A Hadmérnök egy olyan, anonim módon lektorált tudományos folyóirat, mely lehetőséget teremt kutatási eredmények rövid időn belüli közzé tételére elsősorban a katonai műszaki tudományok területén. A Hadmérnök a Ludovika Egyetemi Kiadó kiadásában jelenik meg. A folyóirat alapítói jogait a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rektora gyakorolja.

 

ISSN 1788-1919 (online)

 

A folyóirat negyedévente jelenik meg, márciusban, júniusban, szeptemberben és decemberben.

 

A Hadmérnököt a Crossref, EBSCO, ProQuest, ROAD és a Google Scholar indexálja.

 

MTA besorolás:

IX. osztály, X. Földtudományok Osztálya: D hazai
IX. osztály, Hadtudományi Bizottság: A hazai

 

Az régebbi lapszámok a következő linken érhető el:

http://www.hadmernok.hu/?archivum

 

A Hadmérnök küldetése

Független, katonai műszaki tudományokkal kapcsolatos tudományos közéleti irányvonalú lap, amely lehetőséget teremteni a kutatóknak, egyetemi oktatóknak, PhD-hallgatóknak és egyetemi hallgatóknak kutatási eredményeik rövid időn belüli közzé tételére elsősorban a katonai műszaki tudományok területén, illetve az ehhez kapcsolódó témákban.

Hadmérnök kizárólag tudományosan megalapozott és eredeti kutatási eredményekre támaszkodó, korábban még nem közölt kéziratokat fogad be. A folyóiratban közölt valamennyi tanulmány kétszeres vak lektorálási folyamatnak (double-blind peer review) van alávetve.

 

Lektorálás

A szerkesztők kizárólag korábban a közölni kívánt nyelven még nem közölt kéziratokat küldenek ki lektorálásra, ide nem értve a korábbi, már közölt kutatási eredményeken alapuló kéziratok későbbi átdolgozásait. A lektorálási eljárás megindítását a Főszerkesztő kezdeményezi abban az esetben, ha a kézirat megfelel a folyóirat által támasztott formai és tartalmi elvárásoknak. A lektorálási eljárás keretében az anonimizált kézirat legkevesebb két független szakértőnek kerül megküldésre.

A lektorálási eljárás végén a szerkesztőség az alábbi döntések valamelyikét hozza meg:

  • Ha mindkét felkért bíráló támogatta a kézirat közlését, a szerkesztőség a kéziratot közlésre befogadja.
  • Ha mindkét felkért bíráló a kézirat átdolgozását javasolja, a szerkesztőség felkéri a szerzőt a kézirat átdolgozására, melyet utána egy harmadik bírálónak küld meg lektorálásra.
  • Ha mindkét felkért bíráló a kézirat elutasítását javasolja, a szerkesztőség a kéziratot elutasítja.
  • Ha a felkért bírálók eltérő véleményt fogalmaznak meg, a szerkesztőség vagy saját hatáskörében dönt a kézirat befogadásáról, vagy harmadik bírálót kér fel a kézirat lektorálására.

 

Kötelezettségek

Főszerkesztő

A Főszerkesztő felelős a folyóirat szakmai színvonalának biztosításáért, valamint a szerkesztőségi munkafolyamat megszervezéséért és a szerkesztők munkájának összehangolásáért. A Főszerkesztőt a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rektora nevezi ki.

Szerkesztők

A Szerkesztők kötelesek a Főszerkesztőt támogatni a szerkesztőségi munkafolyamatok és különösen a lektorálási eljárások megszervezésében és megvalósításában. A Szerkesztők felelősek a szerzőkkel, bírálókkal és a Kiadóval való kapcsolattartásért. A Szerkesztőket a Főszerkesztő javaslatára a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rektora nevezi ki.

Szerkesztőbizottság

A Szerkesztőbizottság egy olyan nemzetközi szaktekintélyekből álló tudományos testület, melynek feladata a folyóirat szakmai irányainak és tudományos célkitűzéseinek meghatározása.

Lektorok

A lektorálási eljárásban felkért bírálók kötelesek a számukra megküldött kéziratokat bizalmasan kezelni, azokat kizárólag a lektorálási eljárással összefüggésben használhatják fel. A felkért bírálók kötelesek a lektori véleményüket objektíven és az általános szakmai elvárásokkal megegyező módon elkészíteni, továbbá kötelesek a tudomásukra jutott szakmaetikai szempontból kifogásolható szerzői magatartásokat a szerkesztőségnek jelezni. A lektorálási eljárás függetlenségének biztosítása érdekében a felkért bírálók kötelesek az esetleges összeférhetetlenségükre felhívni a szerkesztőség figyelmét. A felkért bírálók a lektorálási folyamat egésze alatt kötelesek a COPE lektori ajánlásaihoz tartani magukat.

Szerzők

A szerzők kötelesek a közlésre benyújtott kéziratukat a folyóirat szerkesztési szabályaival összhangban előkészíteni, valamint kötelesek nyilatkozni arról, hogy az általuk közlésre benyújtott mű saját szellemi alkotásuk, saját eredeti kutatásukon alapul és korábban máshol még nem közölték, vagy közlésre máshol nem fogadták még be. Közös mű esetén a kapcsolattartó szerző köteles nyilatkozni arról, hogy valamennyi szerző hozzájárulását adta a kézirat közlésre történő benyújtásához.

 

Etikai szabályok

A Hadmérnök elkötelezett abban, hogy valamennyi szerkesztőségi munkafolyamat tekintetében a COPE alapelveihez és ajánlásaihoz tartsa magát. A Szerkesztőség mindent megtesz annak érdekében, hogy kizárólag tudományosan megalapozott, hiteles állítások jelenjenek meg a folyóiratban. A Szerkesztőség mindennemű etikai visszaéléssel szemben határozottan fellép és zéró toleranciát érvényesít.

Visszaélések kivizsgálása

A Szerkesztőség a tudomására jutott esetleges visszaéléseket a COPE által kiadott folyamatábrákban leírt eljárásrend szerint vizsgálja ki.

Panaszbejelentések kivizsgálása

A szerkesztőkkel, szerkesztőbizottsági tagokkal, vagy a kiadó munkatársaival szembeni panaszokat a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rektora vizsgálja ki.

Szerzőség

Szerzőként az tüntethető fel, aki a közlemény elkészítésében és az alapjául szolgáló kutatásokban tevékeny részt vállalt és megfelel az alábbi kritériumoknak:

  1. Jelentősen hozzájárult a kutatáshoz, vagy a kutatás alapjául szolgáló adatok elemzéséhez.
  2. Részt vállalt a kézirat elkészítésében.
  3. Hozzájárulását adta a kézirat közlésre történő benyújtásához.
  4. A kéziratban foglalt valamennyi állításért felelősséget vállal.

Összeférhetetlenség

Valamennyi szerző köteles jelezni a szerkesztőségnek, ha személyükkel összefüggésben bármiféle összeférhetetlenségi ok állna fenn.

Díjak és költségek

A folyóirat semmiféle díjat vagy költséget nem számol fel a kéziratok közléséért.

Finanszírozás

A szerzők kötelesek minden olyan forrást feltüntetni, melyek a közlemény elkészítését közvetlenül finanszírozták.

Szellemi tulajdonjog

A szerző szavatol azért, hogy az általa közlésre benyújtott kézirat más szellemi tulajdonjogát nem sérti.

 

Archiválás

A folyóirat az MTA KIK által fejlesztett REAL rendszert használja a közlemények archiválására.

 

Szerzői jogi nyilatkozat

A kézirat beküldésével a szerzők hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy a folyóirat megszerezze a közlemény első közlésének jogát. A szerzők jogosultak harmadik személyekkel felhasználási szerződést kötni, mely alapján kizárólagos felhasználási jogot a folyóiratban már közölt közleményeik vonatkozásában azonban nem tehetnek. A közlemény utóközléséhez minden esetben szükséges a folyóirat szerkesztőségének előzetes hozzájárulását kérni.

 

Open Access nyilatkozat

A folyóiratban közölt valamennyi tanulmány azonnal, minden korlátozás nélkül, ingyenesen hozzáférhető minden felhasználó számára.

 

Tulajdonosi jogok

A Hadmérnök tulajdonosi jogait a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rektora gyakorolja. A folyóirat a Ludovika Egyetemi Kiadó gondozásában jelenik meg.

 

Adatkezelési nyilatkozat

A folyóirat szerkesztősége és a Kiadó munkatársai a tudomásukra jutott személyes adatokat a szerkesztőségi és kiadói munkafolyamatok teljes ideje alatt bizalmasan és kizárólag célhoz kötötten kezelik.