A tervszerűség alapelvi jelentősége a környezetvédelemben

  • Bándi Gyula
doi: 10.32566/ah.2022.2.1

Absztrakt

Rövid távú, a gazdasági szempontokat inkább figyelembe vevő vagy hosszú távú, kormányzati ciklusokon átívelő szabályozás. Az Alkotmánybíróság és a fenntartható fejlődés érvényesítése ez utóbbi mellett teszi le a voksot. Ez a szemlélet adja meg a megelőzés és elővigyázatosság elvének gyakorlati alapját. Ezzel lehet megfelelően integrálni a fenntartható fejlődés különböző elemeit a döntéshozatali folyamatokba, és érvényesíteni a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét. A tervek és programok kötik alkotóikat, elfogadásuk jobbára kötelező és megvalósulásuk mutatja, érvényesülnek-e a valóságban. Mindennek okán számonkérhetőek, amire az Európai Unió Bírósága, a hazai Kúria határozatai, sőt az újabban nemzetközi téren megjelenő klímaperek a példák. Mindennek következtében a környezetjog elvei körében betöltött kiemelt szerepük mellett létük, funkciójuk, fontosságuk immár alkotmányos igény, a környezethez, fenntarthatósághoz kapcsolható alapjogok megvalósulásának gyakorlati feltételévé vált, tehát alkotmányos jelentőségre tett szert.

Kulcsszavak:

fenntartható fejlődés jövő nemzedékek védelme tervszerűség megelőzés elővigyázatosság alapjogok alkotmányos garanciák intézményvédelem integráció

Hogyan kell idézni

Bándi, G. (2022). A tervszerűség alapelvi jelentősége a környezetvédelemben. Acta Humana – Emberi Jogi Közlemények, 10(2), 7–26. https://doi.org/10.32566/ah.2022.2.1

Hivatkozások

Bándi Gyula: Az állam elkötelezettsége a jövő nemzedékek iránt. In Csink Lóránt – Schanda Balázs – Varga Zs. András (szerk.): A magyar közjog alapintézményei. Budapest, Pázmány Press, 2020. 1181–1201.

Bándi Gyula: Az Emberi Jogok Európai Egyezménye, a Szociális Karta és a környezeti jogok. Acta Humana, 9. (2021), 2. 179–206. Online: https://doi.org/10.32566/ah.2021.2.8

Kecskés Gábor: A környezeti jogok értelmezése az Emberi Jogok Európai Egyezményébe foglalt jogok körében. Acta Humana, 9. (2021), 2. 207–220. Online: https://doi.org/10.32566/ah.2021.2.9

Somsen, Han: Discretion in European Community Environmental Law: An Analysis of ECJ Case Law. Common Market Law Review, 40. (2003), 6. 1413–1453. Online: https://doi.org/10.54648/COLA2003059

Sands, Philippe: The “Greening” of International Law: Emerging Principles and Rules. Indiana Journal of Global Legal Studies, 1. (1994), 2. 293–323. Online: https://www.repository.law.indiana.edu/ijgls/vol1/iss2/2

Alkotmánybírósági határozatok

/1994. (V. 20.) AB határozat

/2017. (X. 25.) AB határozat

/2017. (IX. 25.) AB határozat

/2018. (IX. 4.) AB határozat

/2020. (VII. 6.) AB határozat

EUB határozatok

C-184/97. sz. ügy, Bizottság kontra Németország, 1999. november 11.

C-130/01. sz. ügy, Bizottság kontra Francia Köztársaság, 2003. június 12.

C-53/02. és C-217/02. sz. előzetes döntéshozatali eljárás, amit a Conseil d’État (Belgium) kezdeményezett a Commune de Braine-le-Château (C-53/02), illetve Michel Tillieut és mások által (C-217/02) a Vallon Régió ellen indított ügyben

C-26/04. sz. ügy, a Bizottság kontra Spanyol Királyság 2005. december 15.

C-237/07. sz. ügy, előzetes döntéshozatal iránti kérelem, amelyet a Bundesverwaltungsgericht (Németország) terjesztett elő az előtte Dieter Janecek és a Freistaat Bayern között folyamatban lévő eljárásban, 2008. július 25.

C‑43/18. sz. ügy, előzetes döntéshozatal, amelyet a Conseil d’État (államtanács, Belgium) a terjesztett elő a Compagnie d’entreprises CFE SA és a Région de Bruxelles‑Capitale között folyamatban lévő eljárásban, 2019. június 12.

C‑197/18. sz. ügy, előzetes döntéshozatal iránti kérelem, amelyet a Verwaltungsgericht Wien (bécsi közigazgatási bíróság, Ausztria) terjesztett elő a Wasserleitungsverband Nördliches Burgenland és tsai által indított, a Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus, korábban Bundesministerium für Land‑ und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft részvételével folyamatban lévő eljárásban, 2019. október 3.

Európai jogszabályok A Tanács 91/676/EEC (1991. december 12.) irányelve a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről

Az Európai Parlament és a Tanács 2000/60. sz. irányelve (2000. október 23.) a közösségi vízügyi politika kereteiről

Az Európai Parlamenti és a Tanács 2001/42/EK irányelve (2001. június 27.) bizonyos tervek és programok környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról

/2011. (X. 14.) OGY határozat

/2015. (VI. 17.) OGY határozat

A jövő nemzedékek szószólójának elvi állásfoglalása a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás működési problémáiról, AJB-4685-1/2018. Online: www.ajbh.hu/documents/10180/2896961/a_hulladekgazdalkodasi_kozszolgaltatas_mukodesi_problemairol.pdf

Global Pact of the Environment. Online: www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/draftproject-of-the-global-pact-for-the-environment.pdf

Köm.5026/2021/8., Balatonakarattya Község Önkormányzata jogalkotási mulasztása tárgyában hozott határozata

Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia. Online: https://eionet.kormany.hu/akadalymentes/download/1/26/71000/NFFT-HUN-web.pdf

Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council on a General Union Environment Action Programme to 2030, Brussels, 14.10.2020 COM(2020) 652 final 2020/0300 (COD)

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.