A jövő elkezdődött?

Az Európa jövőjéről szóló Konferencia tapasztalatai magyar szemmel

  • Bólya Boglárka
  • Balogh Zsuzsanna Zsófia
doi: 10.32559/et.2023.1.4

Absztrakt

Az Európai Unió által 2021-benkezdeményezett, Európa jövőjéről szóló Konferencia célul tűzte ki, hogy a polgárokkal párbeszédet folytasson és az uniós intézmények számára kulcsfontosságú platformként szolgáljon az Európai Unió jövőbeli irányvonalának kialakításáról. Magyarország kiemelt aktivitással vett részt a folyamatban, tanulmányunk célja a magyar polgárok hozzájárulásainak és az abból fakadó következtetéseknek a megvilágítása. A tanulmány emellett feltárja a Konferencia utáni helyzetképet is, nyomon követve az Európa jövőjéről szóló vitákból közvetlenül vagy közvetve eredő javaslatok alakulását, kitekintéssel azok esetleges hatására az uniós alapszerződések vonatkozásában.

Kulcsszavak:

az Európa jövőjéről szóló Konferencia EU-reform szerződésmódosítás Európai Parlament föderalizmus

Hivatkozások

/2022. (VII. 19.) OGY határozat az Európai Unió jövőjével kapcsolatosan képviselendő magyar álláspontról

Az Európa jövőjéről szóló Konferencia többnyelvű digitális platformja – Archív. Online: https://wayback.archive-it.org/12090/20230418091815/https:/futureu.europa.eu/

Az Európai Parlament eljárási szabályzata. Online: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2022-07-11-TOC_HU.html

Az Európai Unióról szóló szerződés

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

Auswärtiges Amt (2023a): Gemeinsame Mitteilung der Außenministerien zum Start der Freundesgruppe für Qualifizierte Mehrheitsentscheidungen in der Außen- und Sicherheitspolitik der Europäischen Union. 2023. május 4. Online: https://www.auswaertiges-amt.de/de/newsroom/-/2595302

Auswärtiges Amt (2023b): Sailing on High Seas – Reforming and Enlarging the EU for the 21st Century. 2023. szeptember 18. Online: https://www.auswaertiges-amt.de/blob/2617206/4d0e0010ffcd8c0079e21329bbbb3332/230919-rfaa-deu-fra-bericht-data.pdf

Bólya Boglárka (2021a): Zöld utat kapott az Európa jövőjéről szóló konferencia. Mandiner.hu, 2021. március 11. Online: https://mandiner.hu/velemeny/2021/03/zold-utat-kapott-az-europa-jovojerol-szolo-konferencia

Bólya Boglárka (2021b): Hallassuk a hangunkat, mondjuk el, hogy milyen Európában szeretnénk élni. Mandiner.hu, 2021. december 31. Online: https://mandiner.hu/belfold/2021/12/vendegszerzo

Conference on the Future of Europe (2022): Report on the Final Outcome. Online: https://wayback.archive-it.org/12090/20230115155057/https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/qtde64rjnkdaf5u2j54ocssxyn9w?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D%22Book_CoFE_Final_Report_EN_full.pdf%22%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%27Book_CoFE_Final_Report_EN_full.pdf&response-content-type=application%2Fpdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V%2F20230115%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20230115T155052Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=46a-3edf10ecd24d8bba4994583ab1584751a9de414705df75e962ef61717c03b

Kengyel Ákos (2017): Az Európai Unió jövője – célok, identitás és kommunikáció. Közgazdasági Szemle, 64(6), 661–667. Online: https://doi.org/10.18414/KSZ.2017.6.661

Juncker, Jean-Claude (2016): Az Unió helyzete 2016: Építsünk egy jobb Európát – amely védelmet nyújt, eszközöket ad polgárai kezébe és garantálja a biztonságot. Európai Bizottság, 2016. szeptember 14. Online: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/SPEECH_16_3043

Európai Bizottság (2017a): Fehér könyv Európa jövőjéről. A 27 tagú EU útja 2025-ig: gondolatok és forgatókönyvek. COM(2017) 2025 final. Online: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=COM:2017:2025:FIN

Európai Bizottság (2017b): Reflection paper on the deepening of the economic and monetary union. Online: https://commission.europa.eu/publications/reflection-paper-deepening-economic-and-monetary-union_hu

Európai Bizottság (2017c): Reflection paper on the future of EU finances. Online: https://doi.org/10.2775/94244

European Commission (2022): Conference on the Future of Europe – Report on the final outcome. Online: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/FS_22_2942

Európai Bizottság (2023): Standard Eurobarometer 98–Winter 2022-2023. Online: https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2872

Európai Parlament (2017a): Az Európai Parlament 2017. február 16-i állásfoglalása az Európai Unió működésének a Lisszaboni Szerződésben rejlő potenciál kiaknázása révén történő javításáról. Online: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0049_HU.html

Európai Parlament (2017b): Az Európai Parlament 2017. február 16-i állásfoglalása az Európai Unió intézményi felépítésével kapcsolatos lehetséges fejleményekről és módosításokról. Online: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0048_HU.html

Európai Parlament (2017c): Az Európai Parlament 2017. február 16-i állásfoglalása az euroövezet költségvetési kapacitásáról. Online: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0050_HU.html

Európai Parlament (2018a): Sajtóközlemény – Emmanuel Macron védelmébe vette az „európai szuverenitást”. 2018. április 17. Online: https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/kulugyek/20180411IPR01517/emmanuel-macron-vedelmebe-vette-az-europai-szuverenitast

Európai Parlament (2018b): Sajtóközlemény – Ír miniszterelnök: a jobb jövő ideálja még mindig inspirálja Európát. 2018. január 12. Online: https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/kulugyek/20180112IPR91628/ir-miniszterelnok-a-jobb-jovo-idealja-meg-mindig-inspiralja-europat

Európai Parlament (2018c): Sajtóközlemény – Merkel: soha többet ne jusson szóhoz Európában a nacionalizmus és a nemzeti egoizmus. 2018. november 6. Online: https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/kulugyek/20181106IPR18316/merkel-soha-tobbet-ne-jusson-szohoz-europaban-a-nacionalizmus-es-az-egoizmus

Európai Parlament (2018d): Sajtóközlemény – We cannot expect more from Europe without giving more to it, says Portuguese PM. Online: https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20180309IPR99429/we-cannot-expect-more-from-europe-withoutgiving-more-to-it-says-portuguese-pm

Európai Parlament (2020): Az Európai Parlament 2020. január 15-i állásfoglalása az Európa jövőjéről szóló konferenciára vonatkozó európai parlamenti álláspontról. Online: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0010_HU.html

Európai Parlament (2022a): Az Európai Parlament 2022. május 4-i állásfoglalása az Európa jövőjéről szóló konferencia következtetéseinek nyomon követéséről. Online: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0141_HU.html

Európai Parlament (2022b): Az Európai Parlament 2022. június 9-i állásfoglalása a Szerződések felülvizsgálatára irányuló konvent létrehozására irányuló felhívásról. Online: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0244_HU.html

Európai Parlament (2022c): Az ülések szó szerinti jegyzőkönyve. 2022. június 9. Online: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2022-06-09-ITM-003_HU.html

Európai Parlament (2023): Az ülések szó szerinti jegyzőkönyve. 2023. május 9. Online: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2023-05-09-ITM-007_DE.html

Európai Parlament Alkotmányügyi Bizottság (2023): Jelentéstervezet az Európai Parlamentnek a Szerződések módosítására irányuló javaslatairól. Online: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/AFCO-PR-746741_HU.pdf

European Parliamentary Research Service (2018): Briefing – Future of Europe debates II. Parliament hosts Heads of State or Government. Online: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/628288/EPRS_BRI(2018)628288_EN.pdf

Council of the European Union (2020): Conference on the Future of Europe: Council Position. Online: https://www.consilium.europa.eu/media/44679/st09102-en20.pdf

Az Európai Unió Tanácsa – Európai Parlament – Európai Bizottság (2021): Együttes Nyilatkozat az Európa jövőjéről szóló Konferenciáról – A polgárok szerepvállalásának növelése a demokráciáért – Egy reziliensebb Európa megteremtése. Online: https://futureu.europa.eu/uploads/decidim/attachment/file/13/HU_-_EGYU%CC%88TTES_NYILATKOZAT_AZ_EURO%CC%81PA_JO%CC%88VO%CC%8BJE%CC%81RO%CC%8BL_SZO%CC%81LO%CC%81_KONFERENCIA%CC%81RO%CC%81L.pdf

Igazságügyi Minisztérium (2022): „Éljen a magyar szabadság, éljen a haza!”. Magyar javaslatok az Európai Unió jövőjéről. 2022. május 12. Online: https://cdn.kormany.hu//uploads/sheets//a/ad/ade/adecd43bce23652f4f2baecaa8e6b88.pdf

Kantar Public (2022): Contributions per Member State on the Multilingual Digital Platform of the Conference on the Future of Europe. Online: https://wayback.archive-it.org/12090/20230417081912/https://futureu.europa.eu/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBNGNBQVE9PSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoiYmxvYl9pZCJ9fQ==—8e7163573de15aeb202baf8250b8b2c344a27f9b/Report%20Kantar%20COFE%20Member%20States_February_Final_21032022.pdf

Koalitionsvertrag 2021 – 2025 zwischen der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD), Bündnis 90/Die Grünen und den Freien Demokraten (FDP). Online: https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/koalitionsvertrag-2021-1990800

European Council (2001): Laeken Declaration on the Future of the European Union. 2001. december 15. Online: https://www.europarl.europa.eu/summits/pdf/lae2_en.pdf

Macron, Emmanuel (2019): Pour une Renaissance européenne. Élysée, 2019. március 4. Online: https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2019/03/04/pour-une-renaissance-europeenne

Orbán Viktor (2022): Előadás a „Harminc éve szabadon” című konferencián. 2021. június 19. Online: https://2015-2022.miniszterelnok.hu/orban-viktor-eloadasa-a-harminc-eve-szabadon-cimu-konferencian/

Von der Leyen, Ursula (2019a): Opening Statement in the European Parliament Plenary Session by Ursula von der Leyen, Candidate for President of the European Commission. European Commission, 2019. július 16. Online: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_19_4230

Von der Leyen, Ursula (2019b): A Union that Strives for More. My Agenda for Europe. Online: https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20190716RES57231/20190716RES57231.pdf

Von der Leyen, Ursula (2022): 2022 State of the Union Address by President von der Leyen. European Commission, 2022. szeptember 14. Online: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_22_5493

Von der Leyen, Ursula (2023): 2023 State of the Union Address by President von der Leyen. European Commission, 2023. szeptember 13. Online: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_23_4426

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.