Nemzetbiztonsági Szemle https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/nbsz <p><strong>A Nemzetbiztonsági Szemle</strong> az NKE Nemzetbiztonsági Intézetének elektronikus (online) megjelenésű tudományos folyóirata. Célja, hogy lehetőséget teremtsen a nemzetbiztonsági szakterület tudományos igényű művelésével foglalkozó oktatók, kutatók, szakemberek, hallgatók tudományos eredményeinek közzétételére.</p> Ludovika Egyetemi Kiadó hu-HU Nemzetbiztonsági Szemle 2064-3756 Orosz és szovjet hírszerzés 1939-ig https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/nbsz/article/view/6820 <p>A cári Oroszország a 18. századtól dokumentáltan működtette titkosszolgálati rendszerét. Az 1917-es események során szétvert rendszer helyébe az Összoroszországi Rendkívüli Bizottság (VCSK), közismert nevén Cseka lépett, amely meghatározó szerepet töltött be a szovjet államvédelem működésében. Utódszervezetei a Cseka tevékenységi elvét folytatták. A szovjet államvédelmi szervezetek hatékony közreműködésével zajlott a holodomor, a hadseregben a tisztogatás, valamint Sztálin utasítására a Jezsov vezette nagy terror.</p> Rakaczki István Copyright (c) 2023 Rakaczki István https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-12-22 2023-12-22 11 3 3 18 10.32561/nsz.2023.3.1 Hogyan látta az FBI-t az 1950- esévek eleji magyar rendőrség? https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/nbsz/article/view/6871 <p>Az Egyesült Államok Szövetségi Nyomozó Irodája 1950-re már több mint 40 éves múltat tudott maga mögött. A második világháború után a világot és Európát a hidegháborús helyzet keletkeztette megosztottság, rivalizálás jellemezte. A vasfüggöny két oldalán uralkodó ideológia éles ellentétjei kétségtelenül kihatottak a rendőrségek<br />tevékenységére, felfogására, befolyásolták a szakmai állásfoglalást, nézeteket. Mindkét oldalon jellemző volt ekkoriban a bűncselekménnyel nem gyanúsítható politikai aktivisták üldözése. A szovjet blokk nyugati szélén elhelyezkedő Magyar Népköztársaság államrendőrsége lehetőségeihez mérten élesen bírálta a kapitalista államok rendőrségeit, kiváltképp az Egyesült Államok Szövetségi Nyomozó Irodáját. Már az 1953-ban létrejött Rendőrségi Szemle folyóirat első évfolyamaiban megjelenő rendőr szakcikkek között is találunk több olyat, amely részben vagy egészben az FBI tevékenységével foglalkozik, pontosabban bírálja azt, némelyik közülük visszautal az elmúlt évekre.</p> Papp Dávid Copyright (c) 2023 Papp Dávid https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-12-22 2023-12-22 11 3 19 27 10.32561/nsz.2023.3.2 A tálib kormányzati válság https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/nbsz/article/view/6706 <p>A tálib államelmélet kidolgozatlan, a politikai rendszer sem meghatározott. 2021. augusztus 15-én elfoglalták a fővárost, Kabult, majd az egész ország az ölükbe hullott, a tálibok az 1996–2001 közötti Iszlám Emirátusukat újra bevezették, ám nincsen definiálva, hogy az milyen elvek alapján és mi módon működik. Ez a meghatározatlanság és a kidolgozottság hiánya eltérő értelmezéseknek nyújt lehetőséget, ami különböző hatalmi centrumok felemelkedésének ad teret: Haibatullah emír kandahári tanácsa, a Hakkáni-hálózat, valamint Baradar molla és Jákúb molla csoportja fémjelzik ezeket a hatalmi központokat. A tálib rezsim jövője e hatalmi központok egymáshoz való viszonyának alakulásától függ. Az általuk ellenőrzött területeken a tálibok a helyi közösségek révén, katonai-civil tanácsaik horizontális hálózata révén sikeresen, ám korántsem egységesen kormányoznak. Tanácsaik tevékenységében nem váltak el az államhatalom különböző ágai. Döntéshozóként, bíróságként, valamint kormányzati szervekként egyaránt sikeresebben működtek a hadurak és „kutyamosók” szövetsége által működtetett köztársasági kormány korrupt szerveinél. De ma már a tálibok a társadalmat szétforgácsoló centrifugális tendenciák visszaszorítására vallási diktatúra bevezetésével reagálnak. A tálibok kormányzása gazdasági téren nem mutat rossz képet. Világi és vallási adókból (’usr, zakát), vámokból, illetékekből, szabálysértési jövedelmekből az állam jelentős bevételekre tett szert. Fontos bevételi forrás az ópiumgazdaság, valamint a fegyverek és a műkincsek csempészete is. A centrifugális erők, a radikalizmus, a terrorszervezetek, bűnözői szindikátusok térnyerésével a tálib kormányzat számos kihívással szembesül. Ezeknek a kezelése során a tálibok frakciói különböző megközelítési módokat és praktikákat alkalmaznak, ami előbb-utóbb törést okoz soraikban. Életképes alternatívájuk azonban nincs. Túlélésük záloga, ha hatalmi belharcaik során a mérsékeltek kerülnek ki győztesen, és kooptálják a kormányzásba a társadalom különböző csoportjait.</p> Katona Magda Nasrin Copyright (c) 2023 Katona Magda Nasrin https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-12-22 2023-12-22 11 3 28 45 10.32561/nsz.2023.3.3 A radikalizálódás okai https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/nbsz/article/view/6939 <p style="font-weight: 400;">A globalizáció hatására azok a határok, amelyek a múltban oly egyértelműen felosztották a világunkat, egyre halványulnak. Főként Észak-Amerikára és Nyugat-Európára jellemző az a tendencia, hogy az ott élő kisebbségek száma rohamosan növekszik, és ennek elkerülhetetlen hozadéka az, hogy az adott társadalom folyamatos változáson megy keresztül. Be kell látnunk, hogy az integráció nem egyirányú, a kisebbséget alkotó csoportok is hatással vannak az ország eredeti lakosságára. Ez a kétirányú folyamat közel sem nevezhető zökkenőmentesnek. A kultúrák közti szakadékok egyre mélyülnek, és fokozatosan kialakul egy párhuzamos társadalom, ahol az egyének nem az állami döntéshozó szervek joggyakorlatára támaszkodnak, hanem sokkal inkább saját hagyományaikra és egymás közül kiválasztott vezetőikre, és a hétköznapokban kialakult problémáikat az ő iránymutatásaik segítségével igyekeznek megoldani. Tovább duzzasztja a problémákat az, hogy a kulturális és gazdasági különbségek miatt egyre több, zömében bevándorló háttérrel rendelkező állampolgár szorul a társadalom peremére, ami kiváló táptalajt biztosít a radikalizálódási folyamatoknak. E jelenség okozta problémák megoldása nem várható el csupán a rendészettől. Ez egy olyan komplex feladat, amelyben számos tudományág és társadalmi szereplő összehangolt munkájára van szükség. Először is meg kell értenünk a gondok kialakulásának a körülményeit és lefolyásukat. Több neves pszichológus és szociológus munkásságát alapul vehetjük ahhoz, hogy kialakítsunk egy olyan teljes képet, amely segíthet a rendelkezésre álló anyagi, technikai és humán erőforrás helyes elosztásában, és így támogathatja az integrációs folyamatokat.</p> Pupos Csaba Copyright (c) 2023 Pupos Csaba https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-12-22 2023-12-22 11 3 46 68 10.32561/nsz.2023.3.4 Szobalehallgatás és titkos kutatás az állambiztonsági szolgálatok időszakában https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/nbsz/article/view/6953 <p>Az esettanulmány egy osztrák üzletemberrel szemben folytatott bizalmas nyomozás néhány intézkedését dolgozza fel. A magyar állambiztonsági szerv kémkedéssel gyanúsította az osztrák férfit, ezért a kémelhárítás feldolgozás alatt tartotta, amihez felhasználta a rendelkezésre álló titkos erőket és eszközöket, a technikai információszerzés módszereitől kezdve egészen a humán hírszerzés eszközrendszeréig. Az intézkedéseik között lehallgatták a férfi szállodai szobáit és telefonbeszélgetéseit, figyelték mozgását az országban, ügynököket alkalmaztak, valamint megfigyelték azokat a személyeket is, akik szorosabb kapcsolatba kerültek az osztrák üzletemberrel. Így orvos barátjának lakásába lehallgató berendezést telepítettek, egy másik ismerősét pedig a nyaralása alatt figyelték meg.<br />A szerző az esettanulmányban azt mutatja be, hogy az egyes állambiztonsági szervek milyen metódusok és eljárások mentén alkalmazták a titkos információgyűjtés egyes eszközeit. Megvizsgálja azt is, hogy az egyes intézkedések révén milyen információk jutottak a kémelhárítás birtokába.</p> Solti István Copyright (c) 2023 Solti István https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-12-22 2023-12-22 11 3 69 82 10.32561/nsz.2023.3.5 Gondolatok az információ szerepéről – más, egyéni szemszögből https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/nbsz/article/view/6862 <p>Az információ mint kifejezés a mindennapunk, munkánk, életünk egyik leggyakrabban használt kifejezése. Használata során nem mindig vagyunk tisztában eredetével, jelentésével, és végig sem gondoljuk, hogyan keletkezik az információ, mi az alapja és milyen tulajdonságai vannak. Nem vetünk számot azzal sem, hogy az információ állandónak tekintendő vagy változhat bizonyos körülmények között. Jelen tanulmány célja – kapcsolódva a már korábban az információ alkalmazásával foglalkozó tanulmányokhoz – feltárni az információ mint jelenség néhány, a rendvédelmi, biztonsági, nemzetbiztonsági és terrorelhárítási területen való alkalmazása során kiemelkedően fontos jellegzetességét.</p> Bács Zoltán György Copyright (c) 2023 Bács Zoltán György https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-12-22 2023-12-22 11 3 83 92 10.32561/nsz.2023.3.6 Könyvismertető Jobst Ágnes Hontalan hadsereg? Epizódok a hidegháborús hírszerzés történetéből című művéről https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/nbsz/article/view/6988 <p>Könyvismertető</p> Mezei József Copyright (c) 2023 Mezei József https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-12-22 2023-12-22 11 3 93 95 10.32561/nsz.2023.3.7