Gondolatok a magánbiztonsági szektor humánkockázat-kezeléséről

doi: 10.32561/nsz.2024.1.2

Absztrakt

A nemzetbiztonsági szolgálatoknak a nemzet biztonságát fenyegető tényezők elleni fellépése szinte minden esetben csak megfelelő együttműködések esetén lehet sikeres. Ezen együttműködők közül egyre nagyobb hangsúlyt kap a magánbiztonsági szféra, amire tekintettel fontos, hogy figyelmünket ráirányítsuk a biztonság megteremtésének ezen nem állami szereplőire, a rendészet speciális szerveire, „perifériáira”, a hagyományosnak is nevezhető rendészeti felfogástól eltérő módszereik alkalmazására. Tanulmányunkban a hatósági jogkörrel nem rendelkező magánbiztonsági szektorban megvalósuló – esetenként akár nemzetbiztonsági rizikófaktorként is jelölhető – humán kockázatok kezelésének elméleti hátterét vizsgáljuk meg, bepillantást adva a magánszektor sokak által csak kevéssé ismert tevékenységébe.

Kulcsszavak:

nemzetbiztonság magánbiztonság humánbiztonság humánkockázat kezelés elméleti háttér

Hivatkozások

BACSÁRDI József – CHRISITÁN László – SALLAI János (2018): A mezei rendőrségtől a mezei őrszolgálatig. Magyar Rendészet, (4), 33–34. Online: https://doi.org/10.32577/mr.2018.4.2

BECK, Ulrich et al. (1997): De wereld als risicomaatschappij: essays over de ecologische crisis en de politiek van de vooruitgang. Amsterdam: De Balie.

BECK, Ulrih (2003): A kockázat-társadalom – Út egy másik modernitásba, Századvég Politikai Iskola Alapítvány, Andorka sorozat, 336.

BECK, Ulrih (2001): Rizično društvo, Beograd: Filip Višnjič, 308.

BODA József et al. szerk. (2019): Rendészettudományi szaklexikon. Budapest: Dialóg Campus.

BRUCE, George – BUTTON, Mark (2000): Private Security I. Leicester–Comanche: Perpetuity Press.

CHRISTIÁN László – ROTTLER Violetta (2019): A biztonság megteremtésének új megközelítése: komplementer rendészet. In Trendy rozvoja súkromnej bezpečnosti v krajinách V4. Bratislava: [k. n.].

CHRISTIÁN László (2014): Két új ág a rendészettudomány fáján. In Rendészettudományi gondolatok: Írások a Magyar Rendészettudományi Társaság megalapításának egy évtizedes jubileuma alkalmából. Budapest: Magyar Rendészettudományi Társaság.

CHRISTIÁN László (2014a): A magánbiztonság megközelítésének egyes aspektusai. Pro Publico Bono, (4), 21–30.

CHRISTIÁN László szerk. (2014b): A magánbiztonság elméleti alapjai. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar.

CoESS–APROSER (2013): The socio-economic added value of private security services in Europe. Madrid: [k. n.]. Online: https://www.coess.org/newsroom.php?page=white-papers

CONCHA Győző (1892): Az államhatalmak megoszlásának elvei VIII. 2. füzet. Budapest: Franklin Társulat Könyvnyomdája.

COOLS, Marc (2002): De onderstromen in de private veiligheidszorg (The undercurrents in the private security concern). Panopticon, 134–155.

CZILJÁK József (2011): Magánbiztonsági szervezetek és a rendvédelem. In GAÁL Gyula – HAUTZINGER Zoltán (szerk.): Pécsi Határőr Tudományos Közlemények XII. Tanulmányok a „Rendészeti kutatások - A rendvédelem fejlesztése” című tudományos konferenciáról. Pécs: Magyar Hadtudományi Társaság Határőr Szakosztály Pécsi Szakcsoport.

DAICHES, Raphael David (1985): Adam Smith. Oxford: Oxford University Press.

DE MOLINARI, Gustave (1849a): Les Soirées de la rue Saint-Lazare. Entretiens sur les Lois Economiques et Défense de la Propriété (Evenings at rue Saint-Lazare. Conversations on Economic Law and the Defence of Property). Paris: Guillaumin et Cie Libraires.

DE MOLINARI, Gustave (1849b): De la production de la sécurité (On the production of security). Journal des Economistes, 1.

FINSZTER Géza (2012): A rendőrség joga. Budapest: Duna Mix Kft.

FINSZTER Géza (2013): A rendészet elmélete és rendészeti eszközrendszer. Budapest: NKE.

FINSZTER Géza (2020): Rendőrségi évfordulók. In GAÁL Gyula – HAUTZINGER Zoltán (szerk.): Pécsi Határőr Tudományos Közlemények XXII. A hadtudománytól a rendészettudományig – Társadalmi kihívások a nemzeti összetartozás évében. Pécs: Magyar Hadtudományi Társaság Határőr Szakosztály Pécsi Szakcsoport.

GAZDAG Ferenc – TÁLAS Péter (2008a): A biztonságot veszélyeztető tényezőkről I. Nemzet és Biztonság, (4), 3–12.

GAZDAG Ferenc – TÁLAS Péter (2008b): A biztonságot veszélyeztető tényezőkről II. Nemzet és Biztonság, (6), 3–16.

GAZDAG Ferenc (2008): A biztonságot veszélyeztető tényezőkről III. Nemzet és Biztonság, (9), 3–18.

GOTTLIEB, Gerhard – KRÖZSEL Károly – PRESTEL, Bernhard (1998): A magyar rendőrség reformja. Eljárás, módszerek, eredmények. Holzkirchen: FelixVerlag.

GRAY, John (1998): Hayek on Liberty. London: Routledge.

GUEHENNO, Jean-Marie (1994): Het einde van de democratie. Tielt: Lannoo.

HAYEK, Friedrich (1978): New Studies in Philosophy, Politics, Economics and the History of Ideas. London: Routledge. Online: https://doi.org/10.7208/chicago/9780226321288.001.0001

HELD, David et al. (1999): Global Transformations: Politics, Economics and Culture. Stanford: Stanford University Press.

INHES–CoESS (2008): La participation de la sécurité privée à la sécurité générale en Europe – Private security and its role in European Security, St Hilaire le Châtel: Impremerie de Montligeon.

JASENSZKY Nándor – REGÉNYI Kund Miklós – LIPPAI Zsolt (2022): Biztonságtudatosság fogalma, fejlődése nemzetbiztonsági, terrorelhárítási és magánbiztonsági szempontból. Nemzetbiztonsági Szemle, (4), 3–17. Online: https://doi.org/10.32561/nsz.2021.4.1

KAISER Tamás – KIS Norbert (2014): Bevezető. A Jó Állam Kutatóműhely. In KAISER Tamás – KIS Norbert (szerk.): A jó állam mérhetősége. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem.

KEMENDI Ágnes (2023): Humán kockázatok hálózatkutatási szempontból. Belügyi Szemle, 71(2), 325. Online: https://doi.org/10.38146/BSZ.2023.2.8

KENT, Sherman (1964): Words of estimative probability. Online: https://www.cia.gov/readingroom/docs/CIA-RDP93T01132R000100020036-3.pdf

KEREZSI Klára – Nagy Veronika (2017): A rendészettudomány kritikai megközelítése. In BODA József – FELKAI László – PATYI András (szerk.): Ünnepi kötet a 70 éves Janza Frigyes tiszteletére. Budapest: Dialóg Campus.

KOI Gyula (2013): Évszázadok mezsgyéjén. Négy magyar közigazgatás-tudós útkeresése és életpéldája. Zsoldos Ignác (1803–1885), Récsi Emil (1822–1864), Concha Győző (1846–1933), Magyary Zoltán (1888–1945). Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem.

KORINEK László (2008): Út a statisztikától a rendészet elméletéig. JURA, (1), 69–94.

KOTTERMAN, Inez van de Vosse (1994): De visie van Hayek. Een pleidooi voor persoonlijke vrijheid (Hayek’s vision. A plea for personal freedom). Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink.

KOVÁCS István (2017): Magyarország határain átnyúló szervezett bűnözés és prostitúciós bűncselekmények a schengeni térségben, különös tekintettel a SOCTA és EUROSTAT értékelésére. Határrendészeti Tanulmányok, (4), 82–161.

LIPPAI Zsolt (2021): Az elmosódó határvonalak margójára. Szakmai Szemle, 19(1), 150–165.

LIPPAI Zsolt – SALLAI János (2022): Helyet kér a rendészettudomány. Belügyi Szemle, 70(9), 1829–1852. Online: https://doi.org/10.38146/BSZ.2022.9.6

LIPPAI Zsolt (2023): Gondolatok a magánbiztonsági kutatások jelentőségéről. In KOVÁCS István (szerk.): A kor szellemében: tudományos válaszok a világban jelentkező különböző veszélyforrásokra. Budapest: Magyar Rendészettudományi Társaság.

LAUFER Balázs (2020): A nemzetbiztonság veszélyeztetésének megjelenési formái az egyes jogszabályokban. Nemzetbiztonsági Szemle, (8)3, 3–18. Online: https://doi.org/10.32561/nsz.2020.3.1

PASHLEY, Veerle – COOLS, Marc (2012): Private Security in Europe: towards a European private security model for the future. In COOLS, Marc et al. (szerk.): European Criminal Justice and Policy. Antwerp: Maklu, 93–114.

RESPERGER István (2013): Biztonsági kihívások, kockázatok, fenyegetések és ezek hatása Magyarországra 2030-ig. Felderítő Szemle, 12(3), 5–36.

SAŠE, Gerasimoski (2023): Managing new security risks through private security. Skopje: Faculty of Security. Online: https://doi.org/10.20544/ICP.8.1.23.P28

SMITH, Adam (1998): An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. Oxford: Oxford University Press.

TÓTH József (1938): A rendészetfogalom a nemzeti szocialista államban. Eger: Szent István Nyomda.

TÓTH Judit (2017): Közrendészeti magánbiztonság és magánrendészet közpénzből. Belügyi Szemle, 65(5), 5–24. Online: https://doi.org/10.38146/BSZ.2017.5.1

Understanding and Intelligence support to Joint Operations JPD 2-00 (2011). 3rd Edition. [H. n.]: UK Ministry of Defence.

VON MISES, Ludvig (1996): Human Action. A Treatise on Economics. San Francisco: Fox & Wilkes.

ZSOLDOS Ignác (1838): Néhány szó a honi közbátorságról. Pest: Tratter-Károlyi.

Jogforrások

- 1995. évi CXXV. törvény a nemzetbiztonsági szolgálatokról

- Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) IV. cikk (1) bek.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.