Szanitizáció

A források és az adatok védelme az elemző-értékelő munka során

  • Vida Csaba
doi: 10.32561/nsz.2022.4.5

Absztrakt

A szerző a tanulmányában megvizsgálta a szanitizáció fogalmi rendszerét és funkcióját a nemzetbiztonsági rendszeren belül. Előtte azonban áttekintette a szanitizáció fogalmát a különböző tudományágakban. Bemutatja a nemzetbiztonsági szolgálatoknál alkalmazott szanitizáció célját, illetve a vele szemben támasztott követelményeket és annak gyakorlati megvalósítását. Rámutat a források és a szenzitív adatok fokozottabb védelmének fontosságára, mivel azok hiánya közvetlen veszélyt jelent a nemzet biztonságára. A szanitizáció történhet a források, az információ metaadatainak és információtartalmának védelme érdekében. A tanulmány végén felvázolja a szanitizációnak azt a fajtáját, amikor politikai vagy szakmai célokból a minősített dokumentumokat nyilvánosságra akarják hozni, amelyet meg kell előznie a dokumentum szanitizációjának.

Kulcsszavak:

nemzetbiztonság elemzés-értékelés szanitizáció tájékoztatás információ

Hivatkozások

Bakos Ferenc (2002): Idegen szavak és kifejezések szótára. Budapest: Akadémiai Kiadó

Balogh Péter (2013): A szövetségi felderítő rendszer korszerűsítése, avagy néhány gondolat a NATO földfelszíni felderítő rendszerének megteremtéséről. Felderítő Szemle, 12(3–4), 126–138.

Balogh Péter (2018): Rádióelektronikai felderítés (SIGINT). In Resperger István (szerk.): A nemzetbiztonság elmélete a közszolgálatban. Budapest: Dialóg Campus, 142–154.

Buckley, John (2014): Managing Intelligence – A Guide for Law Enforcement Professionals. London: CRC Press – Taylor & Francis Group. Online: https://doi.org/10.1201/b15515

College of Policing: Intelligence report. Online: https://www.college.police.uk/app/intelligence-management/intelligence-report

Intelligence Community Directive Number 208. – Write for maximum utility. Online: https://www.dni.gov/files/documents/ICD/icd_208.pdf

Kovács László (2018): Kiberbiztonság és -stratégia. Budapest: Dialóg Campus

Laufer Balázs (2020): A nemzetbiztonság veszélyeztetésének megjelenési formái az egyes jogszabályokban. Nemzetbiztonsági Szemle, 8(3), 3–18. Online: https://doi.org/10.32561/nsz.2020.3.1

Mihály Tamás (é. n.): A legkisebb jogosultság elv betartásának támogatása, elsősorban üzleti alkalmazásoknál. Előadás. Online: https://eoq.hu/szakb/11/ea180924.pdf

National Security Agency (2005): NSA I333-015R–2005 Redacting with Confidence: How to Safely Publish Sanitized Reports Converted From Word to PDF. Online: https://sgp.fas.org/othergov/dod/nsa-redact.pdf

NMHH (2018): Mitől személyesek a személyes adatok, és hogyan védi őket a jog? Online: https://nmhh.hu/cikk/194671/Mitol_szemelyesek_a_szemelyes_adatok_es_hogyan_vedi_oket_a_jog

Pusztai Ferenc (2003): Magyar értelmező kéziszótár. Budapest: Akadémiai Kiadó

Rangan, Keerthi (2022): What is Data Sanitization? G2.com, 2022. május 4. Online: https://www.g2.com/articles/data-sanitization

UNODC (2011): Criminal Intelligence – Manual for Analysts. New York: United Nations. Online: https://www.unodc.org/documents/organized-crime/Law-Enforcement/Criminal_Intelligence_for_Analysts.pdf

Vida Csaba (2016): A hírszerzési ágak elemző-értékelő megközelítése. Felderítő Szemle, 15(3), 77–93.

Vida Csaba (2017): Az elemző-értékelő munka termékei – nemzetbiztonsági tájékoztatók készítése. Felderítő Szemle, 16(3–4), 112–128.

Jogi források

- 1995. évi CXXV. törvény a nemzetbiztonsági szolgálatokról. Online: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99500125.tv

- 2009. évi CLV. törvény a minősített adatvédelemről. Online: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0900155.tv

- Zákon č. 215/2004. Z.z. o ochrane utajnových skutočnosti. Online: https://www.zakonypreludi.sk/zz/2004-215

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.