A kezdeményezés segítségével oktatók, doktoranduszok, kutatók és tanárok mutathatják be jelen eredményeiket, valamint az oktatásban bevált innovatív kezdeményezéseiket és tapasztalataikat. Évről évre a visszatérő előadók új témákkal színesítik a rendezvényt, amelyben a magánbiztonság, a rendészettudomány, a kiképzés és a bölcsészettudomány területe is helyet kap.</p> Ürmösné Simon Gabriella Kovács Éva Kudar Mariann Copyright (c) 2022 Ürmösné Simon Gabriella, Kovács Éva, Kudar Mariann https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-05-11 2022-05-11 22 1 239 251 10.32577/mr.2022.1.16