A rémhírterjesztés tényállása a pandémia tükrében

  • Ripszám Dóra
doi: 10.32577/mr.2023.3.2

Absztrakt

Pandémiás időszakban számítani kell az addig kezelt társadalmi devianciák átalakulására, átrendeződésére. A járványhelyzetre tekintettel a bűncselekmények természete és súlyozása változhat. A koronavírussal kapcsolatban számos hír terjedt és terjed a mai napig, amelyek nagy része esetében nehezen dönthető el a felröppenésükkor, hogy azok mekkora igazságtartalommal rendelkeznek, legyen szó akár valós, akár álhírről (hoax), az embereket rendkívüli módon felzaklathatja, ami közvetve a járvánnyal szembeni védekezést is akadályozhatja.

Kulcsszavak:

rémhírterjesztés pandémia koronavírus közveszély színhelye

Hogyan kell idézni

Ripszám, D. (2023). A rémhírterjesztés tényállása a pandémia tükrében. Magyar Rendészet, 23(3), 37–51. https://doi.org/10.32577/mr.2023.3.2

Hivatkozások

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló 26/2021. (I. 29.) Kormány rendelet

Ambrus István (2012): A bűncselekményi egység a magyar büntetőjogban. PhD-disszertáció. Szegedi Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Kar Doktori Iskolája. Online: https://doktori. bibl.u-szeged.hu/id/eprint/1617/1/Ambrus_Istvan.BCSI.EGYSEG.ertekezes.pdf

Ambrus István (2020a): A COVID–19-járvány és a magyar büntető anyagi jog egyes kérdései. In Gárdos-Orosz Fruzsina – Lőrincz Viktor Olivér (szerk.): Jogi diagnózisok. A COVID–19-világjárvány hatásai a jogrendszerre. Budapest: Társadalomtudomány Kutatóközpont Jogtudo¬mányi Intézet – L’Harmattan, 67–84. Online: http://real.mtak.hu/119305/1/AmbrusIstvan_ COVID.MBJ.pdf

Ambrus István (2020b): A koronavírus-járvány és a büntetőjog. MTA Law Working Papers, (5), 1–23.

Ambrus István (2021): Szabálysértési tényállások és gyakorlatuk a koronavírus-járvány idején. In Ambrus István (szerk.): COVID-19 és büntetőjog: Az emberi egészség, a köznyugalom és más jogtárgyak védelme járvány idején. Budapest: ELTE Eötvös, 11–31. Online: http://real.mtak. hu/135287/1/Ambrus-Istvan_Covid19-es-buntetojog-12-32.pdf

Az Alkotmánybíróság 15/2020. (VII. 8.) AB határozata. Online: http://public.mkab.hu/dev/ dontesek.nsf/0/bd83430c4d2a942ac125855e005c4028/$FILE/15_2020%20AB%20 hat%C3%A1rozat.pdf

Balla József – Christián László – Hautzinger Zoltán (2021): Rendészet a járványügyi veszélyhelyzet idején. In Koltay András – Török Bernát (szerk.): Járvány sújtotta társadalom. Budapest: Ludovika, 67–86.

Belovics Ervin (2013): A köznyugalom elleni bűncselekmények. In Belovics Ervin – Molnár Gábor Miklós – Sinku Pál (szerk.): Büntetőjog II. Különös rész. Budapest: HVG-ORAC, 532–554.

Belovics Ervin (2021): A köznyugalom elleni bűncselekmények. In Belovics Ervin – Molnár Gábor Miklós – Sinku Pál (szerk.): Büntetőjog II. Különös Rész. Nyolcadik, hatályosított kiadás. Budapest: HVG-ORAC, 599–620.

Bencze Mátyás – Ficsor Krisztina (2020): A koronavírus kihívásai és a jogtudomány: a rémhírterjesztés tényállásának jogalkalmazási kérdései. Online: https://jog.tk.hu/blog/2020/04/a-remhirterjesztes-tenyallasanak-jogalkalmazasi-kerdesei

Bencze Mátyás – Győry Csaba (2021): Hírek szárnyán: a rémhírterjesztés bűncselekménye és a jogbiztonság. Magyar Tudomány, (5), 614–625. Online: https://doi.org/10.1556/2065.182.2021.5.5

BH (1983).

BH (1988).

Busch Balázs – Vass Péter (2020): Különleges jogrendhez különleges büntetőeljárás. Fontes Iuris, (2), 34–45.

Christián László (2022): A közigazgatási büntetőhatalom, a rendészet és a Nemzeti Közszol¬gálati Egyetem a járványkezelés szolgálatában. In Koltay András – Gellér Balázs (szerk.): Jó kormányzás és büntetőjog. Ünnepi tanulmányok Kis Norbert egyetemi tanár 50. születésnapjára. Budapest: Ludovika, 55–66.

Cieleszky Péter – Finszter Géza (2021): Stílusváltozatok a világ rendészeti járványkezelésében. Scientia et Securitas, (3), 292–307. Online: https://doi.org/10.1556/112.2021.00060

Csink Lóránt (2017): Mikor legyen a jogrend különleges? Iustum Aequum Salutare, (4), 7–16. Online: https://ias.jak.ppke.hu/20174sz/01b_Csink_IAS_2017_4.pdf

Kuma, Dharmendra – Malviya, Rishabha – Sharma, Pramod Kumar (2020): Corona virus: A review of COVID-19. EJMO, (1), 8–25. Online: https://doi.org/10.14744/ejmo.2020.51418

Domokos Andrea (2020): Egyes, a járványhoz kapcsolódó büntetőjogi szabályok különleges jogrend idején. Glossa Iuridica, (Különszám. Jog és vírus), 73–83. Online: https://ajk.kre.hu/ images/doc6/PR/Glossa_Iuridica_Kulonszam.pdf

Gál István László (2020): A spanyolnátha, a koronavírus és a büntetőjog. Büntetőjogi Szemle, (1), 57–64. Online: https://ujbtk.hu/wp-content/uploads/lapszam/BJSz_202001_57-64o_Ga¬lIstvanLaszlo.pdf

Gellér Balázs József (2013): A köznyugalom elleni bűncselekmények. In Polt Péter (főszerk.): Új Btk. Kommentár VI. Különös rész. Budapest: Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv, 75–120.

Jakab Ferenc (2021): Járvány, vírus, Virológiai Nemzeti Laboratórium. Scientia et Securitas, (1), 62–67. Online: https://doi.org/10.1556/112.2021.00013

Karácsony András – Nagypál Szabolcs (2021): Jogállam és rendkívüli helyzet. In Koltay András – Török Bernát (szerk.): Járvány sújtotta társadalom. Budapest: Ludovika, 39–47.

Koltay András (2020): A rémhírterjesztés büntethetőségének alkotmányosságáról. In Medias Res, 8(2), 322–338. Online: http://real.mtak.hu/118397/1/Koltay-Remhirterjesztes_IMR.pdf

Koós Bálint et al. (2020): Az új koronavírus-járvány társadalmi-gazdasági hatásai és ezek területi következményei. Online: www.regscience.hu:8080/jspui/bitstream/11155/2319/1/koos-kovid-2020.pdf

Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.)

Mezőlaki Erik (2019): A köznyugalom elleni bűncselekmények. In Karsai Krisztina (szerk.): Nagykommentár a Büntető Törvénykönyvhöz. Budapest: Wolters Kluwer Hungary Kft., 765–766.

Monori Zsuzsanna Éva (2021): A szólásszabadság korlátozása a büntetőjog eszközeivel I. – Az álhír mint bűncselekmény. Online: https://nmhh.hu/cikk/217526/A_szolasszabadsag_korlatoza-sa_a_buntetojog_eszkozeivel_I__Az_alhir_mint_buncselekmeny

Nagy László Tibor (2008): A köznyugalom elleni bűncselekmények vizsgálata. Online: https://en.okri. hu/images/stories/kutatok/nagylaszlo/nl_koznyugalomellbcs_2008.pdf.

NF. 1086/2020/66. szám. Online: http://public.mkab.hu/dev/dontesek.nsf/0/bd83430c4d2a942ac 125855e005c4028/$FILE/IV_699_16_2020_%C3%A1ll%C3%A1sfoglL%C3%9C_anonim.pdf

Operatív Törzs (2021a): Rémhírterjesztéssel gyanúsítanak egy, a vakcinákról valótlanságot posztoló férfit. Online: https://koronavirus.gov.hu/cikkek/operativ-torzs-remhirterjesztessel-gyanu¬sitanak-egy-vakcinakrol-valotlansagot-posztolo-ferfit

Operatív Törzs (2021b): Vádemelést javasol a rendőrség egy vírusszkeptikussal szemben. Online: https://koronavirus.gov.hu/cikkek/operativ-torzs-vademelest-javasol-rendorseg-egy-virusszkeptikussal-szemben

Országgyűlés Hivatala (2020): A koronavírus járvánnyal kapcsolatos jogsértések. Online: https://www. parlament.hu/documents/10181/4464848/Infojegyzet_2020_36_COVID_19_jogsertesek. pdf/2eaa554e-ed9e-1bfd-3b4d-7c8ec8737205?t=1589189206805

Póczik Szilveszter et al. (2021): A COVID-19 pandémia egyes kriminológiai aspektusai. Belügyi Szemle, 69(3), 375–396. Online: https://doi.org/10.38146/BSZ.2021.3.2

Sallai János (2020): Az orvos-vagy egészségügyi rendészet története az ókortól a XIX. század végéig. Belügyi Szemle, 68(5), 91–100. Online: https://doi.org/10.38146/BSZ.2020.5.6

Sántha Ferenc (2020): A köznyugalom elleni bűncselekmények. In Görgényi Ilona et al. (szerk.): A magyar büntetőjog. Különös rész. Második, átdolgozott kiadás. Budapest: Wolters Kluwer Hungary Kft., 578–601.

Stumpf István (2021): Kormányzati cselekvés és alkotmányos korlátok a járványban. In Koltay András – Török Bernát (szerk.): Járvány sújtotta társadalom. Budapest: Ludovika, 49–65.

Szabó Zsolt (2021): A rémhírterjesztés és a közveszéllyel fenyegetés a COVID-19-járvány tük¬rében, különös tekintettel a két bűncselekmény elhatárolására. In Ambrus István (szerk.): COVID-19 és büntetőjog. Az emberi egészség, a köznyugalom és más jogtárgyak védelme járvány idején. Budapest: ELTE Eötvös, 141–164. Online: https://jog.tk.hu/uploads/files/Ambrus- Istvan_Covid19-es-buntetojog.pdf

Tóth Mihály (2020): Közveszély és rémhír. Élet és Irodalom, 2020. április 17. Online: https://www. es.hu/cikk/2020-04-17/toth-mihaly/kozveszely-es-remhir.html

Ungvári Álmos – Sabjanics István (2021): Pandémia és különleges jogrend Magyarországon. Scientia et Securitas, 2(3), 284–291. Online: https://doi.org/10.1556/112.2021.00058

Walton, Richard – Falkner, Sophia (2020): Policing a Pandemic. Policy Exchange, 2020. március 22. Online: https://policyexchange.org.uk/publication/policing-a-pandemic/

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.