A csehszlovák állambiztonságtól a Szlovák Információs Szolgálatig

doi: 10.32561/nsz.2024.1.1

Absztrakt

Az egykori szocialista blokk államaiban működő titkosszolgálatok működésével, szervezetével kapcsolatos információk felkutatása, elemzése jelen idő tájt is az érdeklődés középpontjában áll. A források hiányából, elérhetőségének nehézségeiből adódóan minden szakmai és tudományos közlemény, publikáció megjelenése újabb lehetőség az ismeretszerzésre. Ez a tanulmány rövid betekintést nyújt abba a folyamatba, hogyan és milyen út vezetett – a Csehszlovákia állambiztonsági szervezetét létrehozó kassai kormányprogramtól – Szlovákia egyetlen civil nemzetbiztonsági szolgálatának, a Szlovák Információs Szolgálatnak (SIS) a megalakulásáig. A totalitárius rendszer időszaka mellett bemutatja továbbá az átmenet időszakának fontosabb szervezeti változásait, valamint a Szlovák Információs Szolgálat létrejöttének körülményeit, működésének jellemzőit.

Kulcsszavak:

csehszlovák állambiztonság totalitárius rendszer Szlovák Információs Szolgálat

Hivatkozások

BÁRTA Milán (2019): A csehszlovák állambiztonság együttműködése a keleti blokk politikai rendőrségeivel 1945–1949. Történeti vázlat. Betekintő, 13(2). Online: https://doi.org/10.25834/BET.2019.2.3

BODA József (2016): „Szigorúan titkos” Nemzetbiztonsági almanach. A környező országok biztonsági szolgálatai, a szlovák Nemzetbiztonsági Hivatal (Národny Bezpečnostny Úrad). Budapest: Zrínyi.

BÖRCSÖK András – VIDA Csaba (2014): A nemzetbiztonsági szolgálatok rendszere (Nemzetközi gyakorlat a nemzetbiztonsági rendszer kialakítására). Nemzetbiztonsági Szemle, 2(1).

Deň Zboru národnej bezpečnosti [é. n.]. Vtedy. Online: https://www.vtedy.sk/zbor-narodnej-bezpecnosti-verejna-bezpecnost

JAMBOR, Eduard (2007): Vplyv Slovenskej Informačnej Služby na charakter a transformáciu politického systému na Slovensku do roku 1998. Bakalárska práca. Brno: Masarykova Univerzita.

KÉPESSY Imre (2022): Csehszlovákia vagy Cseh-Szlovákia? A föderalizáció esélyei a nemzetállamiság árnyékában. In Beke-Martos Judit (szerk.): Összetett állammodellek és a hatalommegosztás elve. Budapest: Gondolat.

Klub policajnej histórie [é. n.]. Online: http://kph.ilumin.sk/kph/

KOČAN, Stefan – LÖFFLER, Boris – ZÁMEK, David (2013): Poriadková Polícia. Aleš Čenek s.r.o.

KULIK, Juraj (2018): 25 rokov Slovenskej informačnej služby v bezpečnostnom systéme Slovenskej republiky, Aktuálne otázky aplikácie kriminálneho spravodajstva v kontexte nových trendov v Európskej únii. Bratislava: Akadémia Policajného zboru v Bratislave.

PALKO, Vladimir (2004): Boj a moc a tajná služba. Prešov: Vydavatelstvo Michala Vaška.

Správa o činnosti SIS [é. n.]. Online: https://www.sis.gov.sk/pre-vas/sprava-o-cinnosti.html

STIERANKA, Jozef (2019): Zmeny bezpečnostných zložkách v období 1989 až 1993 vyvolané spoločenskými zmenami v novembri 1989. November 1989 Politika, Právo, Polícia a Bezpečnot, Zbornik z vedeckej konferencie konanej dňa. Bratislava: Akadémia Policajného Zboru v Bratislave.

Zbor národnej bezpečnosti - história (2014). Klub policajnej histórie, 2014. május 11. Online: http://kph.ilumin.sk/kph/index.php/zbor-narodnej-bezpecnosti/24-zbor-narodnej-bezpecnosti

VIGODA, Viktor (2009): Komparácia českych a slovenskych spravodajskych služieb v procese tranzície a konsolidácie. Bakalárska práca. Brno: Masarykova Univerzita.

Jogforrások

- 143/1968 Ústavný Zákon z 27. októbra 1968 o československej federácii (Az 1968. október 27-én kelt 143/1968. számú, a Csehszlovák Föderációról szóló alkotmányos törvény). Online: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1968/143/

- 149/1947 Zákon Zb. z 11. júla 1947 o národnej bezpečnosti (1947. július 11-én kelt 149/1947. számú törvény a nemzetbiztonságról). Online: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1947-149

- 151 zákon z 9. marca 2010 o zahraničnej službe a o zmene a doplneni niektorých zákonov (2010. március 9-én kelt 151/2010. számú törvény a külszolgálatról és egyes törvények módosításáról). Online: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2010/151/

- 244/1991. Zákon č. o Federálnej bezpečnostnej informačnej službe a používaní spravodajských prostriedkov (1991. május 29-én kelt 244/1991. számú törvény a szövetségi biztonsági információs szolgálatról és a titkosszolgálati eszközök használatáról). Online: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-244

- 256 zákon z 29. septembra 1999 ktorým sa mení a doplňa zákon č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení v neskoršich predpisov (A Szlovák Információs Szolgálatról szóló 46/1993. számú törvény módosításáról 1999. szeptember 29-én kelt 256/1999. számú törvény). Online: https://www.zakonypreludi.sk/zz/1999-256

- 286/1948 Sb. Zákon zo dňa 21. decembra 1948 o národnej bezpečnosti (1948. december 21-én kelt 286/1948. számú törvény a nemzetbiztonságról). Online: https://www.zakonypreludi.sk/zz/1948-286

- 444. zákon z 21. decembra 2015. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (A Büntető törvénykönyvről szóló 300/2005. számú törvény és egyes törvények módosításáról 2015. december 21-én kelt 444/2015. számú törvény). Online: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/444/

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.