Honvédelem és természetvédelem. A honvédelmi ágazat részvétele a LIFE-projektekben

doi: 10.32567/hm.2022.2.12

Absztrakt

A hadsereg mint a működési környezetét tevőlegesen alakító társadalmi alrendszer, egyre intenzívebb és összetettebb kölcsönhatásban van a természeti és a társadalmi környezettel. A honvédelmi szervezetek szabályozott és intézményesített keretek között, mindennapi tevékenyégeik tervezése, szervezése és végrehajtása során tevékenyen törekszenek a környezet- és természetvédelmi tárgyú szabályzókban rögzített kötelezettségek teljesítésére, valamint aktívan részt vesznek a keletkezett károk hatásainak csökkentésében, a károk következményeinek felszámolásában. Ez a tanulmány a hazai honvédelmi ágazat LIFE-projektekben való részvételét elemzi.

Kulcsszavak:

természetvédelem LIFE-projekt hadsereg szabályozás társadalmi jólét

Hogyan kell idézni

Szilágyi, T. (2022). Honvédelem és természetvédelem. A honvédelmi ágazat részvétele a LIFE-projektekben. Hadmérnök, 17(2), 171–186. https://doi.org/10.32567/hm.2022.2.12

Hivatkozások

Bártfai László: Katonai használat. Turjánvidék, (é. n.). Online: http://turjanvidek.hu/?/erintett_terulet/katonai_hasznalat

Gallé László: Ökológiai alapok. In Gallé László (szerk.): Természet- és tájvédelem. Veszprém, Pannon Egyetem – Környezetmérnöki Intézet, 2012. 10–81. Online: https://tudastar.mk.uni-pannon.hu/anyagok/15-Termeszetvedelem.pdf

Gönczi Gergely: A hadviselés környezetterhelő hatásai (példák a XX. század második felétől napjainkig). Hadmérnök, 12. (2016), 3. 114–122. Online: http://hadmernok.hu/173_10_gonczi2.pdf

Halász László – Földi László: Környezetbiztonság. Budapest, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, 2014. Online: https://tudasportal.uni-nke.hu/xmlui/bitstream/handle/20.500.12944/100403/562.pdf?sequence=1

Hegedűs Hajnalka: A haderő és a háborús konfliktusok vízkészleteket, vízminőséget befolyásoló szerepe. Hadmérnök, 11. (2016), 1. 79–88. Online: http://hadmernok.hu/161_08_hegedush.pdf

International Peace Bureau: The Military’s Impact on the Environment: A Neglected Aspect of the Sustainable Development Debate. Geneva, (2002. augusztus). Online: https://www.ipb.org/wp-content/uploads/2017/03/briefing-paper.pdf

Láng István: Környezet- és természetvédelmi Lexikon. Budapest, Akadémiai, 2002.

Margóczi Katalin: Természetvédelmi Biológia. In Gallé László (szerk.): Természetés tájvédelem. Veszprém, Pannon Egyetem – Környezetmérnöki Intézet, 2012. 82–124.

Oláh János – Földi László: Aktuális környezetvédelmi feladatok a honvédelmi ágazatban. Hadmérnök, 3. (2008), 3. 29–34.

Pestiné Rácz Éva: Szervezeti és Jogi Keretek. In Gallé László (szerk.): Természetés tájvédelem. Veszprém, Pannon Egyetem – Környezetmérnöki Intézet, 2012. 127–185.

United Nations: Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future (1987). Online: https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf

Jogi források

évi LIII. törvény a természet védelméről

/2020. (IV. 21.) Korm. határozat Magyarország Nemzeti Biztonsági Stratégiájáról

/2017. (VI. 30.) HM rendelet a honvédelmi feladatokkal kapcsolatos sajátos környezethasználatokról, valamint a honvédelmi szervezeteknél foglalkoztatott környezetvédelmi megbízottak alkalmazási és képesítési feltételeiről

Európai Unió Tanácsa 92/43/EGK irányelve a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről

Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.)