https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hadmernok/issue/feed Hadmérnök 2022-09-19T11:44:52+02:00 Farkas Tibor, főszerkesztő farkas.tibor@uni-nke.hu Open Journal Systems <p>A <strong>Hadmérnök</strong> online folyóirat a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar és a Katonai Műszaki Doktori Iskola katonai műszaki tudományi tematikus kiadványa. A folyóirat célja lehetőséget teremteni a kutatóknak, egyetemi oktatóknak, PhD és egyetemi hallgatóknak kutatási eredményeik rövid időn belüli közzé tételére a katonai műszaki tudományok területén, illetve az ehhez kapcsolódó témákban.</p> https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hadmernok/article/view/5880 A Defender-Europe 21 gyakorlat és a kapcsolt nemzeti kiképzési rendezvények tapasztalatai a koronavírussal terhelt időszakból 2021-12-11T10:18:51+01:00 Hattyár István hattyi@freemail.hu <p>Jelen tanulmányban a szerző összefüggéseiben mutatja be a Defender-Europe 21 nagy láthatóságú gyakorlat és a kapcsolt nemzeti kiképzési rendezvények tervezésével és levezetésével kapcsolatos tapasztalatokat. Teszi ezt azzal a szándékkal, hogy a megszerzett tapasztalatok hatékonyan hozzájáruljanak egy jövőbeni, hasonló, több haderőnem összehangolt tevékenységét igénylő összetett gyakorlat megtervezéséhez és levezetéséhez. A téma kifejtése két fő részt ölel fel. Az írás első részében az amerikai fél által követett gyakorlattervezési folyamatba kaphatunk átfogó betekintést. Majd ezt követve a szerző szemlélteti a nemzetközi részvétellel járó, kapcsolt hazai gyakorlatok tervezési folyamatát. A tanulmány második felében a gyakorlat végrehajtása során megszerzett tapasztalatokra és a végrehajtás irányítását ellátó ideiglenesen felállított vezetési elem működésére vonatkozóan kapunk áttekintést. </p> 2022-09-19T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2022 Hattyár István https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hadmernok/article/view/5948 A gyakorlattervezés szerepe a NATOreagálóműveletekre való felkészülés tükrében 2022-03-24T16:17:29+01:00 Szabó Sándor szabo.sandor@uni-nke.hu <p>A NATO szövetségi rendszer által indukált műveleti tapasztalatok integrálása a Magyar Honvédség kiképzési eljárásrendjeibe kiemelt prioritást élvez. Ezeknek a tapasztalatoknak az átadása, illetve a tapasztalatokból nyert tudásbázis átemelése a hatályos műveleti eljárásokba korunk kiképzési feladatrendszerének alapját képezi. Annak érdekében, hogy a NATO-reagálóműveletekre való hazai felkészítés rendszere biztosított legyen, fontos olyan hazai kiképzési platformokat teremteni, ahol ez irányú NATO- gyakorlattervezési eljárásrendek átvételére lehetőség nyílik. A jelen tanulmány célja egy olyan NATO-centrikus gyakorlattervezési és -levezetési protokoll alapjainak a bemutatása, amely képes eredményesen támogatni a NATO-reagálóműveletekre való felkészítést és kiképzést, valamint a NATO-kompatibilis kiképzés hazai rendszerét. </p> 2022-09-19T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2022 Szabó Sándor https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hadmernok/article/view/5946 Egyéni védőfelszerelés, valamint az infrastrukturális elemek biztosította légzésvédelem lehetőségei a patológiai munkavégzésben 2022-02-08T03:02:10+01:00 Farkas Csaba Bence farkascsababence92@gmail.com <p>A bonctermi munkavégzés speciális esetekben a megszokottól eltérő munkavédelmi kihívásokat rejthet magában. Ezen esetek közé tartozik, ha az elhunyt olyan fertőző betegségben szenvedett, vagy olyan vegyi, esetleg sugárzóanyaggal szennyeződött halálát megelőzően, amely a post mortem vizsgálati folyamat során egészségügyi kockázatot jelent a végrehajtó állománynak. A kockázatok minimalizálása, valamint a környezet épsége, a személyzet egészségének védelme érdekében ilyenkor mind a boncterem infrastrukturális elemeihez sorolható berendezések alkalmazásával, mind pedig egyéni védőfelszerelések használatával kell a szükséges post mortem eljárásokat kivitelezni. Jelen tanulmányban a légzésvédelem lehetőségeit mutatom be és tekintem át, a fontosabb bonctermi veszélyek tükrében.</p> 2022-09-19T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2022 Farkas Csaba Bence https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hadmernok/article/view/6061 A Magyar Honvédség harcászati rádiócsalád fejlesztésének helyzete a Zrínyi Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program tükrében 2022-03-16T03:18:24+01:00 Kovács Zoltán Imre Kovacs.Zoltan.Imre@uni-nke.hu <p>Magyarország Kormánya az ország haderejének nagy jelentőségű, az elkövetkező évtizedeket meghatározó fejlesztési folyamatát indította el, a honvédelmi kiadások és a hosszú távú tervezés feltételeinek megteremtését szolgáló költségvetési források biztosításáról szóló 1273/2016. (VI. 7.) Korm. határozat kiadásával. A Magyar Honvédséget (MH), annak struktúráját és haditechnikáját nagymértékben érintő, hosszú távú fejlesztési program célkitűzése, hogy Magyarország modern, ütőképes és a térség meghatározó haderejével rendelkezzen, valamint fontos hadiipari képességek jöjjenek létre. A Zrínyi Honvédelmi és Haderőfejlesztési program keretein belül számos képességfejlesztési program vette kezdetét, amelyeknek nagy része a haditechnikai eszközök, rendszerek korszerűsítését, a hiányzó képességek pótlását célozta meg. Minden egyes képességfejlesztési program összetett, komplex tevékenységfolyamat, különböző, de mégis szorosan kapcsolódó projektek összessége, amelyeket lényegesen meghatároz az elérendő eredmény, a költségkeret és az időtartam. A projektek megvalósulásai minden esetben visszahatnak a képességek létrejöttére. Jelen publikáció célja bemutatni és rávilágítani – egy-egy kiragadott példán keresztül – a haditechnikai fejlesztési folyamatok összetettségére, az egyes projektek, illetve meghatározó tényezők egymásra hatására, továbbá azok befolyására a teljes képesség eredményességére vonatkozóan.</p> 2022-09-19T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2022 Kovács Zoltán Imre https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hadmernok/article/view/5966 Cybersecurity Challenges of the Civilian Unmanned Aircraft Systems 2022-02-15T16:59:32+01:00 Ináncsi Mátyás inancsi.matyas@uni-nke.hu <p>Nowadays unmanned aircrafts are widely available at a reasonable price for civilians. This change in the market raises cybersecurity related concerns. In this paper we are<br />focusing on three aspects of the cybersecurity challenges: data protection element, cyberattack element and general concerns over drones from the Asian market. The first element is extremely important when it comes to ethical and rightful drone use. A drone fitted with a camera or a video recording device can easily violate personal data. The cyberattack element aims to make sure the user understands that their device can be hacked, and not just simply the drone itself but various devices connected to them. Lastly, we are focusing on raising awareness of using drones from the Asian market. These types of products sometimes get into the spotlight due to built-in cyberissues. This part is aimed to raise general awareness over data protection coming from third party device use.</p> 2022-09-19T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2022 Ináncsi Mátyás https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hadmernok/article/view/5859 Veszélyes áruk közúti szállítása során bekövetkezett káresemény katasztrófavédelmi vizsgálatának szabályozása és fejlesztési lehetőségei 2021-12-21T20:11:10+01:00 Almási Csaba almasi.csaba@uni-nke.hu <p>A közúti veszélyesáru-szállítás biztonságának adminisztratív alapját az ENSZ-EGB által kidolgozott és 1968. január 29. óta hatályos, Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló megállapodás jelenti. A fenti megállapodás által meghatározott előírásokat Magyarországon 1979 óta kell alkalmazni. A veszélyes árukkal kapcsolatos anyagi kár, a sérülések, halálesetek okainak felderítése és dokumentálása lényeges eleme a közrend fenntartásának. Az ilyen jellegű események kivizsgálása, hatásainak elemzése és a felelősség tisztázása az üzemeltetők és a hatóság jogszabályi kötelessége, továbbá lényeges visszacsatolás a jövőbeni események megelőzése és hatékonyabb kezelése érdekében. Meg kell fogalmaznunk ugyanakkor azt a célkitűzést, hogy a szállítás, a közlekedés és a lakosság biztonságának további növelése érdekében valósuljon meg az útvonalak dinamikus megközelítésű, veszélyesáru- szállítási szempontú kockázatelemzése. </p> 2022-09-19T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2022 Almási Csaba https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hadmernok/article/view/5845 Atomerőművek fejlődése a generációváltások tükrében 2021-12-21T19:43:56+01:00 Barina Balázs bbjkajak@gmail.com <p>A villamos energia előállítása világszinten igen változatosan, különböző típusú erőművek által történik, hazánkban a nukleáris energiatermelés a legmeghatározóbb. Az atomreaktorok fejlődése az elmúlt közel nyolc évtizedben szinte töretlen volt, és napjainkban is folytatódik. Felhasználásuk messze túlmutat a lakossági energiaellátás biztosításán, de ez az egyik legmeghatározóbb feladatuk. Az első generációs atomerőművek megjelenése óta nagy ívű technológiai és biztonságtechnikai fejlesztések történtek, amelyek meghatározzák napjainkban az üzembiztonságot és a termelésfolytonosságot. A jelenleg is fejlesztés alatt álló negyedik generációs nukleáris erőművek megjelenése további élettartam-növekedést és jelentős biztonsági fejlődést hozhat.</p> 2022-09-19T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2022 Barina Balázs https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hadmernok/article/view/6006 A laboratóriumi biztonság a BLS (basic life support) aspektusából 2022-02-23T05:50:22+01:00 Berek Tamás berek.tamas@uni-nke.hu Veronika Nagy nagy.veronika@uni-nke.hu <p>A vegyipari létesítmények támogatására, közvetlenül a gyártáshoz, de a vegyészethez köthető bármely tevékenységhez vegyi laboratóriumok szükségesek, amelyek többek között lehetnek ipari célú laboratóriumok, kisebb területű, speciális vizsgálatokat, ellenőrző kimutatásokat végző laboratóriumok, illetve oktatási célú laboratóriumok. A laboratóriumi tevékenységek során a biztonság egyik alappillére, lényeges feltétele az üzemeltető, a munkavégző személyzet és a munkafolyamatok biztonsága. A személyzet számára első ellátás és elsősegélynyújtás rendszeres oktatása jelenleg nincs előírva, pedig egy hirtelen bekövetkező szívmegállás esetén egyedül ők tartózkodnak a helyszínen. A szerzők a cikkben e több szempontból speciális munkaterületek egészségügyi biztosításának egyik területére, az újraélesztés feltételeinek vizsgálatára helyezik a hangsúlyt. </p> 2022-09-19T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2022 Berek Tamás, Veronika Nagy https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hadmernok/article/view/5906 Evaluation of the Experience of International Accidents Related to the Storage and Handling of Ammonium Nitrate Fertilisers 2021-12-21T20:06:52+01:00 Berger Ádám berger.adam@uni-nke.hu <p>Due to its high nitrogen content, ammonium nitrate is a popular fertiliser raw material worldwide and is also used as an ingredient in explosives in mines due to its explosiveness. As a result, several dangerous plants in the world are involved in the storage and handling of ammonium nitrate. In order to prevent a serious incident involving the substance, a number of national and international regulations exist. However, despite these strict laws and official controls, serious accidents have occurred that have resulted in significant material, environmental, and last but not least, human losses. The aim of the publication is to describe the major international accidents that have occurred during the storage and handling of ammonium nitrate. Furthermore, a summary is presented of the causes and main experiences identified during the investigation of these injury events. </p> 2022-09-19T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2022 Berger Ádám https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hadmernok/article/view/5773 Review of Remote Sensing Technologies for the Acquisition of Very High Vertical Accuracy Elevation Data (DEM) in the Framework of the Precise Remediation of Industrial Disasters – Part 2 2021-12-21T19:35:11+01:00 Lucas Grégory gregory.luc4s@gmail.com Gergely László laszlo.gergely@amk.uni-obuda.hu Lénárt Csaba lenart.csaba@unideb.hu Solymosi József Solymosi.Jozsef@uni-nke.hu <p>Based on the information gathered within the technologies review performed in the previous article, the authors analyse if the deferent technologies could efficiently (or not) support the excavation work to be performed for the remediation of industrial disasters. At first sight, some technologies reach the requested accuracy. But after considering the error propagation when the technologies are applied in the condition of the fieldwork, it turned out that none of the remote sensing techniques we have reviewed finally offers sufficient accuracy to reach the 2.5 cm relative vertical accuracy target that was set. The final conclusion is a direct realtime measurement in the field, and the development of an appropriate apparatus for the real-time control of the blade may be the appropriate solution to reach the targeted accuracy in the field. This approach should be examined and developed in a next research work. </p> 2022-09-19T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2022 Lucas Grégory, Gergely László, Lénárt Csaba, Solymosi József https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hadmernok/article/view/6045 Környezeti károk felszámolása a veszélyes üzemeknél – Kármentesítési technológiák 2022-03-09T02:40:44+01:00 Szendi Rebeka rebeka81.katved@gmail.com <p>Hazánkban napjainkra fontos területté vált a környezetvédelem, azon belül pedig a természeti környezet elemeinek védelme. Annak ellenére, hogy számos jogszabály és egyéb előírás célja, hogy megelőzhetők legyenek a veszélyes üzemekben bekövetkező súlyos ipari balesetek, egy esetleges ipari baleset során a környezetben is jelentős károk keletkezhetnek, amelyek felszámolásáról, a környezet helyreállításáról gondoskodni kell. Ezt szolgálja a veszélyes üzemekkel kapcsolatos jogszabályokban a közelmúltban bevezetett változás, amely alapján a védelmi tervek kötelező tartalmi elemei közé bekerült a környezet helyreállítására, megtisztítására vonatkozó tevékenységek tervezése. A környezeti elemek kármentesítésére számos eljárás áll rendelkezésre, amelyek közül az alkalmazandó technológia kiválasztása számos tényező figyelembevételével történhet. Jelen cikkben néhány, a környezeti elemek közül a talaj és a talajvíz kármentesítésére használható technológiát mutatok be. </p> 2022-09-19T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2022 Szendi Rebeka https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hadmernok/article/view/5963 Honvédelem és természetvédelem. A honvédelmi ágazat részvétele a LIFE-projektekben 2022-02-07T19:14:39+01:00 Szilágyi Tibor SzilagyiTibor@uni-nke.hu <p>A hadsereg mint a működési környezetét tevőlegesen alakító társadalmi alrendszer, egyre intenzívebb és összetettebb kölcsönhatásban van a természeti és a társadalmi környezettel. A honvédelmi szervezetek szabályozott és intézményesített keretek között, mindennapi tevékenyégeik tervezése, szervezése és végrehajtása során tevékenyen törekszenek a környezet- és természetvédelmi tárgyú szabályzókban rögzített kötelezettségek teljesítésére, valamint aktívan részt vesznek a keletkezett károk hatásainak csökkentésében, a károk következményeinek felszámolásában. Ez a tanulmány a hazai honvédelmi ágazat LIFE-projektekben való részvételét elemzi.</p> 2022-09-19T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2022 Szilágyi Tibor https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hadmernok/article/view/6043 A katonai-védelmi követelmények érvényesülésének vizsgálata a 142- esszámú Budapest– Lajosmizse–Kecskemét-vasútvonal tervezett fejlesztése kapcsán 2022-02-23T06:22:37+01:00 Lévai Zsolt levai.zsolt@kti.hu <p>A vasúti közlekedési rendszer egy ország gazdasági és társadalmi életének szerves része. Megfelelő működésükhöz szükséges, hogy a pályák állapota és a vasúti szolgáltatások minősége elérje a kor megfelelő műszaki színvonalát. Különösen igaz ez az ország legnagyobb városához kötődő vonalakra. A Budapestre vezető vasútvonalak felújítása az utóbbi években elkezdődött. A soron következő pályarekonstrukciók egyike a Budapestet Kecskeméttel összekötő 142-es vonal felújítása, amelynek terveit a Budapest Fejlesztési Központ közzé is tette. Ez a vasútvonal ugyanakkor nemcsak polgári, hanem katonai értelemben is fontos az általa kiszolgált katonai bázisok miatt. A közlekedési infrastruktúra felújításakor, különösen, ha annak katonai szempontból is van jelentősége, érdemes a katonai-védelmi követelmények érvényesülését is vizsgálni, hogy adott infrastruktúra elláthassa mind a polgári, mind pedig a katonai közlekedési rendszerben neki szánt feladatokat. Cikkemben ezt a vizsgálatot végzem el a 142-es vonal tervezett felújítása okán. Vizsgálatom eredményei alapján javaslatokat teszek a további szükséges fejlesztésekre. </p> 2022-09-19T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2022 Lévai Zsolt https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hadmernok/article/view/5915 A haditechnikai kutatás-fejlesztés helye, szerepe és sajátosságai 2021-12-21T20:17:47+01:00 Hegedűs Ernő hegedus.erno@uni-nke.hu Gyarmati József gyarmati.jozsef@uni-nke.hu <p>A Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program egyszerre tűzte célul a haderő korszerűsítését, illetve a magyar hadiipar élénkítését. A program megvalósítása érdekében a Honvédelmi Minisztérium új haditechnikai kutató-fejlesztő intézetet állított fel. Új hadiipari cégek megalapítására, illetve megvásárlására is sor került. Az új magyar hadiipari és intézeti szereplők hatékonyan kapcsolódnak be az akadémiai és felsőoktatási intézmények között zajló tudományos tevékenységbe, aminek következtében új innovációs környezetben kezd működni a haditechnikai kutatás-fejlesztés a Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program során. Ennek alapján a tanulmány a haditechnikai kutatás-fejlesztés elméleti és szervezeti összefüggéseit, hazai viszonyait törekszik vizsgálni. </p> 2022-09-19T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2022 Hegedűs Ernő, Gyarmati József https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hadmernok/article/view/5972 Elektronikus behatolásjelző rendszerek helye a naperőművek objektumvédelmében 2022-02-08T03:09:41+01:00 Bozsik Nándor bozsik.nandor@phd.uni-obuda.hu <p>A naperőművek technológiájukból fakadóan olyan területeken helyezkednek el, amelyek biztonsági szempontból fokozott figyelmet igényelnek. Ezeknek a területeknek a nagy része belterületek határán levő úgynevezett barna övezetekben található. A belterületek szélén elhelyezkedő napelemtáblák környezete jellemzően forgalmas, ahol a gyalogos- és a gépjármű-közlekedés nem kelt feltűnést. A külterületen lévő napelemes mezők pedig olyan kieső területeken vannak, amelyeknél a kietlen környezet jelent biztonsági kockázatot. A tanulmány célja bemutatni az elektronikus behatolásjelzők alkalmazását a naperőművekben, kiemelve azokat az alkalmazási pontokat, amelyek az ilyen objektumok sajátosságai. </p> 2022-09-19T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2022 Bozsik Nándor