Fenntarthatósági stratégiák, javaslatok, programok története az EU-ban – a Zöld Európa megteremtése és a Green Deal előzményei

  • Szélpál Szilárd
  • Varga János
doi: 10.32566/ah.2023.3.9

Absztrakt

A tanulmány a jövőnket érintő és sokak számára talán még ismeretlen zöldtranszformációval, a fenntartható és Zöld Európa megteremtéséhez vezető eddigi úttal és annak mérföldköveivel foglalkozik. Az Európai zöldmegállapodás céljának teljesülése lenne annak a hosszú útnak a vége, amelyen az unió országai még a második világháború befejezése után kezdtek el járni. Számos szerződés és intézkedéscsomag alapozta meg azt a megállapodást, amelyet ma csak Green Dealként ismerünk. Jelentősége rendkívül fontos, hiszen ha az Európai Unió működését nem érik olyan hatások, amelyek letérítik erről az útról, akkor 2050-ig nagyon sok változás következhet be az életünkben. Mindez kihatással lesz mindenki életére, hatást gyakorol a társadalomra, a gazdaságra, de még a kulturális életre is. A Green Deal ma a legátfogóbb és legkiterjedtebb uniós fenntarthatósági stratégia, amely 2050-ig szól. A tanulmány rövid történeti áttekintést ad arról, hogyan jutottunk el idáig, és mit is jelent valójában az a hosszú távú stratégia, amelyet az unió alakított ki a fenntartható célok hosszú távú teljesítésének érdekében.

Kulcsszavak:

fenntarthatóság stratégia klímaváltozás

Hogyan kell idézni

Szélpál, S., & Varga, J. (2023). Fenntarthatósági stratégiák, javaslatok, programok története az EU-ban – a Zöld Európa megteremtése és a Green Deal előzményei. Acta Humana – Emberi Jogi Közlemények, 11(3), 185–199. https://doi.org/10.32566/ah.2023.3.9

Hivatkozások

Downes, Ronnie – Moretti, Delphine – Nicol, Scherie (2017): Budgeting and Performance in the European Union: A Review by the OECD in the Context of EU Budget Focused on Results. OECD Journal on Budgeting, 17(1), 1–62. Online: https://doi.org/10.1787/budget-17-5jfnx7fj38r2

European Commission (2011): Establishing the Composition and the Operational Provisions of the Gas Coordination Group and Repealing Commission Decision 2006/791/EC. Online: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011D0812(01)&from=EN

European Commission (2013): Guidelines for Trans-European Energy Infrastructure and Repealing Decision No 1364/2006/EC and Amending Regulations (EC) No 713/2009, (EC) No 714/2009 and (EC) No 715/2009. Online: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0347&from=EN

European Commission (2015a): Energy Union Package. A Framework Strategy for a Resilient Energy Union with a Forward-Looking Climate Change Policy. COM(2015) 80final. Online: https://eurlex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:1bd46c90-bdd4-11e4-bbe1-01aa75ed71a1.0001.03/DOC_1&format=PDF

European Commission (2015b): Energy Union Package – Annex – Roadmap for the Energy Union. COM(2015) 80 final. Online: https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:1bd46c90-bdd4-11e4-bbe1-01aa75ed71a1.0001.03/DOC_2&format=PDF

European Commission (2017): Establishing a network code on electricity emergency and restoration. Online: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2196&from=EN

European Commission (2019a): Commission Recommendation on Cybersecurity in the Energy Sector. Online: https://energy.ec.europa.eu/system/files/2019-04/commission_recommendation_on_cybersecurity_in_the_energy_sector_c2019_2400_final_0.pdf

European Commission (2019b): Risk-Preparedness in the Electricity Sector and Repealing Directive 2005/89/EC. Online: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0941&from=EN

European Commission (2019c): Delivering the European Green Deal. Online: https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal/delivering-european-green-deal_en

European Commission (2020a): Energy Security: Good Practices to Address Pandemic Risk. [SWD (2020) 104 final]. Online: https://www.energy-community.org/dam/jcr:b9ccb226-585a-4cea-b49d-4da9b9481c77/1.2%20Energy%20security%20good%20practices%20to%20adress%20pandemic%20risk%20-%20Blanca-%20EC.pdf

European Commission (2020b): European Green Deal Investment Plan. Online: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/649371/EPRS_BRI(2020)649371_EN.pdf

European Commission (2020c): The Just Transition Fund. Online: https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal/finance-and-green-deal/justtransition-mechanism/just-transition-funding-sources_en

GIS (2020): The European Green Deal Faces Huge Challenges. 2020. február 10. Online: https://www.gisreportsonline.com/r/european-green-deal/

Halmai Péter (2018): Az Európai Unió közös költségvetése. Budapest: Dialóg Campus.

Leen, Auke R. (2016): The Multiannual Financial Framework of the European Union: A Political Power Game. Athens Journal of Social Sciences, 3(1), 7–18. Online: https://doi.org/10.30958/ajss.3-1-1

Rodríguez, Pilar M. (2021): The EU Budget: The New MFF and the Recovery Instrument: Next Generation EU. Instituto Español de Analistas. IEAF-FEF Publications.

Szemlér Tamás (2019): Az Európai Unió költségvetése és közös politikák: fejlődés és jövőkép. Európai Tükör, 22(1), 7–21. Online: https://doi.org/10.32559/et.2019.1.1

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.