Forrásallokációs dilemmák a fővárosi régiók speciális helyzetének tükrében

  • Kiss Gábor Ferenc
  • Nagy Sándor Gyula
doi: 10.32559/et.2021.4.4

Absztrakt

Az Európai Unió kohéziós politikájának cél- és eszközrendszerét számos kritikával lehet illetni, akár a forrásfelhasználás szabályossága, akár a szakpolitika hatásossága kapcsán. Pedig a nyolcvanas évekre kialakuló mechanizmusok az elmúlt évtizedekben többször megváltoztak. A kilencvenes és kétezres években ezt elsősorban a világrend átalakulása és a bővítési körök miatt bekövetkező földrajzi, gazdasági, társadalmi változások idézték elő. 2010 óta pedig az egyre fokozódó globális kihívások is cselekvésre késztetik a döntéshozókat. A kohéziós politika intézményesülése óta egy valami mégis állandó. Ez nem más, mint a nagyfokú heterogenitással jellemezhető regionális struktúra forráselosztásban betöltött szerepe. Tanulmányunkban arra keressük a választ, indokolt lehet-e a NUTS-rendszeren alapuló gyakorlat felülvizsgálata. A téma kapcsán kiemelten vizsgáljuk a központi, vagyis a tagországok fővárosait is magukban foglaló régiók, köztük a 2020-ig létező Közép-Magyarország helyzetét.

Kulcsszavak:

Európai Unió kohéziós politika NUTS rendszer régió forrásallokáció

Hivatkozások

Barca, Fabrizio: An Agenda for a Reformed Cohesion Policy. A Place-Based Approach to Meeting European Union Challenges and Expectations (2009. április). Online: https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/regi/dv/barca_report_/barca_report_en.pdf

European Commission: First Report on Economic and Social Cohesion. Brussels–Luxembourg, 1996. Online: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/b093469f-676b-40b8-8cf1-3c16769c9e78

European Commission: A Bizottság (EU) 2016/2066 Rendelete a statisztikai célú területi egységek nómenklatúrájának (NUTS) létrehozásáról szóló 1059/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet mellékleteinek módosításáról (2016. november 21.). Online:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R2066& from=EN

European Court of Auditors: Rapid Case Review. Allocation of Cohesion Policy Funding to Member States for 2021–2027 (2019. március). Online: https://www.eca.europa.eu/lists/ecadocuments/rcr_cohesion/rcr_cohesion_en.pdf

European Economic Community: Treaty Establishing the European Economic Community. 1957. Online: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:11957E/TXT&from=EN

European Union: Az Európai Parlament és a Tanács 1059/2003/EK rendelete a statisztikai célú területi egységek nómenklatúrájának (NUTS) létrehozásáról (2003. május 26.). Online: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32003R1059&from=EN

European Union: Az Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU Rendelete az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (2013. december 17.). Online: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1303&from=HU

European Union: Az Európai Parlament és A Tanács (EU) 2021/1060 rendelete az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alap Pluszra, a Kohéziós Alapra, az Igazságos Átmenet Alapra és az Európai Tengerügyi, Halászati és Akvakultúra-alapra vonatkozó közös rendelkezések, valamint az előbbiekre és a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapra, a Belső Biztonsági Alapra és a határigazgatás és a vízumpolitika pénzügyi támogatására szolgáló eszközre vonatkozó pénzügyi szabályok megállapításáról (2021. június 24.). Online: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN

Eurostat: Gross Domestic Product (GDP) at Current Market Prices by NUTS 3 Regions. 2021a. Online: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/nama_10r_3gdp/default/table?lang=en

Eurostat: Regional Gross Domestic Product (million PPS) by NUTS 2 Regions. 2021b. Online: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/NAMA_10R_2GDP__custom_1293756/default/table

Eurostat: Regions and Cities Illustrated (RCI). 2021c.Online: https://ec.europa.eu/eurostat/cache/RCI/#

Hajós Réka Zita: Az ír csoda. Írország gazdasági fejlődése a függetlenné válástól napjainkig. (h. n.), (k. n.), 2006.

Heil Péter – Nagy Sándor Gyula: A kohéziós politika elmélete és gyakorlata. Budapest, Akadémiai Kiadó, 2013.

Horváth Gyula (szerk.): Régiók és települések versenyképessége. Pécs, MTA RKK, 2006.

Kengyel Ákos: Kohéziós politika és felzárkózás az Európai Unióban. Budapest, Akadémiai Kiadó, 2015. Online: https://doi.org/10.1556/9789630597760

Központi Statisztikai Hivatal: 6.3.4.1. K+F-ráfordítás (falakon belüli) a GDP százalékában. 2021a. Online: https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_ohk01 9b.html

Központi Statisztikai Hivatal: 6.3.1.1. Bruttó hazai termék (GDP). 2021b. Online: https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qpt012b.html

Központi Statisztikai Hivatal: 6.1.1. A lakónépesség nem szerint. 2021c.Online: https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_wdsd003c.html?down=1289

Központi Statisztikai Hivatal: Éves településstatisztikai adatok 2020-as településszerkezetben. 2021d. Online: https://statinfo.ksh.hu/Statinfo/haDetails.jsp?query=kshquery&lang=hu

Központi Statisztikai Hivatal: 26.1.2.2. Kutató-fejlesztő helyek száma és tényleges, állományi K+F-létszáma. 2021e. Online: https://www.ksh.hu/stadat_files/tte/hu/tte0023.html

Központi Statisztikai Hivatal: 20.1.2.3. A foglalkoztatottak száma, megye és régió szerint. 2021f. Online: https://www.ksh.hu/stadat_files/mun/hu/mun0078.html

Lengyel Imre – Rechnitzer János (szerk.): A regionális tudomány két évtizede Magyarországon. Budapest, Akadémiai Kiadó, 2009. Online: https://doi.org/10.17649/TET.23.2.1247

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet (MKIK GVI): Fejlődő és leszakad járások – 2017. Magyar járások társadalmi-gazdasági profilja a Járási Fejlettségi Mutató alapján (2019. augusztus). Online: https://gvi.hu/files/researches/608/GVI_JFM_2019_tablak_190830.pdf

Manzella, Gian Paolo – Carlos Mendez: The Turning Points of EU Cohesion Policy. Working Paper Report to Barca Report. European Policies Research Centre University of Strathclyde, 2009. Online: https://strathprints.strath.ac.uk/38743/

Miniszterelnökség: PALYAZAT.gov.hu, Eredmények, Aktuális statisztikák. 2021a. Online: https://www.palyazat.gov.hu/aktstat?lang=hu

Miniszterelnökség: PALYAZAT.gov.hu, Eredmények, Támogatott projektkereső. 2021b. Online: https://www.palyazat.gov.hu/tamogatott_projektkereso

Nagy Sándor Gyula: Az európai uniós támogatások hatékonysága és hatásossága közötti különbség a ROP 1.2 intézkedésnél. Európai Tükör, 13. (2008), 6. 102–111.

Nagy, Sándor Gyula – Balázs Lóránd: Evaluation of EU Fund Dependency. Dead Weight Loss and Substitution Effect. In Ilona Pálné Kovács – James Scott – Zoltán Gál (szerk.): Territorial Cohesion in Europe. Pécs, MTA KRTK, 2013. 109–122.

Nemes Nagy József: Terek, helyek, régiók. A regionális tudomány alapjai. Budapest, Akadémiai Kiadó, 2009. Online: https://doi.org/10.1556/9789630598644

Nemzetgazdasági Minisztérium: A Közép-magyarországi régió esetleges kettéválasztásának lehetőségéről szóló vizsgálat. Budapest, 2015. november. Online: https://regionalispolitika.kormany.hu/download/c/ad/31000/NUTS_vizsgalati_jelent%C3%A9s_2015nov.pdf

Regulski, Jerzy: Local Government Reform in Poland: An Insider’s Story. Budapest, Open Society Institute, 2003. Online: https://decentralization.gov.ua/pics/upload/57-81b7d00b5b7cc23737bfd1c4d96c4dbe.pdf

Sapir, André – Philippe Aghion – Giuseppe Bertola – Martin Hellwig – Jean Pisani-Ferry – Dariusz Rosati – Jose Vinals – Helen Wallace: An Agenda for a Growing Europe. The Sapir Report. Oxford, 2003. Online: https://doi.org/10.1093/0199271488.001.0001

Stiglitz, Joseph E. – Amartya Sen – Jean Paul Fitoussi: Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress. (h. n. ), (k. n. ), 2009. Online: https://www.researchgate.net/publication/258260767_Report_of_the_Commission_on_the_Measurement_of_Economic_Performance_and_Social_Progress_CMEPSP

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei