UAV-k alkalmazása a közfeladatok ellátása során II.

Absztrakt

Az állami feladatrendszer, valamint az annak szerkezetét és az egyes elemek egymáshoz képesti viszonyát, a funkciók megosztását, a kapcsolati hálót és működést meghatározó komplex jogszabályi struktúra sok tekintetben hasonlítható egy pilóta nélküli légijármű rendszer felépítéséhez és működéséhez. A közfeladatok ellátásáért felelős szervezetek munkájukat akkor tudják hatékonyan végezni, ha az egymásrautaltságból is következő együttműködési kényszernek való megfelelés során, az információcserét, a közös gondolkodást nem akadályozzák a hivatásrendi sajátosságokból eredő értelmezésbeli
különbségek. Különösen igaz ez az alkalmazott technikai eszközrendszer esetében, ahol az esetleges ineroperabilitási problémák jelentősen akadályozhatják a kormányzat által meghatározott célok elérését.
Jelen publikáció célja az állami feladatrendszer és az azt hatékonyan támogatni képes pilóta nélküli légijármű rendszerek lehetséges kapcsolódási pontjainak meghatározása, a technikai fejlődés várható irányainak a közszolgálati alkalmazásokra gyakorolt perspektivikus hatásainak feltérképezése, illetve az erre való felkészülés egyes feladatainak meghatározása.
„ Az Emberi Erőforrások Minisztériuma ÚNKP-17-4-3-NKE-71 kódszámú Új NemzetiKiválóság Programjának támogatásával készült”.

Kulcsszavak:

állami funkciók közszolgálati feladatrendszer társadalom UAS UAV drón

Hogyan kell idézni

Németh, A. (2018). UAV-k alkalmazása a közfeladatok ellátása során II. Hadmérnök, 13(3), 68–86. Elérés forrás https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hadmernok/article/view/3764