A távmunkára vonatkozó hazai munkajogi szabályozás a jogharmonizáció tükrében

  • Riczu Zsófia
doi: 10.32559/et.2022.1-2.7

Absztrakt

Az Európai Unióhoz való csatlakozásunk 20. évfordulójához közeledünk. A csatlakozás feltétele volt hazánk az Európai Unió jogrendszeréhez való jogharmonizációjának megvalósítása. A jogharmonizáció kötelezettségeinek teljesítése elengedhetetlen ahhoz, hogy a mechanizmus sikeres legyen, megvalósulhasson az a monitoringrendszer, amely az adaptációt ellenőrzi egy adott tagállam vonatkozásában. Jelen tanulmányban azt vizsgálom, hogy hazánk szempontjából mennyire váltotta be a munkajogi jogharmonizáció a hozzá fűzött reményeket. Ebben a kontextusban kiemelt figyelmet fordítok a távmunkaszabályok esetleges módosulásának, a Távmunka Keretmegállapodás vizsgálatának.

Kulcsszavak:

jogharmonizáció Európai Unió munkajog távmunka

Hivatkozások

Ádám Antal – Back András – Bartók Irén – Basa Ildikó (1999): Jogi lexikon. Budapest: KJK-KERSZÖV.

Balassa Béla (1962): The Theory of Economic Integration. Westport: Greenwood Press.

Bihary Pál szerk. (2006): Tanulmányok a távmunkáról. Budapest: Budapesti Munkaerőpiaci Intervenciós Központ.

Framework Agreement on Telework (2002). EU Social Dialogue Resource Centre. Online: https://resourcecentre.etuc.org/sites/default/files/2020-09/Telework%202002_Framework%20Agreement%20-%20EN.pdf

Gellérné Lukács Éva (2009): Személyek szabad mozgása az Európai Unióban. Budapest: Tullius.

Gyulavári Tamás (2010): Szürke Zóna. A munkaviszony és az önfoglalkoztatás közötti jogviszonyok Európában és Magyarországon. Habilitációs értekezés. Budapest: ELTE ÁJK.

Gyulavári Tamás (2014): A gazdaságilag függő munkavégzés szabályozása: kényszer vagy lehetőség? Magyar Munkajog E-folyóirat, 2014/1. 1–25.

Hertel András (2004): Atipikus foglalkoztatási formák Magyarországon. E- tudomány, 2(2).

Hovánszki Arnold (2001): A munkavégzésre irányuló vegyes szerződések megítélése. Cég és Jog, 3(9), 5–9.

Józon Mónika (2020): Az európai uniós jogharmonizáció mint állandó viszonyítási-értékelési-igazodási folyamat tagállami szinten: módszertani elemzés. Iustum Aequum Salutare, 16(3), 29–48.

Kamdem, Innocent Fetze (2009): Harmonisation, unification et uniformisation en droit des contrats: plaidoyer pour un discours affiné sur les moyens d’intégration juridique. La Revue juridique Thémis de l’Université de Montréal, 43(3), 605–649.

Kengyel Ákos – Palánkai Tibor (2004): A gazdasági integráció fejlődési szakaszai, az EU-országok makrogazdasági helyzetének alakulása. In Blahó András (szerk.): Európai integrációs alapismeretek. Budapest: AULA, 141–176.

Kiss György szerk. (2001a): Az Európai Unió munkajoga. Budapest: Osiris.

Kiss György szerk. (2001b): Az Európai Unió munkajoga és a magyar munkajog a jogközelítés folyamatában. Budapest: Osiris.

Köllő János (2012): A részmunkaidő és más atipikus foglalkoztatási formák. In Fazekas Károly – Scharle Ágota (szerk): Nyugdíj, segély, közmunka. A magyar foglalkoztatáspolitika két évtizede, 1990–2010. Budapest: Szakpolitikai Elemző Intézet – MTA KRTK Közgazdaság tudományi Intézet, 194–209.

Laky Teréz (2001): Az atipikus foglalkozások. (h. n.): Struktúra-Munkaügy Kiadó.

Lohse, Eva-Julia (2012): The Meaning of Harmonisation in the Context of European Union Law – A Process in Need of Definition. In Andenas, Mads – Baasch Andersen, Camilla (szerk.): Theory and Practice of Harmonisation. Cheltenham: Elgar, 284. Online: https://doi.org/10.4337/9780857933171.00021

Mayer, Franz C. (2005): Europa als Rechtsgemeinschaft. In Schuppert, Gunnar Folke – Pernice, Ingolf – Haltern, Ulrich (szerk.): Europawissenschaft. Baden-Baden: Nomos, 429–487.

Petrétei József (2005): A magyar jogharmonizáció az Európai Uniós csatlakozás előtt és után. Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny, 3(1), 5–20. Online: https://rmjk.adatbank.transindex.ro/pdf/01.Petretei.pdf

Prugberger Tamás (2006): Európai és magyar összehasonlító munka- és közszolgálati jog. Budapest: Complex.

Prugberger Tamás – Kenderes György (2009): Az atipikus munkaviszonyok a munkaerő-kölcsönzés és a távmunkavégzés tükrében. Miskolci Jogi Szemle, (2), 30–53.

Radnay József (2004): A látszólagos önállóság és a munkavégzési kapcsolatok jogszerű alakítása. In Rácz Réka – Horváth István (szerk.): Tanulmányok a munkajog jövőjéről: Dr. Ádám Lóránt emlékének. Budapest: Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium, 140.

Riczu Zsófia (2020): Távmunka vagy home-office? Távmunka szabályozásának összehasonlító elemzése a magyar és a török munkajogban. Studia Iurisprudentiae Doctorandorum Miskolciensium, 20(2), 133–146. Online: https://doi.org/10.46942/SIDM.2020.2.133-146

Somssich Réka (2020): A jogharmonizációs kötelezettségek teljesítésének módszertana és eszközrendszere 15 évvel a csatlakozás után. Állam- és Jogtudomány, 61(2), 36–52.

Szabó Katalin (2003): A munkaviszonyok fellazulása. Paradigmaváltás a munka világában az információtechnológiák hatására. Információs Társadalom, 3(1), 75–95. Online: https://doi.org/10.22503/inftars.III.2003.1.5

Szabó M. András (2022): Megérkezett a „home office törvénycsomag” – részletes elemzés a szabályokról. Adó Online, 2022. január 3. Online: https://ado.hu/munkaugyek/megerkezett-a-home-office-torvenycsomag-reszletes-elemzes-a-szabalyokrol /

Tinbergen, Jan (1954): International Economic Integration. Amsterdam: Elsevier. Vallasek, Magdolna – Mélypataki, Gábor (2020): Rules on Home Office Work and Telework. Central European Journal of Comparative Law, 1(2), 177–191. Online: https://doi.org/10.47078/2020.2.177-191

Jogi források

- 1994. évi I. törvény a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás kihirdetéséről

- 2001. évi XVI. törvény a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, valamint az ezzel összefüggő törvények jogharmonizációs célú módosításáról

- 2003. évi XX. törvény a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, valamint az ezzel összefüggő törvények jogharmonizációs célú módosításáról

- 2004. évi XXVIII. törvény a foglalkoztatással összefüggő egyes törvények módosításáról

- 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről

- 487/2020. (XI. 11.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet során a távmunkával kapcsolatos szabályok alkalmazásáról

- 16/1994. (III. 31.) OGY határozat a Magyar Köztársaság Kormányának felhatalmazásáról a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz való csatlakozási kérelme beadására

- 91/383/EGK tanácsi irányelv (1991. június 25.) a határozott idejű vagy munkaerő-kölcsönzés céljából létesített munkaviszonyban álló munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségének javítását elősegítő intézkedések kiegészítéséről

- 3/104/EK tanácsi irányelv (1993. november 23.) a munkaidő-szervezés egyes szempontjairól

- 96/71/EK tanácsi irányelv (1996. december 16.) a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről

- 98/59/EK tanácsi irányelv (1998. július 20.) a csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről

- 2014/67/EU tanácsi irányelv (2014. május 15.) a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló 96/71/EK irányelv érvényesítéséről

- Az Európai Unió Működéséről szóló szerződés

- Decret nr. 195 din 16 martie 2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României

- Ordonantă de urgentă nr. 192 din 5 noiembrie 2020

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.