A nemzetközi védelemben részesülő külföldiek állampolgárság-szerzése

doi: 10.32566/ah.2023.4.8

Absztrakt

A tanulmány összefoglalja a menekültek és hontalanok állampolgárság szerzésére vonatkozó nemzetközi jogi szabályozást a 20. század közepétől napjainkig, valamint az Európai Unió releváns dokumentumait. A menekültek
számára az 1951. évi Genfi Egyezmény általánosságban előírja a könnyített honosítás lehetőségét, ami – nem túlságosan nagyvonalúan értelmezve – meg is jelenik az európai országok gyakorlatában. A magyar állampolgárságról szóló törvény is tartalmazza a kedvezményes honosítás lehetőségét a célcsoport számára, a kedvezmény azonban kizárólag a Magyarországon való lakóhely létesítése óta eltelt idő potenciális lerövidítésében jelenik meg. A hazánkban élő, egyébként is alacsony számú nemzetközi védelembe vett és hontalan külföldi közül ténylegesen csak kevesen jutnak el a társadalmi beilleszkedés legmagasabb fokának is tekinthető magyar állampolgárságig.

Kulcsszavak:

citizenship statelessness international protection refugee subsidiary protection

Hogyan kell idézni

Klenner, Z., & Lőrincz, A. (2023). A nemzetközi védelemben részesülő külföldiek állampolgárság-szerzése. Acta Humana – Emberi Jogi Közlemények, 11(4), 133–145. https://doi.org/10.32566/ah.2023.4.8

Hivatkozások

Batchelor, Carol A. (1995): Stateless Persons: Some Gaps in International Protection.International Journal of Refugee Law, 7(1), 232–259. Online: https://doi.org/10.1093/ijrl/7.2.232

Bauböck, Reiner (2018): Refugee Protection and Burden-Sharing in the European Union.Journal of Common Market Studies, 56(1), 141–156. Online: https://doi.org/10.1111/jcms.12638

Hall, Stephen (1999): The European Convention on Nationality and the right to have rights.European Law Review, 24(6), 586–602.

Chan, Johannes M.M. (1991): The Right to a Nationality as a Human Right.The Current Trend Towards Recognition.

Human Rights Law Journal, 12(1–2), 1–13.

Doek, Jaap E. (2006): The CRC and the Right to Acquire and to Preserve a Nationality.Refugee Survey Quarterly, 25(3), 26–32. Online: https://doi.org/10.1093/rsq/hdi0143

De Groot, Gerard-René (1989): Staatsangehörigkeitrecht im Wandel. Cologne–Berlin–Bonn– München: Carl Heymanns.

Explanatory Report to the European Convention on Nationality (1997). Strasbourg.

Gyulai Gábor (2016): Az állampolgárság fekete doboza: menekültek és hontalanok honosítása Magyarországon. Budapest: Magyar Helsinki Bizottság.

Klenner Zoltán (2007): Menekültek Magyarországon a 2000-esévekben.Kisebbségkutatás, 16(4), 679–698.

Klenner Zoltán (2012): A menekültek és oltalmazottak körében 2012 nyarán végzett felmérés eredményeinek összegzése. Magyar Rendészet, 12(4), 139–146.

Masenkó-Mavi Viktor (2007): Az állampolgárság intézménye: fejlődés vagy marginalizálódás? Állam- és Jogtudomány, 48(1), 29–67.

Owen, David (2019): Refugees, EU Citizenship and the Common European Asylum System. A Normative Dilemma for EU Integration. Ethical Theory and Moral Practice, 22, 347–369. Online: https://doi.org/10.1007/s10677-019-09973-x

Plender, Richard (1995): The Right to a Nationality as Reflected in International Law and the Sovereignty of States in Nationality Matters. Austrian Journal of Public and International Law, 49, 43–64.

Report on Conditions for the Acquisition and Loss of Nationality adopted by the Committee of Experts on Nationality (CJ-NA) (2003). Strasbourg.

Wallace Goodman, Sara (2010): Naturalisation Policies in Europe: Exploring Patterns of Inclusion and Exclusion. EUDO Citizenship Observatory, Robert Schuman Centre for Advanced Studies.

Jogforrások, nemzetközi egyezmények

- 1993. évi LV. törvény a magyar állampolgárságról

- 2007. évi LXXX. törvény a menedékjogról

- Az Egyesült Nemzetek Szervezete keretében, New Yorkban, 1954. szeptember 28-án létrejött, a hontalan személyek jogállásáról szóló Egyezmény

- A férjezett nők állampolgárságáról szóló, New Yorkban, 1957. február 20. napján kelt nemzetközi egyezmény

- A faji megkülönböztetés valamennyi formájának kiküszöböléséről New Yorkban, 1965. december 21-én elfogadott nemzetközi egyezmény

- Az Egyesült Nemzetek Közgyűlése XXI. ülésszakán, 1966. december 16-án elfogadott Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya

- Az 1967. január 31-i New York-i jegyzőkönyvvel kiegészített, a menekültek helyzetére vonatkozó, 1951. július 28-i genfi egyezmény

- A nőkkel szembeni megkülönböztetés minden formájának felszámolásáról 1979. december 18-án New Yorkban elfogadott Egyezmény

- A gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt egyezmény

- Az Európa Tanács keretében, 1997. november 6-án kelt, az állampolgárságról szóló Európai Egyezmény

- A Tanács 2001/55/EK irányelve (2001. július 20.) a lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek tömeges beáramlása esetén nyújtandó átmeneti védelem minimumkövetelményeiről, valamint a tagállamok e személyek befogadása és a befogadás következményeinek viselése tekintetében tett erőfeszítései közötti egyensúly előmozdítására irányuló intézkedésekről

- Az Európai Parlament és a Tanács 2011/95/EU irányelve (2011. december 13.) a harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek nemzetközi védelemre jogosultként való elismerésére, az egységes menekült- vagy kiegészítő védelmet biztosító jogállásra, valamint a nyújtott védelem tartalmára vonatkozó szabályokról (átdolgozás)

UN Human Rights Committee, CCPR General Comment No.17: Article 24 (Rights of The Child), 1989

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.