Helsinkitől – Bolognán át – Rómáig

Felsőoktatási harmonizációs törekvések és reformfolyamatok Európában

  • Lakatos Péter Levente
doi: 10.32559/et.2021.2.5

Absztrakt

Jelen írás célja, hogy most, amikor a felsőoktatás és annak átalakulása, átalakítása központi témává vált hazai és európai szinten egyaránt, áttekintést nyújtson a Bologna-folyamatról, kitérve annak előzményeire, kiváltó okaira is. Releváns szakirodalmak és a felsőoktatási miniszterek találkozóin elfogadott nemzetközi dokumentumok segítségével feleleveníti a folyamat főbb állomásait, kiemelve a főbb trendeket, irányvonalakat és prioritásokat. Kitér az Európai Felsőoktatási Térség legjelentősebb felsőoktatási szervezeteire, azok létrejöttére, főbb feladataira, továbbá a folyamat nyomonkövetése érdekében tett erőfeszítésekre, az elért eredményekre, egyes aktuális trendekre, valamint a jövő kihívásaira.

Kulcsszavak:

európai integráció Bologna-folyamat felsőoktatási reform EHEA BFUG

Hivatkozások

Bókay Antal – Derényi András: A magyar bolognai folyamat – az oktatás, a képzés és a tanulás új útjai a felsőoktatásban. Iskolakultúra, 20. (2010), 9. 3–12. Online: http://real.mtak.hu/57864/1/11_EPA00011_iskolakultura_2010-09.pdf

Csekei László: Közös európai válasz a közös európai problémákra: a bolognai folyamat és az Európai Felsőoktatási Térség. Felsőoktatási Műhely, (2010), 1. 9–22. Online: www.felvi.hu/pub_bin/dload/felsooktatasimuhely/FeMu/2010_1/Femu_2010_1_9-22.pdf

Halász Gábor: Az oktatás az Európai Unióban. Tanulás és együttműködés. Budapest, Új Mandátum, 2012.

Hrubos Ildikó: A Minőségkultúra ügye az Európai Felsőoktatási Térségben. Educatio, (2008), 1. 22–35. Online: https://folyoiratok.oh.gov.hu/sites/default/files/article_attachments/hrubos_i_0801.pdf

Hrubos Ildikó: Az európai felsőoktatási térség létrehozása, mint az Európai Unió felsőoktatás-politikájának központi eleme. Educatio, 28. (2019), 1. 75–90. Online: https://doi.org/10.1556/2063.28.2019.1.6

Hrubos Ildikó – Szentannai Ágota – Veroszta Zsuzsanna: A „bolognai folyamat”. Budapest, Oktatáskutató Intézet – Új mandátum, 2003. Kurucz Katalin (szerk.): Útmutató a bolognai folyamathoz – a hallgatói önkormányzatok képviselői részére. Budapest, Tempus Közalapítvány, 2011. Online: https://tka.hu/docs/palyazatok/bologna_utmutato_2011_issuu.pdf

Nyusztay László: Nemzetközi szervezetek az új világrendben: Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ). Külkereskedelmi Főiskolai Füzetek, (1999), 7. 19–26. Online: http://publikaciotar.repozitorium.uni-bge.hu/436/1/szf_07_02.pdf

Pálvölgyi Krisztián: A Bologna-folyamat implementációjának komplex értelmezési kerete. Új Pedagógiai Szemle, 63. (2013), 9–10. 38–50. Online: http://epa.oszk.hu/00000/00035/00160/pdf/EPA00035_upsz_2013_09-10_038-050.pdf

Szolár Éva: A Bologna-folyamat kritikai fogadtatása a felsőoktatás-kutatás irodalmában. Magyar Pedagógia, 109. (2009), 2. 147–167. Online: www.magyarpedagogia.hu/document/Szolar_MP1092.pdf

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.