Közigazgatás és rendészet: adalékok a két fogalom kapcsolatához

  • Czékmann Zsolt
  • Nyitrai Péter
  • Torma András
doi: 10.32577/mr.2023.3.21

Absztrakt

Az emberi történelem folyamán a „közigazgatás” és a „rendészet” fogalma mindig is szorosan kapcsolódott egymáshoz, hiszen együttes megjelenésük – legalább is a tudomány mai állása szerint – egészen az állam kialakulásáig vezethető vissza. Indokolt ezért a vázlatos történeti visszapillantás az elmúlt évszázadokra, évezredekre, mindvégig szem előtt tartva az állam fogalmát, kialakulását és feladatait.

Kulcsszavak:

közigazgatás rendészet konferencia

Hogyan kell idézni

Czékmann, Z., Nyitrai, P., & Torma, A. (2023). Közigazgatás és rendészet: adalékok a két fogalom kapcsolatához. Magyar Rendészet, 23(3), 233–240. https://doi.org/10.32577/mr.2023.3.21

Hivatkozások

A jogállam és változatai [é. n.]. Online: https://jet.sze.hu/images/A%20jogallam%20-%20 v%c3%a1zlat%20.pdf

Balázs István (1992): Az állam változó szerepkörének hatása a közigazgatási intézményekre. Magyar Közigazgatás, 42(5), 257–265.

Balla Zoltán (2000): A rendészet fogalmának tisztázásához. Magyar Közigazgatás, 50(1), 18–21.

Christián László (2011): A rendészet alapvonalai, önkormányzati rendőrség. Győr: UNIVERSITAS– GYŐR Nonprofit Kft.

Danielisz Béla – Jármy Tibor (2008): A rendészet Európában. Budapest: Duna Palota Kulturális Kht.

Ficzere Lajos (1997): Közigazgatás és rendészeti igazgatás. In Timoránszky Péter (szerk.): Új Rendészeti Tanulmányok, (1), 23–31.

Finszter Géza (2003): A rendészet elmélete. Budapest: Közgazdasági és Jogi.

Herzog, Roman (1999): Ősi államok. A hatalomgyakorlás eredete és formái. Budapest: Corvina.

Isensee, Josef (1988): Gemeinwohl und Staatsaufgaben im Verfassungsstaat. In Handbuch des Staatsrecht III. Heidelberg: C. F. Müller.

Kalas Tibor (2018): A közigazgatás kialakulása, fogalma, feladatai. In Torma András (szerk.): Közigazgatási jog 1. Magyar jözigazgatási jog általános rész I. Miskolc: Miskolci Egyetemi.

Kenedli Tamás (2006): A rendészet, mint tudományág a tudományok rendszerében. Magyar Rendészet, 6(2), 11–18.

Kriesi, Hanspeter (1980): Entscheidungsstrukturen und Entscheidungsprozesse in der Schweizer Politik. Frankfurt: Campus Verlag.

Locke, John (1986): Értekezés a polgári kormányzatról. Budapest: Gondolat.

Magyary Zoltán (1942): Magyar közigazgatás. Budapest: Királyi Egyetemi Nyomda.

Merten, Detler (1993): Über Staatsziele. Die Öffentliche Verwaltung.

Reinhard, Christoph (1994): Umdenken im Rathaus: neue Steuerungsmodelle in der Deutschen Kommunalverwaltung. Berlin: Sigma.

Szamel Lajos (1990): A rendészet és a rendőrség jogi szabályozásának elméleti alapjai. Budapest: A Magyar Tudományos Akadémia Államtudományi Kutatások Programirodája.

Torma András (2002): A közigazgatás feladatai. Publicationes Universitatis Miskolcinensis. Sectio Juridica et Politica, 20(2).

Wallerath, Maximilian (1991): Aufgaben und Aufbau öffentlicher Verwaltung im Wandel. Die Verwaltung, 25(2), 157–173.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.