The Legality and Legitimacy of the Abdication of Ferdinand V

  • Bathó Gábor
doi: 10.32575/ppb.2022.3.3

Abstract

The circumstances of the abdication of emperor and king Ferdinand V, its assessment and consequences in Hungarian public law are known. The evaluation and possible re-evaluation of the external and internal circumstances of the ruling house and the empire can lead us to the idea that there was a lack of voluntariness in connection with the abdication of Ferdinand V, and that the will of the ruler did not prevail. In view of this, the abdication can be evaluated differently, even as a dethronement.

Keywords:

Ferdinand V Hungarian public law tradition abdication dethronement

References

Bathó Gábor (2006): Államfői testületek, kollektív államfők Magyarországon a XIX–XX. században. In Kelemen Miklós szerk.: Invia virtutis nulla est via. Tudományos Diákköri Dolgozatok 2005: Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kara hallgatóinak tudományos diákköri dolgozatai. Budapest, ELTE Állam- és Jogtudományi Kar. 1–20.

Bathó Gábor (2021): „Minthogy IV. Károly király Eckartsauban…”: Minisztertanácsi vita az eckartsaui nyilatkozat törvénybe foglalásáról. MTA-ELTE Jogtörténeti Kutatócsoport blog. Jog.történet, 2021. november 15. 1–2.

Beke-Martos Judit – Képessy Imre (2021): Koronázás a világháború árnyékában. In Glässer Norbert – Mód László – Varga Norbert – Zima András – Beke Zsolt szerk.: „Fogadd a koronát…”: Ünnep és válság, hagyományok és reformkoncepciók. Szeged, Solymossy Sándor Egyesület, MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport. 40–55.

Bocsor István (1865): Magyarország történelme különös tekintettel a jogfejlésre. 5. füzet. Pápa, Református Főiskola.

Ferdinandy Gejza (1911): A Magyar Alkotmányjog tankönyve. Budapest, Franklin.

Gracza György (1894): Az 1848-49-iki magyar szabadságharc története. Budapest, Wodianer.

Katona Tamás (2001): Az aradi vértanúk. Budapest, Neumann.

Katona Tamás szerk. (2003): Kossuth Lajos. Írások és beszédek 1848–1849-ből. Budapest, Neumann.

Képes Krónika. Budapest, Magyar Hírlap és Maecenas, 1993.

Leidinger, Hannes-Moritz – Berndt, Verena-Schippler (2003): Schwarzbuch der Habsburger. Die unrühmliche Geschichte des Hauses Habsburg. Wien, Deuticke.

Máriássy Béla (1888): A magyar törvényhozás és Magyarország történelme. 5. kötet – I. Ferencz és V. Ferdinánd. Győr, Fischer.

Máriássy Béla (1888): A magyar törvényhozás és Magyarország történelme. 6. kötet – V. Ferdinánd és I. Ferencz József. Győr, Fischer.

Márki Sándor (1898): Az 1848/49-ikszabadságharcz története. In Márki Sándor – Beksics Gusztáv: A magyar nemzet története 10. A modern Magyarország (1848–1896). Budapest, Athenaeum.

N. N.: Egy elfelejtett fejedelem (1875). Vasárnapi Újság, 22. évf. 23. sz. (1875. június 6.)

N. N.: I. Ferencz József életéből (1888). Vasárnapi Újság, 35. évf. 50. sz. (1888. december 9.)

N. N.: Ferencz József életéből (1916). Vasárnapi Újság, 63. évf. 48. sz. (1916. november 26.)

Petőfi Sándor (1953): V. Ferdinándhoz. In Petőfi Sándor összes költeményei. Budapest, Szépirodalmi Könyvkiadó.

Szabó Ferenc (1889): A legújabb kor története 1815–1885. Nagybecskerek, Pleitz.

Szilágyi Sándor (1850): A magyar forradalom története 1848- és 49-ben. Pest, Heckenast.

Tarján M. Tamás (é. n.): 1848. december 2. V. Ferdinánd lemond trónjáról Ferenc József javára. Online: https://rubicon.hu/kalendarium/1848-december-2-v-ferdinandlemond-tronjairol-ferenc-jozsef-javara

Downloads

Download data is not yet available.