Abdication, Dethronement, Death:

Until When Was Charles IV King of Hungary?

  • Képes György
doi: 10.32575/ppb.2022.3.1

Abstract

When a king is crowned in Hungary with the Holy Crown, and he undertakes under oath to rule in line with the laws of the country, a contract is concluded between the nation and the monarch considered until then only an expectant of the throne. This study – an edited and extended version of the author’s presentation held at the conference on the 100th anniversary of the dethronement of 1921 – examines the question whether this special contract can be unilaterally terminated by any of the parties.

Keywords:

head of state abdication dethronement historical constitution

References

Ágoston Gábor – Oborni Teréz (2000): A tizenhetedik század története. Budapest, Pannonica Kiadó.

Bertényi Iván, ifj. (2016): IV. (Boldog) Károly. Korunk, 27. évf. 8. sz. 54–63.

Bölöny József (1933): Királyi hatalom és kormányzói jogkör. Budapest, Viktória Nyomda.

Bölöny József (1978): Sacra Regni Corona. Történelmi Szemle, 21. évf. 2. sz. 355–363. Online: http://real-j.mtak.hu/5731/1/TortenelmiSzemle_1978.pdf

Brauneder, Wilhelm (1994): Osztrák alkotmánytörténet napjainkig. Ford. Kajtár István. Pécs, Janus Pannonius Tudományegyetem.

Buza László (1922): A „trónfosztó törvény” értelme és jelentősége. Magyar Jogi Szemle, 3. évf. 2. sz. 118–120.

Csekey István (1916): A magyar Pragmatica Sanctio írott eredetijéről. Budapest, Magyar Tudományos Akadémia.

Csekey István (1917): Magyar trónöröklési jog. Jogtörténelmi és közjogi tanulmány oklevélmellékletekkel. Budapest, Athenaeum.

Csekey István (1943): Magyarország alkotmánya. Budapest, Renaissance Könyvkiadó.

Deák Ferenc (1865): Adalék a magyar közjoghoz. Pest, Pfeifer Ferdinánd.

Degré Alajos (1980): Az ellenállási jog története Magyarországon. Jogtudományi Közlöny, 35. évf. 6. sz. 366–371.

Dékány Szilveszter (2020): Spanyolnátha Madeirán. Habsburg Ottó Alapítvány. Online: https://habsburgottoalapitvany.hu/spanyolnatha-madeiran-2/

Egyed István (1920): Ideiglenes államfő. Jogállam, 19. évf. 3. sz. 96–102.

Ferdinandy Gejza (1895): A királyi méltóság és hatalom Magyarországon. Budapest, Kilián Frigyes.

Ferdinandy Gejza (1902): Magyarország közjoga. Budapest, Politzer Zsigmond és fia.

Horthy Miklós: Emlékirataim. Budapest, Európa Könyvkiadó, 1990.

Képes György (2020): A kormányzó. Királyhelyettes vagy de facto köztársasági elnök? In El Beheiri Nadja – Szabó István szerk.: Viginti Quinque Annis II. Budapest, Pázmány Press. 333–359.

Kmety Károly (1907): A magyar közjog tankönyve. 4., javított kiadás. Budapest, Politzer-féle Könyvkiadó Vállalat.

Kmety Károly (1921): Véleményem a királykérdésben. Budapest, Franklin Társulat.

Kmety Károly (1926): Magyar közjog. 6. kiadás. Budapest, Grill Károly Könyvkiadó Vállalata.

Liktor Zoltán Attila (2020): Albert és Izabella – egy főhercegi pár Németalföldön (1598–1621). Egy spanyol adomány és a Pragmatica Sanctio összefüggései. (Pázmány Law Working Papers 2020/3.) Budapest, PPKE.

Molnár Kálmán (1927): A Szent Korona-tan kifejlődése és mai jelentősége. Pécs, Dunántúl Egyetemi Nyomdája.

Molnár Kálmán (1929): Magyar közjog. 3. kiadás. Pécs, Danubia.

Pálffy Géza (2007): Magyarország két világbirodalom határán (1526–1711). In Romsics Ignác főszerk.: Magyarország története. Budapest, Akadémiai Kiadó. 307–487.

Pálffy Géza (2009): Győztes szabadságharc vagy egy sokféle sikert hozó felkelés? A magyar királysági rendek és Bocskai István mozgalma (1604–1608). Századok füzetek 3. Budapest, Magyar Történelmi Társulat.

Polner Ödön (1920): A trón megüresedésének és betöltésének kérdéséhez. Magyar Jogi Szemle, 1. évf. 4. sz. 193–205.

Schweitzer Gábor (2019): Vihar egy közjogi szakvélemény körül. Állam- és Jogtudomány, 60. évf. 3. sz. 59–77. Online: https://jog.tk.hu/ajt-2019-3-4-fedlap

Sévillia, Jean (2009): Az utolsó császár és király. Habsburg Károly sikertelen államcsínye. Budapest, Gabo Kiadó.

Szabó István (2005): Az 1921. évi trónfosztás közjogi jellegzetességei. In Béli Gábor – Kajtár István – Szekeres Róbert szerk.: Jogtörténeti tanulmányok VIII. Pécs, JPTE Állam- és Jogtudomány Kar. 519–529.

Szabó István (2006): A királyi trón betöltése körüli viták a két világháború között Magyarországon. Iustum Aequum Salutare, 2. évf. 1– 2. sz. 171–189.

Szabó István (2010): Ausztria államszervezete, 1918–1955. Budapest, PPKE ÁJK.

Teszelszky, Kees (2009): Az ismeretlen korona. Jelentések, szimbólumok és nemzeti identitás. Pannonhalma, Bencés Kiadó.

Tomcsányi Móric (1940): Magyarország közjoga. Budapest, Királyi Magyar Egyetemi Nyomda.

Twomey, Ann (2017): Royal Succession, Abdication, and Regency in the Realms. Review of Constitutional Studies, 22. évf. 1. sz. 33–53.

Zsedényi Béla (1931): Molnár Kálmán Magyar közjoga. Miskolci Jogászélet, 7. évf. 1. sz. 1–9.

Downloads

Download data is not yet available.